Heriau Awtomeiddio Marchnata Marchnatwyr, Gwerthwyr a Phrif Weithredwyr (Data + Cyngor)

Heriau Awtomeiddio Marchnata Marchnatwyr, Gwerthwyr a Phrif Weithredwyr

Mae awtomeiddio marchnata wedi cael ei ddefnyddio gan gorfforaethau mawr byth ers iddo ddod yn fyw. Gwnaeth y ffenomen hon ei marc ar dechnoleg marchnata mewn sawl ffordd. Roedd atebion cynnar (ac maent yn dal i fod yn bennaf) yn gadarn, yn llawn nodweddion, ac o ganlyniad yn gymhleth ac yn ddrud. Roedd y rhain i gyd yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau llai weithredu awtomeiddio marchnata. Hyd yn oed os yw busnes bach yn gallu fforddio marchnata meddalwedd awtomeiddio mae ganddyn nhw amser caled yn cael gwir werth ohono.

Roedd y duedd hon yn fy mhoeni oherwydd gall busnesau bach sydd ag adnoddau cyfyngedig elwa o ddefnyddio awtomeiddio marchnata. Gall trosoledd awtomeiddio gynyddu cynhyrchiant ac o ganlyniad refeniw o lawer. Yn anffodus, nid yw'r mwyafrif o atebion cyfredol wedi'u teilwra mewn gwirionedd ar gyfer busnesau bach.

Felly, fel marchnatwr mewn cwmni awtomeiddio marchnata e-bost SaaS, roeddwn i'n teimlo ei bod yn ddyletswydd arnaf i ddarganfod y pethau y mae marchnatwyr yn cael amser caled gyda nhw. Fe wnes i hynny trwy arolygu mwy na 130 o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes marchnata.

Ond roeddwn i'n teimlo nad oedd hynny'n ddigon. Roeddwn i eisiau rhannu'r holl fewnwelediad a data hwn felly gwnes i a erthygl roundup ac ysgrifennodd an adroddiad epig 55 tudalen wedi'i lenwi â data i rannu fy nghanfyddiadau â'r byd. Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at rai canfyddiadau a data allweddol yr adroddiad. Hefyd, rwyf wedi dewis y cyngor awtomeiddio marchnata gorau a ddarparwyd gan arbenigwyr yn ystod fy ymchwil.

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Trosolwg o'r Adroddiad Heriau Awtomeiddio Marchnata

Gadewch i ni siarad ychydig am ddosbarthiad maint cwmnïau, safle'r ymatebwyr a'r diwydiannau maen nhw'n gweithio ynddynt. Bydd hyn yn rhoi'r holl ddata sydd ar ddod yn ei gyd-destun.

 • Maint y Cwmni - Yn fy ymchwil, mae 90% o'r ymatebwyr yn dod o gwmnïau sydd â 50 o weithwyr neu lai. Mae hyn yn golygu bod busnesau bach a micro yn cael eu gorgynrychioli. Gadewch i ni chwalu hyn ychydig. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr (57%) yn gweithio mewn cwmnïau sydd â 2-10 o weithwyr. Daeth pumed ran (20%) o'r atebion gan gwmnïau ag 11-50 o weithwyr. Daeth 17 o gyflwyniadau (13%) gan solopreneurs.
 • Swyddi - Daeth y nifer fwyaf o gyflwyniadau (38%) gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn swyddi Twf fel Marchnata a Gwerthu. Mae 31% o'r ymatebwyr yn ein harolwg yn berchnogion busnes. Mae chwarter y cyfranogwyr (25%) yn Brif Weithredwyr. Mae'r tri grŵp hyn yn derbyn 94% o'r cyflwyniadau.
 • Diwydiannau - Mae dosbarthiad y diwydiannau ymhlith yr ymatebwyr yn pwyso tuag at y Marchnata, gyda 47%. Roedd hyn yn fwriadol wrth i ni gasglu'r data fel y byddai tua hanner yr ymatebwyr o'r diwydiant marchnata. Daeth y diwydiant Datblygu Meddalwedd yn ail yn yr arolwg, gyda 25% o'r cyflwyniadau yn dod o'r diwydiant hwn.

Mae'r holl ddata llawn sudd hwn yn wych, ond daethoch chi yma i ddarllen am heriau awtomeiddio marchnata, oni wnaethoch chi? Felly gadewch i ni gyrraedd!

Prif Heriau Awtomeiddio Marchnata

Heriau Awtomeiddio Marchnata

Yn ein harolwg, mae 85% o'r ymatebwyr yn defnyddio rhyw fath o awtomeiddio marchnata.

 • Yr her fwyaf cyffredin y mae pobl yn ei hwynebu gydag awtomeiddio marchnata yw creu awtomeiddiadau o safon, gyda 16% o'r ymatebwyr yn ei grybwyll
 • Yn seiliedig ar ein data, mae integreiddiadau (14%) yn her hanfodol arall y mae defnyddwyr yn ei hwynebu gyda thechnoleg awtomeiddio marchnata.
 • Mae awtomeiddio marchnata yn gofyn am lawer o gynnwys. Does ryfedd, bod creu cynnwys wedi dod yn drydydd, gyda 10%.
 • Mae ymgysylltu (8%) yn her fawr arall ac mae ganddo gysylltiad agos â chynnwys. Mae awtomeiddio yn gofyn am gynnwys o'r radd flaenaf i ysgogi ymgysylltiad.
 • Mae segmentu, rheoli data ac optimeiddio yn cael eu crybwyll gan 6% o'r cyfranogwyr fel her awtomeiddio marchnata.
 • Soniwyd am ddod o hyd i offer darganfod (5%), personoli (5%), sgorio plwm (5%), dadansoddeg (4%), adrodd (3%), a chyflawnadwyedd (1%) fel her gan rai o'r gweithwyr proffesiynol a arolygwyd .

