Esbonio Prosesu Cerdyn Credyd a Checkouts Symudol

til symudol

Mae taliadau symudol yn dod yn beth cyffredin ac yn strategaeth gadarn ar gyfer cau busnes yn gyflymach a gwneud prosesau talu yn haws i'r cwsmer. P'un a ydych chi'n ddarparwr e-fasnach gyda throl siopa lawn, a masnachwr gyda til symudol (ein hesiampl yma), neu hyd yn oed ddarparwr gwasanaeth (rydyn ni'n ei ddefnyddio FreshBooks ar gyfer anfonebu gyda thaliadau wedi'u galluogi), mae taliadau symudol yn strategaeth wych i bontio'r bwlch rhwng y penderfyniad prynu a'r trosi gwirioneddol.

Pan wnaethon ni ymuno gyntaf, roedden ni wedi ein syfrdanu yn llwyr pa mor anodd oedd hi i godi a rhedeg a deall yr holl ffioedd cysylltiedig. Roedd hynny ychydig flynyddoedd yn ôl ... nawr atebion popeth-mewn-un fel Bluepay yn symleiddio'r broses a'r ffioedd sy'n gysylltiedig â derbyn cardiau credyd. Fe wnaethant ddarparu rhywfaint o arweiniad i'n darllenwyr yma.

Mae gan unrhyw gwmni sy'n derbyn cardiau credyd gyfle i leihau treuliau trwy siopa o gwmpas am ddarparwyr cardiau credyd a systemau prosesu taliadau. Mae yna lawer o wahanol opsiynau prosesu ar y farchnad, pob un â nodweddion a chostau gwahanol. Chwiliwch am un sy'n cynnig diogelwch uchel, cyfleustra uchel, cyfraddau fforddiadwy, ac yn bwysicaf oll ei effeithiolrwydd. Mae gwerth proseswyr taliadau yn amrywio o ran maint gweithrediad, nifer y taliadau rydych chi'n eu prosesu a'ch gallu i adeiladu cydnabyddiaeth brand ymhlith darpar gwsmeriaid. Unwaith y bydd eich systemau prosesu taliadau ar waith, ni fydd yn rhaid i chi boeni - gallwch ganolbwyntio ar eich cynnyrch a'ch crefft. Kristen Gramigna, Prif Swyddog Meddygol Bluepay.

Mae ticiau symudol yn gweithio trwy ddefnyddio dyfais symudol y masnachwr i drosglwyddo gwybodaeth gwerthu cardiau credyd, awdurdodi'r cerdyn, ac anfon derbynneb. Gan ddefnyddio a cyfrif masnachwr symudol, trosglwyddir y gwerthiannau yn electronig i'r tŷ clirio ac mae'r gwerthwr yn cael ei arian mewn dau neu dri diwrnod yn unig. Mae hynny'n welliant mawr ar yr amser oedi bron i 30 diwrnod sy'n gysylltiedig â slipiau cardiau credyd â llaw. Gall gwerthwyr oddi ar y safle roi ad-daliadau yn hawdd hefyd. Mae'r tâl fel arfer yn dod oddi ar gerdyn y cwsmer o fewn 24 awr.

Mae prosesu cardiau credyd symudol yn rhoi rhyddid i fusnesau fynd allan o'r tu ôl i'r cownter gwerthu a mynd lle mae eu cwsmeriaid, p'un a yw mewn ffair sirol, gŵyl stryd, tryc bwyd neu hyd yn oed yr ystafell arddangos wrth ymyl eich til nodweddiadol. Mae'r gallu i werthwyr dderbyn cardiau credyd a debyd, lle bynnag y bônt, yn trawsnewid Main Street a'r ffordd y mae Americanwyr yn siopa.

