5 Awgrym ar gyfer Delio â'r Cyfryngau Fel Ffynhonnell Arbenigol

Cyfweliad Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae gohebwyr teledu ac argraffu yn cyfweld arbenigwyr ar bob math o bynciau, o sut i ddylunio swyddfa gartref i'r ffyrdd gorau o gynilo ar gyfer ymddeol. Fel arbenigwr yn eich maes, efallai y cewch eich galw i gymryd rhan mewn cylch darlledu neu erthygl argraffu, a all fod yn ffordd wych o adeiladu'ch brand a rhannu neges gadarnhaol am eich cwmni. Dyma bum awgrym ar gyfer sicrhau profiad cadarnhaol, cynhyrchiol yn y cyfryngau.

Pan Mae'r Cyfryngau Yn Galw, Ateb

Os cewch gyfle i gael eich cyfweld ar y teledu neu mewn print, gollyngwch beth bynnag rydych chi'n ei wneud. Fel gweithrediaeth, un o'ch rolau pwysicaf yw sicrhau bod eich cwmni'n cael gwasg gadarnhaol. Gall aelodau’r cyfryngau ffonio un o’ch cystadleuwyr yn hawdd, felly pan fyddant yn dewis eich ffonio, bachwch ar y cyfle i gael enw a neges eich cwmni allan yna.

Ymateb yn amserol a sicrhau eich bod ar gael. Os ydych chi'n gydweithredol ac yn hygyrch, gallai fod yn ddechrau perthynas hir a buddiol i'r ddwy ochr. Rhowch eich rhif ffôn cell i'r gohebydd a dywedwch wrtho y gall gysylltu â chi ar unrhyw adeg.

Cynlluniwch yr hyn yr ydych am ei ddweud a sut y byddwch yn ei ddweud

Sicrhewch fod gennych gynllun cyffredinol o'r hyn rydych chi am ei gyfleu mewn unrhyw gyfweliad â'r cyfryngau. Mae gan y gohebydd ei hagenda ei hun: Mae hi am ddarparu erthygl ddiddorol, addysgiadol i'w chynulleidfa. Ond mae gennych chi agenda hefyd: cyfleu neges gadarnhaol am eich cwmni. Rydych chi am ateb cwestiynau'r gohebydd, ond rydych chi'n gwybod sut i golyn.

Dywedwch fod gohebydd yn gwneud segment teledu ar les cŵn, gydag awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â sut y gall pobl sicrhau bod eu ci yn iach. Efallai y bydd hi'n cyfweld â bridiwr cŵn i gael awgrymiadau. Gall y bridiwr rannu ei arbenigedd ar gadw cŵn yn iach, tra hefyd yn cyfathrebu ei fod wedi bod yn fridiwr llwyddiannus am 25 mlynedd a'i fod yn rhoi llawer o gariad ac ymdrech i gynhyrchu cŵn bach iach, hapus.

Gwybod Beth Rydych chi'n ei Wybod, A Beth Na Wnewch chi

Fel Prif Swyddog Gweithredol eich cwmni, dylech chi wneud y rhan fwyaf o'r cyfweliadau cyfryngau. Rydych chi'n deall llun mawr eich cwmni yn well na neb, a chi yw wyneb y sefydliad. Ond weithiau mae yna bobl yn eich sefydliad sydd â gwybodaeth fwy arbenigol o bwnc penodol. Mae'n bwysig cofio, er y gallech fod yn arbenigwr ar lawer o bethau, nad ydych yn arbenigwr ar bopeth.

