Pam fod Cyfathrebu Tîm yn bwysicach na'ch pentwr Martech

Cyfathrebu a Dadansoddi'r Tîm Marchnata

Fe wnaeth safbwynt annodweddiadol Simo Ahava ar ansawdd data a strwythurau cyfathrebu adnewyddu'r lolfa gyfan yn y Ewch Analytics! cynhadledd. OWOX, croesawodd arweinydd MarTech yn rhanbarth CIS, filoedd o arbenigwyr i'r cyfarfod hwn i rannu eu gwybodaeth a'u syniadau.

Tîm BI OWOX hoffwn ichi feddwl am y cysyniad a gynigiwyd gan Simo Ahava, sydd yn bendant â photensial i wneud i'ch busnes dyfu. 

Ansawdd Data ac Ansawdd y Sefydliad

Mae ansawdd y data yn dibynnu ar yr unigolyn sy'n ei ddadansoddi. Yn nodweddiadol, byddem yn beio'r holl ddiffygion yn y data ar offer, llifoedd gwaith a setiau data. Ond a yw hynny'n rhesymol?

A siarad yn blwmp ac yn blaen, mae ansawdd y data ynghlwm yn uniongyrchol â'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu yn ein sefydliadau. Mae ansawdd y sefydliad yn pennu popeth, gan ddechrau gyda'r dull o gloddio, amcangyfrif a mesur data, parhau â'r prosesu, a gorffen gydag ansawdd cyffredinol y cynnyrch a'r broses o wneud penderfyniadau. 

Cwmnïau a'u Strwythurau Cyfathrebu

Dewch i ni ddychmygu bod cwmni'n arbenigo mewn un teclyn. Mae'r bobl yn y cwmni hwn yn wych am ddod o hyd i rai problemau a'u datrys ar gyfer y segment B2B. Mae popeth yn wych, a heb os rydych chi'n adnabod cwmnïau cwpl fel hyn.

Mae sgîl-effeithiau gweithgareddau'r cwmnïau hyn wedi'u cuddio yn y broses hirdymor o godi'r gofynion ar gyfer ansawdd data. Ar yr un pryd, dylem gofio bod offer a grëir i ddadansoddi data yn gweithio gyda data yn unig ac wedi'u hynysu oddi wrth y problemau busnes - hyd yn oed os cânt eu creu i'w datrys. 

Dyna pam mae math arall o gwmni wedi ymddangos. Mae'r cwmnïau hyn yn arbenigo mewn difa chwilod llif gwaith. Gallant ddod o hyd i griw cyfan o broblemau mewn prosesau busnes, eu rhoi ar fwrdd gwyn, a dweud wrth y swyddogion gweithredol:

Yma, yma, ac acw! Cymhwyso'r strategaeth fusnes newydd hon a byddwch yn iawn!

Ond mae'n swnio'n rhy dda i fod yn wir. Mae amheuaeth ynghylch effeithlonrwydd cyngor nad yw'n seiliedig ar ddealltwriaeth o'r offer. Ac mae'r cwmnïau ymgynghori hynny yn tueddu i beidio â deall pam yr ymddangosodd problemau o'r fath, pam mae pob diwrnod newydd yn dod â chymhlethdodau a gwallau newydd, a pha offer a sefydlwyd yn anghywir.

Felly mae defnyddioldeb y cwmnïau hyn ar eu pennau eu hunain yn gyfyngedig. 

Mae yna gwmnïau sydd ag arbenigedd busnes a gwybodaeth am offer. Yn y cwmnïau hyn, mae pawb yn obsesiwn trwy logi pobl â rhinweddau gwych, arbenigwyr sy'n sicr yn eu sgiliau a'u gwybodaeth. Cwl. Ond yn nodweddiadol, nid yw'r cwmnïau hyn wedi'u hanelu at ddatrys problemau cyfathrebu y tu mewn i'r tîm, y maent yn aml yn eu hystyried yn ddibwys. Felly wrth i broblemau newydd ymddangos, mae'r hela gwrach yn cychwyn - pwy sydd ar fai? Efallai bod yr arbenigwyr BI wedi drysu'r prosesau? Na, ni ddarllenodd y rhaglenwyr y disgrifiad technegol. Ond ar y cyfan, y gwir broblem yw na all y tîm feddwl dros y broblem yn glir i'w datrys gyda'i gilydd. 

