Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

Peryglon Stac Martech

Beth fyddai'r effaith pe bai'ch twr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddydd Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae rhan Jenga tra roeddwn i'n gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu pentyrrau technoleg. Fe wnaeth fy nharo bod gan staciau technoleg a thyrau Jenga lawer yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae Jenga, wrth gwrs, yn cael ei chwarae trwy bentyrru blociau pren nes bod yr holl beth yn dod i lawr. Gyda phob haen newydd wedi'i hychwanegu, mae'r sylfaen yn gwannach ... ac yn y pen draw mae'r twr yn cwympo i lawr. Yn anffodus, mae pentyrrau technoleg yn agored i niwed yn yr un modd. Wrth i haenau gael eu hychwanegu, mae'r twr yn tyfu'n wannach ac yn cyflwyno mwy a mwy o risg.

Pam y diddordeb gyda mwy o dechnoleg?

Wel, y sgwrs honno y soniais amdani uchod yr oeddwn yn gweithio arni - cefais y pleser o'i chyflwyno yn y Siop.Org cynhadledd yn Las Vegas. Roedd yn atseinio gyda’r mynychwyr, rwy’n credu, oherwydd roedd yn gyferbyniad llwyr i’r hyn y mae cymaint o farchnatwyr a gwerthwyr eraill yn ei bregethu heddiw. Wedi'r cyfan, mae ein byd yn orlawn o negeseuon ynglŷn â sut a pham mae angen MWY o dechnoleg arnom. Yn sicr dim llai. A pha mor dechnolegol, nid ni fel marchnatwyr creadigol a strategol, yw'r ateb i alwadau cynyddol gan ein busnesau a disgwyliadau cynyddol gan ddefnyddwyr.

Gan ein bod ni i gyd yn cael ein peledu’n barhaus â llawer iawn o negeseuon yn gweiddi ar farchnatwyr i dyfu ein pentyrrau technoleg, gofynnaf ichi gymryd eiliad a meddwl am y peth mewn gwirionedd a’i herio. Mae'r syniad hwn mai'r mwyaf technoleg y byddwn yn ei ychwanegu at ein pentyrrau, y gorau ein byd y byddwn, yn ddiffygiol. Mewn gwirionedd, y gwir yw'r gwrthwyneb mewn gwirionedd. Po fwyaf amrywiol yw eich hodgepodge o offer, meddalwedd, cymwysiadau, ac amrywiol systemau, y mwyaf o aneffeithlonrwydd, cost a risg y byddwch chi'n eu cyflwyno i'ch sefydliad.

Mae rhai marchnatwyr yn edrych ar dirwedd y martech ac yn ceisio defnyddio cymaint o'r offer hyn ag y maen nhw'n meddwl y gallan nhw neu y dylen nhw ei wneud. (Ffynhonnell: Martech Heddiw)

Esblygiad Tirwedd MartechOeddech chi'n gwybod bod mwyafrif y marchnatwyr yn defnyddio mwy na hanner dwsin o dechnolegau? Mewn gwirionedd, dywed 63% o swyddogion gweithredol marchnata bod eu tîm yn defnyddio rhywle rhwng chwech i 20 darn gwahanol o dechnoleg, yn ôl Arweinydd

Faint o dechnolegau a ddefnyddir mewn Marchnata?

ffynhonnell: 500 o Weithredwyr Marchnata yn Datgelu Eu Strategaeth 2018, Arweinydd

Mae epidemig eang yn ymdreiddio i farchnata fel pla. Yn syml, ni ellir anwybyddu “cysgodol TG” a'i risgiau cysylltiedig mwyach.

TG cysgodol a'r risgiau sydd ganddo

Mae rhai materion yn gwŷdd yn y cysgodion pan fydd cymwysiadau neu ddyfeisiau newydd yn ymddangos yn y seilwaith corfforaethol heb gyfranogiad ac arweiniad gan TG. Dyma TG Cysgodol. Ydych chi'n gwybod y term? Yn syml, mae'n cyfeirio at dechnoleg sy'n cael ei dwyn i mewn i sefydliad heb i TG gymryd rhan.

