Mae Eich Marchnatwr yno i'ch helpu chi

amser i wrando

Mae gen i lawer o ffrindiau sy'n rhedeg asiantaethau marchnata a llawer o weithwyr marchnata proffesiynol trwy'r Rhyngrwyd rydw i'n ffrindiau â nhw. Nid wyf yn gor-ddweud pan ddywedaf mai'r peth mwyaf rhwystredig yr wyf i ac eraill yn ei ddarganfod am ein swydd yw'r Gwrthiant o'r busnesau rydyn ni'n gweithio gyda nhw.

Rydym yn cael ein talu i ddod i ymgynghori â chleientiaid a chynorthwyo gyda'u strategaethau marchnata oherwydd eu bod yn gwybod eu bod yn cael eu bonion iddynt gan eu cystadleuwyr. Maen nhw'n llwyr gydnabod nad yw'r hyn maen nhw'n ei wneud yn gweithio. Ac eto, pan fyddwn yn dadansoddi eu strategaethau, yn ymchwilio i'w cystadleuwyr, ac yn dychwelyd gyda chynllun ... maent yn gwrthsefyll:

  • Nid oes gennym amser. - Really? Os nad oes gennych amser i gadw a thyfu eich busnes, yna byddwch yn hapus gyda'r refeniw sy'n dirywio. Pob lwc!
  • Fe wnaethon ni hynny unwaith ac ni weithiodd. - Unwaith. Dim strategaeth hirdymor, dim arferion gorau, dim arbenigedd ... ni weithiodd oherwydd nad oeddech chi'n gwybod beth roeddech chi'n ei wneud.
  • Darllenais erthygl ar-lein a ddywedodd nad yw hynny'n gweithio. - Ar gyfer pob erthygl ar-lein mae yna erthygl gyfartal a gwrthwyneb ar-lein. Rwy'n credu mai dyna Drydedd Gyfraith Newton ar y Rhyngrwyd. Stopiwch chwilio am erthyglau sy'n cytuno â'ch safbwynt.
  • Ni allwn fforddio hynny. - Mewn gwirionedd # 2? Ni allwch fforddio cadw a thyfu eich busnes? Pam wnaethoch chi fy ffonio?
  • Dywed fy nghefnder, a wnaeth y wefan ar gyfer fy Eglwys… - Do, wrth gwrs fe wnaeth. Cyd-ddigwyddiad ... Dwi erioed wedi clywed am yr Eglwys honno o'r blaen.
  • Mae ein busnes yn unigryw, mae ein cwsmeriaid yn wahanol. - Eich gallai cwsmeriaid fod ... ond mae hynny oherwydd bod eich marchnata'n drewi ac nid ydych chi'n cael mwyafrif helaeth y cwsmeriaid yw eich cystadleuwyr.

Yr hyn y mae'r holl ymatebion hyn yn cyfieithu iddo yw:

Nid ydym yn ymddiried ynoch chi.

Ac eto, fe wnaethoch chi ein ffonio a gofyn am ein help. A gwnaethoch wirio ein cyfeiriadau. A gwelsoch y clodydd diwydiant a gawsom. Ac - os ydyn ni'n methu, rydych chi'n mynd i'n tanio ni a dweud wrth bawb eich bod chi'n gwybod pa swydd wael wnaethon ni. Ydych chi wir yn meddwl ein bod ni am i hynny ddigwydd?

Ein nod fel ymgynghorwyr marchnata yw darparu ein profiad, ein harbenigedd, a'n hangerdd, i helpu'ch busnes i berfformio'n well. A allwn ni atal y cefn ac ymlaen a chyrraedd y gwaith? Mae'n flinedig.

Rwy'n aml yn chwilfrydig pe bai un o'r bobl hyn mewn damwain car, p'un a fyddent yn dweud wrth y dyn tân sut i'w cael allan o'r car orau, sut y dylai'r EMT fod yn eu trin, ac yna sut y dylai'r Meddyg fod yn iacháu. nhw.

Esboniwch os gwelwch yn dda ...

Pa mor hir, faint, sut, sut, sut ... mae cam nesaf yr holi yn egluro, gyda manwl gywirdeb, yn union beth fydd y strategaeth a'r canlyniadau. Mae fel gofyn i yrrwr car rasio a'i dîm pa addasiadau a strategaethau y bydd yn eu defnyddio cyn y ras. Diystyru'r tywydd, y gyrwyr eraill, galluoedd y car ... dim ond dweud wrthym am y 4 awr nesaf a phopeth sy'n mynd i ddigwydd ar bob glin.

