Y Prif Ffactorau ar gyfer Ymgysylltu â Hysbysiad Gwthio App Symudol Effeithiol

Ffactorau Hysbysu Gwthio App Symudol

Wedi mynd yw'r amseroedd pan oedd cynhyrchu cynnwys gwych yn ddigon. Bellach mae'n rhaid i dimau golygyddol feddwl am eu heffeithlonrwydd dosbarthu, ac ymgysylltu â'r gynulleidfa sy'n gwneud y penawdau.

Sut y gall ap cyfryngau ymgysylltu (a chadw) ei ddefnyddwyr? Sut mae eich metrigau yn cymharu â chyfartaleddau'r diwydiant? Mae Pushwoosh wedi dadansoddi ymgyrchoedd hysbysu gwthio 104 o allfeydd newyddion gweithredol ac mae'n barod i roi atebion i chi.

Beth Yw'r Apiau Cyfryngau Mwyaf Ymgysylltiedig?

O'r hyn yr ydym wedi'i arsylwi yn Pushwoosh, mae metrigau hysbysu gwthio yn cyfrannu llawer at lwyddiant app cyfryngau wrth ymgysylltu â defnyddwyr. Ein diweddar gwthio ymchwil meincnodau hysbysu wedi datgelu:

 • Y cyfartaledd cyfradd clicio drwodd (CTR) ar gyfer apiau cyfryngau yw 4.43% ar iOS a 5.08% ar Android
 • Y cyfartaledd cyfradd optio i mewn yw 43.89% ar iOS a 70.91% ar Android
 • Y cyfartaledd amlder negeseuon gwthio yw 3 gwthiad y dydd.

Rydym hefyd wedi nodi bod apiau cyfryngau, ar y mwyaf, yn gallu cael:

 • 12.5X yn uwch cyfraddau clicio drwodd ar iOS a 13.5X CTRs uwch ar Android;
 • 1.7X yn uwch cyfraddau optio i mewn ar gyfraddau optio i mewn uwch iOS a 1.25X ar Android.

Yn ddiddorol, mae gan yr apiau cyfryngau sydd â'r metrigau ymgysylltu â defnyddwyr uchaf yr un amledd hysbysu gwthio: maen nhw'n anfon 3 gwthiad bob dydd, yn union fel y cyfartaledd.

8 Ffactor sy'n Dylanwadu ar Ymgysylltu â Defnyddwyr Ap Symudol 

Sut mae'r apiau cyfryngau blaenllaw yn cyflawni i ennyn diddordeb eu darllenwyr bod yn effeithiol? Dyma'r technegau a'r egwyddorion y mae astudiaeth Pushwoosh wedi'u cadarnhau.

Ffactor 1: Cyflymder Newyddion a Gyflwynir mewn Hysbysiadau Gwthio

Rydych chi am fod y cyntaf i dorri'r newyddion - mae hyn yn gwneud synnwyr llwyr, ond sut ydych chi'n ei sicrhau?

 • Defnyddiwch y cyflymder uchel gwthio hysbysiad technoleg i ddarparu rhybuddion newyddion 100X yn gyflymach na'r cyfartaledd

O'n profiad ni, pan mae apiau cyfryngau yn cyflymu eu hysbysiad gwthio, mae eu Gall CTRs gyrraedd 12%. Mae hyn o leiaf ddwywaith y cyfartaledd yr ydym wedi'i ddatgelu yn ein hastudiaeth ddata.

 • Symleiddio'r proses olygyddol am anfon hysbysiadau gwthio

Sicrhewch fod hyrwyddo cynnwys trwy wthio yn gyflym ac yn syml unrhyw un yn eich tîm app cyfryngau. Dewiswch y feddalwedd hysbysu gwthio sy'n caniatáu dosbarthu newyddion a darlleniadau hir o fewn munud - heb wybod sut i godio. Yn ystod blwyddyn, gall arbed saith diwrnod gwaith llawn i chi!

Ffactor 2: Anogwr Custom Opt-in ar gyfer Hysbysiadau Gwthio

Dyma dric syml: gofynnwch i'ch cynulleidfa pa bynciau hoffent gael gwybod amdanynt yn lle gofyn a ydyn nhw am dderbyn unrhyw hysbysiadau o gwbl.

Yn y fan a'r lle, bydd hyn yn sicrhau cyfradd optio i mewn uwch yn eich app. Nesaf, bydd hyn yn caniatáu ar gyfer segmentu mwy gronynnog a thargedu manwl gywir. Ni fydd yn rhaid i chi feddwl tybed a yw'r cynnwys rydych chi'n ei hyrwyddo yn berthnasol - dim ond y cynnwys y gwnaethon nhw wirfoddoli i'w dderbyn y bydd darllenwyr yn ei gael! O ganlyniad, bydd eich metrigau ymgysylltu a chadw yn tyfu.

