Technoleg HysbysebuDadansoddeg a PhrofiCudd-wybodaeth ArtiffisialCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostMarchnata DigwyddiadMarchnata Symudol a ThablediCysylltiadau CyhoeddusHyfforddiant Gwerthu a MarchnataGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Y 10 Gair Marchnata Gorau yn 2023

Gan ddefnyddio marchnata bywiogod yn eich hysbysebu a chynnwys yn gallu cael agweddau cadarnhaol a negyddol. Dyma rai manteision ac anfanteision posibl:

Pam Dylech Ddefnyddio Buzzwords Marchnata

 1. Dal sylw: Mae buzzwords yn aml yn fachog a gallant ddal sylw eich cynulleidfa darged. Gallant greu chwilfrydedd a gwneud i'ch cynnwys sefyll allan mewn marchnad orlawn.
 2. Apêl Trendi: Mae buzzwords fel arfer yn gysylltiedig â thueddiadau cyfredol neu gysyniadau poblogaidd, gan wneud i'ch brand ymddangos yn gyfoes ac yn berthnasol.
 3. Negeseuon Syml: Gall Buzzwords grynhoi syniadau neu gysyniadau cymhleth yn gryno, gan ei gwneud yn haws i'ch cynulleidfa ddeall eich neges.
 4. Hunaniaeth Brand: Gall defnydd strategol o eiriau allweddol helpu i lunio ac atgyfnerthu hunaniaeth eich brand, gan ganiatáu i gwsmeriaid gysylltu rhinweddau neu werthoedd penodol â'ch cynhyrchion neu wasanaethau.
 5. Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO): Gall cynnwys geiriau allweddol perthnasol yn eich cynnwys wella eich safleoedd peiriannau chwilio a chynyddu eich gwelededd mewn chwiliadau ar-lein.

Pam Dylech Osgoi Defnyddio Buzzwords Marchnata

 1. Diffyg Sylwedd: Gall geiriau buzz fod yn amwys ac yn cael eu gorddefnyddio, gan arwain at ddiffyg eglurder neu ddyfnder yn eich negeseuon. Os yw'ch cynnwys yn dibynnu'n ormodol ar eiriau mawr heb gynnwys ystyrlon, gall ddod yn farchnata gwag.
 2. Materion Hygrededd: Gellir gweld rhai geiriau allweddol fel bingo ystrydeb neu weniaith, gan godi amheuaeth ymhlith cwsmeriaid craff. Gall gorddefnyddio geiriau mawr heb gyflawni'r buddion a addawyd niweidio hygrededd eich brand.
 3. Gwahaniaethu cyfyngedig: Gan fod geiriau cyffredin yn aml yn cael eu defnyddio'n helaeth, gall dibynnu arnynt yn unig ei gwneud yn heriol i'ch brand wahaniaethu ei hun oddi wrth gystadleuwyr.
 4. Camddehongliad: Gall buzzwords fod yn oddrychol ac yn agored i'w dehongli. Os nad yw'ch cynulleidfa'n deall yr ystyr penodol rydych chi'n ei fwriadu neu os ydyn nhw'n ei ddehongli'n wahanol, gall arwain at ddryswch neu gam-gyfathrebu.
 5. Perthnasedd Byrhoedlog: Mae buzzwords yn aml yn gysylltiedig â thueddiadau neu chwiwiau penodol a all bylu'n gyflym. Os ydych chi'n adeiladu'ch strategaeth farchnata o gwmpas geiriau gwefr yn unig, efallai y bydd yn hen ffasiwn wrth i dueddiadau newid, gan ofyn am ddiweddariadau cyson i aros yn berthnasol.

Er mwyn gwneud y mwyaf o'r buddion a lleihau'r anfanteision, mae'n hanfodol cael cydbwysedd. Ymgorffori geiriau allweddol perthnasol yn strategol, ond sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi gan gynnwys ystyrlon a chynnig gwerth clir. Dylai dilysrwydd, eglurder a sylwedd fod yn sylfaen i'ch ymdrechion marchnata, tra gall geiriau mawr fod yn offer ychwanegol i wella'ch negeseuon.

Prif Eiriau Marchnata ar gyfer 2023

Dadansoddwyd data peiriannau chwilio er mwyn nodi'r geiriau marchnata cynyddol yn y galw am geisiadau chwilio. Dyma beth wnaethon ni ddarganfod:

 1. AI – Deallusrwydd Artiffisial
 2. Chatbots
 3. Rheoli Profiad Cwsmer
 4. Personoli
 5. Influencer
 6. omnichannel
 7. Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
 8. Centric Cwsmeriaid
 9. Di-dor
 10. Aflonyddgar

1. Cudd-wybodaeth Artiffisial (AI)

Mae AI yn air poblogaidd mewn marchnata oherwydd ei fod wedi'i or-hysbysu a'i gamddeall. Mae llawer o gwmnïau wedi defnyddio AI fel tacteg farchnata i greu canfyddiad o dechnoleg uwch ac arloesedd, hyd yn oed pan nad yw eu cynhyrchion neu eu gwasanaethau yn trosoledd galluoedd AI mewn gwirionedd. Gall hyn greu ymdeimlad o siom ac amheuaeth ymhlith cwsmeriaid a oedd yn disgwyl profiadau trawsnewidiol a yrrir gan AI ond a gafodd ganlyniadau ysgubol.

