5 Ystyriaethau Wrth Leoleiddio Eich Ap Symudol ar gyfer Marchnad Japan

Lleoli Ap Symudol ar gyfer Japan

Fel economi drydedd fwyaf y byd, gallwn ddeall pam y byddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â marchnad Japan. Os ydych chi'n pendroni sut y gall eich app fynd i mewn i farchnad Japan yn llwyddiannus, yna daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy am hyn!

Marchnad Ap Symudol Japan

Yn 2018, roedd marchnad eFasnach Japan werth $ 163.5 biliwn USD mewn gwerthiannau. Rhwng 2012 a 2018 tyfodd marchnad eFasnach Japan o 3.4% i 6.2% o gyfanswm y gwerthiannau manwerthu.

Gweinyddiaeth Masnach Ryngwladol

Ers hynny mae wedi tyfu'n esbonyddol, yn enwedig o ran y diwydiant apiau symudol. Adroddodd Statista fod y farchnad cynnwys symudol y llynedd yn werth 7.1 triliwn o Yen Japaneaidd gyda thua 99.3 miliwn o ddefnyddwyr ffonau clyfar ym mis Mawrth 2021.

Yr ap symudol mwyaf gweithgar a ddefnyddir yn helaeth oedd y gwasanaeth negesydd LLINELL, a weithredir gan LINE Corporation, is-gwmni o Navier Corporation yn Tokyo, cwmni o Dde Corea. Ers hynny maent wedi arallgyfeirio eu portffolio i LINE Manga, LINE Pay, a LINE Music.

Os ydych chi'n bwriadu ymuno â marchnad eFasnach ac ap Japan, efallai yr hoffech chi ystyried lleoleiddio'ch app yn hytrach na'i gyfieithu, y byddwn ni'n ei drafod yn ein cylch nesaf.

Pam fod eich Strategaeth Leoleiddio yn Hanfodol

Ofer Tirosh o Tomedes ysgrifennodd erthygl amdano popeth sydd angen i chi ei wybod am greu strategaeth lleoleiddio i fynd yn fyd-eang. Esboniodd mai lleoleiddio yw'r broses o ddatblygu ymgysylltiad a chysylltiadau â'ch locale targed trwy greu profiadau a chynhyrchion cwsmeriaid / defnyddwyr sydd wedi'u teilwra i'w hoffterau diwylliannol.

Esboniodd Tirosh, o ran lleoleiddio, bod angen i chi ystyried creu strategaeth a fyddai’n lleoleiddio eich platfformau, sianeli marchnata, a chynhyrchion / gwasanaethau yn effeithiol.

Martech Zone Dywedodd, os ydych chi'n bwriadu mynd yn fyd-eang gyda'ch app, bod angen i chi ei leoleiddio oherwydd Nid yw 72% o ddefnyddwyr ap yn siarad Saesneg, a rhoesant Evernote fel enghraifft. Pan aeth Evernote i mewn i farchnad Tsieina, fe wnaethant newid enw enw eu app i Yinxiang Biji (Nodyn Cof), a oedd yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr Tsieineaidd gofio enw'r brand.

Ond a oes gwir angen creu strategaeth lleoleiddio, os ydych chi'n bwriadu mynd i mewn i farchnad Japan?

Wel, a oeddech chi'n gwybod bod Facebook, gwefan ac ap cyfryngau cymdeithasol mwyaf y byd, wedi methu â dod i mewn i'r farchnad?

Adroddodd Techinasia hynny Defnyddwyr o Japan gwerth pedwar peth o ran platfform y rhwydwaith cymdeithasol maen nhw'n defnyddio:

  1. diogelwch
  2. Rhyngwyneb Defnyddiwr o Ansawdd Uchel
  3. Canfyddiad y Cyhoedd fel platfform poblogaidd
  4. Ffynhonnell dda o wybodaeth

Yn seiliedig ar yr arolwg o Techinasia, atebodd eu holl gyfranogwyr fod Facebook yn llai diogel. Ymhellach, fe wnaethant ymateb bod rhyngwyneb Facebook yn “agored, beiddgar, ac ymosodol” ac nid yn “gyfeillgar i Japan” oherwydd pa mor ddryslyd a chymhleth ydoedd iddynt ei ddefnyddio.

Ac yn olaf, fel ffynhonnell wybodaeth, nododd y cyfranogwyr fod yn well ganddyn nhw ddefnyddio Twitter na Mixi (y platfform cyfryngau cymdeithasol ar-lein a ffefrir) a Facebook.

Methodd Facebook â chreu strategaeth lleoleiddio cyn sicrhau bod ei blatfform cyfryngau cymdeithasol ar gael i'r cyhoedd yn Japan. Ac nid nhw yw'r unig rai i fethu â lleoleiddio eu platfform ar-lein.

Lansiwyd eBay ddiwedd y 1990au, fodd bynnag, erbyn 2002 roedd ganddo weithrediadau oherwydd sawl ffactor, fel Japan â rheolau llym o werthu ailgylchu or ail law electroneg oni bai bod ganddyn nhw drwydded i'w wneud. Rheswm arall pam eu bod wedi methu â marchnata eu brand dramor oedd oherwydd nad oeddent yn deall hynny Mae defnyddwyr Asiaidd yn gwerthfawrogi ymddiriedaeth. Fe fethon nhw â chreu platfform a oedd yn caniatáu i'r prynwyr y sefyllfa i gyfathrebu â gwerthwyr er mwyn meithrin ymddiriedaeth gyda nhw.