Gall TG Cysgodol gyflwyno risgiau diogelwch sefydliadol, anghysondebau cydymffurfio, anffodion cyfluniad ac integreiddio, a mwy. Ac, mewn gwirionedd, gall unrhyw feddalwedd fod yn TG Cysgodol ... hyd yn oed yr offer a'r atebion mwyaf diogel, uchel eu parch. Oherwydd nad yw'n ymwneud â'r dechnoleg, ei hun. Mae'n ymwneud â'r ffaith nad yw TG yn ymwybodol ei fod wedi'i ddwyn i mewn i'r sefydliad. Ac, felly, Ni all fod mor rhagweithiol nac mor gyflym i ymateb pan fydd y dechnoleg honno'n gysylltiedig â thorri, darnia, neu fater arall - dim ond am nad ydyn nhw'n gwybod ei fod o fewn muriau'r cwmni. Ni allant fonitro'r hyn nad ydynt yn gwybod sydd yno.

Technolegau

Mae rhai o'r cymwysiadau mwyaf cyffredin a osodir heb gymeradwyaeth TG yn cynnwys cynhyrchiant ac apiau proses sy'n ymddangos yn ddiniwed.

Pro Tip: Nid yw'r rhain yn offer “drwg”. Mewn gwirionedd, maent fel arfer yn ddiogel. Cofiwch y gall hyd yn oed meddalwedd a llwyfannau a gydnabyddir yn eang fod yn TG Cysgodol. Nid yw'r dechnoleg yn gorwedd yn y dechnoleg, ei hun, ond yn hytrach yn y diffyg cyfranogiad gan TG. Os nad ydyn nhw'n gwybod bod y rhain neu unrhyw dechnoleg arall yn cael ei dwyn i mewn i'r sefydliad, ni allant ei reoli na'i fonitro am risgiau posibl. Dylai unrhyw ddarn newydd o dechnoleg, waeth pa mor fach ydyw, fod ar radar TG.

Ond gadewch i ni edrych ar dri o'r prif resymau y mae TG Cysgodol a staciau technoleg mawr yn eich rhoi chi a'ch tîm yn y bregusrwydd a'r risg fwyaf.

 1. Aneffeithlonrwydd a diswyddiadau - Mae mwy o ddarnau o dechnoleg - hyd yn oed apiau cynhyrchiant, systemau sgwrsio mewnol, ac atebion “pwynt” unwaith ac am byth - yn golygu bod angen mwy o amser i'w rheoli i gyd. Mae technolegau ac offer lluosog yn eu creu yn ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr wasanaethu fel rheolwyr integreiddio technoleg, hwyluswyr data, neu weinyddwyr ffeiliau CSV. Mae hyn yn cymryd i ffwrdd o amser y gellid ac y dylid ei wario yn lle elfennau dynol creadigol, strategol marchnata. Meddyliwch amdano ... faint o blatfformau ydych chi'n eu defnyddio bob dydd i wneud eich swydd? Faint o amser ydych chi'n ei dreulio yn gweithio gyda'r offer hyn yn hytrach na gyrru strategaeth, creu cynnwys cymhellol, neu gydweithredu â gweithwyr cow? Mae 82% o weithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn colli hyd at awr y dydd gan newid rhwng offer marchnata Beth yw ystadegyn brawychus hyn pan ystyriwch fod hyn yn cyfateb i 5 awr bob wythnos. 20 awr bob mis. 260 awr bob blwyddyn. Treuliodd pawb reoli technoleg.
 2. Costau anfwriadol - Mae'r marchnatwr cyffredin yn defnyddio mwy na chwe offeryn technoleg i wneud eu swyddi. Ac mae eu penaethiaid yn defnyddio dangosfyrddau ac offer adrodd dwy i bum arall i ddeall sut mae eu timau'n adrodd. Ystyriwch sut y gall costau'r offer hyn adio i fyny (ac mae'n fwy na chyfaint pur):
  • Diswyddo: Mae llawer o'r offer hyn yn ddiangen, sy'n golygu ein bod ni'n talu am offer lluosog sy'n gwneud yr un pethau.
  • Gwaharddiad: Yn aml, rydyn ni'n dod â thechnoleg ymlaen at bwrpas penodol a, dros amser, rydyn ni'n symud ymlaen o'r angen hwnnw ... ond rydyn ni'n cadw'r dechnoleg, beth bynnag, ac yn parhau i ysgwyddo ei chost.
  • Bwlch Mabwysiadu: Po fwyaf o nodweddion a gynigir gan blatfform neu ddarn o dechnoleg, y LESS sy'n debygol y byddwch yn eu mabwysiadu i gyd. Yn syml, mae mwy o nodweddion a swyddogaethau nag y gall tîm nodweddiadol eu dysgu, eu mabwysiadu a'u gweithredu yn eu prosesau. Felly, er ein bod ni'n prynu'r holl glychau a chwibanau, dim ond canran fach o'r nodweddion sylfaenol rydyn ni'n eu defnyddio ... ond rydyn ni'n dal i dalu am y pecyn cyfan.
 3. Preifatrwydd / amddiffyniad data a risg sefydliadol - Po fwyaf o dechnoleg sy'n cael ei dwyn i mewn i sefydliad - yn benodol yr hyn sy'n TG Cysgodol - y mwyaf o berygl sy'n cael ei gyflwyno ynghyd ag ef:
  • Ymosodiadau seiber. Yn ôl Gartner, erbyn 2020, bydd traean o seibrattaciau llwyddiannus yn erbyn mentrau yn cael eu cyflawni trwy gymwysiadau TG Cysgodol.
  • Torri data. Mae torri data yn costio tua $ 3.8 miliwn i fenter nodweddiadol.

Mae gan eich tîm TG brosesau, protocolau, systemau a mecanweithiau amddiffyn ar waith i liniaru'r risgiau hyn. Ond ni allant fod yn rhagweithiol iawn nac yn ymateb yn gyflym pan fydd peryglon yn codi o amgylch technoleg nad ydyn nhw'n gwybod sy'n bodoli yn y sefydliad.

Felly, beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae angen newid meddwl ar y cyd arnom, un sy'n trawsnewid sut rydyn ni'n edrych ar weithredu technoleg ac yn mynd â ni o feddylfryd “ehangu” i un o “gydgrynhoi.” Mae'n bryd mynd yn ôl at y pethau sylfaenol.

Sut allwn ni dorri, ble allwn ni gydamseru diswyddiadau, a sut allwn ni ddileu offer unneeded?
Mae yna ychydig o gamau y gallwch chi eu cymryd i ddechrau.

