Canllaw Cynhwysfawr i Ddefnyddio Llywiwr Gwerthu LinkedIn

Canllaw Llywio Gwerthu LinkedIn

Mae LinkedIn wedi chwyldroi’r ffordd y mae busnesau’n cysylltu â’i gilydd. Manteisiwch i'r eithaf ar y platfform hwn trwy ddefnyddio ei offeryn Sales Navigator.

Mae busnesau heddiw, waeth pa mor fawr neu fach, yn dibynnu ar LinkedIn am logi pobl ledled y byd. Gyda dros 720 miliwn o ddefnyddwyr, mae'r platfform hwn yn tyfu bob dydd o ran maint a gwerth. Ar wahân i recriwtio, mae LinkedIn bellach yn brif flaenoriaeth i farchnatwyr sy'n dymuno camu i fyny eu gêm marchnata digidol. Gan ddechrau gyda ffurfio cysylltiadau â chynhyrchu arweinyddion a chreu gwell gwerth brand, mae marchnatwyr yn ystyried LinkedIn yn ychwanegiad amhrisiadwy i'w cyffredinol strategaeth farchnata.

LinkedIn Ar gyfer Marchnata B2B

Ymhlith pethau eraill, mae LinkedIn wedi cael cryn effaith ar farchnata B2B. Gyda bron i 700 miliwn o fusnesau o 200+ o wledydd yn bresennol ar y platfform hwn, mae bellach yn adnodd anhygoel o werthfawr i fusnesau B2B. Mae astudiaeth yn dangos hynny 94% o farchnadoedd B2B defnyddio LinkedIn i ddosbarthu eu cynnwys. Mae sylfaenwyr a Phrif Weithredwyr cwmnïau B2B yn ceisio dod Dylanwadwyr LinkedIn trwy adeiladu eu hunan-frand gyda physt adrodd straeon i gynyddu cyrhaeddiad organig, gwella ymwybyddiaeth brand, ac o ganlyniad, hybu gwerthiant.  

Nid yw cynrychiolwyr gwerthu ar ei hôl hi, maen nhw'n adeiladu sianeli gwerthu ar LinkedIn sydd yn y pen draw yn arwain at gynhyrchu gwerthiant uwch. Dyluniwyd Sales Navigator, offeryn gan LinkedIn i fynd â'r broses hon i'r lefel nesaf. Mae LinkedIn Sales Navigator yn debycach i fersiwn arbenigol o LinkedIn ei hun. Er bod LinkedIn eisoes yn eithaf effeithiol ar gyfer gwerthu cymdeithasol, mae Sales Navigator yn cynnig llawer mwy o nodweddion a fydd yn caniatáu ichi ddod o hyd i ragolygon hyd yn oed yn gyflymach yn eich arbenigol. 

Heb ragor o wybodaeth, dyma ganllaw cyflym i'ch helpu i ddechrau gyda'r offeryn hwn.

Beth Yw Llywiwr Gwerthu LinkedIn?

Offeryn gwerthu cymdeithasol yw LinkedIn Sales Navigator sy'n ei gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd i ragolygon perthnasol i'ch busnes. Mae'n gwneud hynny trwy gynnig opsiynau hidlo manwl yn seiliedig ar fanylion defnyddwyr sy'n eich galluogi i gynnal chwiliad datblygedig gan ddod o hyd i'r union ragolygon sydd eu hangen arnoch chi.

Gan ddefnyddio Sales Navigator, mae cynrychiolwyr gwerthu yn chwilio trwy arweinwyr allweddol, yn monitro eu gweithgareddau, ac yn edrych am gysylltiadau tebyg y gallant estyn allan atynt. Mae hyn yn eu galluogi i fod yn gam ar y blaen yn eu gêm trwy adeiladu piblinellau effeithiol i gynhyrchu gwell gwerthiannau.