Mewn cyferbyniad, mae cwmnïau eraill wedi llwyddo i ymgorffori AI yn eu platfformau, gan arwain at werth diriaethol i'w cwsmeriaid. Mae'r cwmnïau hyn yn deall gwir botensial AI ac wedi buddsoddi mewn datblygu algorithmau a modelau soffistigedig i ddarparu profiadau gwell i ddefnyddwyr, gwell effeithlonrwydd, neu nodweddion arloesol. Trwy drosoli AI yn effeithiol, gall y cwmnïau hyn ddarparu argymhellion personol, dadansoddeg ragfynegol, prosesu iaith naturiol, neu swyddogaethau uwch eraill sy'n trawsnewid gwerth y platfform yn wirioneddol.

I ddangos y gwahaniaeth, gadewch i ni ystyried dwy senario ddamcaniaethol:

AI arwynebol

Mae Cwmni A yn honni ei fod wedi integreiddio AI yn ei gynnyrch, ond nid oes unrhyw sylwedd i'w weithrediad. Gallant ddefnyddio AI fel gair buzz heb ei ddefnyddio i wella profiad y defnyddiwr. Er enghraifft, efallai y byddant yn hysbysebu a chatbot wedi'i bweru gan AI sy'n perfformio ymatebion wedi'u sgriptio yn unig, gan gynnig fawr ddim gwerth y tu hwnt i system sylfaenol sy'n seiliedig ar reolau a pheth elfennol NLP. Yn yr achos hwn, mae defnydd y cwmni o AI yn ymwneud yn fwy â marchnata hype na datblygiad technolegol gwirioneddol.

AI trawsnewidiol

Mae Cwmni B yn deall galluoedd AI ac yn eu cymhwyso'n feddylgar. Maent yn buddsoddi mewn hyfforddi modelau dysgu peiriannau ar setiau data helaeth i gynnig argymhellion cynnyrch personol i gwsmeriaid yn seiliedig ar eu hoffterau a'u hanes prynu. Mae'r system argymhellion wedi'i phweru gan AI yn dysgu ac yn addasu'n barhaus, gan ddarparu awgrymiadau cynyddol gywir a pherthnasol. Mae'r lefel hon o integreiddio AI yn wirioneddol yn gwella gwerth y platfform, gan wella boddhad cwsmeriaid a chynyddu ymgysylltiad.

Yn y pen draw, rhaid i gwmnïau fod yn dryloyw ynghylch eu defnydd o AI a sicrhau bod yr honiadau a wnânt yn cyd-fynd â galluoedd gwirioneddol eu cynhyrchion neu wasanaethau. Trwy sicrhau gwerth gwirioneddol trwy integreiddio AI, gall cwmnïau osgoi'r arwyddocâd negyddol sy'n gysylltiedig â'r defnydd dadleuol o'r buzzword ac yn lle hynny sefydlu eu hunain fel rhai dibynadwy ac arloesol.

2 Chatbots

Mae Chatbots wedi dod yn air allweddol mewn gwasanaeth cwsmeriaid ac awtomeiddio. Maent yn gymwysiadau meddalwedd sydd wedi'u cynllunio i ryngweithio â defnyddwyr trwy sgyrsiau testun neu lais, gyda'r nod o efelychu sgyrsiau tebyg i bobl a chynorthwyo gyda thasgau amrywiol. Fodd bynnag, mae effeithiolrwydd chatbots a phrofiad y defnyddiwr yn amrywio'n sylweddol, yn amrywio o botiau sylfaenol sy'n cael eu gyrru gan resymeg i atebion datblygedig wedi'u pweru gan AI gyda galluoedd llwybro.

Chatbot Sylfaenol

Mae Cwmni A yn gweithredu datrysiad chatbot sy'n dibynnu'n llwyr ar goed rhesymeg a ddiffiniwyd ymlaen llaw i drin ymholiadau cwsmeriaid. Er y gall coed rhesymeg ymdrin ag ymholiadau syml, maent yn ei chael yn anodd ymdrin â chwestiynau cymhleth neu gynnil. O ganlyniad, mae'r chatbot yn aml yn darparu ymatebion anghywir neu annigonol, gan arwain at rwystredigaeth ac anfodlonrwydd ymhlith arweinwyr a chwsmeriaid. Mae natur anhyblyg y coed rhesymeg yn cyfyngu ar allu'r chatbot i addasu i wahanol senarios, gan arwain at brofiadau defnyddwyr gwael ac o bosibl niweidio perthnasoedd cwsmeriaid.

Chatbot AI-Power

Mae Cwmni B yn mabwysiadu datrysiad chatbot sy'n trosoledd modelau iaith uwch a AI cynhyrchiol i ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid. Mae'r chatbot wedi'i hyfforddi ar set ddata fawr a gall gynhyrchu ymatebion sy'n briodol i'r cyd-destun. Mae hefyd yn ymgorffori galluoedd llwybro dynol, gan ganiatáu iddo drosglwyddo'r sgwrs yn ddi-dor i asiant dynol go iawn pan fo angen, megis ar gyfer ymholiadau cymhleth neu sefyllfaoedd sy'n gofyn am arbenigedd dynol.

Gall cwmnïau greu atebion chatbot sy'n gwella profiadau cwsmeriaid trwy gofleidio AI, ML, a galluoedd llwybro. Mae'r chatbots datblygedig hyn yn cynnig gwell cywirdeb, dealltwriaeth gyd-destunol, ac ymatebion personol, gan gynyddu boddhad ac ymgysylltiad cwsmeriaid. Mae'r gallu i drosglwyddo'n ddi-dor i gefnogaeth ddynol pan fo angen yn sicrhau bod defnyddwyr yn cael y cymorth angenrheidiol ac yn meithrin perthnasoedd cryfach â chwsmeriaid.

