Trendy Tech a Data Mawr: Beth i Edrych amdano mewn Ymchwil i'r Farchnad yn 2020

Tueddiadau Ymchwil i'r Farchnad

Mae'r hyn a oedd yn ymddangos yn bell fel y dyfodol pell bellach wedi cyrraedd: Mae'r flwyddyn 2020 wedi cyrraedd o'r diwedd. Mae awduron ffuglen wyddonol, gwyddonwyr amlwg, a gwleidyddion wedi rhagweld ers amser maith sut olwg fyddai ar y byd ac, er nad oes gennym ni geir hedfan o hyd, cytrefi dynol ar y blaned Mawrth, neu briffyrdd tiwbaidd, mae datblygiadau technolegol heddiw yn wirioneddol ryfeddol - a dim ond parhau i ehangu.

O ran ymchwil i'r farchnad, mae datblygiadau technolegol y degawd newydd yn dod â heriau y bydd angen eu goresgyn er mwyn sicrhau llwyddiant parhaol. Dyma rai o'r materion amlycaf y bydd angen i ymchwil marchnad edrych amdanynt yn 2020 a sut y dylai cwmnïau fynd atynt.  

Cydfodoli Parhaus gydag AI

Y duedd fwyaf arwyddocaol yn y degawd nesaf fydd cynnydd cynyddol deallusrwydd artiffisial i bob diwydiant. Mewn gwirionedd, disgwylir i gyfanswm y gwariant ar AI a systemau gwybyddol ragori ar $ 52 biliwn erbyn 2021, gydag astudiaeth ddiweddar yn canfod bod 80% o ymchwilwyr marchnad yn credu y bydd AI yn cael effaith gadarnhaol ar y farchnad. 

Er y gall hyn ymddangos ei fod yn arwydd o feddiant swyddfa a arweinir gan beiriannau sydd ar ddod, mae gennym ffordd bell i fynd eto cyn y gall peiriannau reslo rheolaeth ar y gweithle - yn syml, mae gormod o bethau ar gael na all AI eu gwneud eto. 

Ym maes ymchwil i'r farchnad, mae angen cyfuniad o offer ymchwil confensiynol ac seiliedig ar AI er mwyn bod yn fwyaf effeithiol. Y rhesymeg y tu ôl i hyn yw, er bod datblygiadau mewn technoleg AI wedi bod yn rhyfeddol, ni all efelychu dealltwriaeth ddynol o hyd na darparu mewnwelediadau manwl i amrywiol ffactorau allanol diwydiant penodol. 

In ymchwil i'r farchnad, Defnyddir AI orau i gyflawni tasgau milwrol sy'n clymu amser ymchwilwyr - pethau fel dod o hyd i samplau, llwybro arolygon, glanhau data a dadansoddi data amrwd, rhyddhau bodau dynol i ddefnyddio eu meddwl dadansoddol ar gyfer tasgau mwy cymhleth. Yna gall ymchwilwyr neilltuo mwyafrif eu gwybodaeth helaeth yn llawn i ddehongli tueddiadau a darparu mewnwelediadau - cesglir llawer ohonynt trwy offer awtomeiddio.

Yn fyr, gall technoleg AI ddod o hyd i lu o ddata mewn ychydig amser. Fodd bynnag, nid dyna'r data cywir bob amser - a dyma lle mae'r meddwl dynol yn dod i mewn i ddod o hyd i'r data mwyaf perthnasol i'w ddefnyddio ar gyfer ymchwil i'r farchnad. Mae defnyddio cryfderau AI a deallusrwydd busnes dynol yn eu elfennau naturiol yn rhoi mewnwelediad i gwmnïau na fyddent wedi'i ennill fel arall. 

Diogelwch Data a Thryloywder yn yr Oes Ddigidol

Gyda sgandal preifatrwydd newydd yn ôl pob golwg bob blwyddyn, mae diogelwch data a'r cynnydd mewn llywodraethu o ganlyniad yn fater enfawr ym mron pob diwydiant sy'n delio â data cwsmeriaid. Mae diffyg ymddiriedaeth y cyhoedd tuag at roi eu data i ffwrdd yn bwnc llosg y bydd angen i bob cwmni ymchwil marchnad ei ystyried nawr ac i'r dyfodol. 

