Byw, Cariad, Chwerthin

MeddwlRydw i wedi bod yn meddwl llawer yn ddiweddar ac yn gwyro barddonol gyda fy mab ar fywyd, magu plant, gwaith, perthnasoedd, ac ati. Mae bywyd yn dod atoch chi fesul cam ac rydych chi'n cael eich gorfodi i wneud penderfyniadau nad oeddech chi erioed eisiau eu gwneud.

Cam 1: Priodas

Tua 8 mlynedd yn ôl fy ysgariad ydoedd. Roedd yn rhaid imi ddarganfod a allwn drin a bod yn dad 'penwythnos' neu'n un sengl. Dewisais yr olaf oherwydd ni allwn o bosibl fyw heb fy mhlant.

Yn ystod yr ysgariad, roedd yn rhaid imi ddarganfod pa fath o ddyn roeddwn i'n mynd i fod. A oeddwn i'n mynd i fod yn gyn-ŵr blin a lusgodd ei gyn-mewn ac allan o'r llys, gan gam-drin ei gyn-blant at ei blant, neu a oeddwn i'n mynd i gymryd y fendith o gael fy mhlant a chymryd y ffordd fawr. Rwy'n credu imi gymryd y ffordd uchel. Rwy'n dal i siarad â'm cyn-wraig yn aml a hyd yn oed yn gweddïo dros ei theulu ar adegau rwy'n gwybod eu bod nhw'n cael trafferth. Y gwir yw, mae'n cymryd llawer llai o egni fel hyn ac mae fy mhlant yn llawer gwell eu byd amdano.

Cam 2: Gwaith

Yn y gwaith, rydw i wedi gorfod gwneud penderfyniadau hefyd. Rwyf wedi gadael mwy nag ychydig o swyddi gwych yn ystod y degawd diwethaf. Gadewais un oherwydd roeddwn i'n gwybod nad oeddwn i byth yn mynd i fod yr hyn roedd fy rheolwr eisiau i mi fod. Gadewais un arall yn ddiweddar oherwydd ni chefais fy nghyflawni'n bersonol. Rydw i mewn a swydd wych nawr mae hynny'n fy herio bob dydd ... ond rwy'n realistig na fyddaf yma fwy na thebyg ddegawd o nawr, chwaith.

Nid oes gen i amheuon, dim ond fy mod i'n fwy cyfforddus gyda fy 'arbenigol' mewn Marchnata a Thechnoleg. Rwy'n hoffi symud yn gyflym yn y gwaith. Pan fydd pethau'n arafu a phan fydd cwmnïau angen y sgiliau hynny nad ydyn nhw o ddiddordeb i mi, dwi'n sylweddoli ei bod hi'n bryd symud ymlaen (y tu mewn neu'r tu allan). Rwyf wedi cyfrifo pan fyddaf yn gweithio ar fy nghryfderau, fy mod yn berson llawer hapusach na phan fyddaf yn poeni am fy ngwendidau.

Cam 3: Teulu

Rwy'n agosáu at 40 nawr ac wedi dod i bwynt yn fy mywyd lle mae'n rhaid i mi wneud penderfyniadau gyda'm perthnasoedd hefyd. Yn y gorffennol, rydw i wedi gwario llawer o egni ar gael teulu sy'n 'falch ohonof i'. Mewn sawl ffordd, roedd eu barn yn bwysicach na fy marn i. Ymhen amser, sylweddolais eu bod yn mesur llwyddiant yn wahanol iawn nag y gwnes i erioed.

Mae fy llwyddiant yn cael ei fesur gan hapusrwydd fy mhlant, ansawdd a maint cyfeillgarwch solet, fy rhwydwaith o gymdeithion, y parch rwy'n ei gael yn y gwaith, a'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rwy'n eu darparu bob dydd. Efallai y byddwch yn sylwi nad oedd y teitl, yr enwogrwydd na'r ffortiwn yno. Nid oeddent, ac ni fyddant byth.

O ganlyniad, fy mhenderfyniad fu gadael pobl ar ôl sy'n ceisio fy llusgo i lawr yn lle fy nghodi. Rwy'n parchu, yn caru ac yn gweddïo drostyn nhw, ond dwi ddim yn mynd i wario egni ar geisio eu gwneud yn hapus mwyach. Os nad wyf yn llwyddiannus yn eu barn, gallant gadw eu barn. Rydw i yn gyfrifol am fy hapusrwydd a dylent dderbyn cyfrifoldeb amdanynt.