3. Rheoli Profiad Cwsmer

Y buzzword rheoli profiad cwsmer (CXM) yn troi o gwmpas strategaethau, technolegau, a phrosesau i greu profiadau cwsmeriaid eithriadol trwy gydol taith y cwsmer. O'i gymhwyso i ryngweithiadau gwefan, mae CXM yn pwysleisio personoli, segmentu, ac awtomeiddio i wella ymgysylltiad a boddhad cwsmeriaid. Gadewch i ni archwilio dwy senario i dynnu sylw at heriau nodweddiadol CX platfform (Senario A) a manteision llwyfannau CX newydd sy'n trosoledd deallusrwydd artiffisial a dealltwriaeth gyd-destunol (Senario B).

Llawlyfr CX

Mae Cwmni A yn mabwysiadu platfform CX nodweddiadol i reoli profiadau cwsmeriaid ar ei wefan. Fodd bynnag, mae'r platfform hwn yn cynnwys prosesau integreiddio cymhleth ac mae angen rhesymeg helaeth a dyluniad taith cwsmer. Mae gweithredu'r platfform yn golygu integreiddio systemau amrywiol, megis CRM, CMS, ac offer dadansoddeg, a all gymryd llawer o amser a defnyddio llawer o adnoddau. At hynny, mae dylunio teithiau cwsmeriaid o fewn y platfform yn golygu creu llifoedd gwaith cymhleth a mapio gwahanol bwyntiau cyffwrdd a rhyngweithiadau. Mae hyn yn gofyn am gynllunio ac arbenigedd sylweddol i ddatblygu a chynnal profiad cwsmer cydlynol a phersonol.

CX deallus

Mae Cwmni B yn cofleidio llwyfannau CX cenhedlaeth newydd sy'n trosoli deallusrwydd artiffisial a dealltwriaeth gyd-destunol. Mae'r llwyfannau hyn yn galluogi cwmnïau i ddatblygu cynnwys ac awtomeiddio teithiau cwsmeriaid ar hedfan. Gan ddefnyddio AI, gall y platfform ddadansoddi data cwsmeriaid, ymddygiad, dewisiadau, a gwybodaeth gyd-destunol mewn amser real. Yna gall gyflwyno cynnwys a phrofiadau personol i gwsmeriaid unigol, gan eu segmentu yn seiliedig ar eu nodweddion a'u hanghenion unigryw. Mae'r platfform yn addasu taith y cwsmer yn ddeinamig yn seiliedig ar ryngweithio ac ymatebion cwsmeriaid, gan optimeiddio a mireinio'r profiad yn barhaus.

Mae llwyfannau CX mwy newydd yn cynnig sawl budd trwy drosoli AI a dealltwriaeth gyd-destunol. Maent yn symleiddio'r broses creu cynnwys a dylunio taith, gan leihau'r ddibyniaeth ar resymeg â llaw ac integreiddio. Mae natur ddeinamig y llwyfannau yn galluogi cwmnïau i ymateb yn gyflym i anghenion newidiol cwsmeriaid a deinameg y farchnad. Yn ogystal, mae galluoedd personoli ac awtomeiddio sy'n cael eu gyrru gan AI yn creu profiadau mwy di-dor ac wedi'u teilwra, gan arwain at fwy o foddhad cwsmeriaid, mwy o deyrngarwch, a chanlyniadau busnes gwell.

4. Personoli

Mae personoli yn gysyniad sydd wedi cael cryn sylw mewn marchnata oherwydd ei botensial i wella profiadau cwsmeriaid a sbarduno ymgysylltiad. Fodd bynnag, gall ei weithrediad amrywio'n fawr, gan arwain at wahanol lefelau o werth i gwsmeriaid. Gadewch i ni archwilio dwy senario sy'n dangos yr ystod o ddulliau personoli:

Personoli Arwynebol

Mae Cwmni A yn honni ei fod yn cynnig profiadau personol i'w gwsmeriaid, ond nid yw'r gweithrediad yn cyflawni gwir werth. Gallant ddefnyddio gwybodaeth ddemograffig sylfaenol neu bwyntiau data cyfyngedig i addasu negeseuon marchnata generig. Er enghraifft, efallai y byddant yn anfon e-byst awtomataidd yn cyfeirio cwsmeriaid yn ôl eu henw cyntaf neu gynnwys eu hanes prynu diweddar mewn argymhellion cynnyrch heb ystyried dewisiadau neu ymddygiad unigol. Yn yr achos hwn, mae'r personoli yn fas ac yn methu â darparu gwerth na pherthnasedd ystyrlon i gwsmeriaid.

Personoli Trawsnewidiol

Mae Cwmni B yn deall pŵer personoli ac yn mynd y tu hwnt i dactegau sylfaenol. Maent yn trosoledd dadansoddi data soffistigedig, algorithmau uwch, a thechnegau dysgu peiriant i gasglu a dadansoddi data cwsmeriaid helaeth. Mae hyn yn eu galluogi i greu profiadau hynod bersonol wedi'u teilwra i ddewisiadau, patrymau ymddygiad ac anghenion unigol. Er enghraifft, efallai y byddant yn darparu argymhellion cynnyrch wedi'u haddasu yn seiliedig ar bryniannau blaenorol, hanes pori, a gwybodaeth gyd-destunol amser real. Gallent hefyd gynnig cynnwys personol, prisio, neu hyrwyddiadau sy'n cyd-fynd â diddordebau a thaith brynu pob cwsmer. Mae'r lefel bersonoli hon yn rhoi gwerth gwirioneddol i gwsmeriaid, gan feithrin ymdeimlad o unigoliaeth, perthnasedd a boddhad.

