Strategaethau Cynnwys Modiwlaidd ar gyfer Prif Swyddogion Meddygol i Leihau Llygredd Digidol

Strategaethau Cynnwys Modiwlaidd

Dylai eich synnu, efallai hyd yn oed eich siomi, i ddysgu hynny Mae 60-70% o'r marchnatwyr cynnwys yn creu yn mynd heb ei ddefnyddio. Nid yn unig y mae hyn yn hynod o wastraffus, mae'n golygu nad yw eich timau yn cyhoeddi nac yn dosbarthu cynnwys yn strategol, heb sôn am bersonoli'r cynnwys hwnnw ar gyfer profiad cwsmeriaid. 

Mae'r cysyniad o cynnwys modiwlaidd ddim yn newydd - mae'n dal i fodoli fel model braidd yn gysyniadol yn hytrach nag un ymarferol i lawer o sefydliadau. Un rheswm yw'r meddylfryd - y newid sefydliadol sydd ei angen i'w fabwysiadu'n wirioneddol - mae'r llall yn dechnolegol. 

Nid tacteg unigol yn unig yw cynnwys modiwlaidd, nid yw'n rhywbeth i'w ychwanegu at dempled llif gwaith cynhyrchu cynnwys neu fethodoleg rheoli prosiect fel ei fod yn seiliedig ar dasgau yn unig. Mae'n gofyn am ymrwymiad sefydliadol i esblygu'r ffordd y mae timau cynnwys a chreadigol yn gweithio heddiw. 

Mae gan gynnwys modiwlaidd, wedi'i wneud yn gywir, y potensial i drawsnewid cylch bywyd cyfan y cynnwys a lleihau eich ôl troed o gynnwys gwastraffus yn sylweddol. Mae'n hysbysu ac yn optimeiddio sut mae'ch timau yn: 

  • Strategaethu, syniadu a chynllunio cynnwys 
  • Creu, Cydosod, ailddefnyddio ac integreiddio cynnwys 
  • Pensaer, model, a churadu cynnwys 
  • Traciwch, a rhowch fewnwelediad i gynnwys ac ymgyrchoedd 

Os yw hyn yn swnio'n frawychus, ystyriwch y manteision. 

Mae Forrester yn adrodd bod trosoledd ailddefnyddio cynnwys trwy gydrannau modiwlaidd yn galluogi busnesau i gydosod profiadau digidol wedi'u teilwra - naill ai wedi'u personoli neu wedi'u lleol - yn gynt o lawer na'r model llinol traddodiadol o gynhyrchu a rheoli cynnwys. Mae dyddiau profiadau cynnwys un-a-gwneud wedi dod i ben, neu o leiaf mae angen iddynt fod. Mae cynnwys modiwlaidd yn helpu i hwyluso sgwrs barhaus, barhaus trwy ymgysylltu cynnwys â'ch cynulleidfa trwy alluogi timau i weithio gyda blociau unigol o gynnwys a setiau cynnwys i gymysgu ac ailgymysgu profiadau rhanbarthol neu sianel-benodol mewn ffracsiwn o'r amser y byddai'n ei gymryd yn draddodiadol. . 

Yn fwy na hynny, a yw'r cynnwys hwnnw wedyn yn peidio â dod yn alluogwr gwerthu a chyflymydd y mae i fod. Gan ddyfynnu Forrester eto

Mae 70% o gynrychiolwyr gwerthu yn treulio rhwng un a 14 awr yr wythnos yn addasu cynnwys ar gyfer eu prynwyr … [tra] mae 77% o farchnatwyr B2B hefyd yn nodi heriau sylweddol wrth yrru’r defnydd cywir o gynnwys gyda chynulleidfaoedd allanol.

Forrester

Does neb yn hapus. O ran yr ochr:

Os yw menter fawr yn gwario tua 10% o refeniw ar farchnata, mae costau cynnwys 20% i 40% o farchnata, ac mae ailddefnyddio'n effeithio dim ond 10% o gynnwys y flwyddyn, mae arbedion gwerth miliynau o ddoleri eisoes. 

