Heriau Marchnata - A Datrysiadau - ar gyfer 2021

Heriau a Datrysiadau Marchnata ar gyfer 2021

Roedd y llynedd yn daith anodd i farchnatwyr, gan orfodi busnesau ym mron pob sector i golyn neu hyd yn oed ddisodli strategaethau cyfan yn wyneb amgylchiadau annymunol. I lawer, y newid mwyaf nodedig oedd effaith pellhau cymdeithasol a lloches ar waith, a greodd bigiad enfawr ynddo gweithgaredd siopa ar-lein, hyd yn oed mewn diwydiannau lle nad oedd e-fasnach mor amlwg o'r blaen. Arweiniodd y newid hwn at dirwedd ddigidol orlawn, gyda mwy o sefydliadau yn cystadlu am sylw defnyddwyr nag erioed o'r blaen. 

Mae'n annhebygol y bydd y shifft hon yn gwrthdroi ei hun. Yr her ar gyfer 2021 yw darganfod sut i dorri trwy'r sŵn a chyflawni'r math o brofiadau ystyrlon a phersonol a all gystadlu â rhyngweithio wyneb yn wyneb.

Blaenoriaethu Personoli 

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol i yrru personoli marchnata yw gyda golwg gyfannol ar daith siopa unigolyn. Mae data trydydd parti yn ei gwneud hi'n bosibl. 

Er y gall cwcis a ffurflenni plwm fod yn ddefnyddiol, gall marchnatwyr digidol gymryd cam ymhellach gyda data ymddygiad trydydd parti i ddatgelu hyd yn oed mwy o fewnwelediad i daith y cwsmer, gan gynnwys gweithgaredd siopa amser real, gweld tudalennau, llofnodi e-byst, yr amser a dreulir ar y safle, a mwy. 

Bydd defnyddio data trydydd parti yn dod yn fwy a mwy pwysig wrth i ni barhau i weld newidiadau i ymddygiad defnyddwyr yn cael eu gyrru gan y pandemig. Er enghraifft, datgelodd data cyfanredol a gasglwyd gan Jornaya newid sylweddol o flwyddyn i flwyddyn mewn tueddiadau siopa ar-lein yn ymwneud ag yswiriant cartref. Ar ôl cymharu pythefnos cyntaf gweithgaredd siopa yswiriant cartref ym mis Mai 2020 â phythefnos gyntaf mis Mai 2019, mesurodd Jornaya gynnydd o 200% yn nifer y siopwyr ar-lein a chynnydd o 191% yn eu gweithgaredd siopa. Gallai hyn gyd-fynd â diwydiant y morgais yn hanesyddol amgylchedd cyfradd isel, a ysgogodd gynnydd mewn siopa morgeisi ar-lein hefyd. 

Er mwyn ymestyn yr enghraifft, ar gyfer busnesau yswiriant cartref, daw'r cwestiwn pa un o'r defnyddwyr newydd hyn sy'n siopa am bolisïau gyda'r bwriad o brynu a pha rai sy'n cadw eu hunain yn brysur tra'u bod yn sownd gartref neu'n siopa ffenestri digidol yn unig oherwydd iddynt glywed newyddion adrodd bod y cyfraddau'n isel? 

Mae cyfuno data ymddygiadol cyntaf a thrydydd parti yn galluogi marchnatwyr i nodi tueddiadau sy'n gwahaniaethu lefelau bwriad, yn segmentu eu cynulleidfa, ac yn cyflwyno negeseuon sy'n cyd-fynd â meddylfryd cwsmer, ac efallai yn bwysicaf oll, yn blaenoriaethu ymdrechion nid ar ragdybiaethau demograffig ond ar ddata unigol y gellir ei weithredu. Am y degawd diwethaf neu fwy, mae llawer o dimau marchnata blaenllaw wedi buddsoddi'n helaeth mewn marchnata i bersonas - gan rannu ymgyrchoedd a negeseuon yn seiliedig ar grwpiau o gwsmeriaid neu ragolygon tebyg. Fodd bynnag, mae hyn yn dal i farchnata i gyfartaleddau nid unigolion. 

Y cam rhesymegol nesaf yn esblygiad marchnata yw marchnata i'r unigolyn ar sail ei ymddygiad arddangosedig nid ar ymddygiad cyfartalog disgwyliedig y grŵp neu'r persona y mae'r tîm marchnata neu wyddonwyr data wedi eu cyd-fynd ag ef. Mae data ymddygiadol yn cynnig lefel ddigymar o fewnwelediad sydd - a dyma’r rhan bwysig - a ddefnyddir yn effeithiol a chyda mesurau diogelwch preifatrwydd defnyddwyr, yn cynnig ychwanegiad gwerth enfawr i farchnatwyr a defnyddwyr trwy wella’r profiad siopa. Mae'n hanfodol ein bod yn cofio bod amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr yr un mor bwysig â chasglu eu data. Torri eu hymddiriedaeth a bydd cwsmeriaid yn mynd â'u busnes i rywle arall. 