Yr allwedd i bersonoli effeithiol yw deall cyd-destun y cwsmer a darparu profiadau wedi'u teilwra sy'n cyd-fynd â'u hanghenion a'u dewisiadau penodol. Gall personoli arwynebol fod yn ystrywgar neu'n ddidwyll, tra bod personoli trawsnewidiol yn anelu at adeiladu cysylltiadau cwsmeriaid ystyrlon trwy ddarparu rhyngweithiadau perthnasol a gwerthfawr.

Mae'n bwysig nodi y dylid gweithredu personoli yn foesegol bob amser, gan barchu preifatrwydd defnyddwyr a rheoliadau diogelu data. Dylai fod gan gwsmeriaid reolaeth dros eu data a'r gallu i optio i mewn neu i optio allan o brofiadau personol yn unol â'u dewisiadau.

Gall cwmnïau adeiladu perthnasoedd cryfach â chwsmeriaid, meithrin teyrngarwch, a sbarduno twf busnes trwy ganolbwyntio ar bersonoli trawsnewidiol. Mae cyflwyno profiadau personol sy'n wirioneddol ychwanegu gwerth yn dangos dealltwriaeth cwmni o'i gwsmeriaid a'u hanghenion unigryw, gan ei osod ar wahân i gystadleuwyr a chreu delwedd brand gadarnhaol.

5. Dylanwadwr

Mae marchnata dylanwadwyr wedi dod yn strategaeth boblogaidd i frandiau gyrraedd ac ymgysylltu â'u cynulleidfa darged trwy unigolion sydd wedi sefydlu hygrededd a dylanwad o fewn cymunedau penodol. Gall effeithiolrwydd marchnata dylanwadwyr amrywio yn dibynnu ar y math o ddylanwadwr a'u perthynas â'u cynulleidfa. Gadewch i ni archwilio dwy senario sy'n dangos y gwahaniaethau rhwng dylanwadwr mawr gyda chynulleidfa enfawr ond ychydig o effaith ar benderfyniadau prynu a dylanwadwr llai sy'n berthnasol ac yn ymddiried yn eu cymuned.

Dylanwadwr Gwagedd

Mae gan Dylanwadwr A nifer enfawr o filiynau ar draws amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae eu cynnwys yn cyrraedd cynulleidfa eang, ond mae eu heffaith yn gyfyngedig o ran dylanwadu ar benderfyniadau prynu. Er gwaethaf eu cyrhaeddiad, efallai na fydd eu hargymhellion yn berthnasol nac yn ddibynadwy i gynulleidfa Dylanwad A. Gall hyn fod oherwydd amrywiol resymau, megis diffyg dilysrwydd y dylanwadwr, diffyg cyfatebiaeth rhwng cilfach y dylanwadwr a'r cynnyrch a hyrwyddir, neu ddatgysylltu rhwng cynnwys y dylanwadwr a diddordebau ei gynulleidfa. O ganlyniad, mae gallu'r dylanwadwr i yrru trosiadau neu gael effaith ystyrlon ar ymddygiad prynu'r gynulleidfa darged yn isel.

Dylanwadwr Niche

Ar y llaw arall, efallai bod gan ddylanwadwr B lai o ddilyniant ond mae'n berthnasol ac yn ymddiried yn ei gymuned. Maent wedi adeiladu cynulleidfa ffyddlon ac ymgysylltiol sy'n mynd ati i geisio eu hargymhellion ac yn gwerthfawrogi eu barn. Mae Dylanwadwr B wedi meithrin ei niche yn ofalus ac yn canolbwyntio ar greu cynnwys sy'n cyd-fynd â diddordebau ac anghenion ei gynulleidfa. O ganlyniad, pan fydd Dylanwadwr B yn hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth, mae ei gymuned yn ei weld yn werthfawr, yn berthnasol ac yn ddibynadwy. Mae eu hargymhellion yn fwy tebygol o droi'n bryniannau gwirioneddol, gan fod eu cynulleidfa'n credu yn nilysrwydd ac arbenigedd y dylanwadwr.

Mae'r gwahaniaethydd allweddol rhwng dylanwadwr mawr heb fawr o effaith a dylanwadwr llai o berthnasedd uwch yn gorwedd yn ansawdd eu perthynas â'u cynulleidfa. Mae ymddiriedaeth, dilysrwydd a pherthnasedd yn chwarae rhan arwyddocaol yn llwyddiant marchnata dylanwadwyr. Er y gall dylanwadwr mawr fod â chyrhaeddiad ehangach, nid yw o reidrwydd yn gwarantu dylanwad dros benderfyniadau prynu. I'r gwrthwyneb, gall dylanwadwr llai gyda chymuned ymroddedig ac ymgysylltiol gael dylanwad sylweddol trwy feithrin ymddiriedaeth a darparu cynnwys ac argymhellion perthnasol.

Wrth gynnal ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr, dylai brandiau ystyried yr aliniad rhwng cilfach y dylanwadwr a'i gynulleidfa darged a hygrededd a dibynadwyedd y dylanwadwr yn eu cymuned. Gall partneru â dylanwadwyr sy'n cysylltu'n wirioneddol â'u cynulleidfa ac yn darparu argymhellion dilys arwain at ymgysylltiad uwch, trawsnewidiadau, a chanfyddiad brand cadarnhaol. Mae ymgysylltiad ac ymddiriedaeth o ansawdd yn aml yn fwy dylanwadol na niferoedd enfawr o ran llwyddiant marchnata dylanwadwyr.