Mae hyn yn hynod o bwysig yn y flwyddyn i ddod. Bydd 2020 hefyd yn dod â dau ddigwyddiad byd-eang mawr a fydd yn debygol o gael eu llenwi ag ymgyrchoedd dadffurfiad gan drydydd partïon: Brexit ac etholiad yr Unol Daleithiau. Bydd tryloywder o'r diwydiant ymchwil marchnad yn allweddol: Mae angen i gwmnïau ddangos i'r byd y bydd y mewnwelediad a gânt yn cael ei ddefnyddio fel grym da i wella bywydau pobl yn hytrach na chael eu defnyddio i luosogi. Felly sut y gall cwmnïau addasu ac adennill yr ymddiriedolaeth hon yng ngoleuni'r hinsawdd sydd ohoni? 

Er mwyn mynd i’r afael â’r ddadl foesegol hon, dylai cwmnïau ymchwil marchnad achub ar y cyfle i greu cod ar gyfer defnydd moesegol o ddata. Er bod cyrff masnach ymchwil fel ESOMAR ac MRS wedi cynnal canllawiau penodol ers amser maith i gwmnïau ymchwil marchnad gadw atynt wrth fynd i'r afael â'r materion hyn, mae angen adolygiad dyfnach o foeseg wrth berfformio ymchwil.

Adborth yw tanwydd bywyd ymchwil i'r farchnad, fel rheol yn dod ar ffurf arolygon a ddefnyddir wedyn i wella cynhyrchion, ymgysylltu â chwsmeriaid neu weithwyr, neu lu o ddefnyddiau eraill. Mae'r hyn y mae cwmnïau'n ei wneud gyda'r data a gafwyd trwy'r ymchwil hon - ac yn bwysicach fyth, pa mor effeithiol y maent yn ei gyfleu i'r rhai y maent yn cymryd y data ohonynt - yn hanfodol i ymgyrchoedd ymchwil yn y dyfodol.

O ran preifatrwydd data, efallai mai blockchain fydd yr ateb i sicrhau cwsmeriaid bod eu data yn cael ei gadw'n ddiogel ac yn dryloyw. Mae Blockchain eisoes wedi ennill amlygrwydd fel un o dechnolegau mwyaf arloesol yr 21ain ganrif ac, yn 2020, dim ond wrth i ddiwydiannau newydd ddechrau ei weithredu yn eu systemau diogelu data y bydd pwysigrwydd blockchain yn cynyddu. Gyda blockchain, gall cwmnïau defnyddwyr ymchwil gasglu data defnyddwyr yn ddiogel ac yn dryloyw, gan gynyddu ymddiriedaeth heb leihau effeithiolrwydd y data.

Dyfodol Disglair o Gasglu Data 5G

Mae 5G yma o'r diwedd, gyda chwmnïau telathrebu yn parhau i gyflwyno hygyrchedd mewn dinasoedd ledled y byd. Er y bydd yn cymryd peth amser i brofi'r buddion mwyaf arwyddocaol, mae ceir heb yrrwr, hapchwarae VR di-wifr, robotiaid rheoli o bell, a dinasoedd craff yn rhan o'r dyfodol anhygoel a fydd yn cael ei yrru gan dechnoleg 5G. O ganlyniad, bydd angen i gwmnïau ymchwil marchnad ddysgu sut i weithredu technoleg diwifr 5G yn eu strategaethau casglu data.

Y gydberthynas amlycaf ag ymchwil i'r farchnad fydd cynnydd yn nifer yr arolygon a gwblheir trwy ddyfeisiau symudol. Gan y bydd cwsmeriaid yn gallu profi cyflymderau llawer uwch ar eu dyfeisiau symudol, maent yn llawer mwy tebygol o gael mynediad at arolygon ar ddyfeisiau symudol. Ond gyda'r defnydd cynyddol o ddyfeisiau craff mewn ceir, offer cartref, systemau cartref a busnesau, mae cwmpas casglu data posibl yn cynyddu'n sylweddol. Mae angen i ymchwil marchnad fanteisio ar hyn. 

O arloesiadau technolegol i newidiadau yn y ffordd y mae defnyddwyr yn ymateb i ddata, bydd 2020 yn dod â llawer o newidiadau y bydd angen i gwmnïau ymchwil marchnad gadw atynt. Trwy barhau i addasu i ddatblygiadau technolegol trwy addasu eu strategaethau, bydd ymchwil i'r farchnad yn cael ei baratoi orau i lwyddo nawr ac i weddill y degawd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.