Beth Yw Disgrifiadau Meta? Pam eu bod yn hanfodol i strategaethau peiriannau chwilio organig?

Disgrifiadau Meta - Beth, Pam, a Sut

Weithiau ni all marchnatwyr weld y goedwig ar gyfer y coed. Fel beiriant optimization search wedi ennill cymaint o sylw yn ystod y degawd diwethaf, rydw i wedi sylwi bod llawer o farchnatwyr yn canolbwyntio cymaint ar draffig organig rheng a dilynol, maen nhw'n anghofio'r cam sy'n digwydd rhyngddynt mewn gwirionedd. Mae peiriannau chwilio yn gwbl hanfodol i allu pob busnes i yrru defnyddwyr gyda'r bwriad i'r dudalen ar eich gwefan sy'n bwydo'r bwriad i'ch cynnyrch neu wasanaeth. A meta disgrifiadau yw eich cyfle i gynyddu cyfraddau clicio drwodd perthnasol o'r peiriant chwilio hyd at eich tudalen.

Beth yw disgrifiad meta?

Mae peiriannau chwilio yn caniatáu i berchnogion safleoedd ysgrifennu disgrifiadau am y dudalen sydd wedi'i chropian a'i chyflwyno i beiriannau chwilio y maent yn ei harddangos ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP). Mae peiriannau chwilio fel arfer yn defnyddio'r 155 i 160 nod cyntaf yn eich disgrifiad meta ar gyfer canlyniadau bwrdd gwaith a gallant dorri i ~ 120 nod ar gyfer defnyddwyr peiriannau chwilio symudol. Nid yw disgrifiadau meta yn weladwy i rywun sy'n darllen eich tudalen, dim ond i ymlusgwyr sylfaenol.

Mae'r meta disgrifiad yn y adran o'r HTML ac mae wedi'i fformatio fel a ganlyn:

 enw="disgrifiad" cynnwys="Cyhoeddiad blaenllaw diwydiant Martech ar gyfer ymchwilio, darganfod a dysgu sut i ddefnyddio llwyfannau a thechnoleg gwerthu a marchnata i dyfu eich busnes."/>

Sut y Defnyddir Disgrifiadau Meta mewn Pytiau?

Gadewch i ni edrych ar hyn o ddau safbwynt gwahanol ... y peiriant chwilio a'r defnyddiwr chwilio:

Chwilia Beiriant

 • Mae peiriant chwilio yn dod o hyd i'ch tudalen, naill ai o ddolen allanol, dolen fewnol, neu'ch map safle gan ei bod yn cropian ar y we.
 • Mae'r peiriant chwilio yn cropian eich tudalen, gan roi sylw i'r teitl, penawdau, asedau cyfryngau, a chynnwys, i bennu'r allweddeiriau sy'n berthnasol i'ch cynnwys. Sylwch na wnes i gynnwys meta disgrifiad yn hyn ... nid yw peiriannau chwilio o reidrwydd yn ymgorffori'r testun mewn disgrifiad meta wrth benderfynu sut i fynegeio'r dudalen.
 • Mae'r peiriant chwilio yn cymhwyso teitl eich tudalen i dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio (SERP) mynediad.
 • Os ydych chi wedi darparu meta disgrifiad, mae'r peiriant chwilio yn cyhoeddi hynny fel y disgrifiad o dan eich cofnod SERP. Os nad ydych wedi darparu disgrifiad meta, mae'r peiriant chwilio yn mynegeio'r canlyniad gyda chwpl brawddegau y maent yn eu hystyried yn berthnasol o fewn cynnwys eich tudalen.
 • Mae'r peiriant chwilio yn penderfynu sut i raddio'r dudalen yn seiliedig ar berthnasedd eich gwefan i'r pwnc a faint o ddolenni perthnasol y mae eich gwefan neu'ch tudalen wedi'u rhestru ar gyfer y telerau y maent wedi'ch mynegeio ar eu cyfer.
 • Y peiriant chwilio Gall graddiwch chi hefyd yn seiliedig ar p'un a wnaeth defnyddwyr chwilio a gliciodd drwodd ar eich canlyniad SERP aros ar eich gwefan neu ddychwelyd i'r SERP.

