Hei Mike! Mae marchnata hefyd yn ymwneud â'r colur

Ddoe, cefais e-bost gan ddarllenydd, Mike, a ofynnodd pam y byddwn yn rhoi llun ar fy mlog sy'n fy arddangos fel gwallt tywyll, ffit a thocio pan - mewn gwirionedd - rwy'n graeanu ac yn rhy drwm. Yn eironig ddigon, fi yw'r llun a welwch ar fy mlog tua 5 mlynedd yn ôl. Rydw i wedi ennill ychydig bunnoedd ac mae fy ngwallt yn fwy llwyd, ond fi sydd yno.

doug sethAr fy mhen am dudalen, fe welwch lun ohonof yn cwrdd â Seth Godin. Mae'r llun yn fy mhennawd wedi i mi yn yr un siwt â'r siwt rydw i'n ei gwisgo yn y llun gyda Seth. Dyma fy hoff siwt ac rydw i'n dal i'w gwisgo. Nid wyf erioed wedi ei deilwra, ond rwy'n gweld bod fy mol yn pwyso dros fy ngwregys yn llawer mwy nag erioed.

Yn ystod y mis diwethaf rydw i wedi cael fy ysgogi i ollwng rhai bunnoedd ac wedi gostwng 10 pwys. A bod yn onest, gallwn sefyll i golli 100 pwys. Rwy'n bendant yn ordew - canlyniadau ffordd o fyw o ddim ymarfer corff a gormod o fwyd.

Beth bynnag, cefais fy syfrdanu gan e-bost Mike ond roeddwn yn teimlo gorfodaeth i'w ateb. Pwrpas fy llun yn fy mhennawd yw peidio â dod o hyd i'r llun mwyaf arswydus y gallaf ddod o hyd iddo a'i bostio yno i ddychryn pobl. Mae'n ddarlun rwy'n ei hoffi. Rydw i, mewn gwirionedd, yn adnabyddadwy yn y llun (nid yw BOD yn bell yn ôl) ac mae pobl yn dod ataf bob hyn a hyn i adael i mi wybod eu bod yn darllen fy mlog.

Mae'r llun yn gwneud ei waith ... mae'n rhoi wyneb croesawgar i'm blog ac yn dangos i bobl fod rhywun go iawn y tu ôl iddo.

Pamela Anderson heb Colur Ydych chi erioed wedi gweld Pamela Anderson heb golur? A oes unrhyw un yn mynd i fyny i Pamela ac yn dweud wrthi ei bod hi'n 'dweud celwydd' wrth bobl oherwydd ei bod hi'n edrych cymaint yn well gyda phunnoedd o golur? Wrth gwrs ddim! A'i hunig sgil is i edrych yn dda.

Nid yw fy swydd i fod yn fodel gwrywaidd nac yn actor. Fy ngwaith yw gweithio o fewn y meysydd marchnata a thechnoleg a rhannu'r wybodaeth honno â darllenwyr fy mlog. Os ydych chi'n meddwl fy mod i rywsut yn gwneud anghymwynas â neb neu'n bod yn anonest trwy dynnu llun hudoliaeth gorfforaethol braf ohonof fy hun a'i bostio yn fy mhennawd ... cael bywyd.

Mike, rhaid i chi fod yr un boi sy'n anfon ei hamburger yn ôl oherwydd nad yw'n edrych fel y masnachol. Ydych chi wedi ysgrifennu Tom Cruise eto i adael iddo wybod y dylai edrych mor fyr ag y mae yn ei ffilmiau? Y tro nesaf y byddwch chi'n penderfynu cysylltu â mi trwy fy ffurflen gyswllt, dynio i fyny a defnyddio cyfeiriad e-bost go iawn. Ysgrifennais y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei basio imi a bownsiodd.

