Priming the Omnichannel ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber

Arwerthiant Dydd Gwener Du A Dydd Llun Seiber

Nid oes unrhyw gwestiwn yn ei gylch, mae manwerthu yn cael ei drawsnewid yn ddeinamig. Mae'r fflwcs cyson ymhlith yr holl sianeli yn gorfodi manwerthwyr i hogi eu strategaethau gwerthu a marchnata, yn enwedig wrth iddynt agosáu at Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber.

Mae gwerthiannau digidol, sy'n cynnwys ar-lein a symudol, yn amlwg yn fannau llachar mewn manwerthu. Hawliodd Cyber ​​Monday 2016 y teitl ar gyfer y diwrnod gwerthu ar-lein mwyaf yn hanes yr UD, gyda $ 3.39 biliwn mewn gwerthiannau ar-lein. Daeth Dydd Gwener Du mewn eiliad agos iawn gyda $ 3.34 biliwn mewn gwerthiannau ar-lein, gyrru record $ 1.2 biliwn mewn refeniw symudol. Mae pob arwydd yn cyfeirio at werthiannau digidol hyd yn oed yn well yn ystod tymor gwyliau eleni.

Er bod gwerthiannau manwerthu yn gyffredinol yn cynyddu, mae'r neges ychydig yn gymysg ar gyfer manwerthu brics a morter. Yn ôl melin drafod manwerthu Manwerthu a Thechnoleg Fung Global, mae mwy na 5,700 o siopau wedi cau erbyn 1 Medi, 2017. Mae hynny'n gynnydd o 181% dros 2016. Eto i gyd Adroddiad ymchwil IHL yn amcangyfrif y bydd manwerthwyr yn agor 4,080 yn fwy o siopau yn 2017 nag y maent yn cau ac yn bwriadu agor dros 5,500 yn fwy yn 2018.

Felly, beth sydd angen i fanwerthwyr ei wneud wrth iddyn nhw fynd i mewn i dymor gwyliau eleni? Sut y dylent fireinio gwerthiannau a marchnata i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr holl nodiadau cywir? Dechreuwch trwy olrhain a dadansoddi data cwsmeriaid ac yna addasu yn unol â hynny, gan roi sylw arbennig i strategaeth omnichannel nad yw'n aberthu unrhyw sianel unigol nac unrhyw gwsmer unigol. A siarad am y cwsmer unigol, buddsoddwch beth amser ac ymdrech mewn personoli wrth i chi fireinio'ch strategaethau marchnata gwerthu.

Pawb Am yr Omnichannel

Er mwyn llywio'r sifftiau a'r gwrthddywediadau hyn, mae manwerthwyr yn trosoli gwasanaethau, technolegau ac ymdrechion marchnata wedi'u targedu i bweru'r omnichannel, dull aml-sianel sy'n cyd-fynd â'r llinellau rhwng catalogau mewn-siop, ar-lein, symudol a hyd yn oed i mewn i brofiad integredig a chydlynol. Mae hynny oherwydd mai manwerthu omnichannel yw lle mae'r arian. Yn ôl a adroddiad gan eMarketer, Dywedodd 59% o fanwerthwyr fod cwsmeriaid omnichannel yn fwy proffidiol yn 2016 na chwsmeriaid un sianel, o'i gymharu â 48% yn 2015.

Yn ddiweddar, ehangodd Amazon ei ôl troed omnichannel trwy lansio ei linell ddillad ei hun, ynghyd â Cwpwrdd Gwreiddiol sy'n gadael i ddefnyddwyr geisio cyn prynu. Fe wnaeth hefyd gaffael Whole Foods ac agor llond llaw o siopau llyfrau manwerthu Amazon. Yn ogystal, mae'r cwmni'n casglu gofod warws mewn ardaloedd trefol ledled y wlad fel y gall gynnig danfon yr un diwrnod i gwsmeriaid sy'n prynu trwy sianeli ar-lein a symudol.

Mae digwyddiad gwerthu Amazon Prime Day yr adwerthwr wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Eleni, cyffyrddwyd â Amazon Prime Day fel diwrnod gwerthu mwyaf y cwmni erioed, tyfu 60% ers 2016 ac yn rhagori ar werthiannau Dydd Gwener Du 2016 a Dydd Llun Seiber Dydd Llun Amazon. Ac mae Amazon yn gwneud gwaith gwych yn targedu eu heitemau wedi'u brandio, gan ystyried bod y rhan fwyaf o'r eitemau a werthwyd ar Prime Day yn gynhyrchion brand Amazon. Angen mwy o dystiolaeth? Yn ôl ymchwil o Slice Intelligence, Aeth 43% o’r holl werthiannau manwerthu ar-lein yn yr Unol Daleithiau trwy Amazon yn 2016. Gyda’r ehangiadau cynnyrch newydd hyn mae Amazon yn edrych i sicrhau darn hyd yn oed yn fwy o’r pastai manwerthu, o bosibl hyd at 50% o gyfran y farchnad erbyn 2021, yn ôl cwmni Wall Street, Needham.

Yn y cyfamser mae Walmart, gyda mwy na 5,000 o siopau, wedi bod yn adeiladu ei bresenoldeb ar-lein. Er y gallai fod ychydig y tu ôl i Amazon o ran ehangu omnichannel, mae pryniant diweddar y manwerthwr o Jet.com, ynghyd â’i gaffaeliad o fanwerthwyr ar-lein llai ModCloth, Bonobos a Moosejaw, wedi arwain at dwf gwerthiant ar-lein mawr. Er mwyn cystadlu ymhellach â chwilota Amazon i'r gofod groser, mae Walmart bellach yn cynnig archebu a chasglu nwyddau ar-lein, a newydd gyhoeddi a partneriaeth â Google ddechrau mis Medi i lechfeddiannu cyfran marchnad Amazon ymhellach. Ym mis Mai, Cyhoeddodd Walmart twf o 63% mewn gwerthiannau e-fasnach chwarterol.

Peidiwch â'i bersonoli

Tuedd allweddol mewn manwerthu ar hyn o bryd - ac un sydd eisoes yn sicrhau canlyniadau go iawn - yw personoli. Mae digon o fanwerthwyr eisoes yn defnyddio personoli, ac mae rhai wedi bod ers sawl blwyddyn. Mae ymchwil yn dangos bod personoli yn cael effaith gref. Mewn gwirionedd, diweddar astudiaeth o Infosys canfu fod 86% o ddefnyddwyr wedi dweud bod #personalization yn cael rhywfaint o effaith o leiaf ar y penderfyniad prynu, a bod bron i draean y defnyddwyr eisiau mwy o bersonoli yn eu profiadau siopa.

Mae gwasanaethau ac apiau newydd yn trwytho profiadau siopa a phrynu personol arloesol hefyd. Mae Clwb Cefnffyrdd Nordstrom, un o'r nifer o wasanaethau newydd sy'n dibynnu ar fodelau tanysgrifio ac yn defnyddio steilwyr i ddewis dillad yn seiliedig ar ddewisiadau cwsmer, yna postiwch ddetholiad o wisgoedd wedi'u curadu yn uniongyrchol i'r cleient. Mae eraill yn cynnwys StitchFix, MM.LaFleur a Fabletics. Mae yna hefyd apiau fel The Hunt. Trwy bostio llun o eitem rydych chi'n edrych amdani, ynghyd â gofynion penodol fel cyllideb a maint, rhwydweithiau cymunedol Hunt i awgrymu cynhyrchion. Mae Keep, ap arall, yn darparu trol siopa ar draws y we o'r enw Keep One Cart fel y gall siopwyr brynu unrhyw gynnyrch o unrhyw siop, unrhyw le, mewn un profiad talu di-dor. Mae'r holl wasanaethau ac apiau hyn yn siarad ag awydd defnyddwyr am brofiadau siopa mwy personol, ac mae angen i fanwerthwyr sicrhau eu bod yn cyflawni i gyflawni'r awydd hwnnw.

Mesur ar gyfer Mesur

Er mwyn cystadlu yn nhirwedd adwerthu gyfnewidiol heddiw, rhaid i gwmnïau nid yn unig adnabod a deall eu cwsmeriaid ond hefyd mesur yn ofalus bob sianel o'u hymgyrchoedd gwerthu a marchnata i wella marchnata targed, dosbarthiad ac yn y pen draw refeniw.

Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn ymladd hysbysebu. Maen nhw'n chwilio am ffyrdd i'w osgoi a'i diwnio, felly mae'n rhaid i farchnatwyr addasu a bod yn greadigol i roi'r wybodaeth bersonol maen nhw'n chwilio amdani i ddefnyddwyr. Mae ymrwymiadau cyfryngau gorau heddiw yn olrhain yr holl bwyntiau cyffwrdd a rhyngweithio â defnyddwyr er mwyn hwyluso rhyngweithio personol rhwng y brand a'r cwsmer.

Nid yn unig y mae cwsmeriaid eisiau profiadau personol i gwsmeriaid, maent hefyd eisiau profiad manwerthu cyson ar draws digidol a brics a morter. A chyda phrofiad cyson, er enghraifft, mae manwerthwyr wedi paratoi'n well ar eu cyfer ystafell arddangos ac ystafell we.

Er mwyn cyflwyno profiadau personol a chyson yn yr omnichannel, mae angen i chi ddeall eich cwsmeriaid targed. Y ffordd orau o wneud hynny yw dadansoddi data cwsmeriaid. Wrth gwrs, i lawer o fanwerthwyr, gall didoli trwy'r llu o ddata a gesglir trwy systemau pwynt gwerthu a sianeli ar-lein fod yn llethol. Hyd yn oed yn fwy heriol yw integreiddio data cwsmeriaid ar draws y gwahanol sianeli i gael darlun mwy cyfannol, yn enwedig gan fod llawer o sefydliadau yn dal i weithredu eu sianeli mewn seilos.

Un ffordd o oresgyn yr heriau hyn yw gweithio gyda phartner sydd ag arbenigedd wedi'i wreiddio mewn data a dadansoddeg ac sydd â'r gallu i ganfod gwybodaeth feirniadol a deall yn well y stori y mae'r data yn ei hadrodd. Ychydig eiriau o gyngor wrth ddewis partner i weithio gyda nhw: edrychwch am gwmnïau sy'n buddsoddi mewn dadansoddeg gadarn ac yn ei defnyddio, ac sy'n olrhain data o nifer o ffynonellau er mwyn gwneud cysylltiadau clir â ROI ymgyrch.

Gyda marchnata wedi'i yrru gan ddata a darlun mwy cyflawn o'ch cwsmer targed, byddwch yn gallu sicrhau bod pob pwynt cyffwrdd yn rhan o gydlynol a profiad siopa omnichannel wedi'i addasu yn dod Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. Ni fydd ots a yw'r cwsmer yn siopa am yr anrheg wyliau berffaith honno mewn siop yn y ganolfan leol, yn deilio trwy'r catalog sydd newydd gyrraedd y post, neu'n sgrolio trwy gynhyrchion ar ffôn symudol. Yr hyn sy'n bwysig yw'r prynu.