A ddylai Marchnatwyr roi'r gorau iddi ar bersonoli?

Personoli Marchnata

Adroddodd erthygl ddiweddar gan Gartner:

Erbyn 2025, bydd 80% o farchnatwyr sydd wedi buddsoddi mewn personoli yn cefnu ar eu hymdrechion.

Rhagfynegiadau 2020: Marchnatwyr, Nid Nhw Sy'n Mewn I Chi.

Nawr, gall hyn ymddangos yn safbwynt braidd yn ddychrynllyd, ond yr hyn sydd ar goll yw'r cyd-destun, a chredaf mai hwn yw…

Mae'n wirionedd eithaf cyffredinol bod anhawster tasg yn cael ei fesur mewn perthynas â'r offer a'r adnoddau sydd ar gael i chi. Er enghraifft, mae cloddio ffos gyda llwy de yn brofiad anfeidrol fwy diflas na gyda backhoe. Yn yr un modd, mae defnyddio llwyfannau data hen ffasiwn, etifeddiaeth ac atebion negeseuon i yrru eich strategaeth bersonoli yn llawer mwy costus ac anodd nag y mae angen iddo fod. Mae'n ymddangos bod y safbwynt hwn yn cael ei ategu gan y ffaith, pan ofynnwyd iddynt, fod marchnatwyr wedi dyfynnu diffyg ROI, peryglon rheoli data, neu'r ddau, fel eu prif resymau dros roi'r gorau iddi.

Nid yw'n syndod. Mae personoli'n anodd, ac mae angen i lawer o bethau ddod at ei gilydd mewn symffoni er mwyn iddo gael ei wneud yn effeithiol ac yn effeithlon. Yn yr un modd â llawer o agweddau ar fusnes, mae gweithredu strategaeth farchnata yn llwyddiannus ar groesffordd tair cydran hanfodol; Mae pobl, Proses a Thechnoleg, ac anawsterau'n codi pan nad yw'r cydrannau hynny - neu na allant - gadw i fyny â'i gilydd.

Personoli: Pobl

Gadewch i ni ddechrau Pobl: Mae personoli ystyrlon ac effeithiol yn dechrau gyda bod â'r bwriad cywir, i roi'r cwsmer yng nghanol naratif gwerth-ganolog. Ni all unrhyw faint o AI, dadansoddeg ragfynegol nac awtomeiddio ddisodli'r ffactor pwysicaf mewn cyfathrebu: EQ. Felly, mae cael y bobl iawn, gyda'r meddylfryd cywir, yn sylfaenol. 

Personoli: Proses

Nesaf, gadewch i ni edrych ar Proses. Dylai proses ymgyrchu ddelfrydol fod yn ystyriol o nodau, gofynion, mewnbwn a llinellau amser pob cyfrannwr, a chaniatáu i dimau weithio yn y modd y maent yn fwyaf hyderus, cyfforddus ac effeithiol. Ond mae gormod o farchnatwyr yn cael eu gorfodi i gyfaddawdu, gan ddarganfod bod eu prosesau wedi'u cyfyngu a'u pennu gan ddiffygion eu hoffer a'u platfformau marchnata. Dylai'r broses wasanaethu'r tîm, nid y ffordd arall.

Personoli: Technoleg

Yn olaf, gadewch i ni siarad am Technoleg. Dylai eich llwyfannau ac offer marchnata fod yn ffwlcrwm galluogi, lluosydd grym, nid ffactor cyfyngu. Mae personoli yn gofyn bod marchnatwyr gwybod eu cwsmeriaid, a gwybod mae angen data ar eich cwsmeriaid ... mae llawer o ddata, o lawer o ffynonellau, yn cael ei gasglu a'i ddiweddaru'n barhaus. Nid yw cael y data bron yn ddigon. Y gallu i gyrchu a didoli mewnwelediadau gweithredadwy o'r data sy'n caniatáu i farchnatwyr gyflwyno negeseuon wedi'u personoli sy'n cynnal cyflymder a chyd-destun profiadau cwsmeriaid heddiw. 

