Nid yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn hoffi newid

Rydw i wedi bod yn darllen llawer am y dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr newydd ar Facebook a faint mae defnyddwyr wedi gwthio yn ôl ar y newidiadau, yn eironig drwodd lansiwyd arolwg fel Ap Facebook.

Nid ydyn nhw'n hoffi'r newidiadau yn unig, maen nhw'n eu dirmygu:
Arolwg Facebook

Fel rhywun sy'n darllen ac yn arsylwi dyluniad cryn dipyn, rwy'n gwerthfawrogi'r dyluniad symlach (roeddwn i'n casáu eu llywio truenus o'r blaen) ond rydw i braidd yn simsan eu bod nhw wedi dwyn yn syml Twitter symlrwydd ac adeiladu eu tudalen yn nant.

Rwy'n ansicr o'r broses a ddefnyddiodd Facebook ... yn gyntaf yn yr hyn sy'n eu cymell i wneud y newidiadau ac yn ail i wthio newid cyfanwerth gyda chymaint o ddefnyddwyr yn ymgysylltu. I. parchu Facebook am fentro. Nid oes gormod o gwmnïau â maint eu traffig a fyddai'n gwneud hyn, yn enwedig gan fod eu twf yn dal i gynyddu.

Mae'n bwysig nodi bod newid bob amser yn anodd. Os byddwch chi'n cyflwyno rhyngwyneb defnyddiwr newydd ar gyfer rhaglen y mae pobl wedi bod yn ei defnyddio ers blynyddoedd, peidiwch â disgwyl i'r e-byst ddod yn arllwys i ddiolch i chi. Mae defnyddwyr yn casáu newid.

Sut ddechreuodd e?

Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen mwy ar y fethodoleg a ddefnyddiodd Facebook. Mae fy mhrofiad yn dweud wrthyf eu bod yn ôl pob tebyg wedi rhestru rhai defnyddwyr pŵer neu grŵp ffocws i wneud y dyluniad, wedi talu pentwr mawr o arian i rai arbenigwyr rhyngweithio cyfrifiadurol dynol a phrofiad y defnyddiwr, ac wedi llunio cynllun yn seiliedig ar benderfyniad y mwyafrif. Mae penderfyniadau mwyafrif yn sugno, serch hynny.

Nid yw penderfyniadau mwyafrif yn caniatáu ar gyfer unigoliaeth unigryw. Darllenwch Cyhoeddiad Douglas Bowman ar roi'r gorau i Google, mae'n agoriad llygad.

Mae grwpiau ffocws yn sugno, peidiwch â gweithio chwaith. Mae yna dunnell o dystiolaeth sy'n awgrymu bod pobl sy'n gwirfoddoli neu'n cael eu recriwtio i grwpiau ffocws yn cerdded i mewn i'r grŵp dan orfodaeth i ddarparu beirniadaeth ar eu cyfer unrhyw dyluniad. Gall grwpiau ffocws ddadreilio dyluniad gwych, greddfol a radical. Mae grwpiau ffocws yn tueddu i ddod â rhyngwyneb defnyddiwr i lawr i'r enwadur lleiaf cyffredin yn hytrach na rhywbeth newydd ac adfywiol.

Pam wnaeth Facebook newid?

Cwestiwn arall i Facebook - pam wnaethoch chi ddewis newid gorfodol? Mae'n ymddangos i mi y gallai'r dyluniad newydd a'r hen ddyluniad fod wedi'u hymgorffori â rhai opsiynau eithaf syml i'r defnyddiwr. Grymuso'ch defnyddwyr i ddefnyddio'r rhyngwyneb yr hoffent ei gael yn lle ei orfodi arnynt.

Rwy'n hyderus y cychwynnwyd y dyluniad newydd i gael gwared ar rywfaint o gymhlethdod yr hen system lywio. Bydd yn llawer haws nawr i ddefnyddiwr newydd godi a rhedeg (yn fy marn i). Felly - beth am ei wneud yn rhyngwyneb diofyn i ddefnyddwyr newydd a chynnig opsiynau ychwanegol i ddefnyddwyr profiadol?

Beth mae Facebook yn ei Wneud Nawr?

Y cwestiwn (aml) miliwn doler nawr ar gyfer Facebook. Mae adborth gwael yn bwydo adborth gwael. Unwaith y bydd yr arolwg ar y rhyngwyneb newydd yn cyrraedd cyfradd negyddol o 70%, gwyliwch allan! Hyd yn oed pe bai'r dyluniad yn wych, bydd canlyniadau'r arolwg yn parhau i fynd i lawr yr allt. Pe bawn i'n gweithio i Facebook, ni fyddwn yn talu sylw i'r arolwg mwyach.

Facebook yn rhaid ymateb i'r adborth negyddol, serch hynny. Yr eironi fydd pan fyddant yn cynnig y ddau ddewis ac mae mwyafrif y defnyddwyr yn cadw'r wedd newydd.

Mae'n cymryd datblygiad ychwanegol, ond byddwn bob amser yn argymell dau ddewis arall yn lle gwthio newid: newid graddol or opsiynau ar gyfer newid yw'r dull gorau.

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Mae un peth yn sicr, ni waeth beth, mae pobl yn gaeth i Facebook a byddant yn parhau i'w ddefnyddio!

  Mae'r dyluniad hwn yn “wahanol” ac mae'n well gen i hyn yn enwedig gan ei fod yn llawer symlach na'r un cynharach.

  Ond, dylai Facebook roi opsiwn i ddefnyddwyr newid ai peidio

 3. 3

  Ond daeth y newid hwn ar sodlau newid arall ar Facebook. Ac onid oedd pobl yn casáu'r un hwnnw hefyd?

  Felly a yw'r bobl sy'n lobïo i newid yn ôl i'r dyluniad blaenorol yr un rhai a fu'n lobïo i fynd yn ôl i'r dyluniad cyn hynny?

 4. 4

  Y broblem gyda newid yw bod faint o waith sy'n ofynnol i ddysgu rhywbeth newydd yn llawer mwy na faint o waith sy'n ofynnol i barhau i ddefnyddio'r hyn rydych chi'n ei wybod eisoes.

  Flynyddoedd yn ôl, arweiniais brosiect uwchraddio meddalwedd mawr ac roedd pawb eisiau ailgynllunio'r rhyngwyneb defnyddiwr ofnadwy yn llwyr. Wrth gwrs roedd yn ofnadwy, yn anodd ei ddefnyddio, a dim ond yn rhannol weithredol, ond roedd miloedd o bobl yn ei ddefnyddio bob dydd ac yn gwybod yn union sut roedd yn gweithio.

  Yn y pen draw, argyhoeddais y tîm i gadw'r hen ryngwyneb yn yr uwchraddiad, ond i ddarparu'r opsiwn i unrhyw ddefnyddwyr roi cynnig ar ddyluniad sydd wedi'i wella'n sylweddol. Yn araf, ymfudodd pawb i'r dyluniad newydd.

  Dyma, wrth gwrs, yr hyn y dylai Facebook fod wedi'i wneud. Yn lle hynny, maen nhw wedi gwylltio bron pawb.

 5. 5

  Myth llwyr yw'r syniad nad yw pobl yn hoffi newid. Mae ymchwil wyddonol yn dangos y gwrthwyneb mewn gwirionedd.

  Yn debyg i'r hyn a ddywedodd Robby, mae'n cael ei FORCED i newid y mae pobl yn ei gasáu a'i wrthsefyll. Post gwych, Doug!

  • 6

   Hmmm - ddim yn siŵr fy mod i'n cytuno mai chwedl ydyw, James. Mae gan bobl ddisgwyliadau a phan na chyflawnir y disgwyliadau hynny mae'n achosi rhwystredigaeth. Rwyf wedi gweithio trwy nifer o ailgynllunio print ac ailgynllunio meddalwedd a phryd bynnag y gwnaethom newid cyfanwerthol a newidiodd ymddygiad defnyddwyr yn sylweddol, nid oeddent yn ei hoffi.

   Efallai bod y cyfan yn mynd yn ôl i osod disgwyliadau!

   • 7

    Rwy'n cyffredinoli am ymddygiad dynol. Yn sicr mae yna sefyllfaoedd lle mae pobl yn gwrthsefyll newid.

    Ond mae eich sylw i raddau helaeth yn ategu fy mhwynt i (a Robby's). Mae'n newid gorfodol y mae pobl yn cynhyrfu yn ei gylch.

 6. 8

  Doug, rwy'n ddefnyddiwr Facebook, ac o'r hyn rydw i wedi'i weld yn y bôn, mae'r un bobl a oedd yn digio newid y cynllun ychydig fisoedd yn ôl sydd bellach yn ffurfio'r grwpiau a'r deisebau hurt hyn i Facebook newid yn ôl i'r union gynllun hwnnw na wnaethant dwi eisiau. Hynny yw, c'mon. Naill ai nid oes gan bobl unrhyw beth gwell i'w wneud â'u hamser neu maen nhw'n manteisio ar segment o ddefnyddwyr y mae eu hymateb awtomatig i bob newid bob amser yn RHIF whiny. Rhowch ychydig mwy o wythnosau iddo a bydd yr holl sŵn hwn yn mynd y ffordd naturiol o bob achos gwag allan yna.

  Rwy'n credu y bydd Facebook yn llwyddo, bydd pobl yn parhau i ddefnyddio Facebook. Mae'r holl newidiadau rydw i wedi'u gweld hyd yn hyn yn gwneud llawer o synnwyr (i mi, o leiaf). Mae'r nant tebyg i Twitter yn symudiad gwych, a gall pobl barhau i ddewis pwy maen nhw'n ei ddilyn (i mi fy hun, mae'n hidlo'n ddidostur o bostiadau cais a swyddi heblaw Saesneg). Fy mhwynt yw bod Facebook wedi rhoi’r gorau o ddau fyd inni - olrhain ffrindiau a thudalennau / grwpiau mewn amser real A’r gallu i gadw ein preifatrwydd a’n dewisiadau drwy’r hidlwyr. Bonws ychwanegol yw mynd o amgylch y terfyn cyfeillio trwy wahodd pobl trwy'r tudalennau.

  Diolch am y swydd hon sy'n procio'r meddwl.

  Manny

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.