Os gwelwch yn dda Stopiwch Gymharu Ysbïo NSA â Marchnata

ysbïo nsa yn erbyn marchnata

Un o'r sgyrsiau yr wyf yn parhau i'w gweld yn codi i ben y Dadl ysbïo NSA yw bod cwmnïau eisoes yn casglu'r math hwn o ddata ar Americanwyr ar gyfer ymdrechion marchnata.

I'r rhai ohonoch y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae'r Cyfansoddiad yn eithaf clir gyda'r Pedwerydd Gwelliant i'n Mesur Hawliau fel dinasyddion.

Y Pedwerydd Gwelliant i'r Mesur Hawliau

Ni fydd hawl y bobl i fod yn ddiogel yn eu personau, tai, papurau, ac effeithiau, yn erbyn chwiliadau ac atafaeliadau afresymol, yn cael ei thorri, ac ni chaiff unrhyw warantau gyhoeddi, ond ar achos tebygol, a gefnogir gan lw neu gadarnhad, ac yn arbennig eu disgrifio y lle i gael ei chwilio, a'r personau neu'r pethau sydd i'w cipio.

Ni fydd dadl ynghylch p'un a ydych chi'n credu y dylid casglu data meta o dan y 4ydd Gwelliant ai peidio. Mae gen i fy nghredoau fy hun ond nid wyf yn atwrnai Cyfansoddiadol (a hyd yn oed nid ydyn nhw'n cytuno).

Yr hyn rydw i eisiau ei ddadlau yw nod a methodoleg casglu data meta. Ar gyfer cwmni, cesglir y data hwn i bersonoli a gwella profiad y defnyddiwr ar-lein gyda'r nod o gynyddu caffaeliad, cadw neu werth cwsmer. Mae hynny'n bwnc cyffwrdd i rai - yn enwedig sut mae'r data'n cael ei gronni ac a roddodd y defnyddiwr ei ganiatâd ai peidio. Y rhan fwyaf o'r amser maen nhw'n ei wneud, ond mae wedi'i gladdu yn y mumbo-jumbo cyfreithiol o'r telerau defnyddio rydych chi'n cytuno iddyn nhw pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer gwasanaeth.

Rwy'n gwybod fy mod i'n farchnatwr felly mae fy marn yn gwyro, ond rydw i wrth fy modd bod cwmnïau'n talu sylw i mi. Rwyf am rannu gwybodaeth gyda nhw ac rwyf am iddynt ei defnyddio i wella fy mhrofiad cwsmer. Os yw hynny'n golygu argymhellion cynnyrch neu negeseuon wedi'u targedu, gwnewch hynny! Rwyf wrth fy modd ag argymhellion cynnyrch!

Nawr, gadewch i ni gyfateb nod marchnatwyr i'r nod ysbïo'r llywodraeth. Mae ymchwil y llywodraeth i meta data i'w wneud nodi patrymau sy'n arwain at ymchwilio dyfnach i ddinasyddion ar sail eu hymddygiad. Gallai'r ymchwiliad hwnnw arwain at gyhuddiadau ac yn y pen draw, carcharu. Felly, er bod marchnatwyr yn edrych i werthu mwy gyda data ... mae'r llywodraeth yn edrych i ddod o hyd i bobl a'u carcharu i amddiffyn Americanwyr.

Nid yw hynny hyd yn oed yn agos at yr un peth felly rhowch y gorau i gymharu'r ddau.

Nid wyf yn golygu bod yn llipa, ond edrychwch ar hanes ein carcharu yn y wlad hon. Yn ôl data, 95% o euogfarnau ffeloniaeth yn ganlyniad bargeinion ple heb unrhyw dystiolaeth ffurfiol a gyflwynwyd erioed, ac nid yw'r mwyafrif byth yn trafferthu gydag apêl.

Felly gadewch i ni gymryd y llun hir yma. Rwy'n teithio llawer ac rwy'n trafod gwleidyddiaeth ar-lein. Pa mor hir y byddai'n ei gymryd i droshaenu fy sgyrsiau gan holi'r llywodraeth gyda gweithgaredd gwrth-lywodraeth neu derfysgaeth yn ddaearyddol ledled yr Unol Daleithiau? Yr wythnos hon, rydw i'n mynd i Chicago. Efallai bod cell cysgu yn Chicago o fewn ychydig filltiroedd i'm gwesty y mae'r llywodraeth yn casglu data arni. Faint o orgyffwrdd y bydd yn ei gymryd i gaffael digon o dystiolaeth amgylchiadol i roi achos at ei gilydd arnaf? Cyfunwch hyn â'r gynnau rwy'n berchen arnynt a sut mae hynny'n ymddangos?

Nawr llinellwch y cyfan - o fy meirniadaeth gan y llywodraeth, fy ngwasanaeth milwrol, fy nhaith i ddinasoedd mawr ledled y byd, fy mherchnogaeth o gynnau - ac ychwanegu ato rym llawn erlynwyr ffederal sydd â chyllidebau diderfyn. Nid oes gennyf yr adnoddau i logi atwrneiod pwerus i amddiffyn fy hun. A yw hynny'n syniad hir mewn gwirionedd? Nid wyf yn credu hynny. Unwaith eto, mae ein hanes yn hollol llawn o erlynwyr goresgynnol sydd wedi mynd ar ôl euogfarn ar ôl euogfarn i wella eu gweithgareddau gwleidyddol.

Peidiwch â chymharu marchnata cwmnïau â'r nodau o ysbio ar ddinasyddion er diogelwch cenedlaethol. Maen nhw'n hollol wahanol.

Sylw NSA: Dim ond nodyn nad ydw i'n wrth-lywodraeth ac na fyddwn i byth yn cymryd arfau y tu allan i amddiffyn fy hun. Rwy'n gefnogol iawn i lywodraeth leol a gorfodi'r gyfraith. Rwy'n aml yn wrthwynebydd i ffederaleiddio, serch hynny, am ei aneffeithlonrwydd, ei orgyffwrdd a'i lygredd.