Gweithiau gwerthu modern (ac rydyn ni wrth ein boddau). Mae defnyddwyr Gwerthu Navigator yn profi lifft o + 7% yn y gyfradd ennill o weithgareddau gwerthu modern.                                                                                          

Sakshi Mehta, Uwch Reolwr Marchnata Cynnyrch, LinkedIn

Cyn i chi blymio i'r defnydd, gadewch inni edrych a yw Sales Navigator wedi'i gynllunio ar eich cyfer ai peidio.

Pwy ddylech chi ddefnyddio LinkedIn Sales Navigator?

LinkedIn Sales Navigator yw'r union beth sydd ei angen arnoch chi os ydych chi'n werthwr B2B.

Mae Sales Navigator yn gynnyrch taledig sydd ar gael i bawb ar LinkedIn. Gall tanysgrifiadau fod yn wahanol. Gallwch ddewis model tanysgrifio unigolyn, tîm neu fenter yn ôl eich anghenion a maint eich cwmni. 

Mae LinkedIn Sales Navigator yn caniatáu inni ddod o hyd i'r perchnogion busnes hynny yn y sefydliad a chyrraedd atynt cyn iddynt edrych ar chwe chynnyrch gwahanol i'w gwneud yn gweld eu problemau yn wahanol ac yn y pen draw deall bod un ateb gorau mewn gwirionedd.                                                                                              

Ed McQuiston, VP Gwerthiant Byd-eang, Meddalwedd Hyland

Dewch i wybod sut mae Hyland, Akamai Technologies, a Guardian wedi defnyddio LinkedIn Sales Navigator ar gyfer gwerthu cymdeithasol.

Sut i Ddefnyddio LinkedIn Sales Navigator

Gan ddechrau o hanfodion Sales Navigator i wneud y gorau o'r offeryn hwn yn 2020, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi o bob agwedd. Dyma sut rydych chi'n dechrau o'r dechrau.

1. Dechreuwch Eich Treial Am Ddim

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i'r Tudalen Gwerthu Llywio a chliciwch ar y Dechreuwch Eich Treial Am Ddim opsiwn. Mae LinkedIn yn gadael i chi ddefnyddio Gwerthu Navigator am ddim am 30 diwrnod. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n manteisio i'r eithaf ar hynny yn eich mis cyntaf.

Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am eich cerdyn credyd i gofrestru ar gyfer y cynnig hwn. Yn ychwanegol, ni chodir unrhyw beth arnoch os byddwch yn canslo'ch tanysgrifiad cyn i'r cyfnod prawf ddod i ben.

Yna cewch eich cyfeirio at wefan Sales Navigator, ac mae'n blatfform gwahanol ynddo'i hun. Ni fydd beth bynnag a wnewch yma yn effeithio ar eich cyfrif LinkedIn arferol.

2. Sefydlu Eich Cyfrif

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer cyfrif, mae angen i chi osod eich dewisiadau yn unol â hynny.

Gallwch bersonoli'ch cyfrif Sales Navigator gan sefydlu dewisiadau fel teitlau swyddi, fertigau, a rhanbarthau rydych chi am eu targedu.

Sgrinlun Gwerthu LinkedIn Sales

Ar y dechrau, bydd y Gwerthwr Llywio yn rhoi'r opsiwn i chi arbed eich cysylltiadau LinkedIn presennol fel arweinyddion. Yn ogystal, gallwch hefyd gysoni Sales Navigator â Salesforce neu Microsoft Dynamics 365 i fewnforio eich holl gysylltiadau a'ch cyfrifon. Mae yna lawer mwy o opsiynau i integreiddio LinkedIn ag apiau eraill os ydych chi'n defnyddio CRMs eraill. 

Ar y pwynt hwn, rydych chi wedi gwneud gyda'r rhan gychwynnol o sefydlu'ch cyfrif. Nawr gallwch weld ac arbed cwmnïau mae Sales Navigator yn awgrymu. Mae arbed cwmni yn eich cyfrif yn caniatáu ichi ddilyn diweddariadau, olrhain arweinyddion newydd, a derbyn newyddion sy'n benodol i gwmni.

