Y 5 Camgymeriad Gorau i'w Osgoi wrth Awtomeiddio Marchnata

awtomeiddio marchnata

Mae awtomeiddio marchnata yn dechnoleg anhygoel o bwerus sydd wedi newid y ffordd y mae busnesau'n marchnata digidol. Mae'n cynyddu'r effeithlonrwydd marchnata wrth ostwng y gorbenion cysylltiedig trwy awtomeiddio'r prosesau gwerthu a marchnata ailadroddus. Gall cwmnïau o bob maint fanteisio ar yr awtomeiddio marchnata a chodi tâl ar eu cenhedlaeth arweiniol yn ogystal â'u hymdrechion adeiladu brand.

Mwy na Mae 50% o'r cwmnïau eisoes yn defnyddio awtomeiddio marchnata, ac mae bron i 70% o'r gweddill yn bwriadu ei ddefnyddio yn ystod y 6-12 mis nesaf. Mae'n werth nodi mai ychydig iawn o'r cwmnïau sy'n defnyddio awtomeiddio marchnata sydd wedi profi'r canlyniadau a ddymunir. Mae llawer ohonynt yn gwneud rhai camgymeriadau cyffredin sy'n dadreilio eu hymgyrch farchnata. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio Automation Marchnata ar gyfer eich cwmni, ceisiwch osgoi'r camgymeriadau hyn i gynyddu eich siawns o lwyddo gyda'r dechnoleg farchnata ddiweddaraf:

Prynu'r Llwyfan Awtomeiddio Marchnata Anghywir

Yn wahanol i lwyfannau technoleg marchnata eraill fel marchnata e-bost neu offer cyfryngau cymdeithasol, mae awtomeiddio marchnata yn gofyn am integreiddio'r feddalwedd yn agos â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, CRM presennol a thechnolegau olrhain eraill. Nid yw pob offeryn awtomeiddio yn cael ei wneud yn gyfartal o ran nodweddion a chydnawsedd. Mae llawer o gwmnïau'n prynu'r meddalwedd yn seiliedig yn unig ar ei nodweddion a'i fuddion posibl. Os nad yw'r feddalwedd newydd yn gydnaws â'ch systemau presennol, mae'n creu llanast sy'n anodd ei ddatrys.

Gwnewch ymchwil helaeth a phrofion demo cyn cwblhau'r meddalwedd awtomeiddio ar gyfer eich cwmni. Ychydig iawn y bydd y feddalwedd anghydnaws yn ei gyflawni, ni waeth pa fuddion a nodweddion y mae'n eu cynnig.

Ansawdd Eich Data Cwsmer

Mae'r data wrth wraidd awtomeiddio marchnata. Mae data o ansawdd gwael yn cynhyrchu canlyniad gwael waeth beth fo'r strategaeth farchnata gadarn a'i weithrediad effeithlon. Mae bron i 25% o'r cyfeiriadau e-bost yn dod i ben bob blwyddyn. Mae hynny'n golygu, dim ond 10,000 o gymhorthion cywir fydd gan gronfa ddata o 5625 o negeseuon e-bost o fewn rhychwant byr o ddwy flynedd. Mae'r cymhorthion e-bost anactif hefyd yn arwain at bownsio sy'n rhwystro enw da'r gweinydd e-bost.

Rhaid i chi roi mecanwaith ar waith i lanhau'r gronfa ddata o bryd i'w gilydd. Yn absenoldeb mecanwaith o'r fath, ni fyddwch yn gallu cyfiawnhau'r enillion ar fuddsoddiadau mewn awtomeiddio marchnata.

Ansawdd Cynnwys Gwael

Nid yw awtomeiddio marchnata yn gweithio ar ei ben ei hun. Mae angen i chi gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel sy'n cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid. Mae'n werth nodi, er mwyn i awtomeiddio marchnata lwyddo, fod ymgysylltu â chwsmeriaid yn hanfodol. Os gweithredwch awtomeiddio marchnata heb fuddsoddi ymdrechion sylweddol i gynhyrchu cynnwys o safon yn rheolaidd, gallai arwain at drychineb llwyr.

Mae'n bwysig cydnabod pwysigrwydd cynnwys a chael strategaeth gadarn i guradu cynnwys o ansawdd yn rheolaidd.

Defnydd Is-optimaidd o Nodweddion Llwyfan

Ymhlith y cwmnïau sydd wedi mabwysiadu awtomeiddio marchnata, dim ond 10% sydd wedi defnyddio holl nodweddion y feddalwedd. Amcan terfynol defnyddio awtomeiddio yw dileu'r ymyrraeth ddynol o dasgau ailadroddus. Fodd bynnag, os na ddefnyddir y feddalwedd yn llawn, ni fydd gwaith llaw yr adran farchnata yn lleihau. Yn hytrach, bydd y broses farchnata a'r adroddiadau yn dod yn fwy prysur ac yn dueddol o gamgymeriadau y gellir eu hosgoi.

Pan fyddwch chi'n penderfynu integreiddio awtomeiddio marchnata, gwnewch yn siŵr bod y tîm yn mynd trwy hyfforddiant helaeth wrth ddefnyddio'r nodweddion y feddalwedd. Os nad yw'r gwerthwr yn darparu hyfforddiant cychwynnol, yna dylai aelodau'ch tîm dreulio amser sylweddol ar borth adnoddau'r feddalwedd a deall naws y cynnyrch.

Dibyniaeth gormodol ar e-bost

Dechreuodd awtomeiddio marchnata gydag awtomeiddio marchnata e-bost. Fodd bynnag, yn ei ffurf bresennol, mae'r feddalwedd wedi cynnwys bron pob sianel ddigidol. Er gwaethaf mabwysiadu awtomeiddio marchnata, os ydych chi'n dal i ddibynnu'n bennaf ar e-byst i gynhyrchu arweinyddion, mae'n bryd ailfeddwl am y strategaeth farchnata gyfan. Defnyddiwch gyfryngau eraill fel cymdeithasol, peiriannau chwilio a gwefannau i ddarparu profiad di-dor i gwsmeriaid wrth iddynt gyflawni eu nodau. Gall dibyniaeth ormodol ar e-bost hefyd gythruddo'r cwsmeriaid i'r graddau eu bod yn dechrau casáu'ch cwmni.

Er mwyn sicrhau'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad ar awtomeiddio marchnata, mae angen i chi integreiddio'r holl sianeli a defnyddio cryfder pob sianel i drosi'r rhagolygon yn gwsmeriaid.

Casgliad

Mae awtomeiddio marchnata yn gofyn am fuddsoddiad cychwynnol sylweddol mewn perthynas ag amser ac arian. Nid yw'n hud meddalwedd un clic a all ddatrys eich heriau marchnata. Felly, cyn i chi feddwl am brynu teclyn awtomeiddio marchnata, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd yr amser o'r amserlen gyfredol i'w integreiddio'n llawn i'r system.

Ar ben hynny, ysgogwch aelodau'ch tîm i ddysgu pethau newydd ac addasu'r atebion yn seiliedig ar eich gofynion. Mewn rhai achosion, gallwch hyd yn oed ofyn i'r gwerthwr addasu proses benodol yn unol â'ch gofynion penodol. Dylai'r amcan terfynol fod i ddileu ymyrraeth ddynol o'r gweithgareddau marchnata ailadroddus ac awtomeiddio'r cylch bywyd prynu.