 1. Dechreuwch gyda'ch nodau - Yn ôl at hanfodion Marchnata 101. Gwthiwch eich technoleg i'r ochr a meddyliwch yn llwyr am yr hyn y mae angen i'ch tîm ei gyflawni i helpu'r busnes i gyflawni ei amcanion. Beth yw eich nodau marchnata? Mor aml, rydym yn dechrau gyda thechnoleg ac yn ôl ein hunain oddi yno i strategaethau marchnata sy'n mapio'n uniongyrchol i'n technoleg. Mae'r meddwl hwn yn ôl. Meddyliwch yn gyntaf am eich nodau. Daw'r dechnoleg yn nes ymlaen i gefnogi'ch strategaeth.
 2. Archwiliwch eich pentwr technoleg - Gofynnwch y cwestiynau hyn i'ch hun am eich pentwr technoleg A sut mae'ch tîm yn rhyngweithio ag ef:
  • A ydych yn gweithredu strategaeth farchnata omnichannel i bob pwrpas? Faint o offer y mae'n eu cymryd?
  • Faint o amser ydych chi'n ei dreulio yn rheoli'ch technoleg?
  • Faint o arian ydych chi'n ei wario ar eich pentwr technoleg cyfan?
  • A yw aelodau o'ch tîm yn treulio'u hamser yn rheoli technoleg? Neu a ydyn nhw'n defnyddio offer i fod yn farchnatwyr mwy strategol, creadigol?
  • A yw'ch technoleg yn gweithio i CHI neu a ydych CHI yn gweithio i'ch technoleg?
 3. Ceisiwch y Techneg Gywir ar gyfer Eich Strategaeth - Dim ond ar ôl i chi sefydlu'ch nodau, archwilio'ch pentwr technoleg, a sut mae'ch tîm yn rhyngweithio ag ef y dylech chi ddechrau ystyried pa dechnoleg sydd ei hangen arnoch i ddod â'ch strategaeth yn fyw. Cofiwch, dylai eich technoleg ychwanegu at eich ymdrechion chi a'ch tîm. Nid y ffordd arall. Mae gennym ni, wrth gwrs, rai argymhellion ar sut i ddewis y dechnoleg gywir i chi, ond ni fyddaf yn troi'r erthygl hon yn llain werthu. Y cyngor gorau a roddaf yw hyn:
  • Ystyriwch gyfuno'ch pentwr yn gyn lleied o ddarnau strategol â phosib.
  • Deall sut y bydd eich technoleg yn eich helpu i weithredu strategaeth omnichannel.
  • Gofynnwch sut y bydd eich technoleg yn uno'ch data i gronfa ddata ganolog fel y gallwch gael golwg lawn, unedig ar bob cwsmer A throsoli pethau fel AI a dysgu â pheiriant yn fwy effeithiol.
 4. Partner gyda TG - Ar ôl i chi gael eich strategaeth a'ch bod hefyd wedi nodi'r dechnoleg rydych chi'n meddwl a fydd yn eich helpu i'w gweithredu'n fwyaf effeithiol, gweithio gyda TG i'w fetio a'i rhoi ar waith. Adeiladu perthynas gref â TG er mwyn sefydlu proses symlach sydd o fudd i'r ddau ohonoch. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd fel tîm, fe gewch chi'r dechnoleg fwyaf diogel, mwyaf effeithiol sydd hefyd yn amddiffyn eich cwmni a'ch data cwsmeriaid.

Meddyliau cau

Nid offer ac atebion technegol yw'r broblem. Dyma'r ffaith ein bod wedi pentyrru pob un ohonyn nhw gyda'i gilydd i mewn i staciau technoleg Frankensteined. Mae technoleg wedi dod yn bwrpas, nid y modd. Dyna'r broblem.

Mewn gwirionedd, mae rhaglenni yr ydym ni (a minnau) yn eu defnyddio bob dydd fel arfer yn eithaf diogel a diniwed. Mae'r mater yn codi pan gânt eu defnyddio ac nid yw TG yn ymwybodol, pan fydd y peiriannau'n dechrau eich rheoli yn lle'r ffordd arall, ac yn yr achosion hynny pan fyddant yn peri risg seiberddiogelwch.

Yn y pen draw, yr opsiwn gorau yw un sy'n canoli popeth sydd ei angen arnom mewn gwirionedd - un, platfform marchnata unedig.
Fel skyscraper anorchfygol, cyson (yn bendant nid twr Jenga o ddarnau anrhagweladwy), mae harddwch platfform marchnata unedig strategol yn lle criw o offer coblog gyda'i gilydd yn glir. Mae'n bryd ailfeddwl am y pentwr technoleg hwnnw.

Cydiwch yn eich PDF cyflenwol lle rydym yn ymhelaethu ar TG Cysgodol, ac yn rhoi tecawêau gweithredadwy i chi i ddileu'r materion hyn! Cysylltwch â mi a gadewch imi wybod materion rydych chi wedi'u gweld neu eu profi gyda gormod o dechnoleg, neu i gael mwy o wybodaeth ar sut i gydgrynhoi'ch holl ymdrechion marchnata digidol gyda llwyfan popeth-mewn-un wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer marchnatwyr.

Dadlwythwch Pa Beryglon sy'n Llechu yn Eich Stac Tech?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.