Mae hyn yn dangos i ni, hyd yn oed mewn cwmni sydd wedi'i stwffio ag arbenigwyr cŵl, y bydd popeth yn cymryd mwy o ymdrech nag sy'n angenrheidiol os nad yw'r sefydliad aeddfed digon. Y syniad bod yn rhaid i chi fod yn oedolyn a bod yn gyfrifol, yn enwedig mewn argyfwng, yw'r peth olaf y mae pobl yn meddwl amdano yn y mwyafrif o gwmnïau.

Mae hyd yn oed fy mhlentyn dwy oed sy'n mynd i ysgolion meithrin yn ymddangos yn fwy aeddfed na rhai o'r sefydliadau rydw i wedi gweithio gyda nhw.

Ni allwch greu cwmni effeithlon dim ond trwy logi nifer fawr o arbenigwyr, gan eu bod i gyd yn cael eu hamsugno gan ryw grŵp neu adran. Felly mae'r rheolwyr yn parhau i logi arbenigwyr, ond nid oes dim yn newid oherwydd nad yw strwythur a rhesymeg y llif gwaith yn newid o gwbl.

Os na wnewch chi unrhyw beth i greu sianeli cyfathrebu y tu mewn a'r tu allan i'r grwpiau a'r adrannau hyn, bydd eich holl ymdrechion yn ddiystyr. Dyna pam mai strategaeth gyfathrebu ac aeddfedrwydd yw ffocws Ahava.

Cyfraith Conway wedi'i Gymhwyso i Gwmnïau Dadansoddeg

Data Ystyrlon - Deddf Conway

Hanner can mlynedd yn ôl, gwnaeth rhaglennydd gwych o'r enw Melvin Conway awgrym a ddaeth yn ddiweddarach yn boblogaidd fel cyfraith Conway: 

Sefydliadau sy'n dylunio systemau. . . yn cael eu cyfyngu i gynhyrchu dyluniadau sy'n gopïau o strwythurau cyfathrebu'r sefydliadau hyn.

Melvin Conway, Deddf Conway

Ymddangosodd y meddyliau hyn ar adeg pan oedd un cyfrifiadur yn ffitio un ystafell yn berffaith! Dychmygwch: Yma mae gennym un tîm yn gweithio ar un cyfrifiadur, ac yno mae gennym dîm arall yn gweithio ar gyfrifiadur arall. Ac mewn bywyd go iawn, mae cyfraith Conway yn golygu y bydd yr holl ddiffygion cyfathrebu sy'n ymddangos ymhlith y timau hynny yn cael eu hadlewyrchu yn strwythur ac ymarferoldeb y rhaglenni maen nhw'n eu datblygu. 

Nodyn yr Awdur:

Profwyd y theori hon gannoedd o weithiau yn y byd datblygu ac fe'i trafodwyd lawer. Cafodd y diffiniad mwyaf sicr o gyfraith Conway ei greu gan Pieter Hintjens, un o raglenwyr mwyaf dylanwadol y 2000au cynnar, a ddywedodd “os ydych chi mewn sefydliad swil, byddwch chi'n gwneud meddalwedd shitty.” (Amdahl i Zipf: Deg Deddf Ffiseg Pobl)

Mae'n hawdd gweld sut mae'r gyfraith hon yn gweithio yn y byd marchnata a dadansoddeg. Yn y byd hwn, mae cwmnïau'n gweithio gyda llawer iawn o ddata a gasglwyd o wahanol ffynonellau. Gall pob un ohonom gytuno bod y data ei hun yn deg. Ond os ydych chi'n archwilio setiau data yn agos, fe welwch holl ddiffygion y sefydliadau a gasglodd y data hwnnw:

