Annwyl Gleient Camdriniol

darlun 2

darlun 2Rwy'n siŵr bod gan bawb un o'r mathau hyn o gleientiaid. Rydw i wir wedi cael fy mendithio dros y degawd diwethaf fy mod i wedi cael cleientiaid sydd wir wedi mwynhau gweithio gyda mi. Rwyf wedi gweld sut mae rhai cwmnïau'n trin eu cleientiaid ac rwy'n ei gasáu. Rwyf bob amser wedi anelu at lefel uwch o wasanaeth. Rwyf wedi gor-addo AC wedi gor-gyflawni. Ond, geesh ... yr un cleient hwnnw ... pe bawn i'n gallu ysgrifennu llythyr atynt yn unig ...

Annwyl Gleient Camdriniol,

 • Yn ôl pan wnaethoch chi ein dewis ni fel eich gwerthwr, fe wnaethoch chi ofyn llu o gwestiynau a'n llusgo'n ddidrugaredd trwy filltiroedd o dâp coch o'r blaen Chi penderfynwyd mai ni oedd y cynnyrch iawn i chi. Nawr eich bod wedi ein dewis ni, nid ein bai ni yw eich bod bellach yn anhapus â'r union nodweddion a swyddogaethau a ddangosasom i chi ac yr oeddech yn eu caru. Wnaethon ni ddim dweud celwydd. Ni wnaethom gamliwio. Chi oedd yr un a newidiodd eich meddwl.
 • Byddwn yn parhau i fod yn falch o'r ffaith ein bod wedi cwrdd â 100% o eich gofynion ac wedi rhagori ar bob un eich dyddiadau cau. Dyna'r addewid a wnaethom i chi ac fe wnaethom ei gadw.
 • Er gwaethaf yr hyn y gallech ei gredu, nid dinistrio'ch busnes yw ein ffocws. Ein nod yw parhau i ddatblygu'r atebion mwyaf ar y blaned. Gwyddom ein bod yn rhagori ar yr holl werthwyr eraill o ran nodweddion, cysondeb, defnyddioldeb, ac mae gennym fwy o haenau wrth gefn nag unrhyw gwmni arall.
 • Er nad yw ein cystadleuwyr yn cyflwyno eu rhifau e-bost neu ffôn i chi, rydym wedi cyflwyno pob un o'n staff i chi yn bersonol, wedi darparu ein gwybodaeth gyswllt lawn i chi, ac mae gennym gefnogaeth bersonol 24/7. Nid pwrpas hyn yw darparu cyfrwng i chi ein bychanu, mae yno oherwydd ein bod yn poeni amdanoch chi, eich cwmni a'ch cwsmeriaid.
 • Pob cleient yw ein blaenoriaeth # 1. Er efallai na fydd hynny'n ymddangos yn dderbyniol os ydych chi'n gwario mwy o arian gyda ni, byddwch chi'n ei werthfawrogi pan fydd eraill yn gwario llawer, llawer mwy o arian gyda ni.
 • Rydym bob amser yn archwilio tueddiadau yn y diwydiant, y dechnoleg, a'r sylfaen defnyddwyr fel nad oes raid i chi wneud hynny. Mae hyn yn darparu gweledigaethau strategol ac ôl-groniadau cynnyrch o nodweddion a gwelliannau sy'n rhychwantu ymhell y tu hwnt i'r flwyddyn nesaf. Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid ydym yn eistedd ar soffa yn chwarae World of Warcraft ac yn aros am y gŵyn nesaf. Rydym yn gweithio, rydym yn buddsoddi, ac rydym yn cynhyrchu gwelliannau bob dydd. Mae gennym ein hamserlen waith ar waith. Mae gan eich galwadau am ryddhau nodwedd newydd ar unwaith ôl-effeithiau ar y cynlluniau yr ydym eisoes yn gweithio arnynt a'r nodau sydd gennym ar waith. Sylweddoli y byddwn yn gwneud ein gorau i roi eich gofynion gerbron eraill - ond bydd yn cymryd amser i addasu amserlenni, nodau a disgwyliadau pawb yn ein sefydliad.
 • Ni fydd sgrechian am gwblhau nodwedd ddoe yn gwella ansawdd na dibynadwyedd y nodwedd honno. Mae gennym brosesau, profion a sicrhau ansawdd ar waith ar gyfer eich amddiffyn, nid ein un ni.
 • Os, bob tro y byddwn yn eich galw, eich unig nod yw ein sarhau a'n bychanu - ni fyddwn yn mynd allan o'n ffordd i'ch galw a'ch cynorthwyo i wella canlyniadau eich busnes. Ni allwn ddysgu gennych chi os na roddwch y cyfle inni. Byddwn yn rhoi'r gorau i fynd allan o'n ffordd i'ch helpu chi oherwydd ein bod ni'n poeni am ein gweithwyr yn ddigonol nad ydyn ni am eu gweld yn cael eu cam-drin. Byddai'n well gennym dreulio ein hamser gyda chwsmeriaid sy'n cydnabod yr arbenigedd y maent wedi buddsoddi ynddo ac sy'n dymuno gweithio gyda ni i gael nod cyffredin.
 • Nid yw ein busnes yn tyfu ddeg gwaith yn fwy na blwyddyn oherwydd ein bod yn anadweithiol ac nid ydym yn deall yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym yn newid y diwydiant ac yn cael ein cydnabod amdano. Mae newid yn gofyn am angerdd, adnoddau ac amser. Byddwch yn amyneddgar gyda ni ac ni fydd yn ddrwg gennych byth. Gall ein cleientiaid weithio gyda ni neu gallant ymladd yn ein herbyn, pwy ydych chi'n meddwl fydd yn elwa mwy?
 • Profwyd bod cadw'ch gweithwyr yn hapus yn gwella eu teyrngarwch a'u cynhyrchiant. Ydych chi'n meddwl ei fod yn wahanol i'ch gwerthwr cais?

