Mae Meistroli Trosi Freemium yn golygu Bod yn Ddifrifol am Ddadansoddeg Cynnyrch

Meistroli Trosi Freemium gan Ddefnyddio Dadansoddeg Cynnyrch

P'un a ydych chi'n siarad Rollercoaster Tycoon neu Dropbox, offrymau freemium parhau i fod ffordd gyffredin o ddenu defnyddwyr newydd i gynhyrchion meddalwedd defnyddwyr a menter fel ei gilydd. Ar ôl mynd ar y platfform rhad ac am ddim, bydd rhai defnyddwyr yn trosi i gynlluniau taledig yn y pen draw, tra bydd llawer mwy yn aros yn yr haen am ddim, cynnwys gyda pha bynnag nodweddion y gallant eu cyrchu. Ymchwil ar bynciau trosi freemium a chadw cwsmeriaid yn ddigonol, a chaiff cwmnïau eu herio'n barhaus i wneud gwelliannau cynyddrannol hyd yn oed wrth drosi freemium. Y rhai a all sefyll i fedi gwobrau sylweddol. Bydd gwell defnydd o ddadansoddeg cynnyrch yn eu helpu i gyrraedd yno.

Mae Defnydd Nodwedd yn Dweud Y Hanes

Mae maint y data sy'n dod i mewn gan ddefnyddwyr meddalwedd yn syfrdanol. Mae pob nodwedd a ddefnyddir yn ystod pob sesiwn yn dweud rhywbeth wrthym, ac mae swm y dysgiadau hynny yn helpu timau cynnyrch i ddeall taith pob cwsmer, trwy ysgogi dadansoddeg cynnyrch sy'n gysylltiedig â warws data'r cwmwl. Mewn gwirionedd, ni fu maint y data erioed yn broblem. Rhoi mynediad i'r data i dimau cynnyrch a'u galluogi i ofyn cwestiynau a chael mewnwelediadau gweithredadwy - dyna stori arall. 

Tra bod marchnatwyr yn defnyddio llwyfannau dadansoddeg ymgyrchu sefydledig a bod BI traddodiadol ar gael ar gyfer edrych ar lond llaw o fetrigau hanesyddol, yn aml ni all timau cynnyrch fwyngloddio'r data yn hawdd i ofyn (ac ateb) y cwestiynau taith cwsmer y maent am eu dilyn. Pa nodweddion sy'n cael eu defnyddio fwyaf? Pryd mae defnydd nodwedd yn tueddu i ddirywio cyn ymddieithrio? Sut mae defnyddwyr yn ymateb i newidiadau yn y detholiad o nodweddion yn yr haenau am ddim yn erbyn taledig? Gyda dadansoddeg cynnyrch, gall timau ofyn cwestiynau gwell, adeiladu damcaniaethau gwell, profi am ganlyniadau a gweithredu newidiadau cynnyrch a map ffordd yn gyflym.

Mae hyn yn sicrhau dealltwriaeth lawer mwy soffistigedig o'r sylfaen ddefnyddwyr, gan ganiatáu i dimau cynnyrch edrych ar segmentau yn ôl defnydd nodwedd, pa mor hir y mae defnyddwyr wedi cael y feddalwedd neu pa mor aml y maent yn ei defnyddio, nodwedd poblogrwydd a mwy. Er enghraifft, efallai y gwelwch fod defnydd o nodwedd benodol yn gor-fynegeio ymhlith defnyddwyr yn yr haen rydd. Felly symudwch y nodwedd i haen taledig a mesur yr effaith ar y ddau uwchraddiad i'r haen taledig a'r gyfradd gorddi am ddim. Byddai teclyn BI traddodiadol ar ei ben ei hun yn fyr ar gyfer dadansoddiad cyflym o newid o'r fath

Achos O'r Gleision Haen Rydd

Nod yr haen am ddim yw gyrru treialon sy'n arwain at uwchraddio yn y pen draw. Mae defnyddwyr nad ydynt yn uwchraddio i gynllun taledig yn parhau i fod yn ganolfan gost neu'n ymddieithrio yn unig. Nid yw'r naill na'r llall yn cynhyrchu refeniw tanysgrifio. Gall dadansoddeg cynnyrch gael effaith gadarnhaol ar y ddau ganlyniad hyn. Ar gyfer defnyddwyr sy'n ymddieithrio, er enghraifft, gall timau cynnyrch werthuso sut y defnyddiwyd cynhyrchion (i lawr i'r lefel nodwedd) yn wahanol rhwng defnyddwyr a ymddieithriodd yn gyflym yn erbyn y rhai a gymerodd ran mewn rhywfaint o weithgaredd dros gyfnod o amser.

