Beth Yw'r Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf yn 2018?

Sgiliau Marchnata ar gyfer 2018

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar gwricwlwm ar gyfer gweithdai marchnata digidol ac ardystiadau ar gyfer cwmni rhyngwladol a phrifysgol, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn siwrnai anhygoel - gan ddadansoddi’n ddwfn sut mae ein marchnatwyr yn cael eu paratoi yn eu rhaglenni gradd ffurfiol, a nodi bylchau a fydd yn gwneud eu sgiliau’n fwy marchnadadwy yn y gweithle.

Yr allwedd i raglenni gradd traddodiadol yw bod y cwricwla yn aml yn cymryd sawl blwyddyn i gael eu cymeradwyo. Yn anffodus, mae hynny'n rhoi graddedigion flynyddoedd ar ôl wrth iddynt fynd i mewn i'r gweithle oni bai eu bod wedi cael interniaethau adeiladol iawn.

Yn bwysicach na dysgu tirwedd gyfnewidiol llwyfannau technoleg marchnata, mae angen i farchnatwyr fod â dull disgybledig o gynllunio, mesur a gweithredu unrhyw fenter farchnata. Dyma pam y datblygais y rhestr wirio ymgyrch farchnata… Mae'n rhestr drylwyr sy'n sicrhau y bydd eich menter mor llwyddiannus ag y gall fod.

Mae technoleg a'r cyfryngau cymdeithasol wedi cael effaith ddwys ar farchnata dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn gymaint felly, fel y gallai fod angen i berchnogion busnesau bach, entrepreneuriaid a marchnatwyr ddiweddaru eu setiau sgiliau er mwyn ymgysylltu'n iawn â'r genhedlaeth nesaf o ddefnyddwyr (Gen Z) wrth ddefnyddio technolegau blaengar yn effeithiol. Baglor mewn Marchnata Prifysgol Maryville

Mae Prifysgol Maryville wedi llunio'r rhestr fanwl hon o sgiliau sy'n angenrheidiol i farchnatwyr lwyddo yn y gweithle. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen eu post llawn gyda'r ffeithlun isod, 11 Sgiliau Marchnata Modern ar gyfer Arloeswyr Busnes i'w Meistroli.

Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf ar gyfer 2018

 1. Marchnata Cynnwys - Gall sefydliadau o bob math ddefnyddio marchnatwyr sy'n creu cynnwys gwreiddiol, gafaelgar a chreadigol. Mae 86% o farchnatwyr yn defnyddio marchnata cynnwys fel rhan reolaidd o'u strategaeth, p'un a ydyn nhw'n gweithio i gyd-dyriadau byd-eang neu'n fusnesau bach, lleol. Fodd bynnag, dim ond 36% sy'n asesu bod eu harbenigedd marchnata cynnwys yn aeddfed neu'n soffistigedig. Mae creu a rheoli cynnwys, dadansoddeg gwe, a rheoli prosiectau digidol i gyd yn sgiliau allweddol yn y maes hwn.
 2. Marchnata Symudol - Mae 219.8 miliwn o Americanwyr - 67.3% o boblogaeth yr UD - yn berchen ar ffôn clyfar. Mae hyn yn gwneud strategaethau symudol yn hanfodol i ymdrechion marchnata sefydliad. Mae'r cyfle i gyrraedd cynulleidfa eang trwy ffôn symudol yn sylweddol, wrth i Americanwyr edrych ar eu ffonau 47 gwaith y dydd ar gyfartaledd. Mae'r nifer honno bron yn ddwbl ar gyfer Americanwyr 18 - 24 oed, sy'n gwirio eu ffonau 86 gwaith bob dydd ar gyfartaledd Mae sgiliau allweddol yn y maes hwn yn cynnwys dylunio symudol, datblygu symudol, a dadansoddeg e-fasnach.
 3. Marchnata E-bost - Mae marchnata e-bost wedi bod yn brif strategaeth ers sawl blwyddyn a bydd yn parhau i fod. Mae 86% o farchnatwyr yn defnyddio e-bost i ddosbarthu cynnwys marchnata. Mae awtomeiddio marchnata, strategaethau ymgysylltu â thanysgrifwyr, a strategaethau twf tanysgrifwyr i gyd yn lladdiadau pwysig yn y strategaeth hon.
 4. Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol - Mae 70% o Gen Z yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, gan wneud marchnata cyfryngau cymdeithasol yn dacteg hanfodol i gyrraedd y ddemograffig mae 69% o Gen Z yn defnyddio Instagram, gan ei wneud yn blatfform cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd y genhedlaeth. Dilynir hyn gan Facebook a Snapchat, a ddefnyddir 67% yr un. Ar gyfartaledd, mae marchnatwyr yn defnyddio pum platfform cyfryngau cymdeithasol i ddosbarthu cynnwys. Mae sgiliau allweddol yn y maes hwn yn cynnwys rheoli cyfryngau cymdeithasol, strategaeth gynnwys, a chyfeiriad creadigol.
 5. Marchnata Peiriannau Chwilio - Mae caffael traffig trwy chwiliadau organig a thaledig yn ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr aros yn gyfredol gyda newidiadau cyson. Er enghraifft, mae Google yn diweddaru ei algorithm fwy na 500 gwaith y flwyddyn. Mae optimeiddio peiriannau chwilio sy'n tyfu (SEO) a phresenoldeb organig yn brif flaenoriaeth ymhlith 69% o SEO marchnadwyr i mewn Gogledd America, hysbysebu chwilio taledig, ac optimeiddio gwefannau i gyd yn sgiliau allweddol yn y maes hwn.
 6. Cynhyrchu Fideo - Mae 76% o farchnatwyr yn cynhyrchu fideos fel rhan o'u strategaeth farchnata Gall y fideos hyn ymgorffori cyfweliadau, animeiddiadau ac arddulliau adrodd straeon eraill. Mae hon yn elfen hanfodol i gyrraedd Gen Z. Mae 95% o'r genhedlaeth yn defnyddio Youtube, gyda 50% ohonyn nhw'n dweud “na allan nhw fyw heb” y wefan sy'n cael ei gyrru gan fideo. Ymhlith y sgiliau allweddol yn y maes hwn mae golygu fideo, animeiddio a churadu cynnwys.
 7. Dadansoddi data - Mae 85% o farchnatwyr yn defnyddio offer dadansoddeg yn eu tactegau marchnata. Analytics yw'r set sgiliau ail-anoddaf i'w darganfod mewn talent marchnata newydd, gydag 20% ​​o farchnatwyr yn nodi ei bod yn anodd dod o hyd iddynt Er gwaethaf yr anhawster hwn, mae 59% o farchnatwyr yn bwriadu cynyddu eu sgiliau dadansoddeg busnes digidol yn eu sefydliadau. Mae cloddio data, delweddu data a dadansoddi ystadegol i gyd yn sgiliau allweddol yn y maes hwn.
 8. Blogio - Mae 70% o farchnatwyr yn defnyddio blogiau i ddosbarthu cynnwys at ddibenion marchnata a gall blogio yn amlach roi hwb i draffig Cafodd cwmnïau sy'n cyhoeddi 16+ o swyddi bob mis bron i 3.5 gwaith yn fwy o draffig na chwmnïau sy'n cyhoeddi rhwng 0-4 post misol. Ymhlith y sgiliau allweddol yn y maes hwn mae creadigrwydd, ysgrifennu copi a gwreiddioldeb.
 9. Sgiliau Gweithredol - Sgiliau gweithredol strategol yw'r brif set sgiliau y mae marchnatwyr digidol yn ei nodi fel rhai hanfodol i'w galluogi i fodloni eu gofynion cyffredinol. Fodd bynnag, canfuwyd hefyd mai'r set sgiliau anoddaf i'w chael mewn talent marchnata newydd. Mae cyllidebu, aliniad sefydliadol, a ROI a mesur metrigau i gyd yn sgiliau allweddol yn y maes hwn.
 10. Sgiliau Profiad y Defnyddiwr - Dadansoddeg profiad defnyddiwr yw'r duedd fwyaf heriol i farchnatwyr. Fodd bynnag, gall arbenigwyr profiad defnyddwyr daflu goleuni ar ddewis ac ymddygiad cwsmeriaid a helpu i ddylunio gwefannau ac apiau i yrru cadw a gwerthu cwsmeriaid. Mae ymchwil, darparu mewnwelediad ymddygiad cwsmeriaid, a chodio i gyd yn sgiliau hanfodol yn y maes hwn.
 11. Sgiliau Dylunio Sylfaenol - Mae 18% o farchnatwyr yn nodi bod sgiliau dylunio yn anodd dod o hyd iddynt mewn talent marchnata newydd, gan ei gwneud y drydedd set anoddaf i'w darganfod mewn talent marchnata newydd. Fodd bynnag, mae angen i gynnwys marchnata yn ei holl fformatau fod yn apelio yn weledol o hyd, ac mae'r sgiliau hyn yn parhau i fod galw mawr amdano. Ymhlith y sgiliau allweddol yn y maes hwn mae dylunio graffig, creadigrwydd a dylunio gweledol.

Dyma'r ffeithlun llawn:

Sgiliau Marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.