Y 5 Ffordd Uchaf i Wella'ch Proses Taliad Symudol

Taliadau Masnach Symudol

Mae ffonau clyfar a thabledi yn ddyfeisiau cynyddol boblogaidd y mae pobl yn eu defnyddio bob dydd. O ran e-fasnach, mae taliadau symudol yn dod yn opsiwn poblogaidd, diolch i hwylustod a hwylustod gwneud taliad yn unrhyw le, ar unrhyw adeg, gyda dim ond ychydig o dapiau. Fel masnachwr, mae gwella eich proses talu symudol yn fuddsoddiad gwerth chweil a fydd yn arwain at fwy o foddhad cwsmeriaid, ac yn y pen draw - mwy o werthiannau.

Bydd proses dalu israddol yn eich atal rhag cyrraedd y nodau trafodion symudol ar gyfer eich diwydiant a gallai arwain at niferoedd uwch o daliadau. Os ydych chi wedi sylwi ar yr arwyddion hyn, mae'n arbennig o berthnasol i chi wneud gwelliannau. Mae yna nifer o gamau y gallwch eu cymryd i wneud y gorau o'r broses talu symudol. Dyma'r pump uchaf:

1. Creu Safle sy'n Gyfeillgar i Symudol

Dyma'r agwedd fwyaf hanfodol wrth greu proses talu symudol esmwyth. Dylai eich gwefan fod yn ymatebol - gan deilwra ei hun ar gyfer defnydd symudol fel nad oes rhaid i ddefnyddwyr chwyddo i mewn na chlicio ar fotymau bach. Mae gwefannau nad ydynt wedi'u optimeiddio ar gyfer dyfeisiau symudol yn rhwystredig a gallant atal cwsmeriaid rhag cwblhau'r broses dalu yn gyfan gwbl. Yn ôl Adobe, byddai bron i 8 o bob 10 defnyddiwr yn rhoi'r gorau i ymgysylltu â chynnwys pe na bai'n arddangos yn dda ar eu dyfais.

Bydd dyluniad glân, minimalaidd, gyda botymau mawr a thestun hawdd ei ddarllen, yn galluogi cwsmer i symud ymlaen yn gyflym trwy'r broses siopa a thrafod. Gall rhai PSPs ddarparu tudalennau talu wedi'u lletya sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer defnyddwyr symudol.

Yn ogystal â gwefan symudol-gyfeillgar, gallwch hefyd greu app symudol. Gall defnyddwyr lawrlwytho'r ap i'w dyfais symudol a'i agor gydag un tap, gan gadw'ch brand ar flaenau eu bysedd, 24/7.

2. Cynnig Dulliau Talu Symudol

Efallai y bydd yn ymddangos fel nodi’r amlwg, ond yn cynnig dulliau talu symudol yn ffordd wych o ddenu cwsmeriaid gyda dyfeisiau symudol. Dylai'r PSP rydych chi'n gweithio gyda nhw allu integreiddio dulliau talu symudol, fel waledi symudol ac arian symudol, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr dalu gyda'u ffonau. Mae dulliau talu eraill, megis defnyddio cerdyn credyd, yn cynnwys mewnbynnu gwybodaeth â llaw, sy'n anodd ar sgrin fach ac sy'n cymryd llawer o amser. Mewn cyferbyniad, gellir gwneud taliad symudol gyda dim ond ychydig o swipiau a thapiau. Po gyflymaf y broses dalu, y mwyaf tebygol y bydd cwsmer o'i gwblhau, gan leihau gadael cartiau siopa yn sylweddol.

3. Caniatáu ar gyfer Siopa Omni-Sianel

Mae technoleg ym mhobman - efallai bod gennych chi lawer o gwsmeriaid sy'n dechrau pori'ch gwefan gartref ac sy'n dymuno gorffen eu pryniant wrth fynd, gyda'u dyfais symudol. Os yw'ch sianeli talu yn gyson â'i gilydd, daw hyn yn fater nad yw'n fater o bwys. Ymchwil gan Grŵp Aberdeen canfu fod gan gwmnïau â strategaethau ymgysylltu â chwsmeriaid omni-sianel gyfradd cadw o 89%, o gymharu â dim ond 33% heb. Dylai eich gwefan symudol neu ap fod yn debyg i'ch ymddangosiad bwrdd gwaith. Dylai hefyd gynnig yr un dulliau talu - siaradwch â'ch PSP i sicrhau bod hyn yn bosibilrwydd.

4. Sicrhewch fod gennych ddiogelwch pwrpasol ar gyfer dyfeisiau symudol

Mae amddiffyn rhag twyll yn bwysig ar gyfer pob maes e-fasnach, ond mae bygythiadau diogelwch yn wahanol ar draws sianeli. Wrth ddewis rhaglen cymorth Bugeiliol, gwnewch yn siŵr eu bod yn gallu cynnig diogelwch pwrpasol ar gyfer taliadau symudol, gan fod twyll gan ddefnyddio ffôn symudol yn aml yn wahanol i dwyll a gyflawnir ar-lein. Gall rhwyddineb proses talu symudol a'r wybodaeth leiaf y mae'r defnyddiwr yn ei nodi gynyddu risgiau twyll, gan wneud diogelwch o'r pwys mwyaf. Mae technegau diogelwch symudol yn cynnwys olrhain dyfeisiau a chyfateb eu lleoliad â chyfeiriadau bilio a cludo, ynghyd â dadansoddi dyfeisiau dros amser, i ganfod unrhyw drafodion neu weithgaredd amheus.

5. Gweithio gyda PSP sy'n cynnig datrysiad integredig

Rydyn ni wedi siarad am sut i wella profiad y cwsmer, ond beth amdanoch chi? Fel masnachwr, byddwch chi am i'r broses talu symudol fod yn hawdd ei rheoli. Dda darparwr gwasanaeth talu Bydd (PSP) yn cynnig datrysiad integredig ar gyfer symudol a bwrdd gwaith, gydag ystod eang o ddulliau talu. Dylent ddarparu offer sy'n ei gwneud hi'n hawdd i chi integreiddio dulliau talu symudol. Gall yr offer hyn gynnwys citiau datblygu meddalwedd ac APIs talu symudol.

Mae proses talu symudol orau posibl yn golygu dylunio'r profiad symudol i weddu i anghenion defnyddiwr symudol. Creu safle symudol pwrpasol sy'n adlewyrchu'ch safle bwrdd gwaith, a'i arfogi â dulliau diogelwch a thalu priodol, ar gyfer cwsmeriaid symudol hapusach, a mwy o drosiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.