Gwybod

DarwinDdoe cefais gyfarfod gwych gyda Phrif Swyddog Gweithredol lleol cwmni. Mae'n prysur ddod yn fentor ac yn ffrind. Mae hefyd yn Gristion defosiynol. Rwy'n Gristion hefyd ... ond cyn i chi glicio allan o'r fan hyn, gadewch imi egluro. Rwy'n credu yn Iesu ac rwy'n ei ddefnyddio fel mentor ar gyfer sut rydw i'n trin eraill. Yn 39 oed, nid wyf wedi gwneud gwaith rhy wych yn hyn o beth ond rwy'n ymdrechu i wella. Dyma lle dwi'n cael trafferth:

 • Rwy'n ei chael hi'n anodd estyn allan i olygu pobl. Wrth imi heneiddio mewn bywyd, rydw i eisiau i agor fy mreichiau i olygu pobl - ond byddai'n well gen i beidio â rhoi amser o'r dydd iddyn nhw hyd yn oed. Mewn cwmni â gwleidyddiaeth (ai dyna bob cwmni?), Nid wyf yn chwarae'n dda gydag eraill. Yn syml, dwi ddim yn chwarae. Mae'n gas gen i'r gêm - dwi eisiau gwneud y gwaith. Mae'n gas gen i hefyd gael fy chwarae. Nid oes dim yn fy nigryn yn fwy.
 • Rwy'n cael trafferth gyda faint sy'n ddigon. Rwy'n rhentu oherwydd nid wyf am fod yn berchen ar gartref. Rwy'n gyrru car neis. Dwi ddim yn prynu llawer o deganau. O'i gymharu â gweddill y byd, rwy'n gyfoethog. O'i gymharu â'r Unol Daleithiau, dwi'n ddosbarth canol, efallai ychydig o dan. A yw'n iawn bod yn gyffyrddus pan nad yw eraill yn y byd? Pa mor gyffyrddus allwch chi fod? A yw'n bechod bod yn gyfoethog? Dydw i ddim yn gwybod.
 • A ddylwn i fod yn wrth-ryfel hyd yn oed os yw hynny'n golygu y bydd pobl yn byw mewn unbennaeth ormesol? A ddylwn i ddim ond poeni am fy ngwlad a'n milwyr? A yw'n Gristnogol 'meddwl am eich busnes eich hun' pan fydd eraill yn dioddef? Os ydych chi'n gweld rhywun yn ceisio lladd rhywun arall a'ch unig opsiwn i'w atal yw eu lladd - a yw'r Cristion hwnnw? Mae'r Deg Gorchymyn yn nodi na ddylem lofruddio - sy'n gyffredin ag Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam.
 • I fod yn Gristion gwych, ai sut rydych chi'n byw eich bywyd, eich perthynas â Duw, neu sut rydych chi'n dehongli'r Beibl? Rwyf wedi darllen cwpl o lyfrau gwych ar gyfieithiad Beiblaidd sy'n darparu prawf absoliwt bod gwallau wedi'u gwneud wrth gyfieithu. Efallai y bydd rhai Cristnogion yn dweud fy mod i'n gableddus trwy hyd yn oed sôn am hynny. Rwy'n credu ei bod yn drahaus ein rhan ni i gredu, yn y cyfieithiad o Aramaeg, i Roeg, i Ladin (ddwywaith), i Saesneg y Frenhines, i Saesneg Modern nad ydym wedi colli rhywbeth wrth gyfieithu. Nid fy mod i ddim yn parchu'r Gair, dim ond fy mod i'n ei ddefnyddio fel canllaw ac nid fel set