Mae hyn yn rhoi gwybodaeth dda ichi cyn eich sgwrs gyntaf â darpar gwsmer. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr eto pa gwmnïau i'w harbed, gallwch hepgor y rhan hon a'u hychwanegu yn nes ymlaen.

Yn olaf, mae angen i chi lenwi'r wybodaeth ar ba fathau o denynnau rydych chi'n chwilio amdanyn nhw. Ar gyfer hyn, gallwch nodi gwybodaeth am eich rhanbarth gwerthu, diddordebau diwydiant, a swyddogaethau swydd rydych chi'n eu targedu. 

3. Dewch o Hyd i Arweinwyr a Rhagolygon

Y peth nesaf y dylech ei wneud unwaith y byddwch wedi gwneud gyda'ch dewisiadau cyfrif yw chwilio am ragolygon ac adeiladu rhestrau arweiniol. Ffordd syml o wneud hyn yw defnyddio Lead Builder - offeryn o fewn y Sales Navigator sy'n cynnig hidlwyr chwilio uwch. I unrhyw un sy'n defnyddio Sales Navigator, mae gwybod sut i ddefnyddio Lead Builder yn gam pwysig. 

I fireinio'ch meini prawf chwilio, gallwch chwilio am deitlau neu gwmnïau swyddi penodol. Pan fyddwch wedi gorffen gosod eich paramedrau chwilio, cliciwch ar yr opsiwn Chwilio i weld y canlyniadau. Bydd Sales Navigator yn rhoi llawer mwy o ddata i chi yn ei ganlyniadau nag y byddech chi'n ei ddarganfod yn fersiwn safonol LinkedIn. 

Wrth ymyl pob canlyniad, fe welwch a Arbedwch fel Arweinydd opsiwn. Gallwch ddefnyddio hwn i arbed rhagolygon perthnasol. Edrychwch am eich rhagolygon yn ddoeth yn lle dewis pobl ar hap oddi ar yr ystlum.

chwiliad llywiwr gwerthu linkedin

Y cam nesaf yw arbed arweiniad i gyfrif. Yma, cyfrifon cyfeiriwch at y cwmnïau rydych chi am eu dilyn i gadw i fyny â'r datblygiadau diweddaraf.

Ar ochr chwith y dudalen, fe welwch sawl opsiwn hidlo, gan gynnwys diwydiant, dynodiad, enw cyntaf ac olaf, cod post, maint cwmni, lefel hynafedd, a blynyddoedd o brofiad.

Yn ogystal, mae Sales Navigator hefyd yn darparu nodwedd o'r enw TeamLink. Gallwch ddefnyddio TeamLink i hidlo'ch canlyniadau i weld cysylltiadau pontio neu dîm. Os yw TeamLink yn sylwi ar gysylltiad personol rhwng eich darpar ac aelod o dîm, gallwch ofyn i'ch cysylltiad cydfuddiannol am gyflwyniad. Yn olaf, ar ôl i chi ychwanegu rhagolygon fel arweinyddion, byddwch yn gallu eu gweld ar y tab Leads.

4. Dewisiadau Gwerthu Hidlo

Ar dudalen gosodiadau eich proffil Sales Navigator, fe welwch Werthu Dewisiadau yn y canol. O'r fan hon, gallwch chi leihau eich rhestr cleientiaid ddelfrydol yn seiliedig ar ddiwydiant, daearyddiaeth, swyddogaeth a maint y cwmni.

Dewisiadau Hidlo Navigator Gwerthu LinkedIn

Bydd y dewisiadau hyn yn ymddangos pryd bynnag y byddwch yn edrych ar broffil darpar. A bydd LinkedIn hefyd yn dangos i chi arwain argymhellion yn seiliedig ar y dewisiadau a osodwyd gennych.

