Marpipe: Marchnatwyr Arfog Gyda'r Cudd-wybodaeth Mae Angen Eu Profi A Dod o Hyd i Ennill Ad Creadigol

Profion Multivariate Awtomataidd Marpipe ar gyfer Ad Creative

Am flynyddoedd, mae marchnatwyr a hysbysebwyr wedi dibynnu ar gynulleidfa yn targedu data i wybod ble ac o flaen pwy i redeg eu hysbyseb greadigol. Ond mae'r symudiad diweddar i ffwrdd o arferion cloddio data ymledol - canlyniad rheoliadau preifatrwydd newydd ac angenrheidiol a roddwyd ar waith gan GDPR, CCPA, ac iOS14 Apple - wedi gadael timau marchnata yn sgramblo. Wrth i fwy a mwy o ddefnyddwyr optio allan o olrhain, mae data targedu cynulleidfaoedd yn dod yn llai a llai dibynadwy.

Mae brandiau sy'n arwain y farchnad wedi symud eu ffocws i rywbeth o fewn eu rheolaeth a all ddal i gael effaith enfawr ar drawsnewid: perfformiad eu hysbyseb greadigol. Ac er mai profion A / B fu'r safon ar gyfer mesur pŵer trosi hysbysebion, mae'r marchnatwyr arloesol hyn bellach yn chwilio am ffyrdd i fynd y tu hwnt i ddulliau traddodiadol trwy adeiladu a phrofi aml-amrywedd ad creadigol ar raddfa.

Trosolwg Datrysiad Marpipe

Marpib yn galluogi timau creadigol a marchnatwyr i adeiladu cannoedd o amrywiadau ad mewn munudau, defnyddio delwedd statig a fideo creadigol yn awtomatig i'w cynulleidfaoedd i'w profi, a chael mewnwelediadau perfformiad wedi'u dadansoddi yn ôl elfen greadigol unigol - pennawd, delwedd, lliw cefndir, ac ati.

gyda Marpib, gall brandiau ac asiantaethau:

  • Cynyddu'n fawr nifer y bobl greadigol ad unigryw i'w profi, sy'n cynyddu'n fawr y siawns o ddod o hyd i berfformwyr uchel
  • Tynnwch ragfarn o'r broses greadigol trwy gefnogi penderfyniadau dylunio gyda data trosi
  • Byddwch yn ddoethach ynglŷn â pha hysbysebion ac elfennau creadigol sy'n gweithio a pham fel y gallant wneud penderfyniadau cyflymach ynghylch pa ad creadigol i'w raddfa a pha rai i'w diffodd
  • Adeiladu gwell hysbysebion mewn llai na hanner yr amser - 66% yn gyflymach ar gyfartaledd

Profi Creadigol Traddodiadol vs Marpipe
Profi Creadigol Traddodiadol vs Marpipe

Adeilad Ad Awtomataidd, Ar Raddfa

Yn draddodiadol, mae gan dimau creadigol yr ystod band i gysyniadu a dylunio hysbysebion dau i dri i'w profi. Marpib yn arbed amser iddynt, gan alluogi i ddylunio degau neu gannoedd o hysbysebion ar unwaith. Gwneir hyn trwy gyfuno pob cyfuniad posibl o elfennau creadigol a gyflenwir gan y tîm creadigol. Mae amrywiadau ad yn adio'n gyflym iawn fel hyn. Er enghraifft, mae pum pennawd, tair delwedd, a dau liw cefndir yn dod yn 30 hysbyseb (5x3x2) gyda chlicio botwm. Mae'r broses hon nid yn unig yn cynyddu nifer yr hysbysebion creadigol unigryw i'w profi, ond hefyd yn sefydlu timau marchnata i gynnal prawf aml-amrywedd ar blatfform Marpipe - gan osod yr holl amrywiadau ad yn erbyn ei gilydd wrth reoli'r holl newidynnau creadigol posibl.

Adeiladu pob cyfuniad ad posib gyda Marpipe yn awtomatig.
Adeiladu pob cyfuniad ad posib yn awtomatig

Gosod Prawf Awtomataidd, Rheoledig

Ar ôl i'r holl amrywiadau hysbyseb gael eu cynhyrchu'n awtomatig, Marpib yna awtomeiddio profion aml-amrywedd. Mae profion aml-amrywedd yn mesur perfformiad pob cyfuniad posibl o newidynnau. Yn achos Marpipe, newidynnau yw'r elfennau creadigol ym mhob ad-gopi, delweddau, galwadau i weithredu, a mwy. Rhoddir pob hysbyseb yn ei set hysbysebion ei hun ac mae'r gyllideb brofi wedi'i dosbarthu'n gyfartal rhyngddynt ag i reoli newidyn arall a allai wyro'r canlyniadau. Gall profion redeg am naill ai saith neu 14 diwrnod, yn dibynnu ar gyllideb a nodau cwsmer. Ac mae'r amrywiadau hysbyseb yn rhedeg o flaen cynulleidfa neu gynulleidfaoedd presennol y cwsmer, gan arwain at fewnwelediadau mwy ystyrlon.

