6 Syniadau Marchnata Cynnwys Cyllideb Isel ar gyfer Busnesau Bach

Syniadau Cynnwys Rhad

Rydych chi eisoes yn gwybod nad oes gennych chi'r gyllideb farchnata i gystadlu gyda'r “bechgyn mawr.” Ond y newyddion da yw hyn: mae byd digidol marchnata wedi cydraddoli'r maes fel erioed o'r blaen. Mae gan fusnesau bach lu o leoliadau a thactegau sy'n effeithiol ac yn gost isel.

Un o'r rhain, wrth gwrs, yw marchnata cynnwys. Mewn gwirionedd, gall fod y mwyaf cost-effeithiol o'r holl strategaethau marchnata. Dyma dactegau marchnata cynnwys y dylai pob busnes bach fod yn eu defnyddio:

Rhwydweithio a Chydweithio

Mae busnesau lleol yn deall gwerth rhwydweithio - sefydlu perthnasoedd â busnesau eraill mewn cymuned er budd pawb. Yn y gair digidol, gellir gwneud yr un peth. Gall rhwydweithio ddigwydd mewn sawl ffordd:

 • Sefydlu a LinkedIn proffil ac ymuno â'r holl grwpiau cysylltiedig. Cymryd rhan mewn trafodaethau o fewn y grwpiau hynny, cael eich hun yn adnabyddus fel arbenigwr yn eich arbenigol busnes, a gwneud cysylltiadau. Gall y cysylltiadau hynny arwain at fusnes yn dod eich ffordd, trwy atgyfeiriadau ac argymhellion.
 • Lleoli busnesau a blogiau cysylltiedig a sefydlu perthnasoedd gyda'r perchnogion / blogwyr hyn. Sefydlu perthnasoedd sydd o fudd i bawb, gan hyrwyddo ei gilydd. Fodd bynnag, cofiwch fod yn rhaid i'r perthnasoedd hyn fod â ffynonellau parchus a chysylltiedig, neu fe allech chi ddioddef cosbau SEO.
 • Pan fyddwch chi'n sefydlu'r traws-berthnasoedd hyn, ystyriwch gydweithio trwy ymgyrchoedd hyrwyddo wedi'u bwndelu, cynigion cwpon, ac ati. Bydd hyn yn cynyddu eich sylfaen cwsmeriaid ac yn lledaenu'ch brand i gynulleidfaoedd eraill.

Cynnal Blog

Offeryn marchnata tymor hir yw hwn ond gall fod yn effeithiol. Y gost? Llawer o amser ac ymdrech yn creu postiadau blog cymhellol a gafaelgar y mae eich marchnad darged yn eu hystyried yn werthfawr. Rhaid i bostiadau blog ddatrys problemau i'ch darpar gwsmeriaid; dylid eu hysgrifennu'n greadigol; dylent gynnwys delweddau a chyfryngau eraill; dylent fod yn hawdd eu rhannu; a dylent fod yn hawdd eu darllen a'u sganio.

Gallwch ddysgu llawer am flogio trwy ddarllen blogiau poblogaidd a llwyddiannus o'ch cystadleuwyr a chilfachau cysylltiedig. Bydd eich her nid yn unig wrth grefftio’r darnau hyn ond hefyd bod yn gyson ac yn rheolaidd â’ch cyhoeddi. Mae yna adnoddau ac offer a all eich helpu i wneud hyn.

 • Os ydych chi'n chwilio am ysgrifenwyr contract, gallwch roi cynnig ar rai gwasanaethau ysgrifennu sydd â gwasanaethau ysgrifennu copi, fel TraethawdSupply or FlashEssay.
 • Os ydych chi am wneud rhywfaint o ymchwil, gallwch gyrchu OnlineWritersRating a chael adolygiadau o wasanaethau ysgrifennu copi asiantaethau o'r radd flaenaf
 • Edrychwch ar wefannau sy'n cynnig awduron ar eu liwt eu hunain, fel Gwaith i fyny a Fivver. Gallwch adolygu profiad a llwyddiannau awduron a rhoi cynnig ar ychydig.

Os penderfynwch ysgrifennu a chynnal blog eich hun, neu hyd yn oed os dewiswch ddefnyddio ysgrifenwyr dan gontract, bydd angen i chi feddwl am syniadau pwnc ar gyfer y blogiau hynny o hyd. Y ffordd orau o wneud hyn yw gwirio'ch cystadleuwyr a gweld pa rai o'u swyddi sydd fwyaf poblogaidd. Cymerwch y syniadau hynny a gwella arnyn nhw. Gallwch hefyd edrych ar wefannau fel Buzzsumo i ddod o hyd i'r pynciau mwyaf prysur yn eich arbenigol.

Crefft Cae Elevator

Mae angen 30-eiliad creadigol arnoch chi lleferydd y gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw adeg, mewn unrhyw le, pan fydd rhywun yn gofyn, Beth ydych chi'n ei wneud? Fe'i gelwir yn trac elevator oherwydd dylech allu rhoi cyfanswm ohono yn yr amser y mae'n ei gymryd i reidio lifft i fyny neu i lawr. Rhaid i'r cae hwn fod wedi'i baratoi'n greadigol a chanolbwyntio ar ba werth rydych chi'n ei ddwyn i'ch cwsmeriaid / cleientiaid. Gallwch chi adolygu rhai enghreifftiau traw elevator gwych a ffasiwn un i chi'ch hun. Ei gofio. A sicrhau bod eich cerdyn busnes yn barod i'w drosglwyddo ar yr un pryd.

E-bostio

Er bod llawer yn credu nad yw e-bost yn effeithiol mwyach (mae blychau derbyn pobl wedi'u stwffio i'r eithaf gyda hyrwyddiadau a hysbysebion), nid yw hyn yn wir mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, ar gyfartaledd, mae'r dychweliad am bob $ 1 sy'n cael ei wario ar farchnata e-bost yw $ 38. Mae hynny'n eithaf cost-effeithiol.

Yr allwedd yw ei wneud cystal fel y bydd pobl sy'n sganio eu negeseuon e-bost eisiau agor eich un chi. Dyma rai awgrymiadau:

 • Peidiwch â bod yn sbamiwr. Peidiwch â phrynu rhestrau ac anfon e-byst torfol - nid ydyn nhw'n gweithio
 • Tyfwch eich rhestr yn raddol trwy gael tanysgrifwyr trwy eich lleoliadau cynnwys eraill - eich gwefan, eich blog, eich sianeli cyfryngau cymdeithasol
 • Rhannwch eich rhestrau yn ôl ble mae'ch rhagolygon / cwsmeriaid yn eu taith prynu. Dylent dderbyn gwahanol e-byst.
 • Astudiwch yr e-byst a gewch yn bersonol gan fusnesau sy'n eich llysio. Beth sy'n gwneud ichi agor rhai ohonyn nhw ac nid eraill? Dylai hyn roi syniadau gwych i chi am grefftio'ch un chi.
 • Canolbwyntiwch ar linell y pwnc. Os yw'n gymhellol, mae gennych lawer mwy o siawns o agor. Defnydd ar gael offer ar gyfer creu penawdau gwych, os nad ydych chi'n teimlo'n greadigol eich hun. A gellir defnyddio'r offer hyn hefyd ar gyfer penawdau / teitlau eich postiadau blog a'ch postiadau cyfryngau cymdeithasol.

Fel Shelly Crawford, Pennaeth yr Adran Gynnwys yn ResumesCentre, yn nodi: “Cymerodd ychydig o amser inni ddarganfod yr holl beth marchnata e-bost hwn. Roeddem yn taflu e-byst allan yno, gan obeithio cynhyrchu canran fach iawn o ymateb hyd yn oed. Ar ôl i ni wneud y penderfyniad i fynd ati i wneud hyn yn rhesymegol, i ddefnyddio data a segmentu, ynghyd â rhywfaint o greadigrwydd mawr ei angen mewn llinellau pwnc, gwelsom agoriad enfawr yn agor. ”

Cyfryngau Cymdeithasol

Nid yw hyn yn wir. Ac mae'n debyg eich bod wedi darllen digon am farchnata cyfryngau cymdeithasol i wybod y canlynol:

 • Ni allwch fod ar bob platfform - byddwch yn lledaenu'ch hun yn rhy denau ac yn methu â chynnal unrhyw un ohonynt yn dda.