 • Gwerthoedd ar goll lle nad yw peirianwyr wedi trafod mater 
 • Fformatau anghywir lle nad oedd neb yn talu sylw a neb yn trafod nifer y lleoedd degol
 • Mae cyfathrebu'n gohirio lle nad oes neb yn gwybod fformat trosglwyddo (swp neu nant) a phwy sy'n gorfod derbyn y data

Dyna pam mae systemau cyfnewid data yn datgelu ein amherffeithrwydd yn llwyr.

Ansawdd data yw cyflawniad arbenigwyr offer, arbenigwyr llif gwaith, rheolwyr, a'r cyfathrebu ymhlith yr holl bobl hyn.

Y Strwythurau Cyfathrebu Gorau a Gwaethaf ar gyfer Timau Amlddisgyblaethol

Mae tîm prosiect nodweddiadol mewn MarTech neu gwmni dadansoddeg marchnata yn cynnwys arbenigwyr deallusrwydd busnes (BI), gwyddonwyr data, dylunwyr, marchnatwyr, dadansoddwyr a rhaglenwyr (mewn unrhyw gyfuniad).

Ond beth fydd yn digwydd mewn tîm nad yw'n deall pwysigrwydd cyfathrebu? Gawn ni weld. Bydd y rhaglenwyr yn ysgrifennu cod am amser hir, gan ymdrechu'n galed, tra bydd rhan arall o'r tîm yn aros iddyn nhw basio'r baton. O'r diwedd, bydd y fersiwn beta yn cael ei ryddhau, a bydd pawb yn grwgnach ynghylch pam y cymerodd gymaint o amser. A phan fydd y diffyg cyntaf yn ymddangos, bydd pawb yn dechrau chwilio am rywun arall ar fai ond nid am ffyrdd i osgoi'r sefyllfa a'u cafodd yno. 

Os edrychwn yn ddyfnach, fe welwn nad oedd nodau cydfuddiannol yn cael eu deall yn gywir (neu o gwbl). Ac mewn sefyllfa o'r fath, fe gawn ni gynnyrch wedi'i ddifrodi neu ddiffygiol. 

Annog Timau Amlddisgyblaethol

Nodweddion gwaethaf y sefyllfa hon:

 • Cyfranogiad annigonol
 • Cyfranogiad annigonol
 • Diffyg cydweithredu
 • Diffyg ymddiriedaeth

Sut allwn ni ei drwsio? Yn llythrennol trwy wneud i bobl siarad. 

Annog Timau Amlddisgyblaethol

Dewch i ni gasglu pawb at ei gilydd, gosod pynciau trafod, ac amserlennu cyfarfodydd wythnosol: marchnata gyda BI, rhaglenwyr gyda dylunwyr ac arbenigwyr data. Yna byddwn yn gobeithio y bydd pobl yn siarad am y prosiect. Ond nid yw hynny'n dal i fod yn ddigonol oherwydd nid yw aelodau'r tîm yn dal i siarad am y prosiect cyfan ac nid ydynt yn siarad â'r tîm cyfan. Mae'n hawdd bwrw eira gyda degau o gyfarfodydd a dim ffordd allan a dim amser i wneud y gwaith. A bydd y negeseuon hynny ar ôl cyfarfodydd yn lladd gweddill yr amser a dealltwriaeth o beth i'w wneud nesaf. 

Dyna pam mai dim ond y cam cyntaf yw cyfarfod. Mae gennym rai problemau o hyd:

 • Cyfathrebu gwael
 • Diffyg nodau ar y cyd
 • Cyfranogiad annigonol

Weithiau, bydd pobl yn ceisio trosglwyddo gwybodaeth bwysig am y prosiect i'w cydweithwyr. Ond yn lle'r neges yn mynd drwodd, mae'r peiriant sibrydion yn gwneud popeth drostyn nhw. Pan nad yw pobl yn gwybod sut i rannu eu meddyliau a'u syniadau yn iawn ac yn yr amgylchedd cywir, collir gwybodaeth ar y ffordd i'r derbynnydd. 

