Rhwystredigaeth Marchnata i'r Sefydliad Gwerthu

aros am werthiannau

Mae gweithio gyda chwmnïau technoleg marchnata yn rhoi cyfle inni weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau - o gwmnïau mawr sy'n gweld darlun mawr iawn ac sy'n gweithio i addasu argraff eu brand dros flynyddoedd - i'r sefydliad sy'n pendroni pam nad yw eu ffôn ffonio mis yn eu buddsoddiad.

Cyfatebiaeth rydw i wedi'i defnyddio ers cryn amser gyda marchnata yw pysgota. Os ydych chi'n sefydliad sy'n cael ei yrru gan werthiant, 'ch jyst eisiau mynd allan ar y dŵr a thaflu'ch denu. Po fwyaf o wiail sydd gennych a chyflymaf y gallwch eu cael i gyd yn y dŵr, y mwyaf yw'r siawns y bydd rhywbeth yn brathu. Y broblem yw efallai nad yw'r pysgodyn lle mae'ch cwch, efallai nad yw'n hoffi'r abwyd rydych chi'n ei ddefnyddio, ac mor gynhyrchiol â chi - efallai y byddwch chi'n dod adref yn waglaw.

Mae marchnata yn broses o dreial, gwall, a momentwm. Gwaith y marchnatwr yw astudio lle gallai'r pysgod fod, beth yw'r abwyd gorau, ac yna clymu'r dŵr i ddod â'r pysgod mawr i mewn os nad ydyn nhw yno. Gall y broses honno fynd yn eithaf rhwystredig i gwmni sy'n credu'n syml mai'r ffordd i gael mwy o werthiannau yw trwy wneud mwy o alwadau.

I fod yn glir, nid wyf yn curo cynhyrchiant a galluogi gwerthu. Cael person gwerthu gwych allan ar y pysgota dŵr ar yr amser iawn, gyda’r offer cywir, yn y dŵr iawn, gyda’r abwyd cywir… yw’r senario perffaith. Dim ond bod cyrraedd yno yn cymryd amser.

Os ydych chi'n bysgotwr gwych a'ch bod chi'n ymweld â rhywle nad ydych chi erioed wedi pysgota o'r blaen, y peth cyntaf rydych chi'n ei wneud yw dod o hyd i'r tywysydd sydd â. Mae hyd yn oed y pysgotwr gorau yn gwybod, os ydyn nhw am fod yn llwyddiannus, bydd dod o hyd i'r canllaw cywir yn rhoi'r cyfle gorau iddyn nhw lanio'r pysgod maen nhw ar eu hôl. Mae pobl gwerthu wych yn cydnabod hyn hefyd. Mae pobl werthiant gwych wrth eu bodd yn gweithio gyda marchnatwyr i adael iddyn nhw wybod pa abwyd sy'n gweithio, beth sydd ddim, ac a yw'r pysgod mawr yn brathu.

Marchnata yw'r peth rhyfedd hwn i'r sefydliad sy'n cael ei yrru gan werthiannau nad yw erioed wedi'i wneud o'r blaen. Maent yn gwybod pan mae ar goll, ond ni allant ddarganfod sut i feintioli'r gost oherwydd nad yw'n hawdd ffitio i daenlen fel y mae galwadau a chau yn ei wneud. Er ein bod yn onest yn ceisio osgoi gweithio gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau, pan maen nhw wir yn ein gwthio ni, mae'n hanfodol ein bod ni'n darparu cyfathrebu ac adrodd gwych gyda'r dangosyddion blaenllaw y gallant gysylltu'r dotiau â nhw.

