Beth fydd Hysbysebu Brodorol Gwe Tangled yn Gwehyddu

hysbysebu brodorol

Nid wyf yn siŵr a ydych wedi gweld y fideo hon eto. Mae'n Nid diogel ar gyfer gwaith ond mae'n hollol ddoniol ynglŷn â phwnc papurau newydd mawr a chyhoeddiadau newyddion traddodiadol sy'n ceisio cynyddu refeniw trwy arddangos hysbysebion brodorol, a elwir hefyd yn gynnwys noddedig.

Beth yw hysbysebu brodorol?

Hysbysebu brodorol yn ddull hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn ceisio ennill sylw trwy ddarparu cynnwys yng nghyd-destun profiad y defnyddiwr. Mae fformatau hysbysebion brodorol yn cyd-fynd â ffurf a swyddogaeth profiad y defnyddiwr y maent wedi'i leoli ynddo.

Cymerais ddau fater y mae John Oliver yn tynnu sylw atynt gyda hysbysebu brodorol.

  1. Mae Hysbysebu Brodorol yn twyllodrus, yn enwedig pan fo ymddiriedaeth gyda'r sefydliadau hyn o'r pwys mwyaf i'w bodolaeth.
  2. Mae'r diwydiant newyddion traddodiadol yn siarad eu hunain am hysbysebu brodorol fel rhywbeth hyfyw, ddibynadwy dull o wneud arian ... i gyd wrth gynhyrchu newyddion nad yw hynny'n gwneud hynny.

Nid oes gennyf unrhyw anghytundeb â John Oliver ar hyn. Mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun pam mae rhai cyhoeddiadau'n ffynnu tra nad yw llawer o allfeydd cyfryngau traddodiadol. Nid oherwydd na fydd pobl yn talu am newyddion - rwy'n talu am newyddion trwy dunnell o ffynonellau. Eu bod yn rhoi crap allan ac yn disgwyl cael eu talu amdano.

Cyfryngau Newyddion Traddodiadol yn Sugno

Yn fy mlynyddoedd olaf yn y diwydiant papurau newydd, roeddwn yn hollol isel fy ysbryd ynglŷn â chyflwr y newyddion. Er bod gan fy adran farchnata cronfa ddata filiynau mewn refeniw a phob teclyn a oedd yn hysbys i ddyn, roedd gan fy nghymar - ymchwilydd yn yr ystafell newyddion hen benbwrdd a dim offer heblaw Google i wneud ei waith. Tynnodd oddi ar rai gwyrthiau a gweithio ei galon allan, ond gallwn ddweud bod y troell ar i lawr wedi dechrau. Yr eironi oedd y teimlad gwrth-gorfforaethol mewn erthyglau yn y newyddion mae'n debyg eu bod wedi'u geni allan o drachwant y diwydiant ei hun. Rwy'n amlwg yn cofio pan oedd gennym elw 40% ac yn torri cyllidebau golygyddol. Ugh.

Adolygwch unrhyw borthiant cymdeithasol o unrhyw orsaf newyddion heddiw ac mae'n edrych fel eu bod nhw'n mag enwog archfarchnad. Maent yn treulio gormod o amser ar bytiau rhad o ragolygon y tywydd, sgoriau chwaraeon, a throsedd i gyd yn cael eu smacio i mewn i ffenestr 30 munud neu 60 munud heb unrhyw ddyfnder o gwbl. Wrth gwrs, dyma wybodaeth y gallwch ei chael o unrhyw nifer o ffynonellau. Yn fwyaf tebygol yr un ffynonellau y mae'r gohebwyr yn eu cael.

