E-Fasnach a Manwerthu

7 Strategaethau Cwpon Gallwch eu Corffori Er mwyn i'r Pandemig Yrru Mwy o Drosiadau Ar-lein

Mae angen atebion modern ar gyfer problemau modern. Er bod y teimlad hwn yn wir, weithiau, hen strategaethau marchnata da yw'r arf mwyaf effeithiol yn arsenal unrhyw farchnatwr digidol. Ac a oes unrhyw beth hŷn a mwy gwrth-ffwl na gostyngiad?

Mae'r fasnach wedi profi sioc arloesol a ddaeth yn sgil pandemig COVID-19. Am y tro cyntaf mewn hanes, gwelsom sut mae siopau manwerthu yn delio â sefyllfa heriol yn y farchnad. Gorfododd nifer o gloeon cwsmeriaid gwsmeriaid i siopa ar-lein.

Cynyddodd nifer y siopau ar-lein newydd ledled y byd ar ei blatfform 20% yn ystod pythefnos olaf mis Mawrth 2020.

Shopify

Er bod siopa traddodiadol ac ar-lein wedi cael tipyn o ergyd, llwyddodd y byd digidol i fynd yn ôl ar ei draed yn gynt o lawer. Pam? Roedd y cynnig eang o ostyngiadau a chodau promo yn cynnal gwerthiannau ar gyfer llwyfannau e-fasnach. Mae siopau adwerthu hefyd wedi gwneud llawer i aros ar y dŵr trwy gynyddu nifer yr hyrwyddiadau a chynigion deniadol, sy'n arwain at y diddordeb cynyddol mewn siopa ar-lein, datrysiad llawer mwy diogel yn ystod y pandemig cynddeiriog.  

Beth sy'n gwneud cwponau yn strategaeth adfer COVID wych? Yn fyr, mae gostyngiadau yn caniatáu i frandiau ddangos eu bod yn poeni wrth aros o fewn cyrraedd cwsmeriaid sy'n ymwybodol o brisiau gyda chyllidebau tynnach na'r arfer. 

Gyda'r swydd hon, rwyf am gynnig cipolwg i chi ar yr ymgyrchoedd cwpon mwyaf effeithiol ar adegau o ansicrwydd yn y farchnad a achosir gan COVID-19.

Dyma fy ymgyrchoedd cwpon gorau ar gyfer e-fasnach ôl-bandemig:

  • Cwponau ar gyfer gweithwyr hanfodol
  • Prynu un, cael un am ddim or dau am bris un Hyrwyddiadau (BOGO)
  • Cwponau amledd prynu
  • Gwerthiannau fflach
  • Cwponau cludo am ddim 
  • Cwponau partner
  • Cymhellion symudol-gyfeillgar

Dadlwythwch y Canllaw Ultimate i Strategaethau Marchnata Cwpon

Strategaeth Cwpon 1: Cynigion i Weithwyr Hanfodol

Ymhlith gwerthiannau fflach clasurol a bargeinion BOGO, roedd y COVID-19 hefyd yn poblogeiddio cynigion â gatiau a chodau cwpon â hwb CSR ar gyfer staff ysbytai ac ymatebwyr cyntaf (ee yr heddlu, diffoddwyr tân, ac ati). 

Adidas wnaeth. Lenovo gwnaeth hynny hefyd. Gallwch chi ei wneud hefyd. Mae cynnig gostyngiadau a chwponau arbennig i weithwyr hanfodol yn ystod y pandemig yn atgyfnerthu teyrngarwch cwsmeriaid i'ch brand yn sylweddol ac yn gwneud eich cwmni'r dewis amlwg wrth siopa. Ar wahân i fuddion uniongyrchol sy'n gysylltiedig â hwb mewn teyrngarwch cwsmeriaid a CSR, dim ond y peth iawn i'w wneud yw darparu bargeinion i'r rhai sy'n ymladd ar y rheng flaen pandemig. 

Wrth siarad am deyrngarwch brand, ni allaf hepgor y ffaith bod y pandemig wedi symud ymddygiad cwsmeriaid i ganolbwyntio mwy ar werth. Mae hyn yn golygu bod cwsmeriaid yn fwy tebygol nag erioed o ddewis cynnig y cystadleuydd os nad yw'ch cynnyrch ar gael neu ar yr ochr fwy prysur. Mae hyn yn wir am frandiau B2C a B2B. Dyna pam efallai y byddwch chi'n profi cwymp sylweddol mewn eiriolaeth cwsmeriaid a llai o gwsmeriaid yn dod yn ôl i brynu gennych chi. Mae cynigion cwpon yn bet mwy diogel nag ymgyrchoedd teyrngarwch yn ystod amseroedd cythryblus fel y rhain. 

