Yr hyn y mae angen i farchnatwyr ei wybod am Amddiffyn Eiddo Deallusol

marchnata eiddo deallusol cyfreithiol

Wrth i farchnata - a phob gweithgaredd busnes arall - ddod yn fwyfwy dibynnol ar dechnoleg, mae amddiffyn eiddo deallusol wedi dod yn brif flaenoriaeth i gwmnïau llwyddiannus. Dyna pam y mae'n rhaid i bob tîm marchnata ddeall pethau sylfaenol cyfraith eiddo deallusol.

Beth yw eiddo deallusol?

Mae system gyfreithiol America yn darparu rhai hawliau ac amddiffyniadau i berchnogion eiddo. Mae'r hawliau a'r amddiffyniadau hyn hyd yn oed yn ymestyn y tu hwnt i'n ffiniau trwy gytundebau masnach. Gall eiddo deallusol fod yn unrhyw gynnyrch o'r meddwl y mae'r gyfraith yn ei amddiffyn rhag defnydd anawdurdodedig gan eraill mewn masnach.

Gall eiddo deallusol - gan gynnwys dyfeisiadau, dulliau busnes, prosesau, creadigaethau, enwau busnes a logos - fod ymhlith asedau mwyaf gwerthfawr eich busnes. Fel perchennog busnes mae'n rhaid i chi ddeall bod amddiffyn eich eiddo deallusol yr un mor bwysig â sicrhau unrhyw ased arall ar eich mantolen. Rhaid i chi ddeall yr hawliau a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig ag optimeiddio a monetizing eich eiddo deallusol.

Defnyddio Cyfraith IP i Amddiffyn Eich Eiddo Deallusol

Mae pedwar math sylfaenol o eiddo deallusol: patentau, nodau masnach, hawlfreintiau, a chyfrinachau masnach.

  1. Patents

Os ydych chi wedi datblygu technoleg berchnogol, mae amddiffyniad patent ffederal yn rhoi hawl unigryw i'ch cwmni wneud, defnyddio, gwerthu neu fewnforio'r ddyfais neu'r darganfyddiad am gyfnod cyfyngedig. Cyn belled â bod eich technoleg yn newydd, yn ddefnyddiol ac yn anymarferol, gellir rhoi hawliau unigryw i chi ei defnyddio a fydd yn parhau trwy gydol y patent.

Gall ffeilio patent fod yn broses feichus a hir. Mae'r Unol Daleithiau yn gweithredu o dan system gyntaf i ffeilio, nid y system gyntaf i greu, sy'n golygu y bydd y dyfeisiwr gyda'r dyddiad ffeilio cynharaf yn cael yr hawliau i'r patent. Mae hyn yn gwneud amseriad eich ffeilio yn hollbwysig. Er mwyn cadw dyddiad ffeilio cynharach, mae llawer o fusnesau yn dewis ffeilio am batent dros dro haws ei sicrhau yn gyntaf. Mae hyn yn rhoi blwyddyn iddynt gwblhau cais am batent dros dro.

Mae'n bwysig cydnabod bod patent a gyhoeddwyd gan Swyddfa Batent a Nodau Masnach yr Unol Daleithiau (USPTO) yn berthnasol yn yr Unol Daleithiau yn unig. Os yw'ch cwmni'n cystadlu dramor ac angen amddiffyniad patent mewn gwledydd eraill, rhaid i chi wneud cais ym mhobman rydych chi eisiau amddiffyniad. Mae'r Cytundeb Cydweithrediad Patentau yn gwneud hyn yn haws gyda gweithdrefnau i ffeilio un cais patent rhyngwladol ar yr un pryd mewn 148 o aelod-wledydd.

  1. Nodau Masnach

Fel y gŵyr unrhyw weithiwr marchnata proffesiynol, mae nodau masnach yn ffordd hanfodol o amddiffyn brandiau cwmni. Mae nodau masnach yn amddiffyn unrhyw farciau nodedig, fel logo neu enw brand, sy'n gwahaniaethu'ch brand oddi wrth eraill yn y farchnad.

Yn syml, gall defnyddio nod masnach mewn masnach arwain at amddiffyn cyfraith gwlad. Yn dal i fod, mae cofrestru'ch marciau gyda'r USPTO nid yn unig yn sicrhau eich bod yn cael eich amddiffyn yn llawn, ond hefyd yn cynyddu'r set o rwymedïau sydd ar gael ichi os bydd rhywun yn torri ar eich nod masnach. Felly mae cofrestru yn darparu buddion sylweddol i gwmnïau, gan gynnwys rhybudd adeiladol i'r cyhoedd, yr hawl unigryw i ddefnyddio'r marc mewn cysylltiad â'r dosbarthiadau penodol o nwyddau neu wasanaethau a restrir yn y cofrestriad, ac achos gweithredu ffederal am unrhyw dor-cyfraith.

