Gwell Ymchwil, Canlyniadau Gwell: Platfform ResearchTech Addasu

Methodify Ymchwil Marchnata gan Delvinia

Methodify yn blatfform ymchwil marchnad awtomataidd ac mae'n un o ddim ond llond llaw yn fyd-eang sydd wedi'i ddatblygu'n benodol ar gyfer awtomeiddio'r broses ymchwil gyfan.

Mae'r platfform yn ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach i gwmnïau gael gafael ar fewnwelediadau hanfodol i ddefnyddwyr ar bob cam o'r broses datblygu a marchnata cynnyrch er mwyn gwneud penderfyniadau busnes gwell. Gan fynd ag ef un cam ymhellach, cynlluniwyd Methodify i fod yn addasadwy, gan roi adborth defnyddwyr i gwmnïau i unrhyw fath o gwestiwn cynnyrch, marchnata neu brofiad - hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw wedi meddwl amdanyn nhw eto. 

Methodify fe’i cenhedlwyd wrth gynnal profion cysyniad dro ar ôl tro gyda banc mwyaf Canada. Aeth tîm Methodify i'r afael â'r her o'u helpu i wneud mwy o ymchwil i ddefnyddwyr wrth gynhyrchu adborth o ansawdd uchel yn gyflymach.  

Roedd y banc yn wynebu materion sy'n gyffredin i fentrau heddiw - wasgfa amser sylweddol i droi cynhyrchion ac ymgyrchoedd o gwmpas, llai o adnoddau i weithio gyda nhw a thoriadau mawr yn y gyllideb. Er eu bod am gynnwys mwy o fewnwelediadau cwsmeriaid yn amlach yn eu proses, roeddent hefyd yn gwybod bod profion cysyniad, hysbysebu a dylunio pecynnau traddodiadol yn cynnwys astudiaethau ymchwil hir, cymhleth a all fod yn araf ac yn gostus. 

Gadewch i ni roi rhywfaint o gyd-destun o gwmpas hyn: mae sefydliadau eisiau i fwy o benderfyniadau gael eu cefnogi gan ddata, gan roi pwysau aruthrol ar eu timau ymchwil a dadansoddeg data sydd heb ddigon o staff. Ac rydym yn gwybod bod gosod baich cyfan sefydliad ar lond llaw o staff yn rysáit ar gyfer trychineb.

Mae hyn wedyn yn arwain at dimau marchnata yn cymryd llwybrau byr ac yn defnyddio offer ymchwil fel arolygon Facebook i gael adborth gan gwsmeriaid. Mae'r technegau DIY hyn yn aml yn cynnwys arolygon anwyddonol, sy'n tanseilio dulliau ymchwil profedig, yn diystyru meini prawf demograffig ac yn cynyddu'r risg o ragfarn a chwestiynau arweiniol.

Yn hytrach na cheisio osgoi methodolegau ymchwil wyddonol, mae Methodify yn ceisio helpu brandiau i ganolbwyntio eu hymdrechion ar ymgysylltu â'u defnyddwyr trwy gydol y broses datblygu a marchnata cynnyrch.

Nod Methodify:

Er mwyn mynd i'r afael â'r heriau hyn, Methodify wedi'i gynllunio i fod yn blatfform sydd:

  1. Yn caniatáu i farchnatwyr brofi'n gynnar ac yn aml (gan fabwysiadu dull profi a dysgu sy'n sicrhau canlyniadau cyflym - ddim yn aros am ddatgeliad mawr fis yn ddiweddarach);
  2. Yn dod â'r cwsmer i'r sgwrs ar bob cam o ddatblygu a marchnata cynnyrch;
  3. Yn rhoi trylwyredd o amgylch y broses ymchwil. 

addasu 1

Sut mae Methodify yn Cyflawni'r Nodau Allweddol

I roi'r gallu i brofi yn amlach, Methodify wedi'i adeiladu o amgylch athroniaeth ystwyth. Yn greiddiol mae Methodify yn sicrhau bod canlyniadau ymchwil tro cyflym ar bwynt pris effeithiol. Mae methodolegau'r cwmni'n darparu gwell ROI ar gyfer marchnatwyr a thimau mewnwelediad, gan eu bwydo ag adborth parhaus gan ddefnyddwyr trwy arolygon byrrach, 5-10 munud yn erbyn arolygon traddodiadol 45 munud sy'n cymryd wythnosau i gael canlyniadau.

I roi trylwyredd o amgylch y broses ymchwil, maen nhw bocs du methodolegau profedig a ysgrifennwyd gan ymchwilwyr achrededig. Y ffordd y gofynnir cwestiynau, y drefn y maent ynddo; ni all unrhyw un newid y fethodoleg honno. Mae hyn yn sicrhau bod meincnodi ac algorithmau yn parhau'n gyson. Fodd bynnag, gall brand ofyn am agor a newid methodoleg, gan greu dull newydd net ar y platfform. Dim ond y brand sy'n gallu cyrchu'r dull newydd hwn. 

Astudiaeth Achos Methodify

JP Wiser Addasu Ymchwil Marchnata ar gyfer hysbysfyrddau

Un o frandiau wisgi sydd wedi gwerthu orau yng Nghanada, JP Wiser's, a gynhyrchir gan Corby Spirit and Wine Limited, a ddefnyddiodd Methodify i helpu i ddylunio a mireinio un o’r ymgyrchoedd mwyaf hyper-bersonoledig a lansiwyd erioed yn y diwydiant alcohol - Hold it High, a roddodd gyfle i bobl dostio ei gilydd mewn ffordd enfawr. .

Ar ddechrau cynllunio ymgyrchoedd, sefydlodd JP Wiser dîm a oedd yn cynnwys partneriaid asiantaeth o wahanol ddisgyblaethau ac - yr edefyn wedi'i wehyddu trwy'r broses cynllunio ymgyrch - eu platfform profi ac optimeiddio, Methodify. 

Yn y pen draw, roedd y brand eisiau ysbrydoli Canadiaid ledled y wlad i roi'r un amser a gofal yn eu cyfeillgarwch ag y gwnaethon nhw yn eu wisgi. I wneud hynny, dyfeisiodd eu tîm asiantaeth y syniad i gynhyrchu'r ymgyrch gyntaf a gynhyrchwyd yn llwyr gan ddefnyddwyr ar gyfer JP Wiser, gan gynnig cyfle i ddefnyddwyr dostio eu ffrindiau yn gyhoeddus ar hysbysfyrddau, radio a chyfryngau cymdeithasol. Gan nad oeddent yn gwybod pa fath o dost y byddent yn ei dderbyn a pha sianeli i gyfleu hyn orau, fe wnaethant ymgysylltu â Methodify i gynnal profion ac optimeiddio a fyddai'n sicrhau bod yr ymgyrch yn llwyddiant. Trwy ddefnyddio Methodify i ddod â llais y defnyddwyr i mewn yn amlach trwy gydol y datblygiad, roedd yr ymgyrch yn y pen draw wedi'i gynllunio ar gyfer defnyddwyr, gan ddefnyddwyr.

Gan y gellir cyflwyno canlyniadau cyn pen 1-2 ddiwrnod, roedd pob partner asiantaeth yn gallu integreiddio adborth defnyddwyr ar unwaith i'w cynlluniau. Yn hytrach na rhwystro datblygiad creadigol, roedd yr ymchwil yn gweithredu fel cyflymydd.

Profion Ymchwil i'r Farchnad wedi'i gynnwys

  • Prawf Tiriogaeth: Profi gwahanol diriogaethau creadigol i benderfynu pa gyfeiriad oedd yn atseinio fwyaf gyda'r farchnad darged
  • Profi Cyflawni Tactegol: Archwiliwyd pa dactegau yn y diriogaeth fuddugol a ddymunir fwyaf gan y targed, yn Saesneg a Ffrangeg. 

Gan ddefnyddio platfform ystwyth fel Methodify rhoddodd penderfyniadau trwy gydol y broses farchnata wybodaeth i dîm marchnata JP Wiser nad oeddent efallai wedi'i phrofi gyda defnyddwyr fel arall. Er enghraifft, ni fyddent wedi profi tiriogaethau cysyniad cyn cyflogi platfform ymchwil marchnad ystwyth, ond eto roedd hyn yn hollbwysig gan fod y rhai a wnaethpwyd penderfyniadau allweddol yn Corby wedi'u rhannu ar y tiriogaethau cychwynnol a gyflwynwyd. Fe helpodd hefyd i flaenoriaethu'r tactegau ar-lein, all-lein a phrofiadol a ddefnyddiwyd yn yr ymgyrch yn seiliedig ar adborth defnyddwyr.

O ganlyniad, gwelwyd tueddiadau twf cryf yn yr ymgyrch a'r brand, ond daeth y canlyniadau mwyaf ystyrlon o'r straeon personol a'r effaith y mae'r brand wedi'i chael ar berthnasoedd pobl. O gynnig ar hysbysfwrdd yn Toronto i dost trawsffiniol byw i gyfeillgarwch America-Canada, yn cynnwys 50 o bobl ar ddwy ochr y ffin yn Detroit, Michigan a Windsor, Ontario, cartref distyllfa JP Wiser.

Addasu Gwahaniaethu

Mae pedwar maes lle mae Methodify yn sefyll ar wahân i gystadleuwyr:

Mae'n amlwg bod angen platfform ymchwil ar-lein sy'n darparu'r un lefel o gadernid â chasglu data arfer tra hefyd yn darparu rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio fel llawer o atebion DIY heddiw. 

  1. Y gallu i addasu'r platfform ar gyfer cwmnïau;
  2. Fel un o'r newydd-ddyfodiaid cynnar yn y farchnad awtomeiddio, mae Methodify yn gosod safonau ac yn arloesi dyfodol ymchwil marchnad awtomataidd;
  3. Achau 20 mlynedd yn y diwydiant rhwng cwmni daliannol Methodify, Delvinia, ac AskingCanadians, ei banel casglu data ar-lein;
  4. Yr ymrwymiad i ymchwil a datblygu i barhau i arloesi trwy riant-gwmni, Delvinia.

Yn barod i ddysgu mwy?

addasu ymchwil symudol

Cofrestrwch ar gyfer Demo Methodify

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.