Mae dod i fyny â'r cymhelliant a'r copi ar gyfer cwponau gweithwyr yn unig yn eithaf syml, ond gall adnabod defnyddwyr fod yn her fwy, yn dibynnu ar eich adnoddau technoleg. Yn ffodus, mae yna offer fel ID pur or ID.me. gall hynny eich helpu gyda'r dasg hon. Gallwch hefyd seilio'r gostyngiad ar barth e-bost fel Beryl, cwmni rhannu reidiau, ar gyfer eu hymgyrch COVID-19. 

Strategaeth Cwpon 2: Ymgyrchoedd Cwpon BOGO i Gael Gwared ar Hen Stoc

Yn ystod argyfwng COVID-19, roedd llawer o fanwerthwyr yn brwydro i gadw stoc i'w silffoedd. Dim ond gwaethygu'r broblem gyda logisteg oedd prynu panig, tagfeydd logistaidd, a newid ymddygiad cwsmeriaid. Yn ffodus, gall ymgyrchoedd cwpon liniaru mater hen stoc yn cymryd lle warws yn llwyddiannus. Mae ymgyrchoedd BOGO (Buy-One-Get-One-Free) yn dal i fod yn un o'r cymhellion cwpon mwyaf poblogaidd hyd yn hyn. 

Mae hyrwyddiadau BOGO yn ffordd wych o roi hwb i'ch cymhellion traws-werthu ac uwch-werthu neu i symud cynhyrchion nad ydynt yn gwerthu'n dda ar eu pennau eu hunain. Pe bai'r pandemig yn achosi i'ch warws lenwi â dillad nofio neu offer gwersylla, fe allech chi gynnig peth ohono am ddim ar gyfer rhai archebion. Mae ymgyrchoedd BOGO yn gweithio'n dda gyda'r gofyniad gwerth archeb lleiaf - mae cwsmeriaid yn debygol o dalu ychydig yn fwy yn gyfnewid am anrheg. Ennill-ennill go iawn. Rydych chi'n arbed ar ofod warws, ac mae cyfaint eich archeb ar gyfartaledd yn codi tra bod cwsmeriaid yn hapus â'u cynnyrch am ddim.

Strategaeth Cwpon 3: Cwponau yn Seiliedig ar Amledd

Achosodd y pandemig gryn gynnwrf o ran teyrngarwch brand. Wrth i gwsmeriaid ail-raddnodi eu dewisiadau brand, mae angen i fusnesau naill ai ennill hen bethau yn ôl neu gadw cwsmeriaid newydd. Er mwyn aros ar ben meddyliau cwsmeriaid a'u dal i ymgysylltu trwy gyfnodau mwy estynedig, fe allech chi gynnig ymgyrchoedd cwpon sy'n cynyddu mewn gwerth gyda phob pryniant newydd. Mae'r math hwn o gymhelliant yn annog ail-werthu trwy ddarparu gwobr bendant am siopa gyda'ch brand. Er enghraifft, fe allech chi gynnig gostyngiad o 10% ar gyfer yr archeb gyntaf, 20% ar gyfer yr ail, a 30% ar gyfer y trydydd pryniant. 

Yn y tymor hir, dylech hefyd feddwl am adeiladu rhaglen ffyddlondeb i ddangos gwerthfawrogiad i'ch cwsmeriaid gwerth uchel. 

Strategaeth Cwpon 4: (Dim cymaint) Gwerthu Fflach

Mae gwerthiannau fflach yn ffordd wych o dynnu sylw at eich brand a gwthio cwsmeriaid i brynu ynghynt. Fodd bynnag, rhaid i chi gofio bod COVID-19 wedi creu amgylchedd manwerthu unigryw lle nad yw hyrwyddiadau fflach bob amser yn gweithio oherwydd materion all-stoc a logistaidd. Er mwyn lleddfu rhwystredigaeth cwsmeriaid â chadwyni cyflenwi wedi torri, efallai y byddwch yn ystyried ymestyn eich dyddiad dod i ben ar werthiannau fflach. Gallwch hefyd fuddsoddi mwy o amser yn eich copi gwerthu i'w drwytho â brys ymhlyg (trwy ddefnyddio geiriau fel “heddiw” neu “nawr) i noethi cwsmeriaid i weithredu. Fel hyn, ni fyddwch yn addasu'ch cynigion i ddod i ben mewn amserlen a ddiffiniwyd ymlaen llaw, gan leihau'r baich o gynnal hyrwyddiadau ar gyfer eich timau technoleg a marchnata. 