  1. Hawlfreintiau

Mae marchnata brand yn ei hanfod yn golygu creu gweithiau gwreiddiol, p'un ai ar ffurf delweddau hysbysebu, copi golygyddol neu hyd yn oed rhywbeth mor ymddangosiadol syml â swydd cyfryngau cymdeithasol. Gellir amddiffyn y mathau hyn o waith gan hawlfreintiau. Mae hawlfraint yn fath o amddiffyniad a ddarperir o dan statud hawlfraint Ffederal ar gyfer “gweithiau awduriaeth wreiddiol” a osodir mewn cyfrwng mynegiant diriaethol. Gall hyn gynnwys gweithiau deallusol cyhoeddedig a heb eu cyhoeddi fel barddoniaeth, nofelau, ffilmiau a chaneuon, ynghyd â hysbysebu copi, celf graffig, dyluniadau, meddalwedd gyfrifiadurol, a hyd yn oed bensaernïaeth.

Gall deiliad yr hawlfraint atal eraill rhag gwerthu, perfformio, addasu neu atgynhyrchu gwaith heb ganiatâd - hyd yn oed gweithiau tebyg iawn a ddefnyddir at ddiben tebyg. Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, bod hawlfreintiau yn amddiffyn ffurf mynegiant yn unig, nid y ffeithiau, y syniadau neu'r dulliau gweithredu sylfaenol.

Yn gyffredinol, mae hawlfreintiau'n atodi'n awtomatig i grewr gwaith newydd ar adeg ei greu, ond gallwch hefyd ddewis eu cofrestru'n ffurfiol gyda Swyddfa Hawlfraint yr Unol Daleithiau. Mae cofrestru yn darparu manteision sylweddol, gan gynnwys cael cofnod cyhoeddus o'r hawlfraint, rhai rhagdybiaethau dilysrwydd, a'r hawl i ddwyn achos cyfreithiol am dorri a chasglu iawndal statudol posibl a ffioedd atwrnai. Mae cofrestru gyda Thollau'r UD hefyd yn caniatáu ichi atal mewnforio copïau torri o'ch gwaith.

  1. Cyfrinachau Masnach

Categori arall o eiddo deallusol sy'n bwysig ei amddiffyn yw cyfrinachau masnach eich cwmni. Diffinnir “cyfrinach fasnach” fel gwybodaeth gyfrinachol, berchnogol sy'n rhoi mantais gystadleuol i'ch busnes. Gall hyn gynnwys unrhyw beth o restrau cwsmeriaid i dechnegau gweithgynhyrchu i weithdrefnau ar gyfer dadansoddeg. Mae cyfrinachau masnach yn cael eu gwarchod i raddau helaeth gan gyfraith y wladwriaeth, a fodelir yn gyffredinol ar ôl y Ddeddf Cyfrinachau Masnach Unffurf. Mae'r Ddeddf yn ystyried bod eich gwybodaeth berchnogol yn gyfrinach fasnach pan:

  • Mae'r wybodaeth yn fformiwla, patrwm, crynhoad, rhaglen, dyfais, dull, techneg, proses neu offeryn gwarchodedig arall;
  • Mae ei gyfrinachedd yn rhoi gwerth economaidd gwirioneddol neu bosibl i'r cwmni trwy beidio â bod yn hysbys nac yn hawdd ei ddarganfod; a
  • Mae'r cwmni'n cymryd ymdrechion rhesymol i gynnal ei gyfrinachedd.

Mae cyfrinachau masnach yn cael eu gwarchod am gyfnod amhenodol nes bod y gyfrinach yn cael ei datgelu'n gyhoeddus. Felly mae'n rhaid i bob cwmni osgoi datgeliad anfwriadol. Gweithredu cytundebau peidio â datgelu (NDAs) gyda gweithwyr a thrydydd partïon yw'r dull cyfreithiol mwyaf cyffredin o amddiffyn eich cyfrinachau masnach. Mae'r cytundebau hyn yn nodi'r hawliau a'r dyletswyddau sy'n ymwneud â gwybodaeth gyfrinachol, ac yn rhoi trosoledd i chi rhag ofn y bydd eich cyfrinachau masnach yn cael eu cam-ddefnyddio.

Mae camymddwyn yn digwydd pan gaffaelir y gyfrinach fasnach naill ai trwy ddulliau amhriodol neu drwy dorri hyder, ac y gellir ei gweithredu yn y llys. Gall pa mor helaeth y mae eich cwmni wedi defnyddio NDAs fod yn ffactor y mae llys yn ei ddefnyddio i ddarganfod a wnaethoch “ymdrechion rhesymol i gynnal cyfrinachedd,” felly mae'n hanfodol sicrhau bod eich cwmni'n defnyddio NDAs crefftus er mwyn eich amddiffyniad IP. .

Atwrnai IP Profiadol Yw Eich Llinell Amddiffyn Gyntaf

Yn amgylchedd cystadleuol heddiw, mae'n hanfodol i'ch cwmni ddeall ei asedau eiddo deallusol yn llawn a'u gwarchod yn iawn. Gall atwrnai eiddo deallusol helpu'ch cwmni i gynyddu eich mantais gystadleuol i'r eithaf trwy strategaeth amddiffyn IP gynhwysfawr.

Eich atwrnai IP yw eich llinell amddiffyn gyntaf yn erbyn eraill sy'n defnyddio neu'n cam-drin eich IP. P'un a ydych chi'n bartner gydag atwrnai allanol cymwys, megis trwy'r Rhwydwaith Priori, neu logi cwnsler mewnol amser llawn, mae cyfreithiwr IP yn y sefyllfa orau i gadw'ch IP y fantais gystadleuol y dylai fod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.