Eleni roeddwn yn falch fy mod wedi bod ar y newyddion lleol i gyhoeddi codwr arian rhanbarthol. Treuliais tua 20 eiliad gyda'r gohebydd ar y soffa gan ein bod yn mynd yn fyw gyda'r segment. Ni chafwyd cyfweliad cefndir, dim mewnwelediad, dim dyfnder a dim angerdd yn y stori o gwbl. Cefais fy gyrru i'r stiwdio, gwnes i'r fan a'r lle, yna gyrru allan. Nid bod fy stori yn anhygoel, ond gallai ychydig ddyddiau o gloddio fod wedi cynhyrchu straeon di-ri a fyddai wedi cyffwrdd â chalonnau pobl ac wedi gyrru tunnell o sylw i'r sianel.

Trwy gymryd arian am hysbysebu brodorol, nid yw'r allfeydd newyddion hyn yn dweud wrthym na ellir ymddiried ynddynt ... maen nhw'n dweud wrthym nid ydynt hyd yn oed yn ymddiried yn eu hunain. Maen nhw wedi rhoi’r gorau iddi.

Mae'r Galw am Wybodaeth ar i fyny

Yr eironi trist, wrth gwrs, yw bod y rhain yn newyddiadurwyr talentog sydd wedi'u hyfforddi'n ffurfiol ac sy'n ymchwilio ac yn ysgrifennu'n well na neb ar y blaned. Mae'r galw am gynnwys yn skyrocketing tra bod papurau newydd a gorsafoedd teledu yn tocio eu cyllidebau fwy a mwy.

Nid y broblem yw na all newyddion werthu, nid yw allfeydd newyddion yn darparu'r gwerth y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae Newyddion bellach yn allfa bropaganda i wleidyddion, mae'n wrth-fusnes mewn economi pan mae angen menter arnom yn fwy nag erioed, ac mae'n pro-wario pan fydd angen i ni docio ein gwregysau. Nid yw'r rhai sy'n cyfeirio'r newyddion yn torri'r ymddiriedolaeth â hysbysebu brodorol yn unig, maen nhw wedi chwythu eu hymddiriedaeth gyda'r cyhoedd dros eu mentrau newyddiadurol gwael, bas a melyn.

Y rhesymau pam fy mod i'n darllen blog technoleg neu'n gwrando ar bodlediad corfforaethol yn lle cyfryngau traddodiadol yw oherwydd bod y cynnwys yn cael ei gynhyrchu gyda gweithwyr proffesiynol sy'n deall y deunydd yn agos, mae'n amserol wrth iddyn nhw wneud y darganfyddiad, ac mae'n amrwd ac yn aml heb ei synhwyro i gyrraedd y gwirionedd. Rwy'n gwylio'r newyddion yn siarad am dechnoleg ac yn aml rwy'n cuddio fy wyneb mewn cywilydd am y diffyg gwybodaeth. Gallaf hefyd ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i fetio gwybodaeth o allfeydd corfforaethol a chael gwahanol safbwyntiau gan grwpiau o weithwyr proffesiynol gwybodus yr wyf yn rhwydweithio â nhw. Mae hyn yn fy ngalluogi i ddefnyddio'r holl wybodaeth y gallaf ddod o hyd iddi a datblygu fy nealltwriaeth fy hun yn hytrach na barn anghywir newyddiadurwr brysiog.

Nodyn ochr ... cofiwch pan oedd y diwydiant newyddion yn ceisio dinistrio blogwyr a blogio? Roeddent yn casáu'r diwydiant a hyd yn oed yn ymladd i gael gwared ar eu diogelwch o dan ryddid y wasg. Pan gollon nhw, trodd papurau newydd at flogio a nawr maen nhw'n dechrau cynhyrchu cynnwys ar gyfer busnesau? Waw ... siaradwch am wyth deg wyth!