6. Marchnata Omnichannel

Mae marchnata Omnichannel yn strategaeth sy'n anelu at greu profiad cwsmer di-dor ac integredig ar draws sawl sianel a phwyntiau cyffwrdd, ar-lein ac all-lein. Er bod marchnata omnichannel yn cynnig potensial aruthrol, mae hefyd yn dod â heriau, yn bennaf wrth briodoli gwerthiannau a chydlynu ymdrechion marchnata yn effeithiol ar draws amrywiol sianeli.

Ateb Siled

Mae Cwmni A yn mabwysiadu strategaeth farchnata omnichannel i greu profiad cwsmer di-dor ar draws sawl sianel. Fodd bynnag, maent yn wynebu cyfyngiadau wrth integreiddio eu data a phriodoli gwerthiannau yn gywir. Mae eu technolegau a systemau marchnata amrywiol yn gweithredu mewn seilos, gan herio casglu a dadansoddi data. O ganlyniad, maent yn ei chael yn anodd cael golwg gynhwysfawr ar ryngweithiadau cwsmeriaid a phennu effaith pob sianel ar daith y cwsmer. Mae hyn yn rhwystro eu gallu i wneud penderfyniadau marchnata gwybodus a gwneud y gorau o ymgyrchoedd yn effeithiol.

Ateb cwbl integredig

Mae Cwmni B yn gweithredu platfform marchnata omnichannel cwbl integredig sy'n gweithredu ymgyrchoedd yn effeithiol ac yn cydlynu ymdrechion ar draws pob sianel. Maent wedi buddsoddi mewn technolegau uwch sy'n integreiddio data a mewnwelediad yn ddi-dor, gan ddarparu golwg gyfannol ar ryngweithio cwsmeriaid. Mae hyn yn eu galluogi i olrhain teithiau cwsmeriaid ar draws sianeli, priodoli gwerthiannau a throsiadau yn gywir, a gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata. Mae eu platfform yn hwyluso cydlynu ymgyrchoedd, gan sicrhau negeseuon cyson, dylunio a phrofiad cwsmeriaid ar draws sianeli. Yn ogystal, mae ganddynt alluoedd adrodd cadarn sy'n darparu mewnwelediadau cywir ac amser real, sy'n eu galluogi i fesur perfformiad ymgyrchoedd ar draws pob sianel ac optimeiddio yn unol â hynny.

Gadewch i ni archwilio cyfyngiadau llawer o strategaethau a llwyfannau omnichannel yn fwy manwl.

 1. Heriau Priodoli: Un o brif gyfyngiadau marchnata omnichannel yw priodoli gwerthiannau neu drawsnewidiadau yn gywir i sianeli neu bwyntiau cyffwrdd penodol. Gyda chwsmeriaid yn rhyngweithio â sianeli lluosog cyn prynu, gall fod yn heriol penderfynu pa sianel neu gyfuniad o sianeli a chwaraeodd y rhan fwyaf arwyddocaol wrth ddylanwadu ar eu penderfyniad prynu. Efallai na fydd modelau priodoli traddodiadol, megis priodoli clic olaf, yn dal taith gymhleth y cwsmer yn ddigonol mewn senarios omnichannel, gan arwain at ddealltwriaeth anghyflawn o effaith pob sianel farchnata.
 2. Integreiddio a Chydlynu Data: Mae gweithredu strategaeth farchnata omnichannel effeithiol yn gofyn am gydgysylltu ac integreiddio data'n ddi-dor ar draws sianeli. Fodd bynnag, mae llawer o dechnolegau a systemau a ddefnyddir gan fusnesau yn aml yn gweithredu mewn seilos, gan ei gwneud yn heriol i gasglu a dadansoddi data o wahanol bwyntiau cyffwrdd yn gydlynol. Gall y darnio hwn lesteirio'r gallu i gael golwg gyfannol ar ryngweithio cwsmeriaid a gwneud penderfyniadau marchnata gwybodus yn seiliedig ar fewnwelediadau cynhwysfawr.
 3. Profiad Brand Cyson: Mae darparu profiad brand cyson ar draws gwahanol sianeli yn amcan allweddol o farchnata omnichannel. Fodd bynnag, gall cynnal negeseuon cyson, dylunio a phrofiad cwsmeriaid fod yn heriol oherwydd nodweddion a chyfyngiadau unigryw pob sianel. Mae cydbwyso'r angen am addasu a phersonoli â hunaniaeth brand gyson ar draws sianeli yn gofyn am gynllunio gofalus, gweithredu a monitro parhaus.
 4. Cyfyngiadau Technolegol: Llawer o dechnolegau a ddefnyddir mewn marchnata, megis llwyfannau dadansoddeg, rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) mae gan systemau, ac offer hysbysebu, gyfyngiadau wrth integreiddio data a mewnwelediadau yn ddi-dor ar draws sianeli. Gall hyn rwystro'r gallu i gael golwg gynhwysfawr ac amser real o ryngweithio ac ymddygiad cwsmeriaid, gan gyfyngu ar effeithiolrwydd ymdrechion marchnata omnichannel.

Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, mae'n bwysig nodi bod datblygiadau mewn technoleg a dadansoddeg data yn mynd i'r afael â'r heriau hyn yn barhaus. Mae busnesau yn defnyddio modelau priodoli uwch, llwyfannau integreiddio data, a llwyfannau data cwsmeriaid (CDPau) i wella cywirdeb priodoli a chreu golwg fwy unedig o ryngweithio cwsmeriaid.

7. Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Gall mabwysiadu materion cymdeithasol yn agored fod â manteision a pheryglon i gorfforaethau, yn enwedig pan fo’r materion hynny’n ddadleuol. Mae manteision mabwysiadu materion cymdeithasol yn agored yn cynnwys y potensial i adeiladu delwedd brand gadarnhaol, denu cwsmeriaid sy'n ymwybodol yn gymdeithasol, ac alinio â gwerthoedd segment marchnad darged.

Trwy ddangos ymrwymiad gwirioneddol i achosion cymdeithasol, gall cwmnïau wahaniaethu eu hunain a meithrin cysylltiadau cryfach â chwsmeriaid sy'n rhannu gwerthoedd tebyg. Fodd bynnag, mae'r peryglon yn ymwneud â mabwysiadu didwyll neu fanteisio ar faterion dadleuol er budd masnachol yn unig. Gall hyn arwain at gyhuddiadau o weithredu perfformiadol, colli ymddiriedaeth, adlach cwsmeriaid, a niwed i enw da.

Gadewch i ni archwilio dwy senario - un lle mae Cwmni A yn ei ddefnyddio'n ddidwyll i ysgogi gwerthiant ac un arall lle mae Cwmni B yn ofalus ac yn strategol.

Mabwysiadu Didwyll

Mae Cwmni A yn mabwysiadu materion cymdeithasol yn fanteisgar fel strategaeth farchnata, gan alinio'n ddiffuant ag achosion poblogaidd i hybu gwerthiant. Gallant gymryd rhan mewn actifiaeth perfformiadol neu ddefnyddio materion cymdeithasol i ennyn sylw heb ymrwymiad gwirioneddol i fynd i'r afael â'r broblem. Gall y dull hwn elyniaethu cwsmeriaid sy'n gweld bod gweithredoedd y cwmni yn ddiamau neu'n ecsbloetiol. Gall cwsmeriaid sydd â chredoau gwahanol neu sy'n teimlo eu bod yn cael eu trin gan ddidwylledd safiad y cwmni ddatblygu teimladau negyddol, gan arwain at golli ymddiriedaeth ac athreulio cwsmeriaid posibl. Gall mabwysiadu materion cymdeithasol mor ddidwyll niweidio enw da'r cwmni ac erydu teyrngarwch cwsmeriaid.

Mabwysiadu Strategol

Mae Cwmni B yn cymryd agwedd ofalus a strategol wrth fabwysiadu materion cymdeithasol. Maent yn wirioneddol gredu yn yr achosion y maent yn eu cefnogi ac yn sicrhau bod eu gweithredoedd yn cyd-fynd â'u gwerthoedd craidd a'u pwrpas fel busnes. Mae Cwmni B yn cyfleu ei ymrwymiad i faterion cymdeithasol yn barchus, gan gydnabod y gall cwsmeriaid feddu ar gredoau amrywiol. Maent yn pwysleisio eu hymroddiad i wasanaethu pob cwsmer trwy eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, waeth beth fo'u safbwyntiau neu eu cefndir. Gall y dull hwn helpu i feithrin ymddiriedaeth, cryfhau perthnasoedd cwsmeriaid, a denu cwsmeriaid o'r un anian sy'n gwerthfawrogi gwerthoedd ac ymdrechion cyfrifoldeb cymdeithasol y cwmni. Trwy fod yn dryloyw, yn barchus, ac yn canolbwyntio ar ei genhadaeth fusnes graidd, mae Cwmni B yn lleihau'r risgiau o ddieithrio cwsmeriaid ac yn lle hynny yn meithrin ymdeimlad o gynwysoldeb a dilysrwydd.

Er mwyn llywio'r heriau hyn, rhaid i gwmnïau sicrhau bod eu hymrwymiad i faterion cymdeithasol yn ddilys, yn cyd-fynd â'u gwerthoedd, ac yn cael ei gyfathrebu'n barchus. Gall bod yn dryloyw ynghylch eu bwriadau a chymryd camau diriaethol i fynd i’r afael â materion cymdeithasol helpu i feithrin ymddiriedaeth a lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â phynciau dadleuol.

8. Cwsmer Ganolog

Mae'r cysyniad o fod yn ganolog i'r cwsmer wedi dod i'r amlwg fel gair pwerus sy'n atseinio gyda chwmnïau a defnyddwyr fel ei gilydd. Wrth i sefydliadau gydnabod pwysigrwydd bodloni anghenion cwsmeriaid, meithrin perthnasoedd cryf, a darparu profiadau eithriadol, mae “cwsmer-ganolog” wedi dod yn derm poblogaidd ar gyfer dulliau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae bwrlwm y cysyniad hwn yn deillio o'i botensial i ysgogi twf busnes, gwella teyrngarwch cwsmeriaid, a gwahaniaethu cwmnïau mewn marchnad orlawn.

Arwynebol

Mae Cwmni A yn honni ei fod yn canolbwyntio ar y cwsmer ond yn methu â chyflawni'r addewid hwnnw. Er gwaethaf y negeseuon marchnata, maent yn anymatebol i geisiadau cwsmeriaid, yn brin o empathi, ac yn blaenoriaethu tactegau gwerthu ymosodol ac uwchwerthu dros ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Mae'r cwmni'n profi trosiant staff uchel, sy'n rhwystro ei allu i adeiladu perthynas ystyrlon â chwsmeriaid. Mae'r agwedd ymwthgar a diffyg ffocws gwirioneddol ar gwsmeriaid yn creu enw negyddol, gan arwain at gwsmeriaid anfodlon sy'n annhebygol o aros yn deyrngar neu argymell y cwmni i eraill. Mae ffocws tymor byr Cwmni A ar werthiant yn tanseilio eu cynaliadwyedd hirdymor a’u potensial i dyfu.