Yn gywir,
Y Gwerthwr Roeddech chi'n Ddigonol Digon i'w Ddethol

6 Sylwadau

 1. 1

  Douglas:
  Rwy'n ei hoffi. Byddwn yn aralleirio rhywbeth fel hyn yn y ddau baragraff cyntaf:
  “Yn ôl pan wnaethoch chi ein dewis ni fel eich gwerthwr, fe wnaethoch chi ofyn llu o gwestiynau a’n llusgo’n ddidrugaredd trwy filltiroedd o fiwrocratiaeth, gwneud i ni restru’n fanwl ein priod gyfrifoldebau ac nid nes bod gennych chi ddatganiad manwl o waith y gwnaethoch chi gytuno ei wneud rydych chi'n penderfynu mai ni oedd yr ateb iawn i chi.

  Nawr eich bod chi wedi ein dewis ni, nid ein bai ni yw bod eich problemau busnes wedi newid ac rydych chi bellach yn anhapus â'r union nodweddion a swyddogaethau y cytunwyd arnynt ar y cyd a fyddai'n datrys y problemau wrth i chi eu diffinio bryd hynny. Wnaethon ni ddim dweud celwydd. Ni wnaethom gamliwio. Newidiodd eich amgylchiadau a'ch amgylchedd.

  Nawr dylem ni fel tîm fod yn ail-grwpio a dylem fod yn canolbwyntio arno
  sut i ddatblygu datrysiad hyfyw yn gyflym i'r problemau busnes wedi'u hail-lunio …………………

 2. 2

  Rwy'n falch eich bod wedi postio'r fersiwn PG-13. haha. Hoffwn anfon ychydig ddwsin o'r rhain allan i rai cleientiaid. A yw hyn o dan drwydded tir comin creadigol? Erthygl wych.

 3. 3
 4. 5

  Yeah, roedd gen i rai cleientiaid a oedd yn anhapus pan wnes i ddyblu eu traffig a'u gwerthiannau ... yn ddiweddarach yna dywedwch wrthych eu bod yn adnabod cwmni o India sy'n darparu 1000000 o ymwelwyr dyddiol am $ 25

 5. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.