Strategaeth Cwpon 5: Llongau am ddim

Ydych chi erioed wedi rhoi rhywbeth yn eich trol a gweld y neges fach honno “Ychwanegwch $ X at eich archeb i gael llongau am ddim?” Sut wnaeth hynny effeithio ar eich ymddygiad? O fy mhrofiad fy hun, rwyf wedi edrych ar fy nghart Amazon a meddwl, “Iawn, beth arall sydd ei angen arnaf?”

Yn amgylchedd torri manwerthu ar-lein wedi'i waethygu gan y pandemig, mae angen ichi edrych ym mhob twll a chornel i ddod o hyd i fantais i'r farchnad. Mae llongau am ddim yn strategaeth hyrwyddo berffaith i gael coes i fyny ar eich cystadleuaeth ac annog mwy o drosiadau a gwell canlyniadau gwerthu. Os ydym yn dadansoddi'r ffenomen cludo am ddim o safbwynt seicolegol, gwelwn fod y math hwn o hyrwyddiad yn rhannu cwsmeriaid yn ddau grŵp - gwarwyr isel ac uchel. Er bod gwarwyr uchel yn gweld llongau am ddim fel cyfleustra i'w groesawu'n fawr, bydd gwarwyr isel yn gweld llongau am ddim yn ddigon cymhellol i gael eu troliau i fyny i'r pris targed. Y gamp yma yw y gall cwsmeriaid ar y diwedd wario mwy dim ond i deimlo'r boddhad o dderbyn y danfoniad am ddim. 

Ar wahân i gwponau cludo am ddim, gallwch chi feddwl am lunio polisïau dychwelyd mwy ffafriol. Mae cewri fel Amazon neu Zalando eisoes yn ennill calonnau cwsmeriaid gyda danfoniad cyflym a rhad ac am ddim, amseroedd dychwelyd hir, a llongau dychwelyd am ddim. Os ydych chi hefyd eisiau manteisio ar y don e-fasnach sydyn, mae angen i'ch gwasanaethau gyd-fynd â lefel y chwaraewyr ar-lein hirsefydlog. Gallwch bersonoli'ch cwponau yn seiliedig ar yr hanes dychwelyd i gynnig bargeinion arbennig i gwsmeriaid anfodlon rheoli difrod neu wobrwyo'r rhai nad ydynt wedi dychwelyd eitem mewn amser a bennwyd ymlaen llaw. 

Strategaeth Cwpon 6: Cwponau Partner 

Nid yw'n syndod bod y pandemig yn arbennig o heriol i gwmnïau bach a chanolig sydd â phresenoldeb lleiaf ar-lein. Os ydych chi'n fusnes o'r fath, fe allech chi estyn allan at frandiau eraill sy'n cynnig cynhyrchion cyflenwol i'ch un chi ac yn cynnig rhywfaint o draws-hyrwyddo gyda chwponau ar gyfer eich gwasanaethau. Er enghraifft, os ydych chi'n cynnig ategolion gwallt, fe allech chi estyn allan at frandiau colur gwallt neu salŵns gwallt. 

Ar y llaw arall, pe bai'ch cwmni'n cael ei arbed rhag canlyniadau enbyd argyfwng iechyd 2020, fe allech chi estyn allan at fasnachwyr bach a chynnig partneriaeth iddyn nhw hefyd. Fel hyn, rydych chi'n cael helpu busnesau bach lleol yn eich ardal a datblygu cynnig hyrwyddo deniadol i'ch cynulleidfa. Ar ben hynny, gyda'r math hwn o ymgyrch cwpon ymuno, rydych chi'n ymestyn cyrhaeddiad eich busnes trwy fod yn agored i gilfach marchnad hollol newydd.