Llawer o'r rhai mwyaf cyfarwydd a ymddiried mae platfformau yn ei chael hi'n anodd cwrdd â'r gofynion cynyddol sy'n herio'r marchnatwr modern. Mae data sy'n cael ei storio mewn strwythurau tablular hŷn (perthynol neu fel arall), yn ei hanfod yn anoddach (a / neu'n ddrud) i'w storio, ei raddfa, ei ddiweddaru a'i ymholi na data mewn strwythurau nad ydynt yn dablau, fel araeau.

Mae'r mwyafrif o lwyfannau negeseuon etifeddiaeth yn defnyddio cronfa ddata sy'n seiliedig ar SQL, sy'n ei gwneud yn ofynnol bod marchnatwyr naill ai'n adnabod SQL, neu'n eu gorfodi i ildio rheolaeth ar eu hymholiadau a'u segmentu i TG neu Beirianneg. Yn olaf, mae'r llwyfannau hŷn hyn fel rheol yn diweddaru eu data trwy ETLs ac adnewyddiadau nos, gan gyfyngu ar allu marchnatwyr i gyflwyno negeseuon sy'n berthnasol ac yn amserol.

Cyflwyno Iterable

Mewn cyferbyniad, mae llwyfannau modern fel iradwy, defnyddio strwythurau data NoSQL mwy graddadwy, gan ganiatáu ar gyfer ffrydiau data amser real a chysylltiadau API o sawl ffynhonnell ar yr un pryd. Mae strwythurau data o'r fath yn gynhenid ​​yn gyflymach i'w segmentu ac yn haws eu cyrchu i yrru elfennau personoli, gan leihau cost amser a chyfle adeiladu a lansio ymgyrchoedd yn sylweddol. 

Wedi'u hadeiladu'n fwy diweddar na'u cystadleuwyr mwy deiliadaeth, mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn hefyd yn frodorol yn cynnwys neu'n cefnogi sawl sianel gyfathrebu, megis e-bost, gwthio symudol, mewn-app, SMS, gwthio porwr, ail -getio cymdeithasol a phost uniongyrchol, gan rymuso marchnatwyr i gyflenwi'n haws. un continwwm profiad wrth i ddefnyddwyr symud eu profiad ar draws sianeli brand a phwyntiau cyffwrdd. 

Er y gall yr atebion hyn fflatio cromlin soffistigedigrwydd rhaglenni a byrhau amser-i-werth marchnata, mae mabwysiadu wedi bod yn eithaf araf ymhlith brandiau mwy neu hirsefydlog, sydd yn draddodiadol yn fwy ceidwadol ac yn wrth-risg. Felly, mae llawer o'r fantais wedi symud i frandiau newydd neu rai sy'n dod i'r amlwg sydd ag ychydig iawn o fagiau technegol blaenorol neu emosiynol trawma.

Nid yw defnyddwyr yn debygol o ollwng eu disgwyliadau o werth, cyfleustra a phrofiad ar unrhyw adeg yn fuan. Mewn gwirionedd, mae hanes yn ein dysgu bod y disgwyliadau hynny yn debygol o dyfu yn unig. Nid yw gadael eich strategaeth bersonoli yn gwneud unrhyw synnwyr mewn marchnad orlawn, ar adeg lle gellir dadlau mai profiad y cwsmer yw cyfle gorau unrhyw farchnatwr i gyflawni a gwahaniaethu eu gwerth brand, yn enwedig gan fod digon o ddewisiadau amgen hyfyw ar gael. 

Dyma bum ymrwymiad y gall marchnatwyr a'u sefydliadau eu gwneud i'w helpu trwy esblygiad llwyddiannus:

  1. Diffiniwch y profiad rydych chi am gyflawni. Gadewch i hynny fod yn bwynt cwmpawd i bawb arall.
  2. Cytuno bod angen newid a ymrwymo iddo.
  3. Gwerthuswch atebion a all fod yn newydd neu'n anghyfarwydd. 
  4. Penderfynwch fod y gwobrwyo mae'r canlyniad yn fwy na'r risgiau canfyddedig.
  5. Gadewch i'r bobl ddiffinio'r proses; gadewch i'r broses osod y gofynion ar gyfer technoleg.

Marchnadoedd cael i gloddio'r ffos, ond dydych chi ddim cael i ddefnyddio llwy de.

Gofynnwch am Demo Iterable

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.