Os oes gennych ymgynghorydd marchnata sy'n dweud wrthych chi, mae'n debyg eich bod chi'n mynd i'w tanio am y disgwyliadau a gollwyd ac yn dweud celwydd wrthych chi. Os oes gennych ymgynghorydd marchnata gonest, maen nhw'n mynd i ddweud wrthych y bydd yn cymryd amser i ymchwilio, profi ac addasu eich rhaglen i gyrraedd ei llawn botensial.

Neu Peidiwch â Gwrando ...

Roedd gennym gleient y buom yn ei wasanaethu i ffwrdd ac ymlaen am sawl blwyddyn. Bob tro, byddem yn cynyddu eu strategaeth a byddent yn meddwl iddynt gael eu gwneud ... mae'r wefan ar i fyny, mae arweinyddion ar i fyny, cynnwys wedi'i ysgrifennu, ffyniant. Byddent yn oedi ein hymgysylltiad. Byddem yn eu rhybuddio bod angen iddynt gadw'r strategaeth i fynd, ond byddent yn stopio a byddai'r strategaeth yn plymio. Yna byddent wedi dod yn ôl atom, cychwyn eto, gwrthsefyll popeth yr oeddem yn ei wneud, a chwyno am y canlyniadau. Byddai'r canlyniadau bob amser yn cychwyn yn wael oherwydd roedd yn rhaid i ni ail-danio momentwm a diddordeb yn eu brand unwaith eto.

Fis yn ôl, fe wnaethon ni benderfynu gwahanu ffyrdd. Mae gennym fynediad i'w dal i fod analytics ac mae eu hymweliadau organig i lawr -29.26%.

Eich Sugno Arweiniol

Fy hoff un o bell ffordd. Ychydig wythnosau i mewn a dyma'r neges yr ydym yn ei chlywed yn gyson â chleientiaid sy'n gwrthsefyll. Maen nhw wedi bod yn gwrthsefyll pob strategaeth trwy'r amser, felly wrth gwrs mae'r arweinyddion yn sugno. Mae hyn yn dilysu popeth roeddent yn ei ddweud drwyddo draw ... nid yw'r hyn a argymhellwyd gennym yn gweithio, dywedodd eraill felly, ac mae eu cwsmeriaid yn wahanol.

Neu ydyn nhw?

Byddwn yn dadlau bod cymhelliant a gweithrediad marchnata a gwerthu yn dra gwahanol. Mae gwerthiant yn cael ei ysgogi i gau, mae marchnata wedi'i ysgogi i yrru mwy o arweinwyr gwell i'ch busnes. Yn ddiweddar ysgrifennom am y rhwystredigaeth busnesau sy'n cael eu gyrru gan werthiannau gyda marchnata siarad yn uniongyrchol â'r mater hwnnw.

Dyma enghraifft yn uniongyrchol o fy musnes. Fe wnaethon ni wario cyllideb anarferol o fawr ar fynychu a noddi digwyddiad blynyddol ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedd yn fwy na hanner ein cyllideb flynyddol nodweddiadol. Roedd ein cwmni'n cau cyfrifon bach heb broblem, ond nid oeddem yn cyrraedd y cyfrifon allweddol sy'n angorau ein cwsmeriaid. Gallwn fod wedi parhau i gau busnesau bach a gwneud yn iawn ... neu gallwn weithio i feithrin ychydig o arweinwyr gwych a fyddai yn bresennol yn y digwyddiad.

Fe wnaethon ni fynychu'r digwyddiad a threulio mwy na blwyddyn yn meithrin dau arweinydd y gwnaethon ni eu cyfarfod yno. Cymerodd dros flwyddyn, ond gwnaethom gau’r ddau fusnes ar gyfer dau o ymrwymiadau mwyaf hanes ein cwmni. Pe baem ond wedi barnu ein hymdrechion marchnata ryw fis yn ddiweddarach, byddem wedi meddwl ei fod yn fethiant llwyr.

Trwy fwrw rhwyd ​​fwy gyda marchnata ar-lein, rydych chi'n mynd i gael llawer mwy o arweinwyr. Ac efallai y bydd llawer… hyd yn oed y mwyafrif… o’r arweinyddion hynny yn sugno. Ond rydych chi hefyd yn mynd i gael mynediad at rai morfilod na fyddech chi erioed wedi cael cyfle i'w denu. Mae'r morfilod yn gofyn am fwy o amser i chi adeiladu awdurdod ar-lein, meithrin ymddiriedaeth gydag ymrwymiadau mwy, meithrin yr ymrwymiadau hynny, a chau mwy o werthiannau.

Yn y pen draw, bydd eich refeniw cyfartalog fesul plwm yn cynyddu, bydd eich cost fesul plwm yn gostwng, a byddwch yn cynhyrchu arweinwyr â chymwysterau gwell.

Mae'n cymryd amser yn unig. Ymlaciwch a gadewch inni eich helpu chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.