Mabwysiadu Strategol

Mae Cwmni B yn cofleidio dull sy'n canolbwyntio'n wirioneddol ar y cwsmer, gan fuddsoddi'n helaeth mewn pobl, prosesau a phrofiadau i wneud y mwyaf o werth y berthynas â chwsmeriaid. Maent yn blaenoriaethu dealltwriaeth a chwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn gwrando'n astud ar adborth, ac yn ymdrechu i greu profiadau eithriadol ar bob pwynt cyffwrdd. Mae Cwmni B yn grymuso ei staff gyda'r hyfforddiant a'r offer angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth personol a sylwgar. Mae'r diwylliant cwsmer-ganolog hwn yn meithrin perthnasoedd, ymddiriedaeth a theyrngarwch hirdymor. Mae cwsmeriaid bodlon yn dod yn eiriolwyr brand, gan hyrwyddo'r cwmni trwy dafod leferydd, atgyfeiriadau ac adolygiadau ar-lein. Mae enw da Cwmni B yn tyfu, gan ddenu cwsmeriaid newydd a sefydlu sylfaen gref ar gyfer twf busnes cynaliadwy.

Mae'r canlyniadau i lawr yr afon yn y senarios hyn yn wahanol. Yn Senario A, mae'r ymagwedd arwynebol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn arwain at enw da sy'n dirywio, corddi cwsmeriaid, a theimlad negyddol. Mae'r cwmni'n ei chael hi'n anodd cadw cwsmeriaid ac yn methu ag elwa ar eiriolaeth cwsmeriaid cadarnhaol. Ar y llaw arall, mae cwsmer-ganolog gwirioneddol Senario B yn meithrin cwsmeriaid ffyddlon sy'n dod yn eiriolwyr ar gyfer y brand. Mae'r cwsmeriaid bodlon hyn yn cyfrannu at enw da brand cadarnhaol, yn gyrru caffaeliad cwsmeriaid newydd, ac yn ehangu potensial twf y cwmni.

Mae'r gwahaniaeth yn gorwedd yn ymrwymiad y cwmni i wir ddeall a blaenoriaethu anghenion cwsmeriaid, buddsoddi yn yr adnoddau a'r prosesau angenrheidiol i ddarparu profiadau eithriadol, a meithrin diwylliant sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae bod yn canolbwyntio ar y cwsmer yn mynd y tu hwnt i honiadau marchnata yn unig; mae'n gofyn am ymroddiad gwirioneddol i roi'r cwsmer wrth galon pob penderfyniad a gweithred busnes. Pan gaiff ei weithredu'n effeithiol, gall gynhyrchu teyrngarwch cwsmeriaid, enw da brand cadarnhaol, a thwf busnes cynaliadwy.

9. Di-dor

Di-dor yn cyfleu'r syniad o brosesau a rhyngweithiadau llyfn, integredig, gan ddileu ffrithiant a chreu llif cytûn. Mewn tirwedd ddigidol sy’n fwyfwy rhyng-gysylltiedig, mae’r dyhead am ddi-dordeb wedi dod yn ffocws sylweddol i sefydliadau. Fodd bynnag, gall gwir sylweddoli profiad di-dor amrywio'n sylweddol. Yn y senarios canlynol, byddwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng Cwmni A, sy'n wynebu heriau o ran cyflawni di-dor er gwaethaf prynu llwyfan a hyrwyddir fel y cyfryw, a Chwmni B, sy'n integreiddio datrysiad di-dor yn llwyddiannus heb fod angen adnoddau ychwanegol.

Gweithredu â Llaw ac Integreiddio

Mae Cwmni A yn buddsoddi mewn platfform sy'n cael ei hyrwyddo fel un di-dor, gan ddisgwyl iddo integreiddio'n ddi-dor â'u systemau a'u prosesau presennol. Fodd bynnag, maent yn darganfod yn gyflym fod cyflawni gwir ddi-dordeb yn llawer mwy cymhleth na'r disgwyl. Mae'r broses integreiddio yn profi i fod yn heriol, yn gofyn am gyllideb, amser ac adnoddau ychwanegol. Maent yn wynebu materion cydnawsedd, anghysondebau data, a'r angen am addasu helaeth. At hynny, mae'r profiad di-dor a addawyd yn gofyn am wasanaeth a chymorth parhaus i fynd i'r afael â bylchau integreiddio a sicrhau gweithrediadau llyfn. Mae Cwmni A yn sylweddoli bod cyflawni di-dordeb yn ymdrech barhaus, sy'n gofyn am fuddsoddiadau sylweddol y tu hwnt i'r pryniant platfform cychwynnol.

Integreiddio Cynhyrchedig a Chyflawn

Mae Cwmni B yn caffael datrysiad di-dor ac yn darganfod ei fod yn cyd-fynd â'r gair buzz. Gallant integreiddio'r platfform yn ddi-dor â'u systemau a'u prosesau presennol heb ysgrifennu un llinell o god. Mae'r datrysiad yn cynnig cydnawsedd y tu allan i'r bocs a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio, gan wneud y broses integreiddio yn ddiymdrech. Gall Cwmni B fanteisio'n llawn yn gyflym ar y nodweddion a'r swyddogaethau a gynigir gan y platfform, gan wella eu gweithrediadau a phrofiadau cwsmeriaid. Maent yn profi llif di-dor o wybodaeth a phrosesau, gan alluogi cydweithredu effeithlon a llifoedd gwaith symlach. Mae Cwmni B yn gallu trosoledd galluoedd y datrysiad di-dor heb fod angen buddsoddiadau ychwanegol sylweddol neu gymorth parhaus.