Mae'n ddiymwad pe byddent wedi lleoleiddio eu platfformau, gallent fod wedi mynd i mewn i farchnad Japan yn llwyddiannus. Mae'n gwneud synnwyr oherwydd bod gan y locale targed, defnyddwyr Japan, arferion diwylliannol ac ymddygiadau cymdeithasol gwahanol iawn o gymharu â gwledydd y gorllewin.

5 Awgrym wrth Leoli Eich Ap Symudol ar gyfer marchnad Japan

Dyma bum ystyriaeth wrth leoleiddio ar gyfer marchnad Japan:

  1. Dewch o Hyd i Arbenigwyr Lleoleiddio Proffesiynol - Trwy gydweithio ag arbenigwyr lleoleiddio proffesiynol, gallwch gyflymu'r broses o greu strategaeth lleoleiddio oherwydd byddant yn eich helpu i ymchwilio i'ch locale targed, lleoleiddio'ch platfformau a'ch cynnwys, a mwy. Wrth benderfynu ar yr arbenigwyr lleoleiddio, edrychwch ar eu hadolygiadau cwsmeriaid ar wefannau fel Trustpilot, cymharwch nhw gan ddarparwyr gwasanaethau lleoleiddio eraill ar brisiau ac ansawdd lleoleiddio. Mae angen i chi ofyn a ydyn nhw'n cynnig gwarantau ac a oes ganddyn nhw'r dechnoleg a'r arbenigedd mewn lleoleiddio apiau. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael yr arbenigwyr lleoleiddio gorau gan eu bod nhw'n chwarae rhan fawr wrth sicrhau eich bod chi'n mynd i mewn i farchnad Japan yn llwyddiannus.
  2. Deall Eich Targed Locale - Fel y soniwyd yn flaenorol, gall yr arbenigwyr lleoleiddio y byddwch yn gweithio gyda nhw eich cynorthwyo i gynnal ymchwil marchnad leol. Heblaw am ran ieithyddol ac economaidd eich ymchwil, dylech ystyried y naws diwylliannol. Fel y soniwyd, un o'r rhesymau pam y methodd Facebook â mynd i mewn i farchnad Japan yw oherwydd bod yn well gan ddefnyddwyr Japan anhysbysrwydd o gymharu â datgelu eu hunaniaethau. Martech Zone Ysgrifennodd canllaw ymarferol ar sut i farchnata'ch ap symudol mae hynny'n cyffwrdd â'r holl hanfodion. Gallwch ymgorffori eu cynghorion fel adnabod eich cystadleuwyr lleol a dysgu oddi wrthyn nhw.
  3. Addasu i Ddigwyddiadau Diwylliannol a Lleol - Peth arall i'w ystyried yw ymchwilio i ddigwyddiadau diwylliannol a lleol a theilwra'ch ap o'u cwmpas. Yn Japan, mae newid y tymhorau yn bwysig iawn wrth i lawer o'u digwyddiadau diwylliannol droi o'i gwmpas. Gallwch chi baratoi o flaen amser a chreu calendr diwylliannol. Ysgrifennodd The Medium, yn ystod gwyliau hir, ddefnyddwyr o Japan treulio llawer o amser ar apiau symudol. Mae'r gwyliau hir hyn yn digwydd yn ystod y Flwyddyn Newydd, yr Wythnos Aur (wythnos olaf Ebrill i wythnos gyntaf mis Mai), a'r Wythnos Arian (canol mis Medi). Trwy wybod y tidbit hwn o wybodaeth, gall eich helpu i wella UX eich ap a rhyngweithio â defnyddwyr yn ystod yr eiliadau hyn pan fydd defnyddwyr yn fwyaf gweithgar.
  4. Cydweithio â dylanwadwyr a siopau cyfryngau cymdeithasol lleol - Mae defnyddwyr Japaneaidd yn gwerthfawrogi adeiladu ymddiriedaeth gyda chwmnïau a brandiau. Un ffordd o farchnata'ch ap symudol yw trwy gydweithredu a chysylltu â dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol Japan. Oherwydd bod gan ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol ddealltwriaeth dda o'u gwylwyr a'r ddemograffig sy'n eu dilyn, gallai eu mewnwelediadau am eich app fod yn werthfawr. Ond awgrymaf eich bod yn gwneud eich ymchwil o ran pa ddylanwadwyr lleol sy'n ymgorffori egwyddorion a nodau eich cwmni. Ystyriaeth arall yw cydweithredu â siopau a manwerthwyr lleol gan y bydd yn cynyddu hygrededd eich ap ac yn ei gwneud hi'n haws i'ch defnyddwyr targed ei ymgorffori yn eu bywydau beunyddiol.
  5. Lleoli'ch Prisiau - Un ffordd i wneud UX eich app yn ymgolli yw trwy leoleiddio prisiau eich app. Yn syml oherwydd ei bod yn rhwystredig trosi Yen i USD ac i'r gwrthwyneb. Mae cyfraddau trosi yn newid yn gyson ac felly, mae'n anymarferol sicrhau nad yw arian cyfred eich app yn cyd-fynd ag arian cyfred eich locale targed.

Mae creu strategaeth lleoleiddio yn gofyn am dîm a rhwydwaith cryf o logi arbenigwyr lleoleiddio i gydweithio â dylanwadwyr a manwerthwyr lleol. Ac mae'n gwneud synnwyr oherwydd, yn wahanol i gyfieithu, yr hyn rydych chi ar ei ôl wrth leoleiddio'ch app yw adeiladu cymuned o ddefnyddwyr sydd nid yn unig yn ymddiried ym mrand eich app ond hefyd, yn dod yn deyrngar iddo.