Porth Talu yn erbyn Prosesydd Taliad

Mae pyrth talu a phrosesydd talu yn ddau ddolen allweddol yn y gadwyn prosesu taliadau. Fel perchennog busnes, mae'n debyg eich bod wedi clywed y telerau hyn ac wedi meddwl beth yw'r gwahaniaeth. Mae pedwar parti yn ymwneud â phob trafodyn cerdyn credyd:

 1. Y masnachwr
 2. Y cwsmer
 3. Y banc caffael sy'n darparu gwasanaethau prosesu'r masnachwr
 4. Y banc dyroddi a gyhoeddodd gerdyn credyd neu gerdyn debyd y cwsmer

Mae rôl proseswyr taliadau a phyrth taliadau yn wahanol, ac eto mae pob un yn rhan hanfodol o dderbyn taliad ar-lein.

 1. Beth Yw Prosesydd Taliadau? - I dderbyn cardiau credyd yn eich busnes, sefydlodd masnachwyr gyfrif gyda darparwr gwasanaeth masnach fel BluePay. Mae'r prosesydd talu yn cyflawni'r trafodiad trwy drosglwyddo data rhyngoch chi, y masnachwr; y banc dyroddi (h.y., y banc a gyhoeddodd gerdyn credyd eich cwsmer); a'r banc caffael (h.y., eich banc). Mae prosesydd talu hefyd yn nodweddiadol yn darparu'r peiriannau cardiau credyd ac offer arall rydych chi'n eu defnyddio i dderbyn taliadau cardiau credyd.
 2. Beth Yw Porth Taliad? - Mae porth talu yn awdurdodi taliadau ar gyfer gwefannau e-fasnach yn ddiogel. Meddyliwch amdano fel terfynell pwynt gwerthu ar-lein i'ch busnes. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif masnachwr, gall eich darparwr gynnig porth talu neu beidio.

darllenydd cerdyn bluepay-mobile-card

Prosesydd Taliad yn erbyn Porth Talu: Pa rai sydd eu hangen arnaf?

Y defnydd mwyaf cyffredin o borth yw siop e-fasnach ar y rhyngrwyd. Os nad ydych chi'n fusnes e-fasnach, efallai na fydd angen porth talu arnoch chi. Efallai mai cyfrif masnachwr sylfaenol fyddai orau. Chwiliwch am gyfrif masnachwr sydd â chyfraddau prosesu taliadau rhesymol, gwasanaeth cwsmeriaid 24/7, a phrosesu sy'n cydymffurfio â PCI (y safon ar gyfer diogelwch cardiau credyd).

Ar y llaw arall, mae'n debyg bod porth talu yn eich dyfodol os oes gennych chi neu os ydych chi'n cynllunio safle e-fasnach. Nid oes gan bob darparwr cyfrifon masnach borth talu. Mae rhai darparwyr yn defnyddio porth talu trydydd parti, a all fod yn drafferth pan fydd gennych anghydfod. Gyda phwy ydych chi'n cysylltu pan fydd gennych chi broblem?

Ffioedd Porth a Phrosesu

Un rheswm y mae sefydliadau wedi gohirio gweithredu system rhoi cardiau credyd yw oherwydd y ffioedd dryslyd. Gall fod yn anodd cael eich pen o gwmpas yr holl ffioedd gwahanol hyn a phenderfynu a ydyn nhw'n briodol i'ch sefydliad penodol ai peidio. Mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys y mathau mwyaf cyffredin o ffioedd cardiau credyd.