Yn ymarferol, dyma'r nodwedd chwilio fwyaf effeithiol ar Sales Navigator. Gallwch hefyd redeg chwiliad datblygedig ar naill ai arweinyddion neu gyfrifon. Mae mwy nag 20 o hidlwyr chwilio y gallwch eu cymhwyso i'ch chwiliad. Mae'r rhain yn cynnwys geiriau allweddol, teitl, meysydd cwmni a chymaint mwy.

5. Gwiriwch Ar Eich Arweinwyr Wedi'u Cadw

Ar hafan Sales Navigator, gallwch olrhain yr holl ddiweddariadau a newyddion diweddar sy'n berthnasol i'ch arweinyddion sydd wedi'u cadw. Y peth da am Sales Navigator yw y gallwch chi weld diweddariadau hyd yn oed gan bobl nad ydyn nhw'n gysylltiadau â chi. Gyda'r holl fewnwelediadau hyn ar eich rhagolygon, gallwch ysgrifennu negeseuon InMail gwell (negeseuon uniongyrchol) i'w cynnwys.

Hefyd, os ydych chi am gulhau arena eich diweddariadau, defnyddiwch yr hidlwyr hynny ar ochr dde'r dudalen. Yn y tab Cyfrifon, byddwch chi'n gallu gweld rhestr o'r cwmnïau rydych chi wedi'u harbed. I wybod mwy am gwmni, cliciwch ar yr opsiwn Gweld Cyfrif. Yno, gallwch ddod o hyd i yn ogystal ag ychwanegu mwy o bobl a dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am eu cwmnïau. 

Ar ben hynny, gallwch glicio ar yr opsiwn 'Pob Gweithiwr' i weld pawb sy'n gweithio i'r cwmni hwnnw. Mae hon yn nodwedd eithaf greddfol gan ei bod yn eich galluogi i gysylltu ag unrhyw un yn y cwmni ar unrhyw adeg.

6. Adeiladu Cysylltiadau

Ar y pwynt hwn, rydych chi wedi nodi'ch rhagolygon ac wedi dilyn eu datblygiadau. Nawr, sut ydych chi'n cysylltu â nhw?

Y strategaeth orau y gallwch ei mabwysiadu ar gyfer cadw mewn cysylltiad â'ch cyfrifon allweddol yw anfon negeseuon perthnasol ac amserol atynt. Gyda chymorth Sales Navigator, gallwch fod yn gyfoes â gweithgareddau LinkedIn eich prynwr.

Gallwch chi wybod pryd i estyn allan ac anfon InMails atynt. Negeseuon crefft a chreu templed mewn modd sy'n gwahodd trafodaeth adeiladol. A dyna'r union fath o strategaeth meithrin perthnasoedd sy'n paratoi'ch ffordd tuag at lwyddiant gwerthu cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae gan LinkedIn Sales Navigator un anfantais fach. Mae'n rhaid i chi estyn allan at bob un o'ch arweinyddion â llaw. Gall hyn gymryd llawer o amser. 

Un ffordd o osgoi'r swydd drethu hon yw awtomeiddio'ch proses negeseuon. Gallwch wneud hynny dim ond gyda chymorth teclyn awtomeiddio LinkedIn.

Sylwch nad yw'r holl offer awtomeiddio yn ddiogel. Os ydych chi am sicrhau diogelwch ac effeithlonrwydd, y peth gorau y byddwch chi'n ei ddewis Ehangu ar gyfer eich proses awtomeiddio gwerthu cymdeithasol. Mae Expandi yn sicrhau diogelwch eich cyfrif trwy weithredu ei derfyn diogelwch adeiledig ar gyfer ceisiadau dilynol a chysylltiad, anfon negeseuon o fewn oriau gwaith a drefnwyd, a chael gwared ar wahoddiadau sydd wedi'u pentyrru hyd nes y bydd un clic yn unig. 

