50 Gwallau Ysgrifennu sy'n Parhau i Ddatblygu Blogwyr

Roedd yna adegau yn fy ngyrfa a phan oeddwn i'n mynd i'r coleg, fe wnes i gwestiynu fy ngallu ysgrifennu. Diolch byth, daeth blogio o gwmpas a gostyngodd (y mwyafrif) o ddarllenwyr eu safonau darllen. Diolch byth, mae darllenwyr yn sganio y tu hwnt i wallau gyda chyfranogwyr hongian, berfenwau hollt, cyfenwau, berfau trawsnewidiol, arddodiaid, rhagenwau cymharol, a gwallau sillafu mud plaen yn unig.

Nid oedd yn wir yn y gorffennol, ond rydyn ni i gyd yn awduron proffesiynol nawr. Nid oes diwrnod yn mynd heibio bod yn rhaid i farchnatwyr ysgrifennu postiadau blog, datganiadau i'r wasg, papurau gwyn, astudiaethau achos ac e-bost! Rydych chi'n cael eich talu i ysgrifennu ... ydych chi'n gwneud y camgymeriadau cyffredin hyn?

 • Cyfranogi Peryglon - digwydd pan fyddwch chi'n ysgrifennu brawddeg ac mae cymal yn y frawddeg yn gysylltiedig ag un na fwriadwyd ar ei chyfer.
 • Cyfystyron - yn eiriau sy'n cael eu ynganu yr un peth, wedi'u sillafu'n wahanol, ac sydd â gwahanol ystyron. Mae'n debyg mai hwn yw'r gwall ysgrifennu mwyaf cyffredin a wnaf.
 • Infinitives Hollt - digwydd pan osodir adferf rhwng berfenw noeth berf (h.y. i yn eofn ewch.
 • Berfau Trawsnewidiol - berf sy'n gofyn am bwnc a gwrthrych.
 • Arddodiaid - cysylltu enwau, rhagenwau ac ymadroddion â geiriau eraill mewn brawddeg.
 • Rhagenwau Perthynas - Rhagenwau cymharol yw hynny, pwy, pwy, pwy, sydd, ble, pryd, a pham. Fe'u defnyddir i ymuno â chymalau i wneud brawddeg gymhleth.
 • Sillafu - gwiriwr sillafu, unrhyw un?

Rwyf am wella fy ysgrifennu bob tro rwy'n eistedd wrth y bysellfwrdd. Rwyf am ddysgu'r naws Saesneg hyn. Rwy'n weddol sicr fy mod yn gwneud gwall ym mhob post arall ... hyd yn oed yn fwy. Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn fy nghadw'n onest ac yn gadael sylw fel nad wyf yn codi cywilydd arnaf fy hun mor aml. 🙂

Heb ragor o wybodaeth, dyma’r 50 gwall ysgrifennu gorau (ac eithrio atalnodi) yr wyf wedi bod yn euog ohonynt neu wedi eu nodi trwy wefannau eraill. 5 Gwall Gramadegol sy'n Gwneud i Chi Edrych yn fudr gan Brian Clark yn parhau i fy ysbrydoli!

50 Gwall Ysgrifennu Cyffredin

 1. Ad neu ychwanegu
 2. Niweidiol neu wrthwynebus
 3. Cyngor neu Gynghori
 4. Effaith neu Effaith
 5. Llawer neu Llawer
 6. Amoral neu Immoral
 7. Rhan neu Ar wahân
 8. Sicrhau neu Sicrhau neu Yswirio
 9. Allusion neu Illusion
 10. Am dro neu ychydig
 11. Allgyrchol neu Ganolog
 12. Dyfynnu neu Safle neu Golwg
 13. Wedi'i gydleoli neu ei goleoli
 14. Cyflenwad neu Ganmoliaeth
 15. Syndod neu Gyfansoddi
 16. Cydwybod neu Gydwybodol
 17. Cyngor neu Gwnsler
 18. Yn bendant
 19. Dibynnol neu Ddibynnol
 20. Anialwch neu Bwdin
 21. Heb ddiddordeb neu heb ddiddordeb
 22. Elicit neu anghyfreithlon
 23. Emberass neu Embarrass
 24. Entomoleg neu Etymoleg
 25. Ymholi neu Holi
 26. Sicrhau neu Yswirio
 27. Bob dydd neu Bob Dydd
 28. Yn bellach neu'n bellach
 29. Flaunt neu Flout
 30. Clywch vs Yma
 31. Mae'n neu Ei
 32. Gwybod neu Nawr
 33. Lleyg neu Gorwedd
 34. Gadael neu Gadewch i ni
 35. Rhydd neu Goll
 36. Collwr neu Gollwr
 37. Militate neu Lliniaru
 38. Wedi'i dalu neu wedi'i dalu
 39. Ymarfer neu Ymarfer
 40. Egwyddor neu Bennaeth
 41. Waeth neu Waeth bynnag
 42. Deunydd ysgrifennu neu ddeunydd ysgrifennu
 43. Na neu Yna
 44. Maen nhw, Eu neu Yno
 45. A fyddai o, A ddylai, A allai neu a fyddai? A ddylai, fe allai, ve?
 46. Ble neu Oeddem Ni
 47. Pa un neu hynny
 48. Pwy neu Bwy
 49. Eich neu Chi? Re
 50. Chi neu fi neu fi

2010CalendarSm.jpgOs hoffech ddarllen ymhellach, darganfyddais un o'r rhestrau gwallau ysgrifennu mwyaf cynhwysfawr ar wefan Paul Brians.