I ddod, rydyn ni'n mynd i edrych ar sut mae'r heriau hyn yn wahanol rhwng dau gategori swydd: Twf (Marchnata a Gwerthu) a Phrif Weithredwyr.

Heriau Awtomeiddio Marchnata Pobl mewn Swyddi Twf

Marchnata Heriau Awtomeiddio Pobl mewn Swyddi Twf

 • Yr her a grybwyllir amlaf gan weithwyr proffesiynol marchnata a gwerthu yw creu awtomeiddio (29%), o bell ffordd
 • Mae integreiddiadau yn her fawr arall y mae gweithwyr proffesiynol mewn swyddi twf yn eu hwynebu gydag awtomeiddio marchnata, gyda 21% o'r ymatebwyr yn tynnu sylw ati.
 • Daeth creu cynnwys yn y trydydd safle gyda 17% o weithwyr proffesiynol twf yn ei grybwyll.
 • Magwyd segmentu gan 13% o ymatebwyr o swyddi twf.
 • Tynnodd 10% o'r cyfranogwyr sylw at reoli data a sgorio plwm fel heriau.
 • Ymhlith yr heriau eraill a grybwyllir yn llai aml mae: personoli (6%), optimeiddio (6%), ymgysylltu (4%), dod o hyd i offer (4%), dadansoddeg (4%), ac adrodd (2%).

Heriau Awtomeiddio Marchnata Prif Weithredwyr

Heriau Awtomeiddio Marchnata Prif Weithredwyr

 • Cymhlethdod awtomeiddio marchnata yw'r brif her i Brif Weithredwyr, gyda 21% o'r cyfranogwyr yn y swyddi hyn yn ei fagu
 • Mewn cwmnïau meicro a bach, y Prif Swyddog Gweithredol yn aml sy'n penderfynu pa gyfuniad o feddalwedd y mae'r cwmni'n ei ddefnyddio. Felly, does ryfedd fod integreiddiadau (17%) a dod o hyd i offer (14%) yn heriau sylweddol iddynt.
 • Tynnodd 14% o Brif Weithredwyr sylw at ysgogi ymgysylltiad â negeseuon marchnata awtomataidd.
 • Soniodd Prif Weithredwyr am greu awtomeiddiadau (10%) yn sylweddol llai na gweithwyr proffesiynol twf a pherchnogion busnes. Y rheswm am hyn yw nad yw'r mwyafrif o Brif Weithredwyr yn delio â chreu awtomeiddio.
 • Magwyd rheoli data ac optimeiddio gan 10% o'r ymatebwyr mewn rolau Prif Swyddog Gweithredol.
 • Rhai o'r heriau a grybwyllir yn llai aml gan Brif Weithredwyr yw creu cynnwys, personoli, segmentu, adrodd a dadansoddeg, ymddangosodd pob un o'r rhain mewn 7% o'r atebion.

Cyngor Awtomeiddio Marchnata gan Arbenigwyr a Dylanwadwyr

Fel y soniais, gwnaethom hefyd ofyn i ddefnyddwyr awtomeiddio marchnata

“Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth berson sydd newydd ddechrau gydag awtomeiddio marchnata? Beth ddylai ef neu hi roi sylw iddo? ”.

Dewisais rai o'r atebion gorau, gallwch ddarllen pob dyfynbris yn y crynodeb hwn.

Dywed guru SaaS a Sylfaenydd SaaS Mantra, Sampath S, o ran marchnata awtomeiddio, dylai dechreuwyr ganolbwyntio ar:

SaaS Mantra, Sampath S.

Rhannodd Ryan Bonnici, Prif Swyddog Meddygol G2Crowd hefyd rai awgrymiadau anhygoel y dylai marchnatwyr roi sylw iddynt yn y dechrau:

Ryan Bonnici, Prif Swyddog Meddygol G2Crowd

Mae Sylfaenydd Ghacklabs, Luke Fitzpatrick yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyffwrdd dynol wrth awtomeiddio marchnata:

Ghacklabs, Luke Fitzpatrick

Mae Nix Eniego, Pennaeth Marchnata Sprout Solutions yn cynghori dechreuwyr awtomeiddio marchnata i ganolbwyntio ar y ffrwythau crog isel a datblygu fframwaith cyffredinol cyn neidio i mewn i'r nitty-graeanog.

Nix Eniego, Pennaeth Marchnata Sprout Solutions

Lapio i fyny

Gadewch i ni ailadrodd y prif heriau. O ran marchnata defnyddwyr awtomeiddio mewn swyddi twf eu heriau mwyaf yw:

 • Creu awtomeiddio
 • integrations
 • Creu cynnwys

Ar y llaw arall, mae Prif Weithredwyr sy'n gweithio gydag awtomeiddio marchnata yn ei chael hi'n anodd:

 • Cymhlethdod
 • integrations
 • Dod o hyd i offer

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.