Strategaeth Cwpon 7: Cwponau Symudol-Gyfeillgar

Wrth i bobl mewn niferoedd cynyddol siopa gyda'u ffonau smart, maent yn mynnu bod pob rhan o'r siwrnai brynu yn barod ar gyfer ffonau symudol. Sut mae'r ffaith hon yn cysylltu â chwponau? Os ydych chi eisoes wedi dysgu sut i ddefnyddio e-byst ymatebol gyda chwponau, mae'n bryd i'r cam nesaf - roi hwb i'r profiad adbrynu cwponau gyda chodau QR. Trwy ddarparu codau mewn dau fformat (testun a QR), rydych chi'n sicrhau y gellir adbrynu'ch gostyngiadau ar-lein ac oddi ar-lein. Dyna'r cam cyntaf i wneud eich cwponau yn barod ar gyfer symudol. 

Ar wahân i godau QR, gallwch hefyd ymestyn eich sianel dosbarthu cwpon i gynnwys negeseuon testun a hysbysiadau gwthio. Pam? Nid e-byst yw'r sianel orau i ddal sylw cwsmeriaid ar unwaith a sbarduno rhyngweithio cyflym. Mae sianeli dosbarthu symudol yn paru'n dda â chynigion cwpon sy'n seiliedig ar geolocation ac yn caniatáu ichi ymateb i weithgareddau neu amodau defnyddwyr penodol yn gyflym, fel tywydd eithafol neu anactifedd. 

Mae yna amryw o strategaethau cwpon i'ch helpu chi i wthio'ch strategaeth cwpon ymlaen. Lle bynnag yr ydych gyda'ch trawsnewidiad digidol, gall cwponau eich helpu i bersonoli'ch negeseuon, arbrofi gyda sianeli dosbarthu newydd, a gwneud y gorau o'r gyllideb hyrwyddo mewn marchnad gythryblus. 

Eich Strategaethau Marchnata Cwpon Yn ystod y Pandemig

Wrth i'r pandemig coronafirws gyflymu'r symudiad tuag at bopeth digidol, mae'r dull traddodiadol un-maint-i-bawb o hyrwyddiadau yn dod yn ddarfodedig. Mewn amgylchedd e-fasnach cystadleuol COVID-19, roedd yn rhaid i frandiau droi at ostwng er mwyn denu siopwyr sy'n ymwybodol o brisiau a darparu gwerth ychwanegol yn y farchnad dan ddŵr gyda chynigion tebyg.

Mae strategaeth cwpon sydd wedi'i meddwl yn ofalus bellach yn hanfodol i'r mwyafrif o fusnesau e-fasnach os yw eu bwriad bob amser yn aros ar frig meddyliau cwsmeriaid. Gyda chyfraddau adbrynu cwponau yn skyrocketing yn yr UD ac yn fyd-eang, rhaid i'ch brand fanteisio ar botensial enfawr disgowntio. Ond pa ostyngiadau ac ymgyrchoedd cwpon ddylech chi eu rhedeg?

Mae'r erthygl hon yn cyfrif am strategaethau ymgyrch cwpon gorau yw eich bet orau (a'r mwyaf effeithiol) ar adegau o ansicrwydd enfawr yn y farchnad - o gwponau ar gyfer gweithwyr hanfodol, promos cludo am ddim i brofiadau cwponio parod ar gyfer ffonau symudol. Lle bynnag yr ydych ar eich taith trawsnewid digidol ar hyn o bryd, gall cwponau eich helpu i bersonoli'ch negeseuon, arbrofi gyda sianeli dosbarthu newydd, a gwneud y gorau o'r gyllideb hyrwyddo mewn marchnad gythryblus.

Julia Krzak

Arbenigwr Datblygu Cynnwys gyda phrofiad mewn marchnata digidol. Graddiodd yn ddiweddar mewn Astudiaethau Americanaidd a Diwylliant Lloegr. Yn brofiadol mewn gweithio mewn amgylchedd SaaS cystadleuol. Wedi'ch arsylwi â phopeth marchnata modern, dadansoddeg, a phlethu technolegau cod isel newydd mewn prosesau busnes. Ysgrifennwr copi B2B brwd ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol, gan gynnwys datblygwyr, marchnatwyr, a swyddogion gweithredol, ac ystod eang o asedau - gwefannau, erthyglau, astudiaethau achos, sgriptiau fideo, a mwy. Ar hyn o bryd yn gweithio i Voucherify.io, yn delio â strategaeth cynnwys adeiladu, marchnata fideo, ac SEO. Yn breifat, yn gefnogwr o gemau fideo, ffuglen lenyddol, ac astudiaethau feganiaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol