Pam mae Martech yn Gorfodol Strategol ar gyfer Twf Busnes

Twf Busnes

Technoleg marchnata wedi bod ar gynnydd dros y degawd diwethaf, heb sôn am flynyddoedd. Os nad ydych wedi coleddu Martech eto, ac yn gweithio ym maes marchnata (neu werthu, o ran hynny), yna mae'n well ichi ymuno â chi cyn i chi gael eich gadael ar ôl! Mae technoleg farchnata newydd wedi rhoi cyfleoedd i fusnesau adeiladu ymgyrchoedd marchnata effeithiol a mesuradwy, dadansoddi data marchnata mewn amser real, ac awtomeiddio eu marchnata i yrru trosiadau, cynhyrchiant a ROI i fyny, gan ostwng costau, amser ac aneffeithlonrwydd. Dyna beth rydyn ni'n mynd i siarad mwy amdano yn yr erthygl hon - sut mae technoleg marchnata yn helpu brandiau i dyfu, gan gynhyrchu gwerth busnes diriaethol ar yr un pryd.

Mae Marchnata Hyblyg yn golygu gwell ROI

Mae'r rhan fwyaf o adrannau marchnata yn wyliadwrus iawn gwario eu harian ar hysbysebu oherwydd nid ydyn nhw'n credu y gallan nhw ddweud yn union pwy sy'n mynd i weld yr hysbysebion. Byddai hyn yn wir yn yr hen fyd marchnata, ond, yn y byd sydd ohoni, mae'r holl wybodaeth hon ar flaenau bysedd yr adran farchnata.

Gyda thechnoleg marchnata, gall marchnatwr, busnes mawr neu berchennog cwmni edrych yn fanwl ar berfformiad ymgyrch hysbysebu a gwirio pwy sy'n gweld yr hysbyseb honno, a pha fath o effaith y mae'n ei chael ar hyn o bryd ac a fydd yn parhau i'w chael. Gellir newid y ffactorau hyn gymaint ag sy'n angenrheidiol i gael y nifer fwyaf o gwsmeriaid i ddod trwy'r drws.

Hynny yw, mae Martech yn galluogi gwelliant parhaus i yrru mwy o draffig wedi'i dargedu, cynhyrchu mwy o arweinwyr, ac adrodd ar ROI yn ôl i'r busnes mewn modd tryloyw. Dan Purvis, Cyfarwyddwr yn Echel Comms

Mae gan gwmnïau fwy o gyfleoedd i hogi a datblygu eu strategaethau yn gywir gyda data yn ei gwneud hi'n haws rhagweld. ROI yw'r hyn y mae pob symudiad marchnata wedi'i gynllunio i'w gyflawni. Rydych chi eisiau mynd allan mwy nag yr ydych chi wedi'i roi i mewn, a gyda chymaint o ddata i'w ddadansoddi a'i ddefnyddio i nodi cryfderau a gwendidau, gall eich strategaethau fod yn fwy cywir a chyraeddadwy nag erioed.

Mae marchnata wedi mynd i gyfnod gwych o newid cadarnhaol, a thrwy ddatblygu technolegau a phrosesau newydd y bu'n bosibl.

Mae Martech yn rhoi eich Cwsmer yn Gyntaf

Mae marchnata bob amser wedi dibynnu ar ddata a mewnwelediad cwsmeriaid. Ond, wrth i fwy o ddata ddod ar gael, mae'r prosesau a'r dulliau ar gyfer defnyddio a dadansoddi'r data hwn wedi dod yn fwy soffistigedig.

Mae'r diwydiant wedi cael cryn dipyn o golyn o gael cymaint o ddata a pheidio â deall yn iawn yr hyn y mae'n ei olygu na sut y gall eu helpu, gan allu olrhain y cyfan mewn amser real a chael mewnwelediadau gwerthfawr a gweithredadwy ohono.

O'r herwydd, mae rôl y marchnatwr (ac unrhyw adran farchnata) wedi esblygu y tu hwnt i greadigrwydd. Mae wedi dod yn rheidrwydd strategol ar gyfer twf busnes trwy ychwanegu haen o wyddoniaeth a thrylwyredd at ddadansoddiad ymgyrchoedd. Nid oes lle i guddio, ond ym mhobman i dyfu.

Cynnydd Gweithrediadau Marchnata

Felly mae gweithrediadau marchnata wedi dod i'r amlwg fel maes cyffrous sydd wedi bod yn casglu momentwm oherwydd yr effaith uniongyrchol y mae'n ei gael ar allu busnes i yrru ROI diriaethol a mesuradwy. Mae'n trefnu eich strategaeth a'ch prosesau yn systematig, trwy dechnoleg ac yn unol â gweithgareddau busnes y tu allan i'r adran farchnata. Gweithrediadau marchnata effeithlon yn allweddol i synergeddu'r busnes cyfan a chyflawni'ch nodau craidd.

Sonir yn aml am ddarnio rhyngadrannol, ond anwybyddir seilos rhyngadrannol yn aml. Er enghraifft, yn eich adran farchnata, efallai y bydd gwahanu ac anghytgord pellach. Gall gwahanol swyddogaethau marchnata weithredu ar eu pennau eu hunain heb unrhyw gysylltiad ehangach â'r strategaeth; gellir cam-drin data, ei fewnbynnu'n anghywir oherwydd gwall dynol, neu ei storio mewn gwahanol fformatau ac mewn lleoliadau ar wahân. Diffyg cyfathrebu mae hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth gadw'r hyn a ddylai fod yn adran gysylltiedig gydlynol ar wahân.

Heddiw, mae marchnata yn cael ei bweru gan dechnoleg. Hyd yn oed os nad ydych chi'n cydnabod bod eich busnes wedi'i yrru'n dechnolegol, gallwch fod yn sicr bod ganddo stac technoleg marchnata ar waith. P'un ai dyna'r cymwysiadau mwyaf sylfaenol ac adnabyddus fel Google Analytics,Hootsuite neu Mailchimp, neu feddalwedd mwy arbenigol ar gyfer eich arbenigol.

Gall technoleg fod yn allweddol wrth sicrhau bod y prosesau tameidiog hyn yn cael eu dwyn ynghyd. Gall y nodau yn eich adran farchnata fod yn wahanol ond erbyn hyn gellir eu canoli, eu symleiddio a'u halinio. Erbyn hyn mae gan dros 4,000 o gwmnïau buddsoddiad mewn technoleg marchnata, ac mae'n ddiwydiant sy'n tyfu, y gall pob busnes elwa ohono.

Mae llawer o weithwyr marchnata proffesiynol yn ystyried eu hunain yn “bobl greadigol”. A gyda rheswm da, hefyd, gan ei fod yn elfen hanfodol o’u rôl ac yn un sydd wedi dyrchafu marchnata y tu hwnt i “braf ei gael” yn gyffredinol, i gael effaith amlwg ar y busnes. Ac eto, er gwaethaf hyn, nid yw bob amser wedi llwyddo i gael ei ystyried yn rheidrwydd strategol gan y Bwrdd a C-Suite.

Fodd bynnag, wrth i dechnolegau craff a Data Mawr barhau i siapio'r ffordd y mae ymgyrchoedd marchnata yn cael eu ffurfio, mae'n bryd derbyn bod marchnata yn wyddoniaeth. Wedi'i yrru gan dechnoleg, ond eto'n ymgorffori mewnwelediad creadigol eich tîm, mae marchnata wedi dod yn gelf wyddonol y gellir ei mesur, ei olrhain a'i fonitro'n agos, er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

80% o gwmnïau bellach mae gennych brif dechnolegydd marchnata neu gyfwerth yn ôl Arolwg Gwariant CMO Gartner 2015-16. Mae hyn yn cadarnhau ymhellach y pwynt bod technoleg marchnata yma i aros a'i bod yn mynd y tu hwnt i fod yn ychwanegiad cefnogol i'r gymysgedd marchnata. Gan ei fod yn galluogi gyrru gwerthiannau, gwella effeithlonrwydd, a chynhyrchu ROI busnes diriaethol, gellir marchnata bellach fel un sydd â rheidrwydd strategol sy'n helpu'n gyflym i gyflymu twf unrhyw fusnes.

Gydag ymgyrchoedd wedi'u targedu'n agos, dylid cynyddu cynhyrchu plwm a gwerthiannau i ddarparu ROI uwch. Dylai hyn, felly, ganiatáu ichi fodloni pob disgwyliad o'ch marchnad darged, gan fod gennych y data i sicrhau eich bod chi'n gwybod am yr hyn maen nhw'n chwilio amdano.

Nid yw Martech yn newydd ...

Nid yw Martech yn gysyniad newydd, serch hynny, ac wrth ei asio â gweithrediadau marchnata gall symleiddio taith eich cwsmer a chyflymu twf eich busnes o ymwybyddiaeth brand hyd at arwain gen a gwerthiant. Gallwch chi fod yn siŵr bod y cystadleuwyr yn eich arbenigol yn adeiladu eu pentyrrau marchnata, os nad ydyn nhw eisoes yn eu defnyddio, felly mae angen i chi fod yn gwneud yr un peth.

Mae dewis anwybyddu'r buddion y gall technoleg marchnata eu cynnig i'ch busnes wrthi'n dewis gosod eich hun dan anfantais i'ch cystadleuwyr. Mae'r dirwedd gwerthu a marchnata fodern wedi newid mewn modd hynod gadarnhaol diolch i dechnoleg; mae angen i'ch busnes sicrhau ei fod yn newid hefyd.

Os hoffech weld sut y gall Martech helpu i dyfu eich busnes, yna gwiriwch Echel Comms'gwasanaethau - rydyn ni'n caru sgyrsiau dim rhwymedigaeth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.