Dywedwch fod eich cwmni'n marchnata atchwanegiadau maethol a fitaminau. Efallai eich bod chi'n gwybod pa rai o'ch cynhyrchion yw'r rhai mwyaf clodwiw a'r gwerthwyr mwyaf, ond efallai nad ydych chi'n gwybod yr union wyddoniaeth y tu ôl i bob cynnyrch. Felly os yw'r cyfweliad yn ymwneud â sut mae atodiad penodol yn gweithio, efallai y byddai'n well tapio'r arbenigwr gwyddonol sy'n gweithio ar y llinell gynnyrch honno i wneud y cyfweliad. Adnabod gwahanol bobl sydd â meysydd arbenigedd amrywiol yn eich sefydliad, a'u paratoi ymlaen llaw ar gyfer siarad â'r cyfryngau.

Ar nodyn cysylltiedig, os bydd gohebydd yn gofyn cwestiwn i chi nad ydych chi'n gwybod yr ateb iddo, efallai y byddech chi'n meddwl mai dyna'r embaras eithaf. Ond peidiwch â phoeni: Nid oes unrhyw beth o'i le â dweud wrth y gohebydd:

Mae hynny'n gwestiwn da, ac rydw i eisiau gwneud rhywfaint o ymchwil i gael ateb da i chi. A gaf i gysylltu â chi yn nes ymlaen heddiw?

Peidiwch â dweud:

Dim sylw

A pheidiwch â dyfalu ar ateb. A phan gyrhaeddwch yn ôl at y gohebydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r ateb yn eich geiriau eich hun. Peidiwch, er enghraifft, â thorri a gludo geiriad o erthygl papur newydd neu wefan a'i e-bostio at y gohebydd. Dylid ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir gyda'ch gwybodaeth eich hun - hyd yn oed os oes rhaid i chi wneud ymchwil i gaffael y wybodaeth honno.

Parchwch yr Gohebydd

Trin gohebwyr â pharch bob amser. Cydnabod enw'r gohebydd, p'un ai mewn cyfweliad teledu, ffôn neu we.

  • Byddwch yn gwrtais ac yn gadarnhaol. Dywedwch bethau fel “Dyna gwestiwn da” a “Diolch am fy nghynnwys i.”
  • Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod cwestiwn yn chwerthinllyd, peidiwch â gwneud i'r gohebydd deimlo'n dwp. Peidiwch â dweud, “Pam wnaethoch chi ofyn hynny i mi?” Nid ydych chi'n gwybod sut y bydd y gohebydd yn gallu cymryd eich atebion a thoddi'r wybodaeth i mewn i stori.
  • Peidiwch â gwrthddweud y gohebydd, yn enwedig pan fyddwch chi ar yr awyr. Cadwch mewn cof, os ydych chi'n negyddol ac yn sgraffiniol, bydd naws negyddol i'r stori.

Ac os siaradwch â gohebydd, bydd hi'n edrych yn rhywle arall y tro nesaf y bydd angen arbenigwr yn eich maes arni.

Gwisgwch y Rhan

Os ydych chi'n cael eich cyfweld ar gamera, rhowch ychydig o feddwl i'ch ymddangosiad. Foneddigion, os ydych chi'n gwisgo siwt, botwm y siaced; mae'n edrych yn fwy proffesiynol. Yn lle siwt, mae crys golff gyda logo eich cwmni yn opsiwn rhagorol. Gwenwch pan fyddwch chi'n siarad a pheidiwch â llithro.

Wrth gwrs, mae llawer o gyfweliadau heddiw yn cael eu cynnal dros Zoom neu dechnoleg debyg. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwisgo'n broffesiynol (o'r canol i fyny o leiaf), a thalu sylw i'r goleuadau a'ch cefndir. Yn hytrach na llanast anhrefnus, bydd cefndir pleserus, taclus - efallai gyda logo eich cwmni yn cael lle amlwg - yn helpu i ddangos gwell golau i chi a'ch cwmni.

Os oes gennych gwestiynau am ddelio â'r cyfryngau, rhowch wybod i ni. Fel cwmni marchnata a chysylltiadau cyhoeddus gwasanaeth llawn, Gwaith Marchnata yn darparu hyfforddiant cyfryngau ynghyd â llawer o wasanaethau eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.