Rhoi Preifatrwydd Data yn Gyntaf  

Dywedwyd o'r blaen, ond mae'n ailadrodd: dylai preifatrwydd data fod yn ystyriaeth yn strategaeth ddigidol pob marchnatwr. Nid yn unig y mae sefydliadau'n wynebu cosbau ariannol sylweddol am beidio â chydymffurfio â rheoliadau data, gall arferion data anniogel fagu ymdeimlad o ddiffyg ymddiriedaeth ymhlith darpar brynwyr a chael effaith ddinistriol ar deyrngarwch brand tymor hir. Mewn gwirionedd, mae astudiaethau wedi dangos y bydd defnyddwyr sy'n teimlo bod eu data yn cael ei gam-drin yn ewyllysio rhoi'r gorau i wneud busnes gyda chi

Llinell Amser Rheoleiddio Preifatrwydd

1991

Effeithiodd rheoleiddio preifatrwydd yr Unol Daleithiau ar ein diwydiant ym 1991 gyda'r Ddeddf Diogelu Defnyddwyr Ffôn (TCPA), sydd ar hyn o bryd yn cael ei adolygu gan y Goruchaf Lys.

2018

Neidio ymlaen at 2018, cyflwynodd yr Undeb Ewropeaidd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

2019

Dilynwyd GDPR yn gyflym gan gyfraith amddiffyn preifatrwydd data pwysig yn yr Unol Daleithiau, yr Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA), a ddaeth yn orfodadwy ym mis Gorffennaf 2020. 

2020

Y mis Tachwedd hwn, aeth California hyd yn oed ymhellach na'r CCPA trwy basio 24 Cynnig- a elwir hefyd yn Hawliau a Gorfodi Preifatrwydd California. Ehangodd y CCPA a'i gwneud yn anoddach i farchnatwyr dargedu defnyddwyr yn seiliedig ar eu gweithgaredd ar-lein. 

Efallai fod California wedi arwain y ffordd, ond Dywed 30 ar hyn o bryd yn ystyried rheoliadau preifatrwydd data, ac mae arbenigwyr yn rhagweld y gall Gweinyddiaeth Biden ddilyn deddfau tebyg ar y lefel genedlaethol. Y pwynt yw bod yn rhaid i bob marchnatwr fod yn barod i gadw i fyny â rheoliadau newidiol fel pleidleiswyr - defnyddwyr - a swyddogion y llywodraeth yn parhau i fynnu tirlun digidol preifatrwydd-gyntaf. 

Cydbwyso Personoli a Phreifatrwydd 

Ar yr wyneb, gall y ddwy her hyn ymddangos yn groes. Sut y gall marchnatwyr drosoli data unigol i ddarparu profiadau hyper-bersonoledig wrth sicrhau bod data'n cael ei drin yn foesegol ac yn unol â rheoliadau preifatrwydd sy'n newid yn gyflym? Er mai data ymddygiadol yw'r ffordd orau o adnabod cwsmer ar lefel unigol, gallai ychwanegu data ymddygiadol - yn enwedig data a gesglir gan drydydd parti - at bentwr martech yn ôl-danio yn hawdd. 

Mae partneriaeth â darparwr data ymddygiad a deallusrwydd yn ffordd effeithlon o gael mynediad at fewnwelediadau ymddygiadol trydydd parti, gan dybio bod y darparwr datrysiadau hefyd yn blaenoriaethu preifatrwydd data ac yn gallu darparu data penderfyniadol yn hytrach na rhagfynegiadau neu ddata cyfartalog ar gyfer grwpiau o ddefnyddwyr. 

Lansiwyd Jornaya yn ddiweddar Ysgogi 3.0, diweddariad i’n platfform data ymddygiadol a lansiwyd gyntaf yn 2018, sy’n rhoi lefel newydd a digymar o dryloywder data i farchnatwyr. Trwy integreiddio Activate 3.0 a'u CRM, gall marchnatwyr nodi pwy, pryd, a pha mor aml y mae eu cwsmeriaid a'u rhagolygon yn siopa am eu cynhyrchion. 

Ychwanegodd Jornaya hefyd Gwarcheidwad Preifatrwydd  i'w offrymau technoleg yn 2019, diweddariad i'w ddatrysiad Gwarcheidwad TCPA poblogaidd a all ddangos a yw data trydydd parti yn cael ei gasglu yn unol â TCPA yn ogystal â CCPA. 

Mae partneriaeth â darparwr data sydd â phreifatrwydd yn ei DNA yn rhoi tawelwch meddwl amhrisiadwy i farchnatwyr. Gallant fod yn hyderus bod eu sefydliadau'n cael eu gwarchod wrth iddynt ganolbwyntio eu hegni ar strategaeth farchnata a'u gweithredu i greu profiadau eithriadol i ddefnyddwyr. 

Am Jornaya

Mae Jornaya yn ddarparwr data-fel-gwasanaeth ar gyfer marchnatwyr mewn diwydiannau lle mae cwsmeriaid yn buddsoddi amser sylweddol yn ymchwilio i'w hopsiynau ar gyfer pryniannau bywyd mawr. Mae Jornaya Activate yn casglu data trydydd parti o rwydwaith o 35,000 o wefannau i nodi tueddiadau siopa defnyddwyr sy'n dod i'r amlwg a chanfod pan fydd cwsmeriaid unigol yn arddangos ymddygiad yn y farchnad, tra bod Gwarcheidwad Preifatrwydd Jornaya yn sicrhau bod yr holl ddata marchnata yn cael ei gasglu yn unol â TCPA, CCPA, ac eraill. rheoliadau preifatrwydd.

Ewch i Jornaya

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.