Mae 4 Busnes Camgymeriad yn Gwneud SEO Hurt Lleol

hwn lleol

Mae newidiadau mawr ar y gweill wrth chwilio'n lleol, gan gynnwys lleoliad Google o 3 hysbyseb i fyny gan wthio eu pecynnau lleol i lawr a'r cyhoeddiad bod gall pecynnau lleol gynnwys cofnod taledig yn fuan. Yn ogystal, mae arddangosfeydd symudol cul, gormodedd o apiau a chwilio llais i gyd yn cyfrannu at fwy o gystadleuaeth am welededd, gan dynnu sylw at ddyfodol chwilio lleol lle bydd cyfuniad o arallgyfeirio a disgleirdeb marchnata yn angenrheidiau noeth. Ac eto, bydd llawer o fusnesau yn cael eu dal yn ôl ar y lefel fwyaf sylfaenol trwy beidio â chael hanfodion SEO lleol yn iawn.

Dyma 4 camgymeriad cyffredin iawn y mae SEOs yn eu gwneud sy'n cynrychioli gwendidau mawr mewn maes marchnata cynyddol anodd:

1. Gweithredu Rhifau Olrhain Galwadau yn anghywir

Roedd rhifau olrhain galwadau yn tabŵ hir yn y diwydiant marchnata chwilio lleol oherwydd eu potensial syfrdanol i greu data amrywiol, anghyson ar draws y we ac yn cael effaith negyddol ar safleoedd lleol. Fodd bynnag, gellir eu gweithredu'n ofalus i ddarparu data amhrisiadwy i fusnesau. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cychwyn arni:

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cychwyn arni:

 • Un dull yw porthi eich rhif busnes cyfredol, gwirioneddol i ddarparwr olrhain galwadau fel eich bod yn gallu olrhain galwadau ar eich rhif presennol. Mae'r llwybr hwn yn eich rhyddhau o'r angen i gywiro rhestrau eich busnes.
 • Neu, os yw'ch rhestrau busnes eisoes mewn siâp creigiog, anghyson ac angen eu glanhau, ewch ymlaen i gael rhif olrhain galwadau newydd, gyda chod ardal leol, a'i ddefnyddio fel eich rhif newydd. Cyn i chi ddewis unrhyw rif, chwiliwch amdani ar y we i sicrhau nad oes ôl troed data mawr o hyd ar gyfer rhyw fusnes arall a ddefnyddiodd y rhif o'r blaen (nid ydych am orfod gosod eu galwadau). Ar ôl i chi gael eich rhif olrhain galwadau newydd, yna cychwynnwch ar eich ymgyrch glanhau dyfyniadau, gan weithredu'r rhif newydd ar bob un o'ch rhestrau busnes lleol, eich gwefan, ac unrhyw blatfform arall (heblaw am lwyfannau hysbysebu â thâl) sy'n crybwyll eich cwmni.
 • Peidiwch â defnyddio'ch prif rif olrhain galwadau ar eich hysbysebion talu-fesul-clic neu fathau eraill o hysbysebu ar-lein. Bydd gwneud hynny yn cyfyngu ar eich gallu i olrhain a yw data'n deillio o farchnata organig yn erbyn marchnata taledig. Sicrhewch rifau olrhain galwadau unigryw ar gyfer eich ymgyrchoedd taledig. Yn nodweddiadol nid yw'r rhain yn cael eu mynegeio gan beiriannau chwilio, felly ni ddylent niweidio cysondeb eich data busnes lleol. * Gwyliwch rhag defnyddio rhifau olrhain galwadau ar wahân mewn ymgyrchoedd all-lein, oherwydd gallant eu gwneud ar y we. Defnyddiwch eich prif rif ar gyfer marchnata all-lein.

Yn barod i gloddio'n ddyfnach i ddiogelwch a llwyddiant wrth olrhain galwadau? Darllen argymelledig: Canllaw i Ddefnyddio Olrhain Galwadau ar gyfer Chwilio'n Lleol.

2. Cynnwys Geomodifiers mewn Enwau Busnes Lleol

Mae un o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin y mae busnesau aml-leoliad yn ei wneud yn eu marchnata chwilio lleol yn troi o amgylch allweddair yn stwffio eu maes enw busnes ar eu rhestrau busnes lleol gyda thermau daearyddol (enwau dinas, sir, neu gymdogaeth). Oni bai bod geomodifier yn rhan o'ch enw busnes cyfreithiol neu DBA, Canllawiau Google gwahardd yr arfer hwn yn benodol, gan nodi:

Ychwanegu gwybodaeth ddiangen at eich enw (ee, “Google Inc. - Pencadlys Corfforaethol Mountain View” yn lle “Google”) trwy gynnwys taglines marchnata, codau siop, cymeriadau arbennig, oriau neu statws caeedig / agored, rhifau ffôn, URLau gwefan, gwasanaeth / gwybodaeth am gynnyrch, lleoliadni chaniateir cyfeiriad na chyfarwyddiadau, na gwybodaeth gyfyngu (ee “Chase ATM in Duane Reade”).

