Strategaethau Marchnata Lleol ar gyfer Busnesau Aml-leoliad

Strategaethau Marchnata Lleol ar gyfer Busnesau Aml-leoliad

Gweithredu llwyddiannus busnes aml-leoliad yn hawdd ... ond dim ond pan fydd gennych yr hawl lleol strategaeth farchnata! Heddiw, mae gan fusnesau a brandiau gyfle i ehangu eu cyrhaeddiad y tu hwnt i gwsmeriaid lleol diolch i ddigideiddio. Os ydych chi'n berchennog brand neu'n berchennog busnes yn yr Unol Daleithiau (neu unrhyw wlad arall) gyda'r strategaeth gywir gallwch chi gyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd.

Dychmygwch fusnes aml-leoliad fel tân gwersyll lle mae gennych chi un canolbwynt mawr (neu goelcerth) a sawl hyb marchnata lleol cysylltiedig llai. Gan ddefnyddio'r strwythur hwn, mae'n dod yn haws cyrraedd y cwsmer yn union lle mae'n byw. 

Sut ydych chi'n rheoli busnes aml-leoliad heb losgi'ch timau allan?

 1. Trefnu - Er mwyn cadw i fyny â thasgau beunyddiol, seibiannau gweithwyr a cheisiadau cwsmeriaid, mae angen i chi ddefnyddio dull systematig. Rhaid i chi safoni gweithdrefnau gweithredu ac nid yn unig ar gyfer un lleoliad - ond yn eich holl leoliadau busnes. 
 2. Mae Rheolaeth (S) yn lladd - Rydych chi wedi adeiladu gweithlu cryf a all naill ai redeg y busnes aml-leoliad neu ei ddifetha. Mae'n bwysig cymryd yr amser i logi rheolwyr medrus i sicrhau bod eich siopau'n rhedeg y ffordd rydych chi am iddyn nhw wneud. Peidiwch â thanbrisio pŵer sgiliau rheoli da. 
 3. Cyfathrebu - Yr allwedd i drin sefyllfaoedd, ehangu gweledigaeth eich busnes, a rhannu gwerth â chwsmeriaid yw cyfathrebu. Er mwyn cynnal cysylltiadau gallwch drosoli cyfarfodydd neuadd y dref, cyfarfodydd bob yn ail wythnos, a chwyddo galwadau. Gall cyfarfodydd rheolaidd a pherthnasol helpu i gadw pethau mewn rhythm. 
 4. Blaenoriaethau - Mae gosod y flaenoriaeth gywir yn hafal i gwblhau 50% o'r holl brosiectau. Yn ôl ymchwil, mae busnesau aml-leoliad yn treulio cymaint â 18 awr yr wythnos yn ailadrodd ac egluro cyfathrebu. 
 5. Cymrodoriaeth - Nid oes yr un ohonom yn gryfach na phob un ohonom. Dyna ddyfyniad hyfryd a gall fod yn arwyddair ichi hefyd! Pan ydych chi'n rhedeg busnes aml-leoliad, mae pethau'n dod yn llawer haws pan fydd pawb yn gwybod beth yw eu rolau a'u cyfrifoldebau. Adeiladu ysbryd tîm cryf trwy feithrin gwerthoedd. 
 6. Cadwch Mae'n syml - Defnyddiwch y dechnoleg gywir, trosoledd offer ar-lein, a symleiddiwch eich gweithrediadau. Gallwch arbed llawer o amser, egni ac adnoddau pan fydd gennych fap carreg filltir glir.  

Heriau Busnes Aml-leoliad 

Mae mynd i aml-leoliad yn heriol. Mae'n hawdd tanamcangyfrif yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer prosiectau a thasgau gyda busnes aml-leoliad. At hynny, gall methu â pharatoi system fusnes a strategaeth farchnata ar gyfer ehangu hefyd effeithio'n negyddol ar berfformiad cyffredinol y cwmni. Rhai o'r heriau mwyaf cyffredin sy'n wynebu busnesau a brandiau aml-leoliad yw: 