Mae'r rhain yn symptomau cwmni sy'n cael trafferth gyda phroblemau cyfathrebu. Ac mae'n dechrau eu gwella gyda chyfarfodydd. Ond mae gennym ni ateb arall bob amser.

Arwain pawb i gyfathrebu dros y prosiect. 

Cyfathrebu amlddisgyblaethol mewn timau

Nodweddion gorau'r dull hwn:

 • Tryloywder
 • Cyfranogiad
 • Cyfnewid gwybodaeth a sgiliau
 • Addysg ddi-stop

Mae hwn yn strwythur hynod gymhleth sy'n anodd ei greu. Efallai eich bod chi'n gwybod ychydig o fframweithiau sy'n defnyddio'r dull hwn: Agile, Lean, Scrum. Nid oes ots beth rydych chi'n ei enwi; mae pob un ohonynt wedi'i adeiladu ar yr egwyddor “gwneud popeth gyda'i gilydd ar yr un pryd”. Nod yr holl galendrau hynny, ciwiau tasg, cyflwyniadau demo, a chyfarfodydd stand-yp yw gwneud i bobl siarad am y prosiect yn aml a phawb gyda'i gilydd.

Dyna pam rwy'n hoffi Agile yn fawr, oherwydd mae'n cynnwys pwysigrwydd cyfathrebu fel rhagofyniad ar gyfer goroesi prosiect.

Ac os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ddadansoddwr nad yw'n hoffi Agile, edrychwch arno mewn ffordd arall: Mae'n eich helpu chi i ddangos canlyniadau eich gwaith - eich holl ddata wedi'i brosesu, y dangosfyrddau gwych hynny, eich setiau data - i wneud pobl gwerthfawrogi eich ymdrechion. Ond i wneud hynny, mae'n rhaid i chi gwrdd â'ch cydweithwyr a siarad â nhw wrth y ford gron.

Beth sydd nesaf? Mae pawb wedi dechrau siarad am y prosiect. Nawr mae gennym ni i brofi'r ansawdd o'r prosiect. I wneud hyn, mae cwmnïau fel arfer yn llogi ymgynghorydd sydd â'r cymwysterau proffesiynol uchaf. 

Mae prif faen prawf ymgynghorydd da (gallaf ddweud wrthych oherwydd fy mod i'n ymgynghorydd) yn lleihau ei ran yn y prosiect yn gyson.

Ni all ymgynghorydd fwydo darnau bach o gyfrinachau proffesiynol i gwmni yn unig oherwydd ni fydd hynny'n gwneud i'r cwmni aeddfedu a hunangynhaliol. Os na all eich cwmni fyw heb eich ymgynghorydd eisoes, dylech ystyried ansawdd y gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn. 

Gyda llaw, ni ddylai ymgynghorydd wneud adroddiadau na dod yn bâr ychwanegol o ddwylo i chi. Mae gennych eich cydweithwyr mewnol ar gyfer hynny.

Llogi Marchnatwyr ar gyfer Addysg, Nid Dirprwyo

Prif nod cyflogi ymgynghorydd yw addysg, trwsio strwythurau a phrosesau, a hwyluso cyfathrebu. Nid adrodd misol yw rôl ymgynghorydd ond yn hytrach mewnblannu ei hun yn y prosiect a chymryd rhan yn llwyr yn nhrefn feunyddiol y tîm.

A da ymgynghorydd marchnata strategol yn llenwi bylchau yng ngwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr y prosiect. Ond efallai na fydd ef neu hi byth yn gwneud y gwaith i rywun. Ac un diwrnod, bydd angen i bawb weithio'n iawn heb yr ymgynghorydd. 