Gall perchnogion busnes neu farchnatwyr gynnwys geo-dermau mewn meysydd enw busnes naill ai oherwydd eu bod yn ceisio gwahaniaethu un gangen oddi wrth un arall ar gyfer cwsmeriaid, neu oherwydd eu bod yn teimlo y byddant yn graddio'n well os yw eu rhestrau'n cynnwys y telerau hyn. Ar gyfer yr ystyriaeth flaenorol, mae'n well ei adael i fyny i Google i ddangos i'r cwsmer y gangen agosaf ato, y mae Google bellach yn ei wneud gyda lefel anhygoel o soffistigedigrwydd. Ar gyfer yr ystyriaeth olaf, mae rhywfaint o wirionedd i'r ffaith y gallai cael enw dinas yn nheitl eich busnes wella safleoedd, ond nid yw'n werth torri rheol Google i ddarganfod.

Felly, os ydych chi'n sefydlu busnes newydd sbon, efallai yr hoffech chi ystyried defnyddio enw dinas fel rhan o'ch enw busnes cyfreithiol, wedi'i ymgorffori yn eich arwyddion lefel stryd, deunydd gwe ac argraffu, a chyfarchiad ffôn, ond, mewn unrhyw un arall senario, ni chaniateir cynnwys geomodifiers yn enw'r busnes gan Google. Ac, oherwydd eich bod am i'ch rhestrau busnes lleol eraill gyd-fynd â'ch data Google, dylech ddilyn y rheol hon ar bron pob dyfyniad arall, gan restru enw eich busnes yn unig heb unrhyw addaswyr ar gyfer pob lleoliad.

* Sylwch fod un eithriad i'r uchod. Mae Facebook yn gofyn am ddefnyddio geomodifiers ar gyfer busnesau aml-leoliad. Nid ydynt yn caniatáu enw union yr un fath rhwng rhestrau Facebook Place. Oherwydd hyn, bydd angen i chi ychwanegu addasydd at deitl busnes Lle Lle Facebook pob lleoliad. Yn anffodus, mae hyn yn creu anghysondeb data ond peidiwch â phoeni gormod am yr un eithriad hwn. Mae pob un o'ch cystadleuwyr sydd â modelau busnes aml-leoliad yn yr un cwch, gan roi unrhyw fantais gystadleuol / anfantais gystadleuol.

3. Methu â Datblygu Tudalennau Glanio Lleoliad

Os oes gan eich busnes 2, 10 neu 200 o ganghennau a'ch bod yn pwyntio pob rhestr busnes a chwsmer lleol at eich tudalen hafan, rydych yn cyfyngu'n ddifrifol ar eich gallu i ddarparu profiad unigryw, wedi'i addasu ar gyfer gwahanol grwpiau defnyddwyr.

Mae tudalennau glanio lleoliad (aka 'tudalennau glanio lleol', 'tudalennau glanio dinas') yn ymdrechu i ddarparu'r wybodaeth fwyaf perthnasol i gwsmeriaid (a botiau peiriannau chwilio) am gangen benodol o gwmni. Gallai hyn fod y lleoliad agosaf at y cwsmer, neu leoliad y mae'n ymchwilio iddo cyn neu yn ystod teithio.

Dylai tudalennau glanio lleoliad gael eu cysylltu'n uniongyrchol â / o restrau busnes lleol pob cangen, ac ar gael yn rhwydd ar wefan y cwmni trwy ddewislen lefel uchel neu widgit locator siop. Dyma ychydig o bethau cyflym i'w gwneud:

 • Gwnewch yn siŵr bod y cynnwys ar y tudalennau hyn unigryw. Peidiwch â chyfnewid enwau dinasoedd ar y tudalennau hyn yn unig ac ailgyhoeddi'r cynnwys ar eu traws. Buddsoddwch mewn ysgrifennu creadigol da ar gyfer pob tudalen.
 • Gwnewch yn siŵr mai'r peth cyntaf ar bob tudalen yw NAP cyflawn y lleoliad (enw, cyfeiriad, a rhif ffôn).
 • Crynhowch yr allwedd brandiau, cynnyrch a gwasanaethau a gynigir ym mhob cangen
 • Peidiwch â chynnwys tystebau a dolenni i'ch proffiliau adolygu gorau ar gyfer pob cangen
 • Peidiwch ag anghofio cynnwys cyfarwyddiadau gyrru, gan gynnwys nodi tirnodau mawr y gall ymwelwyr eu gweld yn hawdd ger y busnes
 • Peidiwch ag anwybyddu'r cyfle i traw pam mai'ch busnes yw'r dewis gorau yn y ddinas ar gyfer yr hyn sydd ei angen ar y defnyddiwr
 • Peidiwch ag anghofio cynnig y dull gorau ar gyfer cysylltu â'r busnes ar ôl oriau (e-bost, neges ffôn, sgwrs fyw, testun) gydag amcangyfrif o ba mor hir y bydd yn ei gymryd i glywed yn ôl