 • ymgysylltu - Gall penderfyniadau busnes heb eu rheoleiddio a rhyngweithio heb strwythur gymryd eu dylanwad ar y busnes. Os nad yw'ch rheolwr yn rhoi'r un pwys i'r pryder ag yr ydych chi, mae'n debygol y bydd eich gweithiwr yn dechrau colli allan ar gyfleoedd. 
 • Tribaliaeth - Mewn busnes aml-leoliad, gall fod yn heriol rhannu'r darlun ehangach. Hynny yw, gall fod diffyg cydlyniant rhwng timau a swyddfeydd. Yn nes ymlaen, daw'r un tir yn lle llwythol; efallai y byddech chi'n meddwl bod un tîm yn gweithio mewn swyddfa. Ac eto, mewn gwirionedd, gallai fod pedwar tîm pump bach. Cadwch bawb ar yr un dudalen neu fel arall gall arwain at wastraffu adnoddau defnyddiol. 
 • perfformiad - Un o'r hiccups ar gyfer busnes aml-leoliad yw eglurder ar sut mae'r gwaith yn cael ei wneud! Gan fod gweithwyr yn llai gweladwy, gall yr oruchwyliaeth herio. Heb gymhelliant, cyfathrebu a rhyngweithio rheolaidd gall perfformiad y gweithiwr ddirywio. 

Er y gallai rhedeg aml-leoliad ymddangos yn frawychus, mae'n bosibl llwyddo. Gallwch greu strategaeth farchnata leol yn ogystal â chadw i fyny â phob un o'ch lleoliadau yn rhedeg yn esmwyth. Mae yna gryn dipyn o lwyfannau sydd wedi'u hadeiladu'n benodol i reoli gweithrediadau busnes, lleoliadau a ymdrechion marchnata aml-leoliad - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich gwaith cartref i sicrhau eu bod nhw'n cefnogi, agregu ac awtomeiddio'r strategaethau rydych chi'n eu gweithredu ar draws lleoliadau.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu rhai strategaethau y gallwch eu mabwysiadu i reoli marchnata eich busnes aml-leoliad. 

Deg Tacteg Marchnata Lleol I fynd â'ch Cwmnïau Aml-leoliad i'r Lefel Nesaf 

 1. Geotargetio - Boed yn ddata am arferion cwsmeriaid, gwaith, a defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol - trwy droi at ddadansoddeg data gallwch drosoli geolocation i adeiladu mewnwelediadau gweithredadwy. Trwy geo-dargedu eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, byddwch yn rhoi hwb i'ch refeniw cyffredinol. Ar ben hynny, gallwch chi ddefnyddio'r un tactegau marchnata lleol i ddarganfod gorgyffwrdd cwsmeriaid â brandiau lleol eraill. 
 2. Digwyddiadau Lleol - Trwy drefnu digwyddiad lleol gallwch annog cwsmeriaid i ymgysylltu a rhyngweithio â'ch brand. Mae digwyddiadau lleol yn ffordd wych o hyrwyddo nid yn unig eich busnes, ond hefyd agor y cyfle i wneud daioni i'r gymuned. 
 3. Adolygiadau Ar-lein - Mae adolygiadau'n drawsnewidiol i fusnesau lleol. Mae hyd yn oed adolygiad negyddol yn chwarae rôl wrth leoli brand. Gall sut rydych chi'n ymateb i adolygiad negyddol eich helpu chi i drawsnewid darpar gwsmer yn gwsmer sy'n talu. 

Yn gyntaf, darllenodd 97% o ddefnyddwyr yr adolygiad ar-lein am y cynnyrch a'r gwasanaeth cyn gwneud archeb. Mae tua 80% o unigolion yn ymddiried mewn adolygiad ar-lein gan gwsmeriaid blaenorol.