 • Ffioedd cyfrifon masnachwr - Masnachwr yw unrhyw unigolyn neu gwmni sy'n prosesu trafodion cardiau credyd. O'r herwydd, cyfeirir at gyfrif prosesu yn aml fel cyfrif masnachwr. Gwneir pob taliad trwy'r cyfrif ariannol hwn.
 • Ffioedd un-amser - Mae'r rhan fwyaf o gyfrifon masnachwyr yn dod gyda rhyw fath o ffi sefydlu gychwynnol. Gellir cyfeirio at y ffi hon fel setliad porth neu ffi ymgeisio. Mae rhai cwmnïau hefyd yn gofyn am daliad am y feddalwedd neu'r offer arall a ddefnyddir ar gyfer prosesu trafodion. Ydych chi'n defnyddio system ar y we neu a ydych chi'n prydlesu'ch offer? Os felly, efallai y bydd gennych ffi fisol yn lle ffi un-amser am y system neu'r offer.
 • Ffi cyfrif misol - Mae ffi fisol ar bron pob cyfrif masnachwr. Gellir cyfeirio at y ffi hon fel cyfrif, datganiad, neu ffi adrodd. Yn nodweddiadol, mae taliadau misol rhwng $ 10 a $ 30. Yn ogystal â ffioedd misol, mae angen isafswm ffi misol ar gyfer rhai cyfrifon hefyd.
 • Ffioedd trafodion a chyfradd ddisgownt - Yn aml mae gan bob trafodyn ddwy gost brosesu ... a ffi eitem (yn gyffredinol mae'r ffi hon rhwng $ 0.20 a $ 0.50) ac a canran y trafodiad. Cyfeirir at y ffi hon fel a gyfradd ddisgownt. Mae cyfraddau disgownt yn amrywio'n sylweddol ar gyfer gwahanol broseswyr, yn nodweddiadol yn yr ystod o ddau i bedwar y cant. Mae'r math o gerdyn credyd a'r dull prosesu yn chwarae rôl yn y gyfradd ddisgownt. Mae mwyafrif y ffi ddisgownt yn mynd i'r cwmni cyhoeddi cardiau credyd (hy Visa, Discover).

Yr anhawster o gymharu cardiau a gwasanaethau

Gall fod yn anodd iawn, os nad yn amhosibl, cymharu ffioedd ar gyfer cwmnïau amrywiol oherwydd nad yw'r mwyafrif ohonynt yn cyflwyno eu ffioedd mewn fformat syml. Rwy'n dechrau meddwl bod y mwyafrif o byrth a phroseswyr yn gwneud hyn yn bwrpasol!

Er enghraifft, weithiau mae cyfraddau disgownt yn cael eu rhannu yn y ffi cyfnewidfa a'r tâl am y sefydliad sy'n rheoli'r amrywiol drafodion. Ymhlith y ffactorau ychwanegol a all effeithio ar y ffi trafodiad mae'r canlynol:

 • Y math o gerdyn a ddefnyddir (hy cerdyn credyd yn erbyn cerdyn debyd)
 • Y dull prosesu ar gyfer y trafodiad (hy wedi'i allweddi yn vs swiped)
 • Profion atal twyll (hy a ddefnyddir yr un cyfeiriad ar gyfer cyfeiriad bilio cardiau credyd a'r trafodiad penodol?)
 • Risg gysylltiedig y trafodiad (hy mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n credu bod trafodion a gwblheir heb swipe cerdyn corfforol yn fwy o risg)

BluePay yn darparwr popeth-mewn-un, mae ganddyn nhw eu porth talu eu hunain sydd ar gael i ddeiliaid cyfrifon masnachwyr. Gellir defnyddio porth BluePay mewn amgylchedd manwerthu gyda darllenydd swipe. Mae Bluepay hefyd wedi'i integreiddio i sawl un POS systemau a gallant brosesu trafodion debyd PIN. Gall defnyddio porth talu i brosesu taliadau integredig yn ddiogel leihau gwallau, cyflymu prosesu trafodion, a hwyluso cysoni.

Os nad ydych chi eisiau buddsoddi mewn terfynellau, neu os nad oes gennych chi wefan e-fasnach, gallwch hefyd ddefnyddio Terfynell Rithwir porth BluePay i brosesu trafodion cyhyd â bod gennych chi gysylltiad Rhyngrwyd.

NODYN: Ni chawsom ein talu, ac nid oes gennym unrhyw berthynas â Bluepay ychwaith ... roeddent yn ddigon braf i ddarparu'r holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnom i gael y blogbost hwn!

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.