  • Cyfran y Llais - y rhan fwyaf o'r amser y mae sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau yn gwybod bod angen marchnata arnyn nhw yw pan fydd y gynulleidfa bob amser yn siarad am eu cystadleuydd ac nid oes llawer o sgwrsio am eu brand, cynhyrchion na gwasanaethau eu hunain. Gall defnyddio teclyn monitro ar gyfer crybwyll gydag adroddiadau da ddarparu adroddiadau sy'n dangos y nifer newydd o sŵn am eich cwmni yn erbyn eich cystadleuwyr. Bydd hefyd yn rhoi’r gyfrol mewn persbectif ac yn dangos pa fath o lefel o ymdrech sy’n cael ei defnyddio gan eich cystadleuwyr y mae’n rhaid i chi ei brwydro.
  • Deunydd Gwerthu Ategol - roeddem yn gweithio gyda sefydliad sy'n cael ei yrru gan werthiant lle gwnaethom weithio ar eu safle yn gyntaf, yna cynhyrchu rhywfaint o ddeunydd wedi'i frandio'n wych ar gyfer eu timau gwerthu. Y broblem oedd nad oeddent yn cynnwys aelodau gwirioneddol y tîm yn y sgwrs ... felly fisoedd yn ddiweddarach fe wnaethom gofrestru ar gyfer arddangosiad a chanfod ein bod yn arsylwi ar powerpoint y gwerthiant a oedd yn cael ei ddefnyddio cyn ein gwaith. Nid oedd y brand wedi'i leoli'n iawn, roedd y graffeg a'r ffontiau yn gwneud iddynt edrych fel prosiect ysgol uwchradd, a pharhaodd y gwerthiant â'u dirywiad. Oni bai bod eich tîm gwerthu wedi prynu i mewn, wedi cael addysg yn eich safle, ac yn defnyddio'ch deunydd marchnata yn y broses werthu ... mae eich buddsoddiad marchnata yn wrthwynebus i'ch strategaeth werthu.
  • Cyfranddaliadau a Safle - fy marn i yw algorithmau Google yw'r rhai mwyaf soffistigedig yn y byd ar raddio adnodd awdurdodol gyda'r pwnc y mae defnyddiwr yn chwilio amdano. Mae graddio yn gofyn am fomentwm parhaus o gynnwys diweddar, aml a pherthnasol sy'n cael ei rannu ar-lein. Os nad ydych chi'n cynhyrchu cynnwys gwych, ni fydd yn cael ei rannu. Os nad yw'n cael ei rannu, nid yw'n cael ei restru.
  • Ymddygiad Ymwelwyr - pan fyddwn yn gweithio gyda sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau, mae ein cynhyrchiad a'n ffocws cynnwys yn aml yn newid o chwyth gwn i grwpio penodol. Mae hynny'n golygu y gallai nifer yr ymwelwyr gael ei leihau ar y safle, ond mae'r ymwelwyr perthnasol yn cynyddu. Byddwn yn gwylio'r tudalennau fesul ymweliad, y gyfradd ymadael i mewn ac allan o dudalennau glanio, a faint o danysgrifiadau a chofrestriadau sy'n digwydd.
  • Demograffeg Rhagolwg a Firmograffeg - A yw marchnata'n newid demograffeg (B2C) neu gadarnograffeg (B2B) yr arweinyddion y mae eich marchnata yn eu denu? A yw'n newid dros amser? Os oes gan eich tîm gwerthu gleient delfrydol, mae angen i chi allu mesur bod yr arweinwyr rydych chi'n eu caffael yn edrych yn agosach ac yn agosach at y cleient delfrydol maen nhw'n ei geisio.
  • Priodoli Gwerthu - Stopiwch gymhwyso'r priodoliad olaf hwnnw i werthiant a dechrau nodi pa ymdrechion marchnata a gyffyrddodd â phob gobaith. Bydd gallu dadansoddi'r ffeithlun y daethant ynddo, neu'r dudalen y daethon nhw o hyd iddi wrth chwilio, neu'r papur gwyn y gwnaethon nhw ei lawrlwytho, neu'r tanysgrifiad y gwnaethon nhw ymateb iddo yn eich helpu chi i ddeall yn well sut roedd eich ymdrechion marchnata wedi dylanwadu ar y gwerthiant. Mae tîm gwerthu gwych a ffôn yn mynd i gau llawer o fusnes, ond mae tîm gwerthu gwych sy'n galw gobaith sydd wedi'i addysgu a'i ddylanwadu gan eich strategaethau marchnata yn mynd i gau yn well.

Cyfathrebu'r rhain dangosyddion blaenllaw i bob pwrpas yn helpu i wneud y sefydliad sy'n cael ei yrru gan werthiant yn gartrefol. Er y byddan nhw'n dal i fod yn ofidus nad yw eu ffôn yn canu o'r mumbo-jumbo marchnata hwn rydych chi'n ei wneud ... o leiaf fe fyddan nhw'n gweld y momentwm rydych chi'n ei gynhyrchu. A dylai defnyddio llinell duedd o ddisgwyliadau ar gyfer y dyfodol eu gwneud yn optimistaidd - nid yn unig y gall marchnata gynorthwyo eu pobl werthu i gau mwy o fargeinion - byddant yn cydnabod ei fod wedi eu helpu i gau mwy o fargeinion a mwy o fargeinion gyda llai o ymdrech.

Bydd marchnata yn gweithio ymhell ar ôl y buddsoddiad. Mae gennym ni bapurau gwyn rydyn ni wedi'u datblygu ar gyfer cleientiaid 4 blynedd yn ôl sy'n parhau i yrru gwerthiannau i lawer o sefydliadau. Mae hyn yn bwysig i'w gofio. Os gwnaethoch roi'r gorau i dalu'ch cynrychiolydd gwerthu yfory, bydd y ffôn yn stopio canu. Os byddwch chi'n rhoi'r gorau i fuddsoddi mewn marchnata, byddwch chi'n parhau i fedi'r buddion er y byddan nhw'n dirywio dros amser. Mae eich buddsoddiad gorau yn y ddau - a defnyddio strategaethau marchnata cyson bob amser i dyfu momentwm a pharhau i ostwng eich cost fesul caffaeliad, cost fesul upsell, cynyddu cadw, cynyddu ar lafar gwlad, a thyfu gwerthiannau.