Llifoedd Gwaith: Arferion Gorau ar gyfer Awtomeiddio Adran Farchnata Heddiw

Llif Gwaith

Yn oes marchnata cynnwys, ymgyrchoedd PPC ac apiau symudol, nid oes gan offer hynafol fel beiro a phapur le yn nhirwedd marchnata ddeinamig heddiw. Fodd bynnag, dro ar ôl tro, mae marchnatwyr yn dychwelyd i offer sydd wedi dyddio ar gyfer eu prosesau hanfodol, gan adael ymgyrchoedd yn agored i gamgymeriad a cham-gyfathrebu.

Gweithredu llifoedd gwaith awtomataidd yw un o'r ffyrdd craffaf o chwynnu'r aneffeithlonrwydd hyn. Gyda gwell offer ar waith, gall marchnatwyr nodi ac awtomeiddio eu tasgau mwyaf ailadroddus, beichus, gan leihau'r risg o wallau a chreu rhwyd ​​ddiogelwch i atal dogfennau rhag cael eu colli mewn blwch derbyn. Trwy symleiddio llif gwaith, mae marchnatwyr yn cael oriau yn ôl yn eu hwythnos i gynllunio a gweithredu ymgyrchoedd manwl yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Mae awtomeiddio yn fan cychwyn syml i wthio gweithgareddau cyffredin, o adolygiadau cysyniadau creadigol i gymeradwyo cyllideb, i'r dyfodol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw drawsnewidiad heb ei heriau. Dyma ddau o'r prif bwyntiau poen y mae sefydliadau'n dod ar eu traws wrth symud ymlaen gydag awtomeiddio llif gwaith, a sut y gall marchnatwyr lywio o'u cwmpas:

  • Addysg: Mabwysiadu yn llwyddiannus technoleg awtomeiddio llif gwaith yn dibynnu ar gael cefnogaeth yr adran lawn (neu'r sefydliad). Mae technoleg arloesol - ac awtomeiddio yn arbennig - wedi ennyn pryderon ynghylch diogelwch swyddi ers y chwyldro diwydiannol. Gall y pryder hwn, sy'n aml yn deillio nid o'r dechnoleg ond o ofn syml yr anhysbys, ddiarddel mabwysiadu cyn iddo ddechrau hyd yn oed. Po fwyaf o arweinwyr marchnata sy'n addysgu eu timau am werth awtomeiddio, yr hawsaf fydd hi i leddfu straen newid. Ar ddechrau'r broses addysg, mae angen lleoli awtomeiddio fel offeryn sy'n dileu elfennau annymunol swyddi marchnatwyr. , nid fel peiriant a fydd yn disodli'r unigolyn. Rôl awtomeiddio yw cael gwared ar y tasgau milwrol fel cadwyni e-bost hir trwy gydol proses gymeradwyo. Mae arddangosiadau rôl-benodol neu sesiynau hyfforddi yn un ffordd i adael i weithwyr weld yn uniongyrchol y ffyrdd y bydd eu diwrnod gwaith yn gwella. Mae meintioli'r amser a'r ymdrech y bydd staff yn ei arbed ar ddyletswyddau cyffredin fel adolygu golygiadau creadigol neu gymeradwyo contractau yn rhoi gafael llawer mwy diriaethol i farchnatwyr ar sut y bydd y dechnoleg yn effeithio ar eu beunyddiol.

    Ond ni all addysg ddod i ben gyda chyfarfod neu hyfforddiant hanner diwrnod. Caniatáu i ddefnyddwyr ddysgu ar eu cyflymder eu hunain trwy sesiynau hyfforddi un i un ac adnoddau ar-lein yn grymuso marchnatwyr i fod yn gyfrifol am y broses fabwysiadu. Ar y nodyn hwnnw, dylai marchnatwyr chwarae rhan agos wrth ddatblygu'r adnoddau hyn. Er y gall y penderfyniad i fynd yn ddigidol ddod o'r brig i lawr ac mae'n debyg mai'r adran TG fydd y rhai i ddatblygu'r llifoedd gwaith, bydd marchnatwyr yn y pen draw yn gwybod eu hachosion defnydd ac anghenion y prosiect orau. Mae creu deunyddiau dysgu wedi'u teilwra i weithgareddau penodol yr adran farchnata yn lle jargon TG yn rhoi rheswm i ddefnyddwyr terfynol fuddsoddi mwy yn yr ymdrech fabwysiadu.