Chwilio Defnyddiwr

 • Mae defnyddiwr chwilio yn nodi geiriau allweddol neu gwestiwn ar y peiriant chwilio ac yn glanio ar SERP.
 • Mae canlyniadau SERP wedi'u personoli, pan fo hynny'n bosibl, i ddefnyddiwr y peiriant chwilio yn seiliedig ar eu daearyddiaeth a'u hanes chwilio.
 • Mae'r defnyddiwr chwilio yn sganio'r teitl, yr URL, a'r disgrifiad (wedi'i gymryd o ddisgrifiad meta).
 • Amlygir yr allweddair (au) y defnyddiwr peiriant chwilio a ddefnyddir yn y disgrifiad ar ganlyniad SERP.
 • Yn seiliedig ar y teitl, URL, a'r disgrifiad, mae'r defnyddiwr chwilio yn penderfynu a ddylid clicio ar eich dolen ai peidio.
 • Mae'r defnyddiwr sy'n clicio ar eich dolen yn cyrraedd eich tudalen.
 • Os yw'r dudalen yn berthnasol ac yn amserol i'r chwiliad yr oeddent yn ei berfformio, maent yn aros ar y dudalen, yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt, a gallant drosi hyd yn oed.
 • Os nad yw'r dudalen yn berthnasol ac yn amserol i'r chwiliad yr oeddent yn ei berfformio, maent yn dychwelyd i'r SERP ac yn clicio ar dudalen arall ... efallai eich cystadleuydd.

A yw Disgrifiadau Meta Safleoedd Chwilio Effaith?

Dyna gwestiwn llwythog! Google cyhoeddodd ym mis Medi 2009, mae meta disgrifiadau na meta allweddeiriau yn ffactor yn Google algorithmau graddio ar gyfer chwilio ar y we ... ond mae hwnnw'n gwestiwn penodol iawn sy'n gofyn am drafodaeth ychwanegol. Er na fydd y geiriau a'r allweddeiriau yn eich meta disgrifiad yn cael eich rhestru'n uniongyrchol, maent yn effeithio ar ymddygiad defnyddwyr peiriannau chwilio. Ac mae ymddygiad defnyddiwr peiriant chwilio yn gwbl hanfodol wrth restru eich tudalen ar gyfer y canlyniad chwilio cymwys.

Y gwir yw, po fwyaf o bobl sy'n clicio drwodd i'ch tudalen, mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y byddant yn darllen ac yn rhannu'r dudalen. Po fwyaf tebygol ydyn nhw o ddarllen a rhannu'r dudalen, y gorau fydd eich safle. Felly ... er nad yw meta disgrifiadau yn effeithio'n uniongyrchol ar safle eich tudalen mewn peiriannau chwilio, maen nhw'n cael effaith enfawr ar ymddygiad defnyddwyr ... sy'n ffactor graddio sylfaenol!

Enghraifft Disgrifiad Meta

Dyma chwiliad enghreifftiol, am martech:

canlyniad chwilio martech

Rwy'n dangos yr enghraifft hon oherwydd pe bai rhywun newydd chwilio “martech”, efallai y bydd ganddyn nhw ddiddordeb yn yr hyn yw martech, heb ddysgu mwy amdano na dod o hyd i gyhoeddiad. Rwy'n hapus fy mod yn iawn yn y canlyniadau uchaf a ddim yn poeni gormod y byddai optimeiddio fy nisgrifiad meta yn arwain at fwy o welededd.

Nodyn ochr: Nid oes gennyf dudalen o'r enw beth yw martech? Mae'n debyg bod honno'n strategaeth wych i mi ddefnyddio un gan fy mod eisoes yn safle uchel ar gyfer y tymor hwn.

Pam fod y Disgrifiad Meta yn hanfodol i Strategaethau Chwilio Organig?

 • Chwilia Beiriant - mae peiriannau chwilio eisiau rhoi profiad uwch a'u canlyniadau chwilio o'r ansawdd uchaf i'w defnyddwyr. O ganlyniad, mae eich disgrifiad meta yn hollbwysig! Os ydych chi'n hyrwyddo'ch cynnwys yn gywir yn eich disgrifiad meta, denwch ddefnyddiwr y peiriant chwilio i ymweld â'ch tudalen, a'u cadw yno ... mae peiriannau chwilio yn fwy hyderus yn eich safle a gallant gynyddu eich safle hyd yn oed os yw tudalennau eraill sydd â sgôr uchel yn arwain at ddefnyddwyr yn bownsio .
 • Defnyddwyr Chwilio - efallai na fydd tudalen canlyniad peiriant chwilio gyda thestun ar hap wedi'i chofnodi o fewn cynnwys y dudalen yn denu defnyddiwr y peiriant chwilio i glicio drwyddo ar eich tudalen. Neu, os nad yw'ch disgrifiad yn berthnasol i gynnwys y dudalen, gallant symud ymlaen i'r cofnod SERP nesaf.

Mae optimeiddio'r disgrifiad meta yn agwedd bwysig ar SEO ar dudalen am ychydig o resymau:

 • Cynnwys Dyblyg - defnyddir disgrifiadau meta wrth benderfynu a oes gennych chi ai peidio ailadrodd y cynnwys o fewn eich gwefan. Os yw Google yn credu bod gennych ddwy dudalen gyda chynnwys tebyg iawn a disgrifiadau meta union yr un fath, mae'n debyg y byddant yn graddio'r dudalen orau ac yn anwybyddu'r gweddill. Bydd defnyddio disgrifiadau meta unigryw ar bob tudalen yn sicrhau nad yw tudalennau wedi'u cropian ac yn benderfynol o fod yn gynnwys dyblyg.
 • allweddeiriau - Tra allweddeiriau defnyddio yn disgrifiadau meta peidiwch ag effeithio'n uniongyrchol ar safle eich tudalen, ond maen nhw beiddgar mewn canlyniadau chwilio, gan dynnu peth sylw at y canlyniad.
 • Cyfraddau Cliciwch-Trwodd - Mae meta disgrifiad yn hanfodol i drosi defnyddiwr peiriant chwilio yn ymwelydd â'ch gwefan. Rydym yn gweithio gyda chleientiaid i sicrhau bod eu disgrifiadau meta yn hynod ddeniadol i ddefnyddiwr y peiriant chwilio, gyda'r defnydd o eiriau allweddol yn ganolbwynt eilaidd. Mae'n cyfateb i'ch traw i yrru rhywun i weithredu.

Awgrymiadau ar gyfer Optimeiddio Disgrifiadau Meta:

 1. Byrder yn hollbwysig. Gyda chwiliadau symudol ar gynnydd, ceisiwch osgoi disgrifiadau meta sy'n fwy na 120 nod o hyd.
 2. Osgoi disgrifiadau meta dyblyg ar draws eich gwefan. Rhaid i bob meta disgrifiad fod yn wahanol, neu fel arall gall y peiriant chwilio ei anwybyddu.
 3. Defnyddiwch eirio mae hynny'n gwneud y darllenydd yn chwilfrydig neu sy'n gorchymyn ei weithred. Yr amcan yma yw gyrru'r person i glicio drwodd i'ch tudalen.
 4. Osgoi linkbait disgrifiadau meta. Mae rhwystredigaeth defnyddwyr trwy eu cael i glicio drwodd a pheidio â dod o hyd i'r wybodaeth a ddisgrifiwyd gennych yn arfer busnes ofnadwy a fydd yn brifo'ch gallu i ymgysylltu a throsi ymwelwyr peiriannau chwilio.
 5. Er bod keywords ddim yn mynd i helpu'ch safle yn uniongyrchol, ond byddant yn helpu'ch cyfradd clicio drwodd gan fod geiriau allweddol yn cael eu hamlygu wrth i ddefnyddiwr y peiriant chwilio ddarllen y canlyniadau. Ceisiwch ddefnyddio'r allweddeiriau yn agosach at y geiriau cyntaf yn y disgrifiad meta.
 6. Monitro eich safle a'ch clic-drwodd cyfraddau ... ac addaswch eich meta disgrifiadau i gynyddu traffig ac addasiadau perthnasol! Rhowch gynnig ar ychydig o brofion A / B lle rydych chi'n diweddaru'ch disgrifiad meta am fis a gweld a allwch chi gynyddu trosiadau.

Eich System Rheoli Cynnwys a'ch Disgrifiadau Meta

P'un a ydych chi'n defnyddio Squarespace, WordPress, Drupal, neu un arall CMS, gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw'r gallu i addasu'ch disgrifiad meta. Yn y mwyafrif o lwyfannau, nid yw'r maes meta disgrifiad yn amlwg iawn felly efallai y bydd yn rhaid i chi chwilio amdano. Ar gyfer WordPress, Safle Math yw ein argymhelliad ac mae'n rhoi rhagolwg gwych i'r defnyddiwr o'r disgrifiad meta fel y'i gwelir ar ben-desg neu symudol.

Rhagolwg Disgrifiadau Meta

Bob tro y byddwch chi'n cyhoeddi tudalen neu'n dymuno ei optimeiddio, byddwn yn gweithredu optimeiddio meta disgrifiad yn y broses i gynyddu eich cyfraddau clicio drwodd a gyrru defnyddwyr peiriannau chwilio gwych i'ch busnes.

Datgeliad: Rwy'n gwsmer ac yn aelod cyswllt o Safle Math.