Canlyniadau cyfathrebu effeithiol yw absenoldeb hela gwrachod a phwyntio bysedd. Cyn cychwyn ar dasg, mae pobl yn rhannu eu amheuon a'u cwestiynau ag aelodau eraill y tîm. Felly, mae'r mwyafrif o broblemau'n cael eu datrys cyn i'r gwaith ddechrau. 

Dewch i ni weld sut mae hynny i gyd yn dylanwadu ar ran fwyaf cymhleth y swydd dadansoddi marchnata: diffinio llif data ac uno data.

Sut mae'r Strwythur Cyfathrebu yn cael ei Ddrych wrth Drosglwyddo a Phrosesu Data?

Gadewch i ni dybio bod gennym dair ffynhonnell sy'n rhoi'r data canlynol i ni: data traffig, data cynnyrch e-fasnach / data prynu o'r rhaglen ffyddlondeb, a data dadansoddeg symudol. Byddwn yn mynd trwy'r camau prosesu data fesul un, o ffrydio'r holl ddata hwnnw i Google Cloud i anfon popeth i'w ddelweddu ynddo Stiwdio Data Google gyda chymorth Google BigQuery

Yn seiliedig ar ein hesiampl, pa gwestiynau ddylai pobl fod yn eu gofyn i sicrhau cyfathrebu clir yn ystod pob cam o brosesu data?

 • Cam casglu data. Os anghofiwn fesur rhywbeth pwysig, ni allwn fynd yn ôl mewn amser a'i gofio. Pethau i'w hystyried ymlaen llaw:
  • Os nad ydym yn gwybod beth i enwi'r paramedrau a'r newidynnau pwysicaf, sut allwn ni ddelio â'r holl lanast?
  • Sut bydd digwyddiadau'n cael eu nodi?
  • Beth fydd y dynodwr unigryw ar gyfer llifoedd data a ddewiswyd?
  • Sut y byddwn yn gofalu am ddiogelwch a phreifatrwydd? 
  • Sut y byddwn yn casglu data lle mae cyfyngiadau ar gasglu data?
 • Mae data uno yn llifo i'r nant. Ystyriwch y canlynol:
  • Prif egwyddorion ETL: A yw'n swp neu'n fath o drosglwyddo data? 
  • Sut y byddwn yn marcio'r cysylltiad rhwng trosglwyddiadau data nentydd a swp? 
  • Sut y byddwn yn eu haddasu yn yr un sgema data heb golledion a chamgymeriadau?
  • Cwestiynau amser a chronoleg: Sut y byddwn yn gwirio'r amserlenni? 
  • Sut allwn ni wybod a yw adnewyddu a chyfoethogi data yn gweithio'n gywir o fewn amserlenni?
  • Sut y byddwn yn dilysu hits? Beth sy'n digwydd gyda hits annilys?

 • Cam agregu data. Pethau i'w hystyried:
  • Lleoliadau arbenigol ar gyfer prosesau ETL: Beth sy'n rhaid i ni ei wneud â data annilys?
   Patch neu ddileu? 
  • A allwn ni gael elw ohono? 
  • Sut y bydd yn effeithio ar ansawdd y set ddata gyfan?

Yr egwyddor gyntaf ar gyfer pob un o'r camau hyn yw bod y camgymeriadau'n pentyrru ar ben ei gilydd ac yn etifeddu oddi wrth ei gilydd. Bydd data a gesglir â nam ar y cam cyntaf yn gwneud i'ch pen losgi ychydig yn ystod yr holl gamau dilynol. A'r ail egwyddor yw y dylech ddewis pwyntiau ar gyfer sicrhau ansawdd data. Oherwydd yn y cam agregu, bydd yr holl ddata yn cael ei gymysgu gyda'i gilydd, ac ni fyddwch yn gallu dylanwadu ar ansawdd y data cymysg. Mae hyn yn bwysig iawn ar gyfer prosiectau dysgu peiriannau, lle bydd ansawdd y data yn effeithio ar ansawdd y canlyniadau dysgu peiriant. Mae canlyniadau da yn anghyraeddadwy gyda data o ansawdd isel.