Ar gyfer CMOs, y pryderon mwyaf o ran cynnwys yw:

  • Cyflymder i'r farchnad – sut y gallwn fanteisio ar gyfleoedd yn y farchnad, tiwnio i mewn i'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd ond hefyd colyn pan fydd digwyddiadau annisgwyl yn codi. 
  • Lliniaru risg – a oes gan greadigol yr holl gynnwys sydd wedi’i gymeradwyo ymlaen llaw sydd ei angen arnynt yn barod i fynd i gwtogi ar adolygiadau a chymeradwyaeth a sicrhau bod cynnwys ar y brand sy’n cydymffurfio â’r brand yn cael ei farchnata ar amser? Beth yw cost enw da brand drwg? Dim ond un profiad y mae'n ei gymryd i newid meddyliau miliynau (colomen). 
  • Lleihau gwastraff – Ydych chi'n llygrwr digidol? Sut olwg sydd ar eich proffil gwastraff o ran cynnwys nas defnyddiwyd? A ydych chi'n dal i ddilyn model cylch bywyd cynnwys hir, llinol? 
  • Personoli Graddadwy – A yw ein systemau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol i gefnogi’r broses aflinol o brofiadau personol cyd-destunol ar draws sianeli yn seiliedig ar ddewisiadau, hanes prynu, rhanbarth neu iaith? A allwch chi adeiladu cynnwys yn strategol i'w ddefnyddio ar yr eiliad arbennig o angen - y foment a wnaed ar eich cyfer chi - ond hefyd sicrhau cydymffurfiaeth, brandio, a rheolaeth a sicrwydd ansawdd ar draws cylch bywyd y cynnwys heb broses galed, sy'n cymryd llawer o amser?
  • Hyder yn eich pentwr martech – A oes gennych chi bartneriaid technoleg cryf a hyrwyddwyr busnes? Ac, yr un mor bwysig, a yw eich data wedi'u halinio rhwng eich setiau offer? A ydych chi wedi cynnal ymarferion i ddatgelu’r manylion budr ac wedi gwneud lle ar gyfer rheoli cymhlethdod a newid sefydliadol sydd eu hangen i alinio eich technoleg marchnata â’r busnes? 

Ar ben hyn oll, mae'r Prif Swyddog Marchnata (CMO) swydd yw symud eich brand o gyfartaledd i athrylith. Mae p’un a ydych yn llwyddo ai peidio, sut yr ewch ati, yn adlewyrchiad uniongyrchol ar y Prif Swyddog Meddygol eu hunain – sut y maent wedi rheoli cyfalaf gwleidyddol, eu lle yn y c-suite, eu gallu i gwtogi neu ddileu prosiectau a negeseuon a fethwyd, a gwastraff wrth gwrs, a sut mae hynny i gyd yn cael ei fonitro a'i fapio i lwyddiant tîm a busnes.  

Mae'r ystwythder, gwelededd, a thryloywder sydd eu hangen yn y newid meddwl hwn yn mynd y tu hwnt i gynhyrchu cynnwys a phrofiad digidol. Mae'r model hwn yn gyrru strategaethau marchnata cynnwys bwriadol, pwrpasol a chynnwys o ansawdd uwch gan ddefnyddio llai o adnoddau, gyda'r holl gydrannau wedi'u hadeiladu i gefnogi pob profiad, eich micro-gynnwys neu flociau modiwlaidd, gan ddod yn luosyddion grym i drosoli'ch cynnwys gorau yn esbonyddol ar draws eich cynulleidfa.

Trwy drosoli cynnwys modiwlaidd fel catalydd ar gyfer newid, ar gyfer ffordd newydd o weithio, rydych chi'n sefydlu'r hyn a oedd yn amhosibl yn flaenorol i frandiau mawr ei gyflawni. Ac mae'n mynd y tu hwnt i scalability pur - rydych chi hefyd yn helpu'ch timau i ganolbwyntio mwy ar y dyfodol, rydych chi'n codi'ch pobl greadigol i leihau blinder a llusgo sefydliadol. Rydych chi'n cymryd safiad ar roi pwyslais ar gynnwys sydd yr un mor bwysig â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi'n eu gwerthu, ac yn olaf, rydych chi'n meithrin ymrwymiad i ffrwyno gwastraff a sicrhau bod eich neges, eich gweledigaeth, a'ch hunaniaeth brand, na' t yn cael ei lyncu gan sŵn llygredd digidol.