Y Cyngor Gorau ar gyfer Strategaethau Marchnata Cynnwys Millenial Llwyddiannus

Millennials

Mae'n fyd o fideos cath, marchnata firaol, a'r peth mawr nesaf. Gyda'r holl lwyfannau ar-lein i gyrraedd darpar gwsmeriaid, yr her fwyaf yw sut i wneud hynny gwnewch eich cynnyrch yn berthnasol ac yn ddymunol i'ch marchnad darged.

Os mai millennials yw eich marchnad darged yna mae gennych swydd anoddach fyth sy'n darparu ar gyfer anghenion cenhedlaeth sy'n treulio oriau'r dydd ar gyfryngau cymdeithasol ac sydd heb ei theimlo gan dechnegau marchnata traddodiadol. 

Mae cenhedlaeth sy'n gwybod yn union beth maen nhw ei eisiau ac nad yw'n setlo am ddim llai yn dorf dda ... anodd. Er gwaethaf hyn, nid yw'n amhosibl creu strategaethau marchnata effeithiol sy'n targedu millennials, mae angen dull newydd o gysylltu â nhw yn unig.

Beth Sydd Ddim yn Gweithio?

Os ydych chi'n ceisio cyrraedd millennials nid oes llawer o bethau i'w hosgoi os ydych chi am gael ymgyrch farchnata lwyddiannus:

  • Cynnwys diflas
  • Cynnwys Testun Uchel
  • Gwerthu Caled
  • Hysbysebion ar y teledu a phapurau newydd

Mae'r pethau hyn fel rheol yn troi millennials oddi wrth gwmni neu gynnyrch. Nid ydyn nhw'n hoffi cael gwybod beth i'w brynu yn yr un modd â chenedlaethau'r gorffennol a ymatebodd yn dda i ddisgleirdeb a hudoliaeth hysbyseb mewn lleoliad da a chae gwerthu amlwg.

Beth Sy'n Gweithio?

Mae tri pheth yn bwysig ar gyfer creu strategaeth farchnata effeithiol ar gyfer millennials. Mae'n rhaid i ti: Ymgysylltu, Diddanu, ac Addysgu.

Ymgysylltu Millennials:

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Snapchat, Twitter, ac Youtube yn cael eu defnyddio gan Mae'r llwyfannau yn berffaith ar gyfer postio a hyrwyddo cynnwys sy'n weledol syfrdanol, y gellir ei rannu, ac yn bwysicaf oll, y gellir ei drosglwyddo. 

Yn ddiweddar, Creodd Honda ymgyrch farchnata lwyddiannus iawn wedi'i hanelu at filflwyddol trwy ddefnyddio hidlwyr Instagram a chyfres o SnapChats a rannwyd fel tan gwyllt. Roedd eu dull yn caniatáu iddynt greu cynnwys trosglwyddadwy y gellir ei rannu mewn ffordd fodern a pherthnasol yn gymdeithasol heb wthio'n galed ar y gwerthu. 

Mae Wendy's yn cynnal cyfrif Twitter gweithredol sy'n aml yn ateb cwestiynau cwsmeriaid hiwmor craff, miniog, a ffraeth. Mae'r math hwn o “drolio” yn gonglfaen i'r diwylliant milflwyddol cyfredol ac ymgysylltu â'ch sylfaen darged milflwyddol bosibl fel hyn yw eich bet orau ar gyfer manteisio ar y sylfaen defnyddwyr hon y mae galw mawr amdani.

Un o'r prif gydrannau wrth greu strategaethau marchnata effeithiol a llwyddiannusy targed millennials yw trwy eu cynnwys yn weithredol ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maent wrth eu bodd yn eu defnyddio. Trwy wneud hyn rydych yn cymryd y cam cyntaf tuag at dyfu eich sylfaen cwsmeriaid a chyrraedd eich nodau gweithredol a'ch amcanestyniadau elw. 

Diddanu Millennials

Mae fideos wedi dod yn jyggernaut marchnata a chwmnïau gwario miliynau o ddoleri y flwyddyn mewn hysbysebu fideo ar wefannau a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Ond nid yw eich dull safonol hwn o farchnata fideo hyn-yw-beth-rydym-a-dyma-beth-rydym yn ei werthu yn mynd i wneud unrhyw beth i ddifyrru sylfaen cwsmeriaid milflwyddol.  

Mae fideos firaol yn a rhan enfawr o farchnata a chreu fideo sy'n dod yn beth mawr nesaf yw'r ffordd orau i ddifyrru a denu eich sylfaen cwsmeriaid milflwyddol. Gyda'r dros 4 awr y dydd yn cael ei dreulio ar eu ffonau, mae'n ddiogel dweud bod millennials wrth eu bodd â fideo da. Cathod, yn methu, dychanu, ailgymysgu straeon newyddion, darllen gwefusau yn wael, rydych chi'n ei enwi maen nhw wedi'i wylio. 

Mae llawer o gwmnïau fel Old Spice a GoDaddy yn enwog am hysbysebion fideo dros ben llestri sydd bob amser yn mynd yn firaol diolch i'w herwhela, rhywioldeb, chwerthinllyd, ac weithiau real-down-right-real-world-realness.

Ac nid fideos yn unig mohono bellach!

Ac er fideo byr doniol is ffordd wych o ennyn diddordeb eich cynulleidfa filflwyddol darged, y gwir yw nad dyna'r unig ffordd. Gellir difyrru'ch cynulleidfa filflwyddol hefyd trwy erthyglau bachog bach sy'n gysylltiedig â'u credoau, materion cymdeithasol, a naratifau'r byd go iawn. Rhan fwyaf o bobl, Gan gynnwys millennials mae'n well ganddyn nhw straeon byrion a gafaelgar sy'n eu gorfodi i ddarllen y darn cyfan. Os na allwch greu'r cynnwys ysgrifennu creadigol sydd ei angen arnoch i swyno a difyrru'ch cynulleidfa darged, yna efallai y byddwch chi'n ystyried chwilio am awduron llawrydd ar lwyfannau fel Gwaith i fyny neu logi awduron o wasanaethau fel TraethodauTigers.

Hidlau, memes. mae bwmerangs, sticeri, clickbait, a gemau symudol i gyd wedi dod yn ffyrdd effeithiol o dargedu cynulleidfa sy'n imiwn i dechnegau marchnata confensiynol. Mae'r mathau ychwanegol hyn o adloniant yn cyfrif am filiynau o hoff a chyfranddaliadau sy'n hyrwyddo'ch cynnyrch yn gynnil heb ei orfodi i lawr gwddf darpar gwsmeriaid.

Fodd bynnag, rydych chi'n penderfynu difyrru'ch sylfaen cwsmeriaid milflwyddol trwy eich strategaeth farchnata, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y canllawiau syml hyn:

  • Ei wneud yn Hoffus!
  • Ei Rhannu!
  • Ei wneud yn Doniol!
  • Ei wneud yn Berthnasol!
  • Ei wneud yn Wreiddiol!
  • Ei wneud yn Relatable!

Addysgu Millennials

Addysgu millennials ar fuddion cynnyrch yw'r gydran olaf i'w hystyried wrth ddatblygu strategaethau marchnata effeithiol ar gyfer millennials. Po fwyaf y mae milflwydd yn ei wybod am eich cwmni a'ch cynnyrch - o sut mae'n cael ei greu i ble mae'r elw'n mynd - y mwyaf tebygol ydyn nhw o wneud y penderfyniad i brynu gennych chi.

Ystyriwch ddatblygu strategaethau marchnata sydd, yn ychwanegol at eich nodau eraill, addysgwch eich sylfaen darged milflwyddol am fudd-daliadau i gadwraeth amgylcheddol, hawliau dynol, neu waith elusennol y mae'r elw o gynnyrch yn mynd yn uniongyrchol tuag at ei helpu. Yn y ffordd honno, mae millennials yn teimlo pŵer eu prynu heb euogrwydd eu bwyta.

Yn ddiweddar, rhoddodd y cwmni dillad Patagonia elw'r diwrnod cyfan o'u Gwerthu Dydd Gwener Du i elusen. Roedd eu gwerthiant trwy'r to ac roedd eu strategaeth farchnata yn dibynnu'n fawr ar filflwydd-filoedd yn cysylltu â'r achos ac yn rhannu'r wybodaeth gyda ffrindiau a dilynwyr. 

Roedd hyd yn oed Her Bwced Iâ ALS yn wyllt ymgyrch farchnata lwyddiannus yr addysg gymysg honno â rhodd elusennol mewn ffordd hwyliog a chyffrous a oedd yn hawdd ei chreu ac a oedd yn gyfle i enwogrwydd ar y rhyngrwyd. Yn y diwedd, cododd y sefydliad dros $ 115M mewn rhoddion.

Mae cwmnïau eraill wedi dilyn tactegau tebyg i farchnata a hysbysebu trwy wneud millennials yn ymwybodol o'u gwaith elusennol, gan alinio eu hunain ag ymgyrchoedd marchnata blaengar â chyplau o'r un rhyw a biracial, a hyd yn oed hyrwyddo eu polisïau a'u harferion llogi i adael i gwsmeriaid wybod am gyflogau cystadleuol a dibynadwy. a buddion a delir i'w holl weithwyr.

Mae ymgorffori addysg yn eich strategaeth farchnata yn yn hanfodol i gyrraedd millennials. Po fwyaf y gallwch eu cysylltu â gwahanol agweddau ar gynnyrch neu gwmni, yr hawsaf yw creu teyrngarwch tymor hir a marchnata cynhyrchion iddynt yn barhaus.

Sut Gallwch Chi Wneud iddo Weithio!

Er ei bod yn hawdd gosod y map ffordd i ymgyrch farchnata lwyddiannus sy'n targedu millennials, bydd angen llawer o waith ar y broses o'i gyflawni gan fod pob cynnyrch, brand a chwmni yn wahanol. 

Dechreuwch trwy ymchwilio i strategaethau marchnata llwyddiannus (a hyd yn oed wedi methu) sydd wedi'u defnyddio gan gwmnïau eraill. Dysgwch o sut y gwnaethon nhw hynny, pa offer roedden nhw'n eu defnyddio, a sut roedden nhw'n gallu ymgysylltu, difyrru, ac addysgu eu sylfaen cwsmeriaid milflwyddol.

Senario achos gwaethaf, llogi milflwydd neu ddwy i roi'r mewnwelediad sydd ei angen arnoch chi yn unig ar yr hyn y mae un o'r ddemograffeg fwyaf poblogaidd yn ei eisiau ac nad yw ei eisiau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.