Isod mae dwy enghraifft nodweddiadol o ysgogiad tanysgrifiad a ddangosir yn ap CNN Breaking US & World News (ar y chwith) ac ap USA Today (ar y dde).

ap symudol optin negeseuon prydlon 1

Ond byddwch yn ofalus: tra'ch bod chi eisiau tyfu a wedi'i segmentu'n dda sylfaen defnyddwyr sydd wedi optio i mewn, efallai na fyddwch am ehangu'r rhestr o'ch tanysgrifwyr hysbysu gwthio ar bob cyfrif.

Mae astudiaeth ddata Pushwoosh wedi dangos nad yw cyfradd optio i mewn uchel yn gwarantu ymgysylltiad uchel defnyddwyr â'ch cyfathrebiadau.

Cymhariaeth cyfradd optio i mewn Negeseuon Ap Symudol a chyfradd CTR iOS vs Android

Y tecawê? Mae segmentu yn allweddol, felly gadewch i ni drigo arno.

Ffactor 3: Gwthio Segmentu Defnyddiwr Hysbysiad

Er mwyn cynyddu ymgysylltiad y gynulleidfa i'r eithaf, mae'r apiau cyfryngau blaenllaw yn targedu eu hysbysiadau yn ôl priodoleddau'r defnyddiwr (oedran, gwlad), dewisiadau tanysgrifio, defnydd cynnwys yn y gorffennol, ac ymddygiad amser real.

Yn ein profiad ni, dyma sut mae rhai cyhoeddwyr wedi tyfu eu CTRs 40% a hyd yn oed 50%.

Ffactor 4: Gwthio Personoli Hysbysiad

Mae segmentu yn helpu Chi cydnabod diddordebau eich darllenwyr. Yn y cyfamser, mae personoli yn helpu eich cynulleidfa adnabod eich app cyfryngau ymhlith yr holl rai eraill.

Addaswch bob elfen o hysbysiadau gwthio eich app cyfryngau i gael sylw - o'r teitl i'r sain sy'n arwydd o gyflwyniad eich neges.

negeseuon wedi'u personoli ap symudol 1

Elfennau o hysbysiad gwthio y gellir eu personoli

Ychwanegwch gyffyrddiad emosiynol ag emojis (pan fo hynny'n berthnasol) a phersonoli cynigion tanysgrifio trwy eu cychwyn gydag enw defnyddiwr. Gyda chynnwys mor ddeinamig, gall eich hysbysiadau gwthio dderbyn hwb o 15-40% mewn CTRs.

Enghreifftiau o Bersonoli Negeseuon Ap Symudol

Enghreifftiau o wthio personol y gall apiau cyfryngau eu hanfon

Ffactor 5: Gwthio Amseru Hysbysiad

Yn ôl yr ystadegau rydyn ni wedi'u crynhoi yn Pushwoosh, mae'r CTRs uchaf yn digwydd ar ddydd Mawrth, rhwng 6 ac 8 yr hwyr amser lleol defnyddwyr. Y broblem yw, mae'n amhosibl i apiau cyfryngau drefnu eu holl hysbysiadau ar gyfer yr union amser hwn. Oftentimes, ni all golygyddion gynllunio eu rhybuddion gwthio ymlaen llaw o gwbl - mae'n rhaid iddynt gyflwyno'r newyddion unwaith y bydd yn digwydd.

Yr hyn y gall unrhyw ap cyfryngau ei wneud, serch hynny, yw canfod yr amser pan mai ei ddefnyddwyr yw'r rhai mwyaf tueddol o glicio ar hysbysiadau a cheisio cyflwyno barn a darlleniadau hir bryd hynny. Ychydig o awgrymiadau i lwyddo:

 • Ystyriwch barthau amser eich darllenwyr
 • Gosodwch oriau tawel yn unol â hynny
 • Amserlenni a fformatau prawf A / B wedi'u dosbarthu
 • Gofynnwch i'ch cynulleidfa yn uniongyrchol - fel yr app SmartNews sy'n croesawu defnyddwyr newydd gyda thanysgrifiad yn brydlon yn gofyn pryd mae'n well ganddyn nhw dderbyn gwthiadau

negeseuon hysbysu gwthio app symudol pooshwoosh 1

Dyma sut y gall ap cyfryngau ddatrys y broblem gyda hysbysiadau anamserol a heb eu clicio, lleihau optio allan a chynyddu ymgysylltiad defnyddwyr i'r eithaf.

Ffactor 6: Gwthio Amledd Hysbysiad

Po fwyaf o wthio y mae ap cyfryngau yn ei anfon, y CTRs isaf a gânt - ac i'r gwrthwyneb: a ydych chi'n credu bod y datganiad hwn yn wir?

Mae astudiaeth ddata Pushwoosh wedi datgelu nad yw amlder hysbysu gwthio a CTR yn ddibynnol ar ei gilydd - yn hytrach, mae cydberthynas gyfnewidiol rhwng y ddau fetrig.

amledd hysbysu gwthio app symudol 1

Y gamp yw, mae'r rhain yn gyhoeddwyr llai i anfon y gwthiadau lleiaf y dydd - mewn llawer o achosion, ni allant gael CTRs uchel oherwydd nad ydynt wedi ennill dealltwriaeth ddigonol o'u dewisiadau cynulleidfa. Mae cyhoeddwyr mwy, i'r gwrthwyneb, yn aml yn anfon tua 30 o hysbysiadau y dydd - ac eto, yn aros yn berthnasol ac yn ddeniadol.