Chris Mercer, Prif Swyddog Gweithredol Citatior, yn ei roi fel hyn:

Mae ein cwsmeriaid yn iau, yn bennaf myfyrwyr. Rydyn ni'n canolbwyntio ar Facebook, Instagram, a Snapchat oherwydd rydyn ni'n gwybod y byddwn ni'n dod o hyd iddyn nhw yno. Fy nghyngor i yw mynd dim ond lle rydych chi'n gwybod bod nifer fawr o'ch cynulleidfa darged a phostio cymaint ac mor aml â phosib. Fe gewch chi ganlyniadau.

 • Gwnewch yr ymchwil i ddarganfod lle mae'ch cynulleidfa ar gyfryngau cymdeithasol, a dewis y ddau blatfform gorau i sefydlu'ch presenoldeb. Yna, postiwch yn rheolaidd ar y rhai hynny yn unig. Mae hyn yn fwy hylaw.
 • Ystyriwch thema ar gyfer eich postiadau. Y pwynt yw sefydlu cysylltiadau personol a pherthnasoedd â'ch cynulleidfa. Gallwch chi gael jôc y dydd, dyfyniad ysbrydoledig am y diwrnod. Bydd dilynwyr yn dal i ddod yn ôl a byddant yn rhannu.
 • Cynnwys eich cwsmeriaid - defnyddiwch arolygon a chwisiau; cynnwys cwsmeriaid yn eich swyddi. Dangoswch ochr ddynol eich busnes. Mae llawer o fusnesau yn gwneud y pethau hyn yn dda iawn. Dilynwch nhw ac efelychu sut maen nhw'n gwneud pethau.

Delweddau a'r Cyfryngau - Ni Allwch Chi Wneud Hebddo

Effaith Darluniau

Credyd Delwedd: Neomam

Yn ôl ymchwil, mae pobl sy'n dilyn cyfarwyddiadau gyda thestun a darluniau yn gwneud 323% yn well na phobl sy'n dilyn cyfarwyddiadau heb ddarluniau.

Ni fu erioed yn haws defnyddio delweddau (ffotograffau, ffeithluniau, lluniadau, a hyd yn oed animeiddio) yn eich cynnwys. Ac mae fideos wedi dod yn fecanwaith mwyaf poblogaidd ar gyfer cyfleu cynnwys i gynulleidfaoedd. Bydd pobl yn gwylio fideo llawer mwy na darllen llawer o destun.

Bydd chwiliad Google am offer i greu unrhyw un o'r delweddau hyn yn codi nifer enfawr, llawer ohonynt am ddim. Nid oes unrhyw esgus dros beidio â phwmpio cymaint o ddelweddau gweledol a fideos ag y gallwch i gyflwyno'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau, i'ch cynnwys chi a'ch tîm, i egluro neu roi sut-i hyfforddiant, ac ati.

Gallwch hyd yn oed arbrofi gyda chynnwys estynedig a rhith-realiti - mae yna offer i wneud hyn hefyd.

Cofiwch hyn: mae defnyddiwr heddiw eisiau gweld gonestrwydd gan fusnesau. Mae bod yn dipyn o amatur wrth gynhyrchu delweddau a fideos yn ffordd wych o wneud hyn. Gorau po leiaf ffurfiol, gorau oll.

Mae hynny'n Lap

Fel perchennog busnes bach, mae eich amser yn werthfawr. Ond mae'n rhaid i farchnata fod yn rhan fawr o'r amser a'r ymdrech rydych chi'n ei dreulio. Ni allwch dyfu hebddo. Ond nid oes rhaid i farchnata “dorri’r banc” cyn belled ag y mae eich cyllideb yn y cwestiwn. Mae gennych chi gymaint o opsiynau nawr ar gyfer marchnata cost isel - defnyddiwch nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.