Materion yn Bwysig

sgôr klout

Rwyf wedi clywed pobl uchel eu parch yn y cyfryngau cymdeithasol yn dweud, “Peidiwch â rhoi sylw i'r nifer y dilynwyr mae gennych chi. ” ac “does dim ots faint o gefnogwyr mae gennych chi ”. Maen nhw'n anghywir. Pe na bai ots, ni fyddem yn eu cyfrif. Rydym ni cyfrif popeth… Ac rydyn ni'n barnu pawb yn ôl y niferoedd rydyn ni'n eu gweld. Gadewch imi egluro.

Ar hyn o bryd, mae adlach dros Klout a'r newidiadau algorithm a wnaethant. Newidiodd y fethodoleg sgorio dylanwad perchnogol a gostyngodd sgoriau Klout pobl - y rhan fwyaf i'r dôn tua 10 pwynt, gyda llawer yn gostwng hyd at 20 pwynt. Mae Klout yn amddiffyn y symudiad trwy ddarparu adborth bod y newidiadau algorithm newydd yn arwydd mwy cywir o ddylanwad ar-lein rhywun.

Nid yw pobl yn poeni am cywirdeb. Maen nhw'n poeni am rhifau.

Nid wyf yn amau ​​hynny Bwriadau Klout yn wych. Mae cwymp o sgôr Klout yr wythnos diwethaf yn 71 i sgôr Klout o 61 yr wythnos hon yn golygu yn dechnegol dim gan mai mesur perthnasedd yn unig yw'r nifer ei hun.

Y gwir amdani, serch hynny, yw bod y sgôr rifiadol yn rhywbeth a oedd yn bwysig i lawer o bobl er mwyn sicrhau eu dylanwad a'u rhyngweithio ar-lein. Pe bai Klout wedi addasu'r algorithm â phinsiad ar y tro dros ychydig fisoedd, mae'n debyg na fyddent wedi gafael yn yr adlach. Ond os ydw i'n alinio fy ymdrechion â rhywun tebyg ac roedd eu sgôr yn parhau'n gyson ond fe ollyngodd fy un i ... ymddangosiad y ansawdd y system yn mynd dan amheuaeth. Dyna ddigwyddodd ... ac mae Klout nawr yn ceisio cloddio.

Yn fy marn i, byddai Klout wedi bod yn well ei fyd dim ond cynyddu'r raddfa yn hytrach na lleihau'r sgorau. Pe bai'r raddfa yn 100 o'r blaen, dylent fod wedi ei chynyddu i 115. Byddai'r addasiad wedi gwneud y newid yn sgorau Klout pobl yn ddibwys. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn chwythu drosodd, rwy'n dal i fod yn gefnogwr o'r hyn y mae Klout yn ceisio'i gyflawni (er fy mod yn dal i feddwl ei fod yn sgôr rhannol gan nad yw'n ystyried stats traffig na thraffig).

Mae'r niferoedd yn bwysig

Os nad ydych chi'n credu bod niferoedd yn bwysig, rydych chi'n twyllo'ch hun. Yn aml weithiau, mae gennym gleientiaid sydd â 0 ffan, 0 dilynwr, 0 ail-drydar, 0 golygfa, 0 hoff, ac ati. Roedd gan un o'n cleientiaid diweddar fideo anhygoel ar-lein a recordiwyd yn broffesiynol ac a ddarparodd arddangosiad cŵl iawn o'u cynnyrch. Y broblem oedd bod tua 11 golygfa o'r fideo.

Ychydig iawn o bobl sy'n cymryd yr amser i wylio fideo gydag 11 golygfa.

Felly, gwnaethom yr hyn y byddai eraill yn ei alw blasus. Ar ôl ychydig fisoedd ac ychydig gannoedd o olygfeydd, euthum allan a prynu 10,000 o olygfeydd ac Mae 1,000 yn hoffi o wasanaeth. Nid yw'n anghyfreithlon ac nid yw'n torri telerau gwasanaeth unrhyw un. Mae'n swnio cysgodol, ond. O fewn pythefnos, symudodd y fideo Youtube hyd at 2 o olygfeydd. Wythnos yn ddiweddarach ac mae'r fideo bellach yn eistedd yn dros 12,000 o olygfeydd a chwpl dwsin yn fwy o bobl yn hoffi. Yr un fideo, yr un cynnwys, nawr yn ychwanegu 2,000 o olygfeydd yr wythnos yn lle dwsinau.

MAE Rhifau yn Dylanwadu ar Bobl

Gall Folks gyda ~ 50,000 o ddilynwyr ychwanegu 50 o ddilynwyr y dydd at Twitter. I rywun sy'n newydd i Twitter, byddai ychwanegu 50 o ddilynwyr mewn mis yn wych ... ond yn syml, nid yw hynny'n mynd i ddigwydd. Nid wyf yn poeni pa mor wych yw eu cynnwys ... y twf ar gyfer y defnyddiwr Twitter cyffredin fydd gyfrannol i'w dilyn cyfredol. Os ydyn nhw am gyflymu eu twf, mae angen iddyn nhw gynyddu eu niferoedd. Unwaith eto, bydd y puryddion yn dadlau bod prynu dilynwyr ofnadwy. Mae hynny'n hawdd iddyn nhw ddweud pan mae ganddyn nhw filoedd o ddilynwyr yn barod.

Niferoedd Peidiwch ag Adio

Y broblem gyda rhifau yw nad ydyn nhw bob amser yn adio i fyny. Rwyf wrth fy modd â'r enghraifft isod ... cyfrif autofollow ar Twitter. Nid yn unig mae ganddo sgôr dylanwad uwch na fi, mae hefyd yn ddylanwadol ar Klout ei hun (yn eironig, mae hefyd yn ddylanwadol ar gyflogaeth a'r farchnad stoc).

dilyn fi dilyn u

Poblogrwydd a Rhifau Blogio

Mae'n hawdd trin rhifau. Rwy'n cofio pan mai'r safon aur i boblogrwydd ar flog oedd eich nifer o danysgrifwyr Feedburner. Daeth Gmail yn y fan a'r lle a chaniatáu i bobl gael cyfeiriadau e-bost gyda sylw yn y cyfeiriad e-bost. Er enghraifft, os mai fy nghyfeiriad e-bost yw name@domain.com, gallaf ei ddefnyddio enw+1@domain.com, enw+2@domain.com, enw+3@domain.com, ac ati. Daliodd ychydig o flogwyr ar hyn ac ysgrifennu sgriptiau i danysgrifio degau o filoedd o danysgrifwyr i'w e-bost Feedburner eu hunain.

Y canlyniad? Tyfodd eu blogiau mewn poblogrwydd dros nos. Roedd rhai ohonynt hyd yn oed yn gallu gwerthu hysbysebion a nawdd yn seiliedig ar y niferoedd chwyddedig. Fel prawf, prynais bost blog ar un o'r blogiau a chefais ychydig gannoedd o ymatebion allan o'r cannoedd ar filoedd o danysgrifwyr blog. Cadarnhaodd fy amheuon. Roeddent wedi chwyddo eu niferoedd.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae fy mlog yn dal i dyfu mewn poblogrwydd a darllenwyr. Mae wedi dod yn flog poblogaidd yn ôl safonau unrhyw un. Ond… y blogiau hynny twyllo yn dal i fod ar y blaen i mi ar y mwyafrif o safleoedd graddio. Roedd ganddyn nhw'r cynnwys i ategu'r twf, felly gwnaethon nhw'n dda. Ydw i'n difaru twyllo fel y gwnaethant? A dweud y gwir, ie. Rwy'n difaru. Dylwn fod wedi manteisio ar y cyfleoedd hynny pan godon nhw.

Gallwch Brynu Unrhyw Rifau

Gallwch brynu unrhyw beth. Dilynwyr, Fans, Retweets, Hoffi, Tudalenviews, Youtube Views, mae Youtube yn hoffi… Mae yna wasanaethau ar draws y we. Rwyf wedi profi tunnell o'r systemau hyn ac mae rhai'n gweithio'n well nag eraill. Y cwestiwn, yn fy marn i, yw a yw'r rhain yn foesol gywir ai peidio ... cwestiwn o fuddsoddiad yw'r cwestiwn. Yn gallu prynu rhifau cynyddu gwelededd a phoblogrwydd eich cynhyrchion neu wasanaethau ar-lein mewn gwirionedd? Weithiau ... mae'n dibynnu a yw'r hyn y mae eich hyrwyddiad yn ei ddal i fyny!