Er mwyn cadw rhag gollwng yn gyflym, mae angen i ddefnyddwyr weld gwerth uniongyrchol o'r cynnyrch, hyd yn oed yn yr haen rydd. Os nad yw nodweddion yn cael eu defnyddio, gallai fod yn arwydd bod y gromlin ddysgu ar yr offer yn rhy uchel i rai defnyddwyr, gan leihau'r siawns y byddant byth yn trosi i haen â thâl. Gall dadansoddeg cynnyrch helpu timau i werthuso'r defnydd o nodweddion a chreu gwell profiadau cynnyrch sy'n fwy tebygol o arwain at drosi.

Heb ddadansoddeg cynnyrch, byddai'n anodd (os nad yn amhosibl) i dimau cynnyrch ddeall pam mae defnyddwyr yn gollwng. Ni fyddai BI traddodiadol yn dweud llawer mwy wrthyn nhw na faint o ddefnyddwyr sydd wedi ymddieithrio, ac yn sicr ni fyddai’n egluro sut a pham beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni.

Mae defnyddwyr sy'n aros yn yr haen rydd ac yn parhau i ddefnyddio nodweddion cyfyngedig yn cyflwyno her wahanol. Mae'n amlwg bod defnyddwyr yn profi gwerth o'r cynnyrch. Y cwestiwn yw sut i drosoli eu perthynas bresennol a eu symud i haen â thâl. Yn y grŵp hwn, gall dadansoddeg cynnyrch helpu i nodi segmentau gwahanol, yn amrywio o ddefnyddwyr anaml (nid blaenoriaeth uchel) i ddefnyddwyr sy'n gwthio terfynau eu mynediad am ddim (segment da i ganolbwyntio arno gyntaf). Efallai y bydd tîm cynnyrch yn profi sut mae'r defnyddwyr hyn yn ymateb i gyfyngiadau pellach ar eu mynediad am ddim, neu gallai'r tîm roi cynnig ar strategaeth gyfathrebu wahanol i dynnu sylw at fuddion yr haen â thâl. Gyda'r naill ddull neu'r llall, mae dadansoddeg cynnyrch yn galluogi timau i ddilyn taith y cwsmer ac ailadrodd yr hyn sy'n gweithio ar draws set ehangach o ddefnyddwyr.

Dod â Gwerth Trwy'r Siwrnai Cwsmer Gyfan

Wrth i'r cynnyrch ddod yn well i ddefnyddwyr, daw segmentau a phersonoliaethau delfrydol yn fwy amlwg, gan ddarparu mewnwelediad i ymgyrchoedd a all ddenu cwsmeriaid sy'n edrych. Wrth i gwsmeriaid ddefnyddio meddalwedd dros amser, gall dadansoddwyr cynnyrch barhau i gasglu gwybodaeth o ddata defnyddwyr, gan fapio taith y cwsmer drwodd i ymddieithrio. Mae deall yr hyn sy'n atal cwsmeriaid yn corddi - pa nodweddion a wnaethant ac na wnaethant eu defnyddio, sut y newidiodd y defnydd dros amser - yn wybodaeth werthfawr.

Wrth i bersonasau sydd mewn perygl gael eu nodi, profwch i weld sut mae gwahanol gyfleoedd ymgysylltu yn llwyddo i gadw defnyddwyr ar fwrdd y llong a'u dwyn i mewn i gynlluniau taledig. Yn y modd hwn, mae dadansoddeg wrth wraidd llwyddiant cynnyrch, gan annog gwelliannau nodwedd sy'n arwain at fwy o gwsmeriaid, gan helpu i gadw cwsmeriaid presennol yn hirach ac adeiladu map ffordd cynnyrch gwell i'r holl ddefnyddwyr, y presennol a'r dyfodol. Gyda dadansoddeg cynnyrch wedi'i gysylltu â warws data'r cwmwl, mae gan dimau cynnyrch yr offer i fanteisio i'r eithaf ar y data i ofyn unrhyw gwestiwn, ffurfio rhagdybiaeth a phrofi sut mae defnyddwyr yn ymateb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.