Adolygu 42

 1. Rheoli Enw Da - Heddiw, mae mwy a mwy o fusnesau yn deall pwysigrwydd rheoli eu henw da ar-lein. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, LinkedIn, ac Instagram yn helpu busnesau i gysylltu â chwsmeriaid gwerthfawr. Mae'r cysylltiad rhwng brand a chwsmer yn cyflawni rôl bwysig wrth atgyfnerthu'r hyn sydd orau ar gyfer lleoliad penodol. 
 2. Marchnata E-bost - Mae marchnata e-bost yn parhau i fod y dacteg marchnata lleol fwyaf effeithiol. Fe'i cefnogir gan frandiau mawr i fusnesau cychwynnol llai. Gall ymgyrch e-bost effeithiol gryfhau eich safle brand / busnes ar y farchnad. At hynny, mae marchnata e-bost hefyd yn cynnig cyfle i ddarparu gwasanaethau wedi'u teilwra i gwsmeriaid presennol.
 3. Marchnata Negeseuon Testun - Mae'r sianel farchnata SMS yn tyfu ar raddfa olygus ac mae busnesau lleol yn arwain y pecyn ymgysylltu. Does dim byd tebyg i neges amserol ar eich dyfais symudol i dynnu eich sylw at gynnig neu ostyngiad lleol.

O'i gymharu â 2016, bydd 23% yn fwy o bobl yn optio i mewn i dderbyn negeseuon SMS gan gwmnïau yn 2020. Darllenir 82% o negeseuon testun o fewn 5 munud, ond dim ond 1 o bob 4 e-bost y maent yn eu derbyn y mae defnyddwyr yn eu hagor.

TextMagic

 1. Cyfeiriaduron Lleol - Mae gan lawer o ddefnyddwyr gyfeiriadur dibynadwy y maen nhw'n edrych am fusnesau arno. P'un a yw'n chwiliad o Yelp, Google Maps, CitySearch, neu wasanaeth arall, bydd cadw lleoliad eich busnes a'ch rhifau ffôn yn gyfredol yn gyrru mwy o gwsmeriaid i'ch busnes.
 2. Chwilia Beiriant Optimization - Bydd cynnal gwefan gyflym, ymatebol i symudol sy'n ymgorffori'r rhanbarthau a'r tirnodau rydych chi'n eu gwasanaethu ym mhob un o'ch lleoliadau yn sbarduno mwy o sylw gan ddefnyddwyr peiriannau chwilio sy'n ceisio'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau. Buddsoddwch mewn platfform a all eich cynorthwyo i fonitro eich safleoedd chwilio lleol ar gyfer pob un o'ch lleoliadau.
 3. Cyfryngau Cymdeithasol - Gall cynnal presenoldeb wedi'i dargedu ac adeiladu dilyniant lleol ar gyfryngau cymdeithasol yrru traffig lleol i'ch busnes. Manteisiwch ar holl sianeli ac arddulliau postiadau cyfryngau cymdeithasol - o drydariadau, hashnodau, fideos, ffotograffau a straeon!
 4. Eiriolaeth - Cynnig gostyngiadau atgyfeirio a gwnewch yn siŵr eich bod yn bartner gyda sefydliadau a busnesau lleol eraill i helpu i yrru ar lafar gwlad (MERCHED) marchnata i'ch busnes. Nid oes unrhyw beth yn fwy ymddiried ynddo nag argymhelliad cydweithiwr o ran busnes lleol.

Ac, wrth gwrs, gallwch ddenu eich cwsmeriaid presennol trwy gyflwyno cynigion perthnasol, wedi'u personoli a lleol. Mae llwyfannau marchnata digidol yn wych am eich helpu chi i ail-dargedu cwsmeriaid presennol.

Er mwyn rhedeg busnes aml-leoliad mae angen i chi ddatblygu sgiliau prysur a dysgu sut i wneud mwy mewn llai o amser. Rwy'n gobeithio bod yr awgrymiadau hyn wedi rhoi rhywfaint o gyfeiriad i chi!

2 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Hyd yn oed, er bod subdomain yn ffordd resymegol o weithio ar aml-leoliad os ydych chi'n fusnes, nid yw'n optimaidd ar gyfer SEO. Yn y bôn, mae Google yn trin pob is-barth fel un sydd ag awdurdod ei hun ... sy'n golygu y byddai'n rhaid i chi weithio'n annibynnol ar optimeiddio ac ennill tyniant (trwy ddolenni) ar gyfer pob is-barth. Rwy'n credu ei fod yn orolwg anffodus ar ran Google. Oherwydd hyn, rwy'n aml yn gwthio busnesau aml-leoliad i redeg trwy is-ffolderi yn hytrach nag is-barthau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.