Dylai Busnesau Osgoi Hysbysebu Brodorol

Effaith negyddol fwyaf hysbysebu negyddol ar gyfer gwefannau newyddion yw hygrededd. Arolygwyd yn gyson ddefnyddwyr gwe'r UD i nodi a fyddent yn ymddiried mewn gwefan a oedd yn rhedeg erthyglau noddedig:

oed newyddion-safle-hygrededd

 

Gallai hyn fod yn broblem i fusnesau hefyd. Yn yr holl waith rydyn ni wedi'i wneud gyda chleientiaid ar-lein, gan hyrwyddo blogio corfforaethol a chyfryngau cymdeithasol - uwchganolbwynt y cyfan ohono yw ennill ymddiriedaeth ac awdurdod y darllenydd. Heb ymddiriedaeth, ychydig iawn o bobl a fydd yn codi'r ffôn ac yn dymuno gwneud busnes gyda chi. Ymddiriedaeth yw popeth a hyn hysbysebu brodorol yw'r union ddiffiniad o dwyll ... ychwanegu ychydig o faner arno sy'n dweud nad yw cynnwys noddedig yn newid y ffaith ei fod yno i dwyllo.

Nid ydym wedi talu cynnwys ar y blog hwn. Fe wnaethon ni ei brofi yn y gorffennol ac fe fethodd y ddau yn druenus yn ogystal â brifo ein henw da. Nawr mae gennym noddwyr gwefannau cyffredinol yr ydym yn hyrwyddo hysbysebion deinamig ar eu cyfer ac rydym hyd yn oed yn eu crybwyll o bryd i'w gilydd yn ein cynnwys - ond gydag ymwadiadau rhy ofalus o'n perthynas ariannol. Nid ydym ychwaith yn gwneud unrhyw addewidion i'n noddwyr ar yr hyn y byddwn yn ei ysgrifennu neu na fyddwn yn ysgrifennu amdanynt.

Pan fyddwn yn derbyn awdur gwadd, ein cyfarwyddeb gyntaf yw, os ydynt yn cael eu talu mewn unrhyw ffordd i roi'r cynnwys, byddwn yn eu tanio, yn dileu'r post, ac efallai y byddant hyd yn oed yn cymryd camau cyfreithiol. Dywedir wrthynt am werthu eu bio awdur, byth yn y cynnwys. Rydym am i'n swyddi fod yn addysgiadol - wedi'u hamgylchynu gan gyfle busnes ond heb geisio ei yrru'n dwyllodrus. Hmmm ... yn eich atgoffa o'r hen ddyddiau o newyddion traddodiadol?

Os oes angen help ar ein cleientiaid i gynhyrchu cynnwys fel ffeithlun a phapurau gwyn, byddwn yn ei greu a'i gyhoeddi eu safle, ei hyrwyddo ar eu rhwydweithiau ... ac yna efallai y byddwn yn ei arddangos - gydag ymwadiadau - o'n gwefan. Bydd hyd yn oed ein sôn am y wefan yn gwthio pobl yn ôl i'w gwefan, serch hynny. Nid ydym yn ceisio cystadlu am belenni llygaid, rydym yn ceisio darparu gwerth i'n darllenwyr. Cynhyrchwyd dwsinau o ddarnau o gynnwys ar gyfer cleientiaid nad ydym erioed wedi'u rhannu yma.

Nid ydym hyd yn oed yn siop newyddion ac rydym yn cydnabod y cyfrifoldeb a roddwyd inni trwy dwf ein cynulleidfa a'n cymuned yma. Ond yna does dim rhaid i ni dalu am a rheoli biwrocratiaeth gyda sawl haen o reoli, chwaith. Efallai bod gwerth y newyddion y mae'r allfeydd hyn yn ei ddarparu yn cael ei addasu am ei fod yn wir werth i'r cyhoedd. Efallai bod angen iddynt geisio cryfhau eu staff golygyddol a chanolbwyntio ar ddarparu ansawdd yn lle cynnydd mewn refeniw. Daw refeniw gydag ymddiriedaeth.

Twf Hysbysebu Brodorol

Rhannodd Mopub pa mor gyflym y mae gwariant ad brodorol ar gynnydd yn eu rhwydwaith eu hunain:

Hysbysebion Brodorol Mopub

Photo: Wythnos Ddiwethaf Tonight gyda John Oliver

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.