Rydym yn gwybod y gall gwerthu a chwilio cymdeithasol fod yn feichus iawn os na fyddwch chi'n mabwysiadu'r offer cywir neu'r adnoddau gorau. Mae defnyddio platfform fel LinkedIn Sales Navigator yn caniatáu ichi adeiladu rhestr o obeithion mawr yn eithaf cyflym yn ogystal â heb fawr o ymdrech. Yna gallwch chi gymryd y rhestr honno a'i mewnforio i Expandi, a fydd yn cyflawni'r rhan fwyaf o'ch tasgau llafurus i chi.

7. Mewnwelediadau Trosoledd gan Navigator Gwerthu

Mae yna nifer o nodweddion yn Sales Navigator y gallwch eu defnyddio'n fawr os ydych chi'n gwybod sut i'w defnyddio'n iawn. Er enghraifft, os oes angen rhai arweiniadau ffres arnoch chi, gall Sales Navigator argymell arweinyddion yn seiliedig ar eich gwybodaeth a'ch defnydd proffil.

Unwaith eto, os oes gennych arweinydd addawol ond uchel ei gynnal, mae Sales Navigator yn caniatáu ichi neilltuo nodiadau a thagiau i broffil y cwsmer. Mae hefyd yn cysoni â'ch CRM.

Ar ben hynny, os oes gennych ddiddordeb mewn marchnata LinkedIn i mewn, bydd Sales Navigator yn rhoi gwelededd estynedig i chi. Felly, gallwch weld pwy sydd wedi gweld eich proffil yn ddiweddar. Trwy hynny, gallwch chi wybod pwy sydd eisoes â diddordeb ynoch chi a'ch sefydliad.

8. Cynnig Gwerth Rhagolygon

Ar LinkedIn, rhagolygon sy'n llenwi'r Diddordebau mae rhan o'u proffil yn gwneud ffafr enfawr ichi mewn gwirionedd. Ar y sail hon, maen nhw'n darparu rhestr gyfan o bynciau y gallwch chi eu defnyddio fel:

  • Sail y drafodaeth i ddeall eu personoliaethau a'u blaenoriaethau yn well
  • Map ffordd ar sut y gall eich cwmni a'i gynhyrchion ddiwallu eu hanghenion

Mae dod i adnabod yr hyn y mae gan eich arweinwyr ddiddordeb ynddo a deall sut y gall eich cynhyrchion roi'r gwerth y maent yn edrych amdano yn ddull gwych. Bydd yn rhoi llaw uchaf enfawr i chi dros gystadleuwyr nad ydyn nhw'n poeni digon i bersonoli eu hagwedd tuag at eu harweinwyr.

9. Ychwanegu Estyniad Gwerthu Navigator i Chrome

Mae'n gamp syml sy'n arbed llawer o amser ac egni i chi. Estyniad Chrome Sales Navigator yn eich galluogi i weld proffiliau LinkedIn o fewn eich cyfrif Gmail. Yn ogystal, gall yr estyniad hwn hefyd eich tywys gyda phynciau torri iâ, arbed arweinyddion i chi, a dangos data TeamLink i chi.

Casgliad

Os ydych chi'n cael eich darllen mor bell â hyn, mae'n debyg bod un cwestiwn efallai yr hoffech chi ei ofyn:

A yw LinkedIn Sales Navigator werth eich arian?

I ateb yn fyr, ydy, ydyw. Er y dylai'r sefydliadau busnesau bach a gwerthu roi cynnig ar y fersiwn am ddim yn gyntaf i weld a yw'n werth buddsoddi ar hyn o bryd, dylai busnesau mwy yn bendant ddefnyddio'r platfform hwn ar gyfer piblinellau gwerthu gwell a llif gwaith mwy effeithlon.

Demo Llywiwr Gwerthu LinkedIn Ehangu Awtomeiddio LinkedIn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.