Yn ôl pob tebyg, mae amledd yn bwysig, ond mae'n rhaid i chi arbrofi i bennu'r nifer ddyddiol ddelfrydol o wthio eich ap cyfryngau.

Ffactor 7: Llwyfan iOS vs Android

Ydych chi wedi sylwi sut mae CTRs fel arfer yn uwch ar Android nag ar iOS? Mae hyn yn bennaf oherwydd y gwahaniaeth rhwng UX y platfformau.

Ar Android, mae gwthiadau yn fwy gweladwy i'r defnyddiwr: maen nhw'n aros yn cael eu gludo i ben y sgrin, ac mae'r defnyddiwr yn eu gweld bob tro maen nhw'n tynnu'r drôr hysbysu i lawr. 

Dim ond ar y sgrin clo y mae gwthiadau iOS i'w gweld - pan fydd y ddyfais wedi'i datgloi, mae gwthiadau'n cael eu cuddio yn y ganolfan hysbysu. A gyda'r nodweddion newydd yn cyfyngu hysbysiadau yn iOS 15, bydd llawer o rybuddion allan o ffocws defnyddwyr.

Sylwch fod y nifer o ddarllenwyr y gallwch ymgysylltu â hysbysiadau gwthio ar iOS a bydd Android yn wahanol o un wlad i'r llall.

Yn y DU, rhagorodd canran y defnyddwyr iOS ar gyfran defnyddwyr Android yn unig ym mis Medi 2020, ac yn awr cynulleidfaoedd llwyfannau symudol bron yn gyfartal.

Yn yr UD, serch hynny, mae defnyddwyr iOS yn fwy na pherchnogion dyfeisiau Android gan sefydlog 17%.

Mae hyn yn golygu, mewn niferoedd absoliwt, y gallai ap cyfryngau gael mwy o ddefnyddwyr iOS i gymryd rhan yn yr UD nag yn y DU. Cadwch hyn mewn cof wrth gymharu eich metrigau ymgysylltu mewn gwahanol wledydd neu feincnodi.

Ffactor 8: Caffael yn erbyn Ymgysylltu Tweaks

Data Pushwoosh yn dangos bod CTRs ar eu hanterth pan fydd gan ap cyfryngau 10–50K ac yna tanysgrifwyr 100–500K.

Ar y dechrau, mae ymgysylltiad defnyddwyr yn ymchwyddo pan fydd allfa newyddion wedi caffael ei danysgrifwyr 50K cyntaf. Os yw ap cyfryngau yn parhau i ganolbwyntio ar ehangu cynulleidfa, mae CTRs yn gostwng yn naturiol.

Fodd bynnag, os yw cyhoeddwr yn blaenoriaethu ymgysylltiad defnyddwyr dros gaffael defnyddwyr, gallant ail-greu eu CTR uchel. Erbyn i ap cyfryngau gasglu tanysgrifwyr 100K, mae fel arfer wedi cynnal rhestr o brofion A / B ac wedi dysgu hoffterau eu cynulleidfa yn dda. Gall cyhoeddwr nawr gymhwyso cylchraniad ymddygiad i gynyddu perthnasedd hysbysiadau dosbarthedig a'u cyfraddau ymgysylltu.

Pa dechnegau hysbysu gwthio fydd yn cadw'ch darllenwyr yn ymgysylltu?

Mae gennych chi restr o ffactorau sydd wedi hyrwyddo ymgysylltiad defnyddwyr â 104 o hysbysiadau gwthio apiau cyfryngau. Pa ddulliau fydd yn profi fwyaf effeithiol i chi? Bydd arbrofion a phrofion A / B yn dweud.

Seiliwch eich strategaeth ar yr egwyddorion segmentu a phersonoli. Sylwch pa fath o gynnwys sy'n ennyn diddordeb eich darllenwyr fwyaf. Ar ddiwedd y dydd, mae hanfodion newyddiaduraeth yn gweithio ym maes marchnata apiau cyfryngau hefyd - mae'n ymwneud â darparu gwybodaeth werth chweil i'r gynulleidfa gywir a'u dal i ymgysylltu.

Mae Pushwoosh yn blatfform awtomeiddio marchnata traws-sianel sy'n caniatáu anfon hysbysiadau gwthio (symudol a porwr), negeseuon mewn-app, e-byst, a chyfathrebiadau aml-sianel a ysgogwyd gan ddigwyddiadau. Gyda Pushwoosh, mae dros 80,000 o fusnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w hymgysylltiad, eu cadw a'u gwerth oes i gwsmeriaid.

Cael Demo Pushwoosh

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.