Mae gen i ffrindiau i mi sy'n arswydo fy mod i wedi talu am y gwasanaethau hyn, ond wythnos yn ddiweddarach maen nhw'n gofyn i mi hyrwyddo digwyddiad neu gynnyrch sydd ganddyn nhw. Yn hynod ddiddorol ... maen nhw'n meddwl ei fod yn foesol anghywir rywsut ond yna'n estyn allan pryd y gallen nhw elwa ohono.

A ddylech chi brynu rhifau?

Nid wyf yn credu hynny prynu rhifau yn anghywir ... mae'n fuddsoddiad marchnata yn union fel unrhyw beth arall. Y mater yw a ydych chi'n mynd i allu manteisio ar y buddsoddiad hwnnw ai peidio a darparu cynnwys sy'n gallu tyfu hynny yn dilyn. Os na wnewch chi, fe golloch chi'r arian. Dim niwed, ni wneir unrhyw aflan i unrhyw un ... heblaw am eich llyfr poced.

Nodyn: Rwy'n credu ei fod twyllodrus i werthu hysbysebion yn seiliedig ar rifau y gwyddoch nad ydynt yn real.

Bydd llawer o bobl yn anghytuno â mi yn ddidwyll ar y pwnc hwn. Beth yw hysbysebu a marchnata yn greiddiol iddo? Pe bai popeth yn dibynnu ar dwf organig, byddem ni i gyd allan o waith yn y diwydiant marchnata.

Ydw i'n trin poblogrwydd ac ymddygiad defnyddwyr os ydw i prynu cefnogwyr? Ie!

Ydw i'n trin poblogrwydd pan fyddaf yn llogi dylunydd proffesiynol i ddatblygu brand i'w wneud yn ymddangos yn gwmni llawer mwy nag y mae? Ie!

Mae marchnata yn ymwneud â datblygu llun ym mhen y rhagolygon bod angen eich gwasanaeth arnyn nhw. Mae marchnata hefyd yn ymwneud â manteisio ar ymddygiad defnyddwyr i gynyddu canlyniadau busnes. Ni allaf helpu nad yw'r mwyafrif o bobl yn talu sylw iddynt niferoedd bach… Ond gallaf newid y rhifau fel eu bod yn talu sylw!

Mae marchnata yn cael pobl yn eich drws. Eich cyfrifoldeb chi yw gosod disgwyliadau a rhagori arnynt gyda'ch cleientiaid. Os yw'ch marchnata yn gosod disgwyliadau na allwch eu cadw, yna rydych chi'n dweud celwydd ac mae'n anghywir. Ond os ydych chi'n prynu criw o olygfeydd Youtube, mae'ch fideo'n mynd yn firaol, a'ch bod chi'n gwerthu tunnell o gynnyrch i gwsmeriaid hapus o'i herwydd, roedd yn fuddsoddiad marchnata gwych.

Ein buddsoddiad yn y gwasanaethau hyn yn brin. Dim ond pan fyddwn yn gweithio gyda pherson, cynnyrch neu wasanaeth y gwyddom y bydd yn gwneud yn dda ein bod yn buddsoddi. Neu pan ydym yn gweithio gyda chleient sydd angen cael dyrchafiad oddi ar y ddaear yn gyflym. Ym mhob sefyllfa, rydyn ni fel arfer yn defnyddio'r gwasanaethau fel cychwyn da i'w cael nhw i dyfu. Unwaith y byddant yn tyfu, nid oes angen parhau.

Byddech chi'n synnu pa mor dda y mae'n gweithio - byddwn yn eich annog i roi cynnig arni'ch hun ... prynu 5,000 o rywbeth a gwyliwch sut mae'n cyflymu twf.