  • Prosesau Diffiniedig: Mae'r rheol “garbage in, garbage out” yn gwbl berthnasol i awtomeiddio llif gwaith. Ni fydd awtomeiddio proses â llaw sydd wedi torri neu wedi'i diffinio'n wael yn datrys y mater sylfaenol. Cyn y gellir digideiddio llifoedd gwaith, rhaid i adrannau marchnata allu codeiddio eu prosesau i sicrhau bod tasgau cychwynnol yn sbarduno'r camau dilyniannol priodol. Er bod y rhan fwyaf o gwmnïau'n deall eu llifoedd gwaith yn gyffredinol, mae'r prosesau hyn fel rheol yn cynnwys nifer o gamau sy'n ymddangos yn fach sy'n cael eu cymryd yn ganiataol ac yn aml yn cael eu hanghofio yn ystod y trawsnewid digidol. Er enghraifft, mae adrannau marchnata fel arfer yn ceisio golygiadau copi lluosog ar un darn o gyfochrog o'r blaen symud i'r cyfnod argraffu. Fodd bynnag, gall y camau a gymerir tuag at gymeradwyo a'r partïon sy'n rhan o'r broses olygu amrywio'n fawr ar draws sawl adran. Os yw marchnatwyr yn gallu codeiddio'r broses unigryw ar gyfer pob tasg yna mae sefydlu llif gwaith yn broses syml.

    Mae awtomeiddio unrhyw broses fusnes yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o'r camau, y bobl a'r llywodraethu dan sylw er mwyn osgoi amwysedd a all ddylanwadu'n negyddol ar y canlyniad terfynol. Wrth i dechnoleg llif gwaith gael ei rhoi ar waith, dylai marchnatwyr fod yn hollbwysig wrth archwilio effeithiolrwydd prosesau awtomataidd o gymharu â'u cymheiriaid â llaw. Yn y senarios gorau, mae awtomeiddio llif gwaith yn ymdrech ailadroddol sy'n helpu adrannau marchnata i wella'n gyson.

Cyfleoedd Annherfynol

Gallai sefydlu llifoedd gwaith awtomataidd fod yn fan cychwyn ar gyfer trawsnewid digidol mwy yn y gweithle. Mae adrannau marchnata yn aml yn cael eu dal yn wystlon gan lifoedd gwaith araf ac aneffeithlon gan adael llai o amser ar gyfer cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd. Mae awtomeiddio, o'i gynllunio a'i weithredu'n drylwyr gyda gwybodaeth lawn o'r heriau a allai godi, yn gam i'r cyfeiriad cywir. Unwaith y bydd llifoedd gwaith yn eu lle ac yn rhedeg yn esmwyth, gall marchnatwyr ddechrau mwynhau'r cynhyrchiant a'r cydweithredu cynyddol sy'n dod gyda llifoedd gwaith awtomataidd diffiniedig.

Dylunydd Llif Gwaith SpringCM

Dylunydd Llif Gwaith SpringCM yn darparu profiad defnyddiwr modern i sefydlu llifoedd gwaith ar gyfer camau a gymerir ar ffeil, ffolder, neu hyd yn oed o systemau allanol fel Salesforce. Awtomeiddio tasgau gweinyddol, cychwyn llifoedd gwaith datblygedig, neu dagio dogfennau ac adroddiadau. Er enghraifft, gallwch greu rheolau i lwybro dogfen unigol neu grŵp o ddogfennau cysylltiedig yn awtomatig i ffolder benodol. Neu diffiniwch dagiau chwiliadwy, wedi'u teilwra sy'n cysoni â systemau Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) ac sy'n cysylltu'n awtomatig â rhai dogfennau i gynorthwyo wrth olrhain ac adrodd.

Templed Llif Gwaith SpringCM

Rheolau Clyfar caniatáu ichi wneud awtomeiddio prosesau sylweddol heb fawr neu ddim codio. Llwybro contractau neu ddogfennau yn awtomatig i bobl y tu mewn neu'r tu allan i'ch tîm. Mae llifoedd gwaith uwch yn arbennig o ddefnyddiol wrth gynhyrchu contractau neu ddogfennau pan allwch ddefnyddio data wedi'i ddiffinio ymlaen llaw i leihau gwall dynol, awtomeiddio dosbarthiad i'w gymeradwyo, ac archifo fersiynau cymeradwy heb lawer o ryngweithio â defnyddwyr.

Mae chwilio cywir yn galluogi defnyddwyr i olrhain dogfen yn gyflym trwy chwilio am fetadata fel dyddiad cychwyn contract neu enw cwsmer. Gallwch ddiffinio sut i dagio dogfennau yn ôl eu hanghenion busnes penodol. Gall y tagiau hyn gysoni â CRMs i gadw timau gwerthu i weithio gyda'r un data cwsmeriaid a gellir eu trosoli i olrhain contractau sy'n cynnwys cymalau ansafonol neu wedi'u negodi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.