Mae strwythur prawf aml-amrywedd yn gyrru effeithlonrwydd ac yn rheoli pob newidyn.
Mae strwythur prawf aml-amrywedd yn gyrru effeithlonrwydd ac yn rheoli pob newidyn

Deallusrwydd Creadigol

Wrth i brofion redeg eu cwrs, Marpib yn cyflwyno data perfformiad ar gyfer pob hysbyseb yn ogystal â phob elfen greadigol unigol. Mae'r traciau platfform yn cyrraedd, cliciau, trawsnewidiadau, CPA, CTR, a mwy. Dros amser, mae Marpipe yn agregu'r canlyniadau hyn i nodi tueddiadau. O'r fan hon, gall marchnatwyr a hysbysebwyr benderfynu pa hysbysebion i'w graddio a beth i'w brofi nesaf yn seiliedig ar ganlyniadau'r profion. Yn y pen draw, bydd gan y platfform y gallu i awgrymu pa fathau o elfennau creadigol y dylai brand eu profi yn seiliedig ar ddeallusrwydd creadigol hanesyddol.

Dewch o hyd i hysbysebion ac elfennau creadigol sy'n perfformio orau.
Dewch o hyd i hysbysebion ac elfennau creadigol sy'n perfformio orau

Archebwch Daith 1: 1 o amgylch Marpipe

Arferion Gorau Profi Creadigol Ad Multivariate

Mae profi aml-amrywedd ar raddfa yn broses gymharol newydd, un nad oedd yn bosibl o'r blaen heb awtomeiddio. O'r herwydd, nid yw'r llifoedd gwaith a'r meddyliau sy'n angenrheidiol i brofi ad creadigol fel hyn yn cael eu hymarfer yn eang eto. Mae Marpipe yn canfod bod ei gwsmeriaid mwyaf llwyddiannus yn dilyn dau arfer gorau yn benodol sy'n eu helpu i weld gwerth y platfform yn gynnar iawn:

  • Mabwysiadu dull creadigol modiwlaidd o ddylunio hysbysebion. Mae creadigol modiwlaidd yn dechrau gyda thempled, y mae tu mewn iddo yn ddeiliaid lleoedd i bob elfen greadigol fyw ynddo'n gyfnewidiol. Er enghraifft, gofod ar gyfer pennawd, gofod ar gyfer delwedd, gofod ar gyfer botwm, ac ati. Gall meddwl a dylunio fel hyn fod yn heriol, gan fod yn rhaid i bob elfen greadigol unigol wneud synnwyr a bod yn bleserus yn esthetig wrth baru â'i gilydd. elfen greadigol. Mae'r cynllun hyblyg hwn yn caniatáu cyfnewid pob amrywiad o bob elfen greadigol yn rhaglennol.
  • Pontio'r bwlch rhwng timau marchnata creadigol a pherfformiad. Mae timau creadigol a thimau marchnata perfformiad sy'n gweithio ar stepen clo yn tueddu i elwa ar Marpib yn gyflymach. Mae'r timau hyn yn cynllunio eu profion gyda'i gilydd, pob un yn mynd ar yr un dudalen am yr hyn maen nhw eisiau ei ddysgu a pha elfennau creadigol fydd yn eu cael nhw yno. Nid yn unig y maent yn datgloi hysbysebion ac elfennau creadigol sy'n perfformio orau yn amlach, ond maent hefyd yn cymhwyso canlyniadau profion i'r rownd nesaf o hysbysebion creadigol i gael mewnwelediadau dyfnach gyda phob prawf.

Mae'r wybodaeth greadigol y mae cwsmeriaid Marpipe yn ei darganfod nid yn unig yn eu helpu i ddeall pa ad creadigol i'w redeg nawr ond hefyd pa ad creadigol i'w brofi nesaf.
Mae'r wybodaeth greadigol y mae cwsmeriaid Marpipe yn ei darganfod nid yn unig yn eu helpu i ddeall pa ad creadigol i'w redeg nawr ond hefyd pa ad creadigol i'w brofi nesaf.

Sut y gwnaeth Brand Dillad Dynion Pwyth Taylor Pwytho Ei Nodau Twf 50% Gyda Marpipe

Ar foment allweddol yn nhrywydd tuag i fyny'r cwmni, mae'r tîm marchnata yn Pwyth Taylor cawsant eu hunain gyda materion lled band ar draws rheoli creadigol a chyfrif. Roedd eu llif gwaith profi creadigol yn hir ac yn ddiflas, hyd yn oed gyda staff o ddylunwyr hynod dalentog a phartner asiantaeth ad dibynadwy. Roedd y broses o adeiladu hysbysebion i'w profi, eu dosbarthu i'r asiantaeth i'w huwchlwytho, dewis cynulleidfaoedd, a'u lansio yn hawdd bythefnos o hyd. Gyda nodau ymosodol wedi'u gosod ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd - 20% YOY - roedd angen i dîm Taylor Stitch ddod o hyd i ffordd i raddfa eu hymdrechion profi hysbysebion heb gynyddu staff na chostau yn fawr.

Trwy ddefnyddio Marpib i awtomeiddio adeiladu a phrofi hysbysebion, llwyddodd Taylor Stitch i gynyddu ei nifer o bobl greadigol unigryw i'w profi 10x. Gall y tîm nawr lansio dau brawf creadigol yr wythnos - pob un â mwy nag 80 o amrywiadau ad unigryw, pob un â'r unig nod o chwilio am gwsmeriaid newydd. Mae'r raddfa newydd hon yn caniatáu iddynt brofi llinellau cynnyrch ac amrywiadau creadigol na fyddent erioed wedi gallu eu gwneud o'r blaen. Fe wnaethant ddarganfod mewnwelediadau rhyfeddol, fel y ffaith bod cwsmeriaid newydd yn fwy tebygol o drosi gyda negeseuon ynghylch cynaliadwyedd ac ansawdd ffabrig yn hytrach na gostyngiadau. A nhw curo eu targedau twf YOY 50%.

Darllenwch yr Astudiaeth Achos Marpipe Llawn