Fel tad, rwyf wrth fy modd â phwy yw fy mhlant ar hyn o bryd, ac rwyf wrth fy modd yn ddiamod. Mae ein sgyrsiau yn ddyddiol yn ymwneud â'r hyn y gwnaethant lwyddo i'w wneud, nid ar eu methiannau. Wedi dweud hynny, rwy'n anodd ar fy mhlant os nad ydyn nhw'n cyflawni eu potensial, serch hynny.

Gostyngodd graddau fy merch yn sylweddol yr wythnos diwethaf. Rwy'n credu mai'r mwyafrif ohono oedd bod ei bywyd cymdeithasol wedi dod yn bwysicach na'i gwaith ysgol. Roedd yn boen iddi pan gafodd ei graddau, serch hynny. Roedd hi'n crio trwy'r dydd oherwydd ei bod hi'n nodweddiadol yn fyfyriwr A / B. Nid mor siomedig oeddwn i oedd hynny'n amlwg, pa mor siomedig oedd hi.

Mae Katie wrth ei bodd yn arwain yn y dosbarth ac yn casáu bod ar y gwaelod. Gwnaethom rai newidiadau - dim ffrindiau ar ymweliad yn ystod yr wythnos a dim colur. Colur oedd yr un anodd ... roeddwn i wir yn meddwl ei bod hi'n mynd i losgi tyllau ynof gyda'i phelenni llygaid. O fewn yr wythnos, serch hynny, dechreuodd ei graddau ddod yn ôl. Dydy hi ddim yn llosgi tyllau ynof i bellach, a hyd yn oed yn chwerthin arna i y diwrnod o'r blaen yn y car.

Mae'n weithred weiren uchel anodd, ond rydw i'n gwneud fy ngorau i bwysleisio'r positif, nid y negyddol. Rwy'n ceisio eu llywio i gyfeiriad y môr hardd, heb eu hatgoffa bob amser o'r storm y tu ôl iddynt.

Wrth i'm plant dyfu'n gyffyrddus â phwy ydyn nhw, dwi'n tyfu'n fwy hoff o bwy maen nhw'n dod. Maen nhw'n fy synnu bob dydd. Mae gen i blant anhygoel ... ond does gen i ddim camsyniadau ynghylch pwy 'dwi'n meddwl y dylen nhw fod' neu 'sut y dylen nhw weithredu'. Mae hynny iddyn nhw ei chyfrif i maes. Os ydyn nhw'n hapus gyda nhw eu hunain, eu cyfeiriad mewn bywyd, a gyda mi ... yna rwy'n hapus ar eu cyfer. Y ffordd orau y gallaf eu dysgu yw trwy ddangos iddynt sut yr wyf yn gweithredu. Dywedodd Bwdha, “Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld yn gweld fy nysgu.” Ni allwn gytuno mwy.

Cam 4: Llawenydd

Rwy'n cofio a sylwadau ychydig yn ôl oddi wrth 'ffrind rhithwir' da, William a ofynnodd, “Pam fod yn rhaid i Gristnogion adnabod eu hunain bob amser?”. Wnes i erioed ateb y cwestiwn oherwydd roedd yn rhaid i mi feddwl llawer amdano. Roedd yn iawn. Mae llawer o Gristnogion yn cyhoeddi pwy ydyn nhw gydag agwedd 'holier na thi'. Mae gan William bob hawl i herio pobl ar hyn. Os ydych chi'n rhoi eich hun ar bedestal, byddwch yn barod i ateb pam eich bod chi yno!

Rydw i eisiau i bobl wybod fy mod i'n Gristnogol - nid oherwydd mai pwy ydw i ond oherwydd mai pwy ydw i'n gobeithio bod un diwrnod. Dwi angen help gyda fy mywyd. Rydw i eisiau bod yn berson caredig. Rwyf am i'm ffrindiau fy adnabod fel un a oedd yn gofalu, yn rhoi gwên ar eu hwyneb, neu'n eu hysbrydoli i wneud rhywbeth gwahanol â'u bywydau. Wrth i mi eistedd yn y gwaith yn gweithio gyda gwerthwr ystyfnig neu nam yr wyf yn ei ddatrys mewn cylchoedd, mae'n hawdd imi anghofio'r llun mawr a dweud ychydig eiriau. Mae'n hawdd imi ddigio at y bobl yn y cwmni sy'n rhoi amser caled imi.