PS: Nid wyf yn gwisgo unrhyw golur yn y llun pennawd. 🙂

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Douglas,

  Ar ôl darllen trwy'r post hwn roeddwn yn teimlo gorfodaeth i wneud sylwadau arno. Mae astudio cysylltiadau cyhoeddus wedi rhoi persbectif diddorol i mi ar yr hen adage? Canfyddiad yw realiti a rhaid ei reoli. Rwy'n ei chael hi'n hynod ddiddorol faint o bobl sydd - fel y darllenydd Mike - sydd naill ai ddim yn ymwybodol bod y ffenomen hon yn bodoli, neu sydd fel arall yn cael eu sgandalio'n llwyr ganddo. Rwy'n credu bod eich dadl yn cefnogi hyn fel arfer derbyniol wedi'i saernïo'n dda iawn. Mae'n wir braf gweld wyneb croesawgar ar frig eich blog ac nid o gwbl y tu hwnt i gwmpas rheswm neu foesoldeb i weld pam y byddech chi'n dewis plentyn iau, mwy croesawgar? edrych wyneb i'w gyflwyno i'r cyhoedd. Roedd y darn Pamela Anderson yn hynod ddiddorol a doniol. Hwn oedd y tro cyntaf i mi erioed weld Pam heb ei cholur? ddyn, dwi'n teimlo felly? dweud celwydd wrth! Rwy’n siŵr nad oes neb (heblaw Mike wrth gwrs) yn ymbellhau eich ergyd hudoliaeth gorfforaethol. Rwyf am un yn eithaf hapus eich bod wedi dewis ei bostio a hyd yn oed yn fwy fel bod Mike wedi penderfynu eich galw arno, heb bobl fel Mike, ni fyddem erioed wedi cael pleser yr ystum ffraeth hwnnw o'ch un chi. Wedi'r cyfan, nid yn unig y mae marchnata? Hefyd am y colur ,? mae hefyd yn ymwneud â'r gallu i herio camwedd negyddoldeb yn achlysurol mewn modd sy'n broffesiynol ac ar yr un pryd yn ddigon ffraeth a chreadigol i siglo'r cyhoedd i'ch ochr chi. Da iawn.

 3. 3

  Ouch Doug, yn ysglyfaeth i droliau nad ydyn nhw hyd yn oed yn postio sylwadau? Rwy'n dymuno pob lwc ichi golli'r pwysau. Mae un o'ch cyn-gasglwyr, Dan W., yn parhau i ollwng bunnoedd yn dawel a gobeithio y gallwch chi wneud yr un peth.

 4. 4

  Llongyfarchiadau ar y 10 pwys, Doug, a phob lwc gyda'r drefn ymarfer yn y dyfodol. Rwy'n un o'r rhai lwcus hynny, wedi fy mendithio â metaboledd uchel, ond rwy'n siŵr y bydd yn gostwng yn ddigon buan, wrth i mi gyrraedd fy 30au.

 5. 5

  Swydd dda Doug am ollwng rhywfaint o bwysau. Mae mor hawdd gwisgo'r bunnoedd ac mor anodd eu cael i ffwrdd.

  Fodd bynnag, rwy’n poeni y byddech yn galw rhywun allan fel hyn mewn swydd gyhoeddus.

  Cysylltodd y person hwn Mike â chi, yn breifat, i ddod â rhywbeth i fyny ac oherwydd iddo eich “dychryn” chi, mae hynny'n ei gwneud hi'n deilwng o swydd?

  Pa negeseuon e-bost preifat eraill ydych chi'n eu derbyn ac yn troi'n swyddi? efallai bod angen polisi preifatrwydd arnoch chi ar eich gwefan?

  Dywed un o'ch sylwadau uchod gan Patrick Farrell “cwympo ysglyfaeth i droliau nad ydyn nhw hyd yn oed yn postio sylwadau” ond dwi ddim yn gweld sut mae e-bost preifat yn cael ei ystyried yn drolio.

  Yn amlwg, cododd Mike bwynt dilys a gwnaethoch roi sylw iddo yn y swydd hon.

  Rwy'n cytuno ei bod ychydig yn gamarweiniol cael llun hŷn fel eich pennawd. Rwyf hefyd yn cytuno â pham y gwnaethoch hynny.

  Fodd bynnag, beth os yw rhywun eisiau eich llogi ar gyfer sgwrs neu gyflwyniad a'u bod yn meddwl eu bod yn cael y boi o'ch pennawd, yna pan fyddwch chi'n arddangos ac yn edrych yn wahanol?

  Ar unrhyw gyfradd, swydd dda ar ollwng pwysau. Bydd gwneud teithiau cerdded bob dydd ac yfed llawer o ddŵr yn helpu.

  Hefyd, rheoli dognau hefyd. Rwy'n gwybod ei bod hi'n anodd ond rydych chi'n ymddangos fel person ymroddedig. Gallwch chi ei wneud. Mae gan eich darllenwyr ffydd ynoch chi.

  • 6

   Hm. Dyma'r swydd roeddwn i'n ceisio rhoi sylwadau arni, ond doeddwn i ddim yn gallu. Nawr, rwy'n falch o hynny oherwydd mae'n rhoi cyfle i mi weld beth oedd gan eraill i'w ddweud.

   Nid wyf yn credu eich bod yn edrych yn llawer gwahanol yn bersonol nag yn eich llun pennawd. Mae'n “headshot” wedi'r cyfan, ac rydyn ni bob amser yn edrych ychydig yn wahanol pan fyddwch chi'n ychwanegu'r pecyn cyfan at ei gilydd. Beth maen nhw eisiau ichi ei wneud? Postio llun corff llawn ohonoch chi yn y pennawd? Nawr byddai BOD yn sicr yn cyfrannu at y wybodaeth a'r addysg a gawn o'ch gwefan, onid ydych chi'n meddwl? (rhowch gofrestr y llygaid a choegni “julie” yma) Rwyf bob amser yn dewis pa flogiau i'w darllen yn seiliedig ar p'un a allaf gael delwedd gywir o'r blogiwr ai peidio.

   Rwy'n anghytuno'n bendant â'r datganiad bod eich llun hŷn yn gamarweiniol, yn enwedig wrth gael fy llogi i siarad neu roi cyflwyniad. Rydych chi mewn gwirionedd yn darparu'r gwasanaethau hynny ar gyfer fy sefydliad ac mae'n rhaid i mi ddweud bod pawb bob amser yn ofnadwy o'r swm enfawr maen nhw'n ei ddysgu gennych chi. Nid oes unrhyw un yn ymwneud â'ch ymddangosiad corfforol (cyhyd â'ch bod chi'n cawod ac yn gwisgo, rwy'n siŵr).

   Fel ffrind personol a chydweithiwr busnes dywedaf, cadwch eich llun yn y pennawd fel y mae a pheidiwch â rhoi meddwl arall iddo. Mae'n cynrychioli eich gwên orfoleddus a charedigrwydd diffuant; mae eich geiriau a'ch swyddi yn cynrychioli eich deallusrwydd a'ch sgiliau casglu a lledaenu gwybodaeth helaeth.

   Grr. Mae'r pwnc hwn wedi “codi fy haclau i fyny”. Llongyfarchiadau ar golli pwysau a'i gadw i fyny, serch hynny! Rydym am i chi fod mor iach ag y gallwch fod o bosibl. Ni allaf ddychmygu pa fath o ddeinameg yr hoffech chi gyda mwy o egni ..... gwyliwch y byd ……

   Jules

 6. 7

  Waw - mae gan bawb eu barn eu hunain am y swydd hon a dyna bwrpas sylwadau. Yn bersonol, credaf ei bod yn syniad da postio hyn. Roedd yn agoriad llygad imi sylweddoli ei bod yn bwysig rhoi picutre ohonoch chi'ch hun sy'n edrych yn dda. Wrth gwrs, nid ydych chi eisiau llun sy'n eich gwneud chi'n anadnabyddadwy, ond yn yr achos hwn, wnaethoch chi ddim. Diolch am dynnu sylw pawb ohonom at y cysyniad marchnata hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.