Efallai y byddaf hyd yn oed yn codi'r calendr dyddiol: Gwallau Cyffredin 2010 mewn Calendr Bocsio Dyddiol Defnydd Saesneg. Mae hyn bellach ar fy rhestr ddymuniadau!

Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen y sylwadau. A wnes i wall yn y swydd hon hefyd?

17 Sylwadau

 1. 1

  Arddodiaid yw dyfrlliw arferol y mwyafrif o awduron. Mae hyd yn oed siaradwyr Saesneg brodorol yn atebol o gyflawni hyn.

  • 2

   Diolch CyrnolJeff! Pa mor anodd yw iaith os na all yr unigolion mwyaf addysgedig ei meistroli? Ac rydyn ni'n disgwyl i bob mewnfudwr ddod i'w ddysgu ... efallai bod ein disgwyliadau ychydig yn uchel!

  • 3

   Diolch CyrnolJeff! Pa mor anodd yw iaith os na all yr unigolion mwyaf addysgedig ei meistroli? Ac rydyn ni'n disgwyl i bob mewnfudwr ddod i'w ddysgu? Efallai bod ein disgwyliadau ychydig yn uchel!

 2. 4

  Wel meddai. Ni allaf ddweud fy mod yn hollol ddi-fai o ran camsillafu. Mae yna ddyddiau rydw i'n mynd i ffwrdd ar riff a dwi ddim hyd yn oed yn meddwl gwirio sillafu! Ddim yn dweud ei fod yn ddeniadol, ond does dim ots gen i ychydig o wallau sillafu nawr ac eto mewn postiadau blog. Mae'n dangos ein bod ni'n ddynol, ac rwy'n siŵr nad oes gen i olygydd yn prawfddarllen popeth rydw i'n ei roi allan yna: 0)

 3. 5

  Fe ddysgodd Doug, fy athro gradd 3ydd i mi gofio, wrth ystyried anialwch neu bwdin, i gofio bod gan bwdin ddau o'r danteithion blasus b / c llythyren ddwywaith mor braf â thywod chwyslyd. Peidiwch â dweud na wnaethoch chi erioed ddysgu dim oddi wrthyf! 😉

 4. 6
 5. 7

  Diolch am y swydd. Rwyf, yn ôl fy natur, yn hynod biclyd am ramadeg a sillafu (er fy mod i, fel bod dynol, hefyd yn gwneud camgymeriadau). Felly, rwy'n falch o weld y rhestr hon. Cyn i mi awgrymu rhai ychwanegiadau i'r rhestr, hoffwn eich "cadw chi'n onest" fel y gwnaethoch chi ofyn.

  1) Yn yr ail baragraff, credaf eich bod i fod i ddweud "Nid oes diwrnod yn mynd gan y marchnatwyr hynny peidiwch â rhaid i mi ysgrifennu "ond efallai fy mod i newydd gamddarllen y frawddeg.
  2) Fe wnaethoch chi fethu cromfachau cau yn yr eitem rhestr "Hollt berfenwau" (hefyd, yn dechnegol mae'r talfyriad "hy" i fod i gael ei wahanu gan gyfnodau).

  Nawr, i ychwanegu ychydig o bethau eraill rydw i'n sylwi arnyn nhw'n rheolaidd:
  1) Wedi'i brynu a'i ddwyn - Mae'n ymddangos bod llawer o bobl yn meddwl bod yr amser gorffennol o "brynu" yn cael ei "ddwyn" ac mae'n fy ngyrru'n wallgof pan welaf hynny.
  2) Rhy, i a dau (methu credu bod hynny wedi'i adael oddi ar eich rhestr).
  3) Anghytundeb lluosog / unigol - rydw i'n gyson yn euog o hyn fy hun, ond y camgymeriad mwyaf cyffredin mae pobl yn ei wneud gyda hyn yw'r defnydd o "nhw," "maen nhw" neu "eu" wrth gyfeirio at bwnc unigol. Mae "nhw" "maen nhw" ac "eu" i gyd yn lluosog, felly mae angen iddyn nhw gyfeirio at enwau lluosog.
  4) "Roeddwn i'n gallu gofalu llai" yn lle "allwn i ddim gofalu llai."
  5) I ychwanegu at eich rhif 41, ni allaf sefyll pan welaf bobl yn ysgrifennu'r gair "di-ystyr" (fel pe bai'n air mewn gwirionedd).

  Hefyd, roeddwn i eisiau ei gwneud hi'n hysbys (fel petai unrhyw un yn poeni) ei fod yn fy ngyrru'n hollol batty pan welaf bobl yn gorffen brawddegau ag arddodiaid. Nid yw'n fy mhoeni bron cymaint wrth wrando ar eiriau llafar, ond ni allaf sefyll i'w weld yn ysgrifenedig.

 6. 8

  Diolch am y gwiriad hwn. Dylai pob blogiwr ei ddarllen cyn ei bostio.
  Ddim yn gwybod pam, ond mae'n ymddangos bob amser yn haws sylwi ar gamgymeriadau mewn swyddi pobl eraill ...

 7. 9

  Y camgymeriadau cyffredin y mae ysgrifenwyr yn eu gwneud, i mi yw Cyfenwau a gwallau sillafu. Nid wyf wedi gwirio'r llyfr hwnnw 2010 Common Errors in English Usage Daily Boxed Calendar eto ond rwy'n siŵr bod yn rhaid iddo gael rhai camgymeriadau pwysig ond gwirion y mae awdur yn eu gwneud.

 8. 10

  Gyda llaw, mae rhif 25 yn is-set o rif 8.

  Er nad wyf yn siaradwr Saesneg brodorol, rwy'n aml yn gweld sawl un o'r rhain ac rwy'n eu cael yn eithaf annifyr, yn enwedig pan gânt eu gwneud gan siaradwyr Saesneg brodorol.

 9. 11
 10. 12
 11. 13

  Fy anifail anwes peeve yw'r camddefnydd cyson o ddod a chymryd. Maent yn gysyniadau gwahanol iawn. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn camddefnyddio "dod" a "mynd" ac mae'r cyfeiriadedd yr un peth wrth "dod" a "chymryd".

 12. 14

  Rhestr anhygoel ... da iawn. Ond ers i chi ddyfynnu safle Paul Brians (gwelwch beth wnes i yno?), Dylech chi fod yn ymwybodol nad camgymeriad yw berfenwau hollt - maen nhw'n rhywbeth y mae digon o bobl yn credu'n gryf ei fod yn gamgymeriad (dwi'n beio'r Saesneg athrawon) y gallwch chi hefyd eu hosgoi er mwyn osgoi cael y ddadl gyfan bob tro.

  Mae'r math hwnnw o fy ngwylltio oherwydd ei fod yn ferw i adael i'n hunain gael ein bwlio gan bobl a ddysgodd reol ffug, ond beth allwch chi ei wneud. Beth bynnag, edrychwch arno - dim ond parhau â chwedl ydych chi trwy ddweud bod hollti berfenwau yn torri rheol.

 13. 15

  Mor falch o ddod o hyd i fwy o bobl sy'n credu bod gramadeg yn bwysig o hyd. f Rwy'n cofio fy athro Lladin yn gywir, mae'r syniad o berfenwau hollt yn tarddu o'r ysgol feddwl sy'n gwerthfawrogi popeth yn Lladinaidd. Yn Lladin, nid ydych chi'n rhannu'ch berfenwau, felly wrth gwrs ni ddylech eu rhannu yn Saesneg! LOL

  Ar gyffyrddiad cysylltiedig, mae'n debyg i rywbeth (nid wyf yn siŵr beth) y mae ysgolion yn yr UD ac yng ngwledydd y Gymanwlad yn mynnu bod ymgeiswyr o'r tu allan i'r cylch mewnol hwnnw'n ysgrifennu'r TOEFL. Rwyf wedi dysgu gramadeg a chyfansoddiad adferol Saesneg yn y brifysgol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail, y codwyd pob un ohonynt yma yng Nghanada, lle rwy'n byw. Pe bai'r myfyrwyr hynny'n ysgrifennu'r TOEFL, byddwn yn amau ​​y byddem dan bwysau i ddatrys pwy yw o ble.

  • 16

   Daliwch ati i ddarllen, @ scubagirl15 ... rwy'n siŵr y bydd gennych chi ddigon o wersi i mi. 🙂 A pheidiwch ag oedi cyn fy nghywiro, byddai'n well gen i deimlo'n fud yn darllen sylw nag edrych yn fud gyda 5,000 yn fwy yn gweld fy ngwallau ar-lein!

 14. 17

  Merci arllwys erthygl cet!
  Un bon check-up !! Chaque bloggueurs et nombreux ils sont devraient se lire avant de poster leurs erthyglau.
  Néanmoins, il est vrai qu'avec un oeil extérieur ar voit toujours les fautes des autres et rarement les siennes 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.