Mae fy marn (gyfyngedig) o'r ddysgeidiaeth rwy'n credu yn dweud wrthyf fod y bobl hynny yn y cwmni arall hwnnw yn ôl pob tebyg yn gweithio'n galed, yn cael heriau maen nhw'n ceisio eu goresgyn, ac maen nhw'n haeddu fy amynedd a'm parch. Os dywedaf wrthych fy mod yn Gristion, mae'n fy agor i am feirniadaeth pan fyddaf yn rhagrithiwr. Rwy'n rhagrithiwr yn aml (yn rhy aml) felly mae croeso i chi adael i mi wybod nad ydw i'n bod yn Gristion da, hyd yn oed os nad oes gennych chi'r un credoau â mi.

Os gallaf ffigur cam 4 allan, byddaf yn gadael y byd hwn yn berson hapus iawn, iawn. Rwy'n gwybod y byddaf yn profi gwir lawenydd ... rwyf wedi gweld y math hwnnw o lawenydd mewn pobl eraill ac rwyf am ei gael i mi fy hun. Mae fy ffydd yn dweud wrthyf fod hyn yn rhywbeth y mae Duw eisiau fi i gael. Rwy'n gwybod ei fod yn rhywbeth sydd yno ar gyfer ei gymryd, ond mae'n anodd ysbeilio arferion gwael a newid ein calon. Byddaf yn parhau i weithio arno, serch hynny.

Rwy'n gobeithio nad oedd hon yn swydd rhy gushy i chi. Roedd angen i mi fentro ychydig am fy materion teuluol ac mae ysgrifennu'n dryloyw yn fy helpu llawer. Efallai y bydd yn eich helpu chi hefyd!

13 Sylwadau

 1. 1

  Post GWYCH! Ac rwyf wrth fy modd yn gwybod nad fi yw'r unig riant sy'n cosbi trwy fynd â'r colur i ffwrdd. Mae fy merch yn meddwl mai amrant yw ei ffrind gorau. Mae'n anhygoel pa mor gyflym y mae'n ei “gael” pan na chaniateir iddi ei gael. 🙂

  • 2

   Gelyn tad-i-13-mlwydd-oed yw Eyeliner. 🙂

   Rwy'n credu bod colur yn llethr llithrig. Dwi erioed wedi bod yn ffan o lawer o golur a fy theori yw bod menywod yn defnyddio mwy a mwy oherwydd eu bod yn cael eu dadsensiteiddio i ba mor hyfryd ydyn nhw mewn gwirionedd. Felly ... os ydych chi'n 13 oed, rydych chi'n dirwyn i ben yn edrych fel Picasso erbyn eich bod chi'n 30 oed.

   Gydag egwyl colur, rwy'n gobeithio y gall Katie weld pa mor hyfryd yw hi ac yna defnyddio llai yn ddiweddarach.

   • 3

    Rwy'n cytuno. Er bod sgiliau amrant fy merch wedi dod i mewn yn handi iawn heno gan fy mod yn paratoi ar gyfer gala Gwobrau Crystal Heart Heart Festival Festival. Cyhoeddodd fy mod yn “ei wneud yn anghywir” ac aeth ymlaen i wneud fy llygaid yn chwaethus iawn. Yeah, nid wyf yn ffan mawr o golur, yn bennaf b / c Nid wyf yn hoffi treulio'r amser arno. Dylai llawer o ferched sy'n ei roi ar drywel stopio b / c maen nhw mewn gwirionedd yn brydferth iawn oddi tano. Rydych chi'n dad da am geisio dysgu'ch merch beth yw harddwch mewn gwirionedd.

 2. 4

  Waw, am swydd Doug! Rwy'n hoff iawn o'ch agwedd.

  Wyddoch chi, mae yna orgyffwrdd mawr rhwng Cristnogaeth ac Islam o ran gwerthoedd teuluol a chymdeithasol. Mae llawer o'r hyn a ddywedasoch yn credu mewn enghraifft o lawer o ddysgeidiaeth Islam. Mae'n ddoniol weithiau bod pobl nad ydyn nhw'n Mulsims fel chi yn gwneud gwaith gwell o arddangos gwerthoedd Islamaidd na rhai Mwslimiaid yn themâu eu hunain.

