Sut Mae Technoleg OTT Yn Cymryd Eich Teledu

Fideo Ar Alw

Os ydych chi erioed wedi gor-wylio cyfres deledu ar Hulu neu wedi gwylio ffilm ar Netflix, yna rydych chi wedi defnyddio dros ben llestri cynnwys ac efallai nad yw hyd yn oed wedi ei sylweddoli. Cyfeirir ato'n nodweddiadol fel OTT yn y cymunedau darlledu a thechnoleg, mae'r math hwn o gynnwys yn osgoi darparwyr teledu cebl traddodiadol ac yn defnyddio'r Rhyngrwyd fel cerbyd i ffrydio cynnwys fel y bennod ddiweddaraf o Pethau dieithryn neu yn fy nhŷ, mae'n Downton Abbey.

Nid yn unig y mae technoleg OTT yn gadael i wylwyr wylio sioeau a ffilmiau wrth glicio botwm, ond mae hefyd yn rhoi rhyddid iddynt wneud hynny ar eu telerau eu hunain bron iawn pryd bynnag maen nhw eisiau. Meddyliwch am y peth am eiliad. Sawl gwaith yn y gorffennol ydych chi wedi gorfod ymgrymu allan o gynlluniau oherwydd nad oedd unrhyw ffordd yr oeddech chi'n mynd i fethu diweddglo tymor eich hoff sioe deledu amser brig?

Mae'n debyg mai'r ateb yw cyn i VCRs a DVRs gael eu cyflwyno - yr hyn rwy'n ceisio ei ddweud yw bod y ffordd rydyn ni'n defnyddio cyfryngau wedi newid yn ddramatig. Mae technoleg OTT wedi llacio'r cyfyngiadau rhwng darparwyr cynnwys a defnyddwyr wrth barhau i roi mynediad i ddefnyddwyr i'r rhaglenni difyr y maent yn eu disgwyl o'r stiwdios ffilm a theledu mawr. Hefyd, a wnes i sôn ei fod yn fasnachol am ddim i raddau helaeth?

Cyn cyflwyno cynnwys OTT - roedd y cyfeiriad cyntaf y gwyddys amdano at y term hwn yn llyfr 2008 Cyflwyniad i Beiriannau Chwilio Fideo gan David C. Ribbon a Zhu Liu, mae arferion teledu gwylwyr wedi aros yr un fath i raddau helaeth dros y blynyddoedd. Yn gryno, fe wnaethoch chi brynu teledu, talu cwmni cebl am fynediad i fwndel o sianeli, a voila, roedd gennych chi ffynhonnell adloniant am y noson. Fodd bynnag, mae pethau wedi newid yn sylweddol gan fod llawer o ddefnyddwyr wedi torri'r llinyn ac unrhyw alwadau a osodwyd arnynt gan y cwmnïau cebl. Yn ôl 2017

Yn ôl 2017 arolwg a gynhaliwyd gan Leichtman Research Group, Inc., dywedodd 64% o’r 1,211 o aelwydydd a arolygwyd eu bod yn defnyddio gwasanaeth fel Netflix, Amazon Prime, Hulu, neu fideo ar alw. Canfu hefyd fod 54% o ymatebwyr wedi dweud eu bod yn cyrchu Netflix gartref yn rheolaidd, bron i ddwbl y swm (28 y cant) a wnaeth yn ôl yn 2011. Mewn gwirionedd, o Ch1 2017, Roedd gan Netflix 98.75 miliwn o danysgrifwyr ffrydio ledled y byd. (Dyma cŵl Siart yn dangos ei daflwybr i dra-arglwyddiaeth y byd.)

Ac er bod OTT wedi gweld twf aruthrol mewn poblogrwydd ymhlith cartrefi ledled y byd, un maes yn benodol yr wyf wedi sylwi arno lle mae wedi ennill tyniant sylweddol yn fwy diweddar yw o fewn y gymuned fusnes. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi gweld nifer o sefydliadau yn mabwysiadu technoleg OTT fel ffordd i arddangos eu gwybodaeth eu hunain neu gael gafael ar rybudd rhywun arall ar unwaith. Mae'r gallu hwn yn arbennig o bwysig ymhlith swyddogion gweithredol prysur sydd angen y wybodaeth ddiweddaraf, ni waeth ble y gallent fod ar y pryd.

Un enghraifft wych yw Teledu C-Suite, sy'n chwifio fy sioe deledu C-Suite gyda Jeffrey Hayzlett. Yn gynharach eleni, ffurfiodd y sianel fusnes ar alw bartneriaeth gyda CyrraeddMeTV, “rhwydwaith adloniant aml-sianel a llwyfan dosbarthu byd-eang,” i ffrydio fy sioe ar setiau teledu yn y 50 maes awyr mwyaf yn yr Unol Daleithiau a mwy nag 1 filiwn o westai ledled y wlad. Mae'n gyffrous gweld fy rhaglen yn cael gwelededd ychwanegol, yn enwedig gyda'r gynulleidfa darged rydw i am ei chyrraedd.

Yn fy marn i, mae meysydd awyr a gwestai yn ddigamsyniol ymhlith y lleoedd gorau i ddal sylw di-wahaniad teithwyr busnes sy'n aml yn canfod mai eu hunig amser segur yn ystod y dydd yw wrth aros i ddal awyren neu ymlacio mewn cyntedd mewn gwestai (ewch â hi oddi wrth rywun pwy sy'n gwybod hyn yn rhy dda).

Cyn hynny, pe bai gweithrediaeth fusnes eisiau gwylio unrhyw un o’r sioeau busnes, byddai’n rhaid iddo ef neu hi ei wneud y “ffordd hen-ffasiwn” o’i wylio ar amser penodol. Ond gyda chyflwyniad technoleg OTT, gallant gyrchu rhaglenni sy'n cwrdd â'u diddordebau ar eu llinell amser eu hunain.

Rwy'n eithaf sicr y bydd technoleg OTT ond yn parhau i dyfu ymhell i'r dyfodol wrth inni ddod yn gymdeithas fwy datblygedig yn ddigidol. Bydd y twf hwn yn galluogi busnesau a defnyddwyr fel ei gilydd i ryng-gysylltu ar raddfa fyd-eang heb y cyfyngiadau a ddyrannwyd inni gan ddarparwyr cebl am lawer rhy hir. Wrth i'r galw am fynediad ar unwaith i raglenni difyr ac addysgol gynyddu, bydd yn gyffrous gweld pa mor bell y bydd technoleg OTT yn mynd â ni. Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond byddaf yn tiwnio i mewn i ddarganfod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.