 • Delweddu
  Dyma'r cam Prif Swyddog Gweithredol. Efallai eich bod wedi clywed am y sefyllfa pan fydd y Prif Swyddog Gweithredol yn edrych ar y niferoedd ar y dangosfwrdd ac yn dweud: “Iawn, mae gennym lawer o elw eleni, hyd yn oed yn fwy nag o'r blaen, ond pam mae'r holl baramedrau ariannol yn y parth coch. ? ” Ac ar hyn o bryd, mae'n rhy hwyr i edrych am y camgymeriadau, gan y dylent fod wedi cael eu dal amser maith yn ôl.

Mae popeth yn seiliedig ar gyfathrebu. Ac ar bynciau sgwrsio. Dyma enghraifft o'r hyn y dylid ei drafod wrth baratoi ffrydio Yandex:

BI Marchnata: Snowplow, Google Analytics, Yandex

Dim ond ynghyd â'ch tîm cyfan y byddwch chi'n dod o hyd i'r atebion i'r mwyafrif o'r cwestiynau hyn. Oherwydd pan fydd rhywun yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar ddyfalu neu farn bersonol heb brofi'r syniad gydag eraill, gall camgymeriadau ymddangos.

Mae cymhlethdodau ym mhobman, hyd yn oed yn y lleoedd symlaf.

Dyma un enghraifft arall: Wrth olrhain sgoriau argraff cardiau cynnyrch, mae dadansoddwr yn sylwi ar wall. Yn y data taro, anfonwyd yr holl argraffiadau o'r holl faneri a chardiau cynnyrch reit ar ôl llwytho tudalennau. Ond ni allwn fod yn sicr a edrychodd y defnyddiwr ar bopeth ar y dudalen mewn gwirionedd. Daw'r dadansoddwr i'r tîm i'w hysbysu am hyn yn fanwl.

Dywed y BI na allwn adael y sefyllfa fel 'na.

Sut allwn ni gyfrifo'r CPM os na allwn ni hyd yn oed fod yn siŵr a ddangoswyd y cynnyrch? Beth yw'r CTR cymwys ar gyfer y lluniau felly?

Mae'r marchnatwyr yn ateb:

Edrychwch, bawb, gallwn greu adroddiad yn dangos y CTR gorau a'i wirio yn erbyn baner neu lun creadigol tebyg mewn lleoedd eraill.

Ac yna bydd y datblygwyr yn dweud:

Oes, gallwn ddatrys y broblem hon gyda chymorth ein hintegreiddio newydd ar gyfer olrhain sgrolio a gwirio gwelededd pwnc.

Yn olaf, dywed dylunwyr UI / UX:

Ydw! Gallwn ddewis a oes angen y sgrôl neu'r pasiant diog neu dragwyddol arnom o'r diwedd!

Dyma'r camau aeth y tîm bach hwn drwyddynt:

 1. Wedi diffinio'r broblem
 2. Wedi cyflwyno canlyniadau busnes y broblem
 3. Mesur effaith newidiadau
 4. Penderfyniadau technegol wedi'u cyflwyno
 5. Wedi darganfod yr elw dibwys

I ddatrys y broblem hon, dylent wirio'r casglu data o bob system. Ni fydd datrysiad rhannol mewn un rhan o'r sgema data yn datrys y broblem fusnes.

alinio addasu dyluniad

Dyna pam mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd. Rhaid casglu'r data yn gyfrifol bob dydd, ac mae'n waith caled gwneud hynny. Ac mae'r rhaid cyflawni ansawdd y data gan llogi'r bobl iawn, prynu'r offer cywir, a buddsoddi arian, amser ac ymdrech i adeiladu strwythurau cyfathrebu effeithiol, sy'n hanfodol ar gyfer llwyddiant sefydliad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.