  Felly am hyn, rwy'n eich cyfarch! Daliwch ati gyda'r agwedd gadarnhaol. Rydych chi'n blogiwr gwych, ac rydych chi'n sicr fel uffern yn swnio fel uffern o dad.

  • 5

   Diolch AL,

   Mae'n ddoniol rydych chi'n dweud hynny. Rwyf wedi darllen y Qur'an ac mae gen i rai ffrindiau sy'n Islamaidd. Bob tro rydyn ni'n dod at ein gilydd rydyn ni'n dod o hyd i gymaint yn gyffredin rhwng ein crefyddau. Diolch am eich canmoliaeth hefyd - nid wyf yn credu fy mod yn rhiant cystal ag y gallwn i fod, ond rydw i'n ceisio!

 3. 6

  Mae'n ddrwg gennym ei ddweud, ond yn y swydd hon rwyf wedi dadlau a ddylid dad-danysgrifio ai peidio - am ychydig resymau:

  1. Blog am farchnata yw hwn (neu dyna fy argraff). Er ei bod yn iawn ychwanegu personoliaeth a dirwy i grybwyll eich credoau, fe wnaeth swydd hir am grefydd fy nhroi i ffwrdd.

  Peidiwch â'm cael yn anghywir; mae crefydd yn iawn ac rwy'n parchu'ch credoau. Ond mae crefydd yn bersonol, a dwi ddim wir yn credu bod ganddi le ar flog busnes. Pe bawn i eisiau darllen am grefydd, byddwn i'n tanysgrifio i flogiau â safbwyntiau crefyddol.

  2. Mae ysgrifennu am ferch yn ei harddegau yn crio trwy'r dydd dros raddau gwael yn gwneud i mi deimlo'n sâl i'm stumog. Nid yw'r plentyn yn siomedig, mae'n fwy na thebyg yn ofni eich ymateb!

  3. Mae ysgrifennu am gosbi plentyn am raddau gwael ar ôl iddi grio trwy'r dydd (nad yw'n ymateb arferol i ferched yn eu harddegau) yn gwneud i mi deimlo hyd yn oed yn sâl. Cosbi rhywun pan maen nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le a pheidiwch â difaru, yn sicr. Ond pan fydd rhywun wedi gwneud dewis gwael, ei sylweddoli, dysgu ohono ac yn barod i wneud yn well y tro nesaf, gadewch ef ar hynny. Gadewch i'r ferch fagu hyder. Gadewch iddi wneud yn well oherwydd ei bod eisiau gwneud hynny - nid oherwydd ei bod hi'n ofni cosb.

  Rwy'n parchu y gallwch chi gytuno â mi neu beidio. Roeddwn i ddim ond yn meddwl efallai yr hoffech chi wybod pam fod y blogbost hwn wedi colli'r marc yn llwyr gyda mi.

  • 7

   Hi James,

   Diolch am gymryd yr amser i ysgrifennu. Os ydych chi'n teimlo gorfodaeth i ddad-danysgrifio, byddai'n ddrwg gen i eich gweld chi'n mynd ond rwy'n iawn gyda hynny. Nid blog corfforaethol mo hwn, mae'n un personol. Yn hynny o beth, rwy'n cynghori fy narllenwyr ar fy nghrefft ond rwyf hefyd yn dryloyw wrth drosglwyddo fy nghredoau gyda'm darllenwyr.

   Dros amser, rwyf wedi dod yn ffrindiau mawr gyda darllenwyr fy mlog - yn rhannol yn bennaf i'r ffaith fy mod yn rhannu fy ngwaith a fy mywyd gyda fy darllenwyr. Rwy'n gwneud; fodd bynnag, cadwch fy swyddi personol yn fy nghategori “Homefront” fel y gallwch osgoi eu darllen os hoffech chi.

   Rwy’n parchu eich barn ar yr hyn a ddigwyddodd gyda fy merch hefyd. Nid yw fy merch wedi ei chloi yn unman :), mae ganddi setup eithaf ... ffôn symudol, chwaraewr mp3, cyfrifiadur, teledu, ac ati felly go brin ei bod yn cael ei 'chosbi' er mai cymryd colur oedd yr hyn a roddodd amser caled iddi. Gallaf eich gwarantu nad oes arni ofn arnaf. Efallai y bydd hi'n cynhyrfu os yw hi'n credu iddi fy siomi, ond dwi erioed wedi rhoi rheswm i Katie fod yn 'ofnus'.

   Dwi ddim mor siŵr, yn 13 oed, dylwn i erioed fod wedi caniatáu iddi wisgo colur ond mae hi'n ferch dda gyda graddau da ac agwedd wych - felly dwi'n ceisio rhoi'r rhyddid mae hi ei eisiau iddi. Pan fydd hi'n dangos i mi ei bod hi'n gallu ei drin, dwi byth yn rhoi ffiniau arni. Os ydych chi'n rhiant, rydych chi'n gwybod pa mor anodd yw'r sefyllfaoedd hyn.

   Gobeithio y byddwch chi'n cadw o gwmpas ac yn dod i nabod fi! Mae yna wybodaeth dda ar y blog hwn ac rydw i wrth fy modd yn rhannu'r hyn rydw i'n ei ddysgu yn y diwydiant.

   Cheers,
   Doug

 4. 8

  Digon teg, Doug. Mae gen i flog busnes hefyd gyda chategori o'r enw “Personal Ramblings” ar gyfer yr un math o bethau. Roedd cynllun a sylw'r wefan hyd yn hyn wedi rhoi'r argraff i mi ei fod yn flog busnes hollol.

  Rwy'n cael fy hun mewn sefyllfa od iawn ar y Rhyngrwyd. Rwy'n Ganada, ac mae ein diwylliant yn tueddu i fod yn llawer mwy tawel ynglŷn â chrefydd na'n cymdogion Americanaidd, gyda llawer ohonynt yn tueddu i fod yn eithaf eithafol (yn fy marn i, ac nid wyf yn dweud eich bod yn eithafwr). Rwy'n parchu credoau pobl ac mae gen i fy rhai fy hun hefyd, dwi ddim yn hoffi cael fy bwydo gan rym.

  Yn anffodus, mae'r eithafiaeth honno wedi fy ngadael yn wyliadwrus iawn o gael fy nharo gan y Beibl, ac mae'n ymddangos bod fy radar ar gyfer y bawd sy'n dod i mewn wedi'i osod ar sensitifrwydd uchel. Felly os na fyddaf yn cael fy nharo yma, byddaf yn cadw o gwmpas. Bargen deg?

  O ran merched ... Mae'n dda clywed eich bod chi'n cydnabod bod angen y rhyddid hwnnw ar bobl ifanc, a diolch am glirio hynny. Rwy'n credu'n gryf po dynnach yr lesu, y mwyaf o drafferth y bydd rhieni'n sefydlu ar ei chyfer. Dwi ddim chwaith yn “cael” rhieni sydd â llaw drom gyda'u plant. Nid dyna'r ateb.

  A… Mae gen i blentyn 14 oed a phlentyn bach fy hun, felly rydw i'n gallu uniaethu â heriau magu plant a phwer colur.

  Diolch eto am eich ymateb. Cefais ychydig (iawn iawn) o adwaith plymio pen-glin i'r postyn, felly i rannu ychydig amdanaf fel nad ydych yn meddwl fy mod yn asyn llwyr, darllenwch ar fy post am adweithiau plymio pen-glin.

  • 9

   Rydyn ni'n Americanwyr yn hoffi gwthio popeth yn wyneb pawb - rhyfel, cyfoeth, technoleg, cerddoriaeth, crefydd ... rydych chi'n ei enwi ac rydyn ni'n falch o ba mor ddrwg rydyn ni'n llanast ohono! Pan fydd un ohonom yn ddiffuant, mae'n anodd ein cymryd o ddifrif.

   Roeddwn i'n byw yn Vancouver am 6 blynedd, gan raddio o'r Ysgol Uwchradd yno. Mewn gwirionedd, mae ochr fy Mam o'r teulu i gyd yn Ganada. Mae fy nhaid yn swyddog wedi ymddeol o luoedd Canada. Rwy'n ffan enfawr o Ganada ac yn dal i allu canu'r anthem (yn Saesneg, anghofiais y fersiwn Ffrangeg). Quebecois yw fy mam, cafodd ei geni a'i magu ym Montreal.

   Rwy'n cellwair gyda fy ffrindiau ysgol uwchradd na allai America ofyn am well toque na Chanada!

   Diolch am eich ymateb meddylgar ... wnes i erioed fynd ag ef felly o gwbl.

 5. 10
 6. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.