Mae'r senarios hyn yn dangos canlyniadau cyferbyniol o ran cyflawni di-dordeb. Tra bod Cwmni A yn wynebu heriau a gofynion ychwanegol i ddilyn profiad di-dor, mae Cwmni B yn llwyddo i integreiddio datrysiad sy'n cyflawni ei addewid yn ddiymdrech.

Yn achos Cwmni A, gall yr anawsterau y maent yn eu hwynebu wrth gyflawni di-dor arwain at rwystredigaeth, oedi a chostau ychwanegol. Gall diffyg integreiddio di-dor arwain at brosesau datgymalog, aneffeithlonrwydd, a phrofiad defnyddiwr dan fygythiad.

I'r gwrthwyneb, mae gallu Cwmni B i integreiddio'r datrysiad yn ddi-dor heb god a defnyddio ei nodweddion yn llawn yn eu grymuso i wireddu buddion profiad di-dor. Gallant wella eu gweithrediadau, cyflawni mwy o effeithlonrwydd, a darparu profiad cwsmer symlach a mwy cydlynol.

Dylai cwmnïau werthuso'n ofalus alluoedd llwyfannau ac atebion sy'n cael eu marchnata'n ddi-dor, gan ystyried ffactorau megis cymhlethdod integreiddio, gofynion addasu, anghenion cymorth parhaus, a'r potensial ar gyfer profiad defnyddiwr gwirioneddol ddi-dor. Trwy ddewis ateb sy'n cyd-fynd â'u gofynion penodol, gall cwmnïau lywio heriau integreiddio a chyflawni profiad gwirioneddol ddi-dor sy'n gwella eu gweithrediadau a'u rhyngweithio â chwsmeriaid.

10. Aflonyddgar

Er bod y term “aflonyddgar” wedi dod yn boblogaidd fel gair buzz, mae tarfu gwirioneddol yn gyflawniad prin. Mae'n cynrychioli newid arloesol neu baradeim sy'n trawsnewid diwydiant yn sylfaenol. Mae cwmnïau sy'n tarfu'n llwyddiannus yn creu effaith barhaol, yn chwyldroi marchnadoedd, ac yn dal sylw cwsmeriaid. Mae prinder gwirioneddol mae tarfu ar draws diwydiannau yn amlygu anhawster a chymhlethdod cyflawni newid trawsnewidiol gwirioneddol. Mae aflonyddwch yn gofyn am weledigaeth, arloesedd a gweithrediad manwl i dorri trwy rwystrau sefydledig a chwyldroi'r farchnad. Mae cwmnïau sy'n achosi aflonyddwch gwirioneddol yn aml yn dod yn arweinwyr diwydiant, gan ddal cyfran o'r farchnad a chreu gwerth hirdymor.

Hunan-Datgan

Mae Cwmni A yn honni ei fod yn aflonyddgar ond yn methu â chyflawni'r hype. Mae eu negeseuon yn pwysleisio arloesedd a newid, ac eto nid yw eu harferion yn cyd-fynd â'r weledigaeth hon. Nid yw Cwmni A yn ymatebol i geisiadau cwsmeriaid, mae'n arddangos trosiant staff uchel, ac mae'n blaenoriaethu tactegau gwerthu prysur ac uwchwerthu dros ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Mae'r agwedd arwynebol hon at aflonyddwch yn arwain at enw da negyddol, anfodlonrwydd cwsmeriaid, a dirywiad mewn teyrngarwch. Mae methiant Cwmni A i gyflawni eu haddewidion aflonyddgar yn arwain at golli cyfleoedd, erydu ymddiriedaeth, a photensial twf cyfyngedig.

Hyrwyddir gan Ddiwydiant

Mae Cwmni B yn ymgorffori gwir ysbryd tarfu trwy fuddsoddi'n drwm mewn pobl, prosesau a phrofiadau i wneud y mwyaf o werth perthnasoedd cwsmeriaid. Maent yn cyflwyno syniadau newydd, yn herio normau'r diwydiant, ac yn ymdrechu'n gyson i wella profiad y cwsmer. Mae Cwmni B yn defnyddio dull cwsmer-ganolog, gan ymateb yn brydlon i geisiadau cwsmeriaid, lleihau trosiant staff trwy amgylchedd gwaith cefnogol, a chanolbwyntio ar ddarparu gwerth yn hytrach na gwthio gwerthiant. Mae'r aflonyddwch gwirioneddol hwn yn arwain at enw da cryf, eiriolaeth cwsmeriaid, a thwf brand organig. Mae cwsmeriaid bodlon yn dod yn eiriolwyr ffyddlon, gan rannu profiadau cadarnhaol, a chyfrannu at ehangu'r cwmni.

Mae'r canlyniadau i lawr yr afon yn y senarios hyn yn arwyddocaol. Yn Senario A, mae'r agwedd arwynebol at aflonyddwch yn niweidio enw da Cwmni A, gan arwain at athreulio cwsmeriaid a chyfleoedd twf a gollwyd. Ar y llaw arall, mae tarfu gwirioneddol Senario B a ffocws ar y cwsmer yn creu eiriolwyr sy'n ehangu cyrhaeddiad y brand ac yn cyfrannu at dwf cynaliadwy. Mae'r gwahaniaeth yn gorwedd yn nilysrwydd ac effaith diriaethol tarfu. Mae cwmnïau sy'n wirioneddol herio'r status quo ac yn blaenoriaethu anghenion cwsmeriaid dros enillion tymor byr yn fwy tebygol o feithrin ymddiriedaeth, teyrngarwch, a delwedd brand gadarnhaol.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.