Yn barod am blymio’n ddwfn i’r grefft o greu tudalennau glanio lleoliad gorau yn y ddinas? Darllen argymelledig: Goresgyn Eich Ofn Tudalennau Glanio Lleol.

4. Esgeuluso Cysondeb

Mae arbenigwyr diwydiant yn cytuno bod y 3 ffactor hyn yn gwneud mwy o niwed nag unrhyw rai eraill i siawns busnes o fwynhau safleoedd lleol uchel:

 • Dewis anghywir categori busnes wrth greu rhestrau busnes lleol
 • Defnyddio ffug lleoliad ar gyfer busnes a chael Google i ganfod hyn
 • Mae cael camgymhariad enwau, cyfeiriadau, neu rifau ffôn (NAP) o amgylch y we

Mae'r ddau ffactor negyddol cyntaf yn hawdd eu rheoli: dewiswch gategorïau cywir a pheidiwch byth â ffugio data lleoliad. Y trydydd, fodd bynnag, yw'r un a all fynd allan o law heb i berchennog y busnes hyd yn oed fod yn ymwybodol ohono. Gall data NAP gwael ddeillio o unrhyw un neu bob un o'r canlynol:

 • Roedd dyddiau cynnar Chwilio Lleol pan oedd peiriannau chwilio yn tynnu data yn awtomatig o amrywiaeth o ffynonellau ar-lein ac all-lein, a allai fod wedi bod yn ddiffygiol
 • Busnes yn ail-frandio, symud, neu newid ei rif ffôn
 • Gweithredu rhifau olrhain galwadau yn amhriodol
 • Mae sôn llai ffurfiol am ddata gwael, megis mewn postiadau blog, newyddion ar-lein, neu adolygiadau
 • Data a rennir rhwng dwy restr gan achosi dryswch neu restrau unedig
 • Data anghyson ar wefan y cwmni ei hun

Oherwydd y ffordd y mae data busnes lleol yn symud trwy gydol y ecosystem chwilio leol, gall data gwael ar un platfform daflu i lawr i eraill. O ystyried y credir bod NAP gwael yn cael y drydedd effaith fwyaf negyddol ar safleoedd chwilio lleol, mae'n gwbl hanfodol ei ddarganfod a'i lanhau. Yn dechnegol, gelwir y broses hon yn 'archwiliad dyfynnu'.

Yn gyffredinol, mae archwiliadau dyfynnu yn dechrau gyda chyfuniad o chwiliadau â llaw ar gyfer amrywiadau NAP, ynghyd â defnyddio offer am ddim fel Moz Gwirio Rhestr, sy'n eich galluogi i asesu iechyd eich NAP ar unwaith ar draws rhai o'r llwyfannau pwysicaf. Ar ôl darganfod yr NAP gwael, gall busnes naill ai weithio â llaw i'w gywiro, neu, i arbed amser, defnyddio gwasanaeth taledig. Mae rhai gwasanaethau poblogaidd yng Ngogledd America yn cynnwys Moz Lleol, Parc Gwyn, a Yext. Nod eithaf archwiliad dyfynnu yw sicrhau bod eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn mor gyson â phosibl, mewn cymaint o leoedd â phosibl, ar draws y we.

SEO Camau Nesaf Nesaf

Yn y blynyddoedd i ddod, bydd eich busnes lleol yn cymryd rhan mewn amryw o fathau o allgymorth marchnata i gadw i fyny â'r ffordd y mae'r Rhyngrwyd ac ymddygiad defnyddwyr yn esblygu, ond mae angen adeiladu hyn i gyd ar sylfaen o hanfodion meistroli. Bydd cysondeb NAP, cydymffurfiad canllaw, a datblygu cynnwys sy'n cadw at arferion synhwyrol, gorau yn parhau i fod yn berthnasol i bob busnes lleol hyd y gellir rhagweld, gan ffurfio'r pad lansio cadarn i seilio pob archwiliad ohono o dechnolegau chwilio lleol sy'n dod i'r amlwg. Am weld sut mae'ch busnes yn ymddangos ar draws y we?

Am weld sut mae'ch busnes yn ymddangos ar draws y we?

Sicrhewch Adroddiad Rhestru Lleol Moz Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.