11 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Ty,

   Yr eironi yw bod llawer o becynnau adolygu yn cynnig adolygiadau stoc yn syth oddi ar yr ystlum. Fy ysgogiad uchod yn syml yw cael cwmni i bwynt lle gall y cyhoedd gymryd yr awenau. Byddwn yn ychwanegu nad hwn yw ein hunig dacteg. Yn gyfochrog â'r hyrwyddiadau hyn, rydyn ni'n gwneud hyrwyddiad go iawn - gan ofyn i ddylanwadwyr gynnal adolygiadau am y cynnyrch. Nid ydym yn eu talu i ddweud celwydd ... rydym mewn gwirionedd yn darparu'r cynnyrch ac yn gadael i'r sglodion ddisgyn lle y gallant. Rwy'n credu bod adolygiad cynnyrch yn llawer mwy o ardystiad na “rhif” syml.

   Byddwn yn ychwanegu, hefyd, nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymateb yn dda i adolygiadau 5 seren. Roeddwn mewn cynhadledd flynyddoedd yn ôl lle dywedodd gweithgynhyrchwyr cynnyrch fod niferoedd llethol o adolygiadau 5 seren wedi gostwng gwerthiant mewn gwirionedd. Prynodd pobl fwy o gynhyrchion 4 seren ar ôl iddynt gael golwg ar yr hyn nad oedd yn berffaith am y cynnyrch. Pe bai'n rhywbeth nad oedd yn eu poeni, byddent yn prynu.

   Mae'n naws ddiddorol arall o ymddygiad prynwyr.

   Doug

   • 3

    Diolch am yr ymateb meddylgar. Mae'n wir: mae yna rwystr ffantasi y mae'n rhaid i chi ei groesi cyn cael eich cymryd o ddifrif gan ddieithriaid. Cyfrif dilynwyr yw siwt a thei marchnata.

    Ac eto dwi'n ei chael hi mor… icky. Tybed a oedd pobl yn teimlo felly am hysbysebu pan oedd hynny'n llai datblygedig? Fel, “pam y byddwn i'n dweud wrth bobl pa mor wych yw fy nghynnyrch, mae hynny'n dweud celwydd?"

    • 4

     Rwy'n credu bod “icky” yn ffordd wych o'i egluro. Mae'n ymddangos i mi ei fod yn ddrwg angenrheidiol y dyddiau hyn. Ac mae'r gwasanaethau hyn yn ffrwydro ... felly mae rhywun yn eu defnyddio! 

 2. 5
  • 6

   A allech ddweud fy mod yn ceisio osgoi hynny, Kenan? 🙂 Rwyf wedi cael lwc dda gyda Socialkik a Retweet.it - ​​mae'r ddau yn adrodd yn agored ac wedi darparu cefnogaeth ac adborth.

 3. 7

  Doug,

  Fel person marchnata a busnes rwy'n cytuno â'ch safbwynt ynglŷn â phrynu hoff bethau, golygfeydd a + 1au fel buddsoddiad. Mae yna lawer o weithgareddau marchnata yn y maes nad yw'n ddigidol sy'n gwneud yr un peth. Yn cystadlu â gwobrau, yn cymryd arolygon gyda chymhellion, cwponau - mae'r rhain i gyd yn anelu at “brynu” amser, sylw ac ymgysylltu. 

  Ond ble mae'r llinell yn cael ei thynnu? Gall y weithred o brynu hoff bethau, golygfeydd a + 1s lygru ymddiriedaeth. A fyddai'ch cleient â'r fideo anhygoel yn barod i nodi'n gyhoeddus ei fod wedi prynu'r farn? Rwy'n amau ​​mai'r ateb yw na oherwydd bod gan y cleient hwnnw ryw lefel o ymddiriedaeth wedi'i adeiladu gyda'i sylfaen cwsmeriaid gyfredol na fyddent am ei ddifetha. 

  Enghraifft arall: gellir prynu adolygiadau Google Places ar wefannau fel Fiverr (http://fiverr.com/ ) neu Elance (https://www.elance.com/ ). Nid oes unrhyw beth yn fwy digalonni bod â phresenoldeb ar y rhyngrwyd a pheidio â chael adolygiadau. Byddaf i, fel defnyddiwr, yn symud ymlaen i fusnes arall wrth i mi chwilio am le i fwyta. Ond os gwelaf fwyty gydag adolygiadau byddaf yn eu darllen ac yn gwneud penderfyniad. Pe bawn i'n darganfod bod yr adolygiadau wedi'u hysgrifennu gan bobl na wnaethant erioed roi cynnig ar y bwyd na chamu troed yn y lle, byddwn yn ymddiried yn y system (mwy ar y meddwl hwn yn http://agtoday.us/vyVjXn). 

  Mae yna ongl gyfreithiol hefyd i'w hystyried: Edrychwch ar ganllawiau Comisiwn Masnach Ffederal yr Unol Daleithiau (FTC) sy'n llywodraethu arnodiadau a thystebau (http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ). Gellid dadlau bod prynu hoff bethau yn prynu ardystiad ac felly mae'n rhaid ei ddatgelu. Os na ddatgelir, mae'r prynwr tebyg mewn perygl o fod yn agored i ymgyfreitha a dirwyon.

  Fel arweinydd meddwl (ydw, rwy'n eich ystyried yn arweinydd meddwl, gallwch chi roi'r plac hwnnw ar ddrws eich swyddfa :), edrychir arnoch chi fel ffynhonnell mewnwelediad ac arbenigedd _trusted_. Eich bod wedi ysgrifennu'r erthygl hon yn ein helpu i ddeall tanbelen marchnata, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus. Hyderaf nad ydych chi'n prynu hoff bethau trwy'r amser :)

  Nodyn ochr: a oes fformiwla gyson / cymhareb / ​​cromlin y dylai busnes ei hystyried o ran pryd i brynu i gael y “màs cynnal critigol” hwnnw ac yna rhoi’r gorau i brynu?

  Diolch unwaith eto,

  John

 4. 8

  Helo Doug,
  I'r bobl hynny allan sy'n gwrthod yn llwyr y syniad bod prynu dilynwyr, ac ati, yn gynhenid ​​ddrwg, hoffwn gynnig cyfatebiaeth a allai newid eu meddyliau. Nid ydym yn cael pob freaked allan pan fydd Budweiser, Coca Cola, Nike, Ford, pob cwmni enfawr, yn gwario miliynau ar un hysbyseb ar gyfer y Super Bowl. A wnaeth yr hysbyseb honno “ennill” yr hawl i gael ei ddarlledu, yn seiliedig ar rywfaint o boblogrwydd cyfryngau cymdeithasol? Na, fe wnaethant ei brynu yn syml. Y gwir amdani yw ein bod ni fel marchnatwyr yn gwneud pethau i helpu ein cleientiaid, cyflogwyr, i werthu mwy o bethau.
  Rydym yn profi ychydig o foment Dr. Jekyll a Mr Hyde ym mhob peth cymdeithasol. Ar y naill law, rydym ar brydiau eisiau cadw purdeb y profiad cymdeithasol, ac eto nid ydym yn blincio llygad wrth ddefnyddio llai na gweithgareddau marchnata gorau posibl sy'n ymddangos fel pe baent yn torri ysbryd a bwriad yr hyn y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei awgrymu.
  Ac rwy'n credu bod llawer o'n cydweithwyr yn dal i fod yn gaeth yn y syniad bod cael cynulleidfa fawr rywsut yn awgrymu enw da, ymddiriedaeth, a'r holl bethau eraill hynny.
  Marty 

 5. 10

  Doug,

  Sut mae pryniannau eang fel RTs a + 1s yn helpu diwydiannau arbenigol? Nid yw'r gwasanaethau y soniasoch amdanynt yn gallu canolbwyntio ar unrhyw grŵp cul, dywedwch fel milfeddygon anifeiliaid anwes bach neu bediatregwyr.

  Ai'r dull ar gyfer diwydiannau arbenigol fyddai ceisio defnyddio'r pŵer prynu ar gyfer cynnydd eang mewn niferoedd wrth ddatblygu'r adeilad arbenigol a chul trwy ddulliau cyfryngau cymdeithasol eraill?

  John

  • 11

   Nid wyf yn gwybod bod unrhyw un yn ymchwilio o ble mae retweets neu hoff yn dod, felly nid wyf yn siŵr a yw'n bwysig a yw'r targed yn arbenigol neu'n eang. Mantais segment arbenigol, am wn i, yw efallai na fydd disgwyl cyfrolau mawr fel sydd gyda phwnc eang.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.