Llwyfannau CRM a DataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bost

Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu.

Nid felly. Nid felly o gwbl.

Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, ac nid oes a wnelo unrhyw un â dod yn gwsmer go iawn. Er enghraifft, gallai ymwelwyr â'ch gwefan fod:

  • Cystadleuwyr yn cadw llygad arnoch chi.
  • Ceiswyr gwaith yn chwilio am gig gwell.
  • Myfyrwyr sy'n ymchwilio i bapur tymor coleg.

Ac eto, mae bron pawb sy'n dod o fewn y tri chategori hyn yn aml mewn perygl o gael galwad ffôn neu ddirwyn i ben ar restr e-bost.

Mae rhoi pob ymwelydd mewn bwced cwsmer yn arfer peryglus. Mae nid yn unig yn ddraenen enfawr ar adnoddau i fynd ar drywydd pawb sy'n rhannu ei rif ffôn neu gyfeiriad e-bost, ond gall hefyd greu profiad negyddol i bobl nad oedd ganddynt unrhyw fwriad i ddod yn darged ar gyfer morglawdd o ddeunydd marchnata.

Mae trosi ymwelwyr yn gwsmeriaid, neu hyd yn oed wybod pa ymwelwyr sy'n ffit i'w trosi, yn gofyn am ddealltwriaeth ddyfnach o bwy ydyn nhw. Dyma lle Sgorio plwm 3D (tri dimensiwn) yn dod i chwarae.

Nid yw sgorio plwm yn newydd, ond mae'r cynnydd yn y Data Mawr wedi arwain at genhedlaeth newydd o atebion sgorio plwm 3D sy'n ychwanegu dyfnder i'r ffordd y mae marchnatwyr a gweithwyr gwerthu proffesiynol yn gweld cwsmeriaid a rhagolygon. Sgorio 3D yw esblygiad naturiol y data gwerthfawr rydych chi wedi bod yn ei gasglu ar eich cwsmeriaid ers blynyddoedd, a'i ddefnyddio i wasanaethu'r cwsmeriaid hyn orau ac yn y pen draw, cynyddu eich gwerthiannau a'ch llinell waelod.

P'un a yw busnes yn canolbwyntio ar strategaethau marchnata B2C neu B2B, gall sgorio plwm 3D eu helpu i fesur pa mor agos y mae gobaith neu gwsmer yn cyfateb i'w proffil “delfrydol”, i gyd wrth olrhain lefel eu hymgysylltiad a'u hymrwymiad. Mae hyn yn sicrhau bod eich ffocws ar y bobl a allai brynu mewn gwirionedd, yn hytrach na bwrw rhwyd ​​eang - a drud - i gyrraedd pob ymwelydd a oedd newydd ddigwydd cyrraedd eich gwefan.

Yn gyntaf, Nodi demograffeg neu firmagraffig

Byddwch chi'n adeiladu'ch sgôr 3D trwy adnabod eich cwsmer. Byddwch chi eisiau gwybod “Pwy yw'r person hwn? Ai nhw yw'r ffit iawn ar gyfer fy nghwmni? ” Bydd y math o fusnes rydych chi ynddo yn penderfynu pa broffil y byddwch chi'n ei ddefnyddio i sgorio 3D eich cwsmeriaid.

Dylai sefydliadau B2C ganolbwyntio ar ddata demograffig, megis eu hoedran, rhyw, incwm, galwedigaeth, statws priodasol, nifer y plant, lluniau sgwâr o'u cartref, cod zip, tanysgrifiadau darllen, aelodaeth cymdeithasau a chysylltiadau, ac ati.

Dylai sefydliadau B2B ganolbwyntio ar firmagraphicdata, sy'n cynnwys refeniw cwmnïau, blynyddoedd mewn busnes, nifer y gweithwyr, agosrwydd at adeiladau eraill, cod zip, statws dan berchnogaeth lleiafrifoedd, nifer y canolfannau gwasanaeth a ffactorau fel hynny.

Yr ail ddarn o sgorio 3D yw ymgysylltu

Hynny yw, byddwch chi eisiau gwybod sut mae'r cwsmer hwn yn ymgysylltu â'ch brand? Ydyn nhw'n eich gweld chi mewn sioeau masnach yn unig? Ydyn nhw'n siarad â chi dros y ffôn yn rheolaidd? A ydyn nhw'n eich dilyn chi ar Twitter, Facebook ac Instragram ac yn gwirio ar FourSquare pan fyddant yn ymweld â'ch lleoliad? Ydyn nhw'n ymuno â'ch gweminarau? Gall sut maen nhw'n ymgysylltu â chi effeithio ar eu perthynas â chi. Mae mwy o ryngweithio personol yn aml yn golygu mwy o berthnasoedd personol.

Yn drydydd, nodwch ble mae'ch cwsmer yn ei berthynas â chi

Os nad ydych chi eisoes, mae angen i chi segmentu'ch cronfa ddata yn ôl yr amser y mae eich cwsmer wedi bod yn gwsmer i chi. A yw hwn yn gwsmer gydol oes sydd wedi prynu pob cynnyrch sydd gennych? A yw hwn yn gwsmer newydd nad yw'n ymwybodol o holl offrymau eich cwmni? Fel y gallwch ddychmygu, mae'r math o e-bost rydych chi'n ei anfon at gwsmer gydol oes yn wahanol iawn i'r un rydych chi'n ei anfon at rywun yn gynnar yn ei berthynas â chi.

Er bod llawer o farchnatwyr yn rhannu eu cronfeydd data yn ôl demograffeg neu gadarnwedd yn unig, mae angen iddynt fod sensitif i gam y cwsmer yn y cylch bywyd a dibynnu mwy ar sgorio 3D. Ni fydd cwsmer newydd sydd erioed wedi anfon e-bost atoch mor gryf â'r cwsmer tymor hir sydd wedi ymweld â'ch swyddfa. Yn yr un modd, gall y person y gwnaethoch ei gyfarfod yn y sioe fasnach fod y cwsmer gwannach na'r un sydd wedi prynu'n dawel gennych ers pum mlynedd. Ni fyddwch yn gwybod hynny heb sgorio 3D.

Rhoi bob ymweld â'r driniaeth maneg wen.

Ynghanol yr holl siarad hwn am ddefnyddio sgorio plwm 3D i ganolbwyntio ar ymwelwyr sydd â'r potensial i brynu, byddwn yn siomedig pe na bawn yn sôn y dylai pob rhyngweithio ag ymwelydd fod yn brofiad triniaeth maneg wen - sylwgar, cyfeillgar a datrysiad -driven o blaid yr ymwelydd. Cofiwch, nid yw'n ymwneud â gwneud y mwyaf o arian ar y gwerthiant cyntaf hwnnw. Mae'n ymwneud â darparu'r hyn sydd ei angen ar yr ymwelydd mewn gwirionedd, a fydd yn arwain at brofiad cadarnhaol i gwsmeriaid a gwerthiannau yn y dyfodol. Ymestyn y cwrteisi hwn i bob ymwelydd, hyd yn oed y cystadleuwyr, y ceiswyr gwaith, a myfyrwyr coleg. Wyddoch chi byth pryd y bydd caredigrwydd bach yn talu ar ei ganfed yn nes ymlaen.

Ni allwch ddod o hyd i gwsmeriaid ffit orau. Rhaid i chi eu meithrin. Sut? Trwy eu galluogi i symud yn ddi-dor trwy bob cam o'r cylch bywyd, gan ddod o hyd i'r cynnwys neu'r cysylltiad cywir y maen nhw'n ei geisio ar hyd y ffordd. Dyma gryfder datrysiad Marchnata Cylch Bywyd Right On Interactive: grymuso sefydliadau i wybod yn union ble mae darpar neu gwsmer yn ei berthynas â brand - o'r gobaith i'r ffan ysbeilio - a'r ffordd orau i fynd atynt i sicrhau'r gwerth oes mwyaf posibl.

Datgelu: Dechrau'n Rhyngweithiol yn gleient i ni ac yn noddwr i Martech Zone. Dysgu mwy am eu datrysiad marchnata cylch bywyd heddiw:

Dysgu mwy am Right On Interactive

Troy BURK

Troy Burk, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Dechrau'n Rhyngweithiol, yn arweinydd meddwl a siaradwr cydnabyddedig ar bynciau marchnata cylch bywyd, awtomeiddio marchnata, sgorio a meithrin plwm, a marchnata e-bost. Enillodd Troy ei radd baglor o Brifysgol Ball State. Mae'n byw yn Indianapolis gyda'i wraig a'i dri phlentyn lle mae'n gwasanaethu ar Bwyllgor Marchnata Aelodaeth Siambr Fasnach Greater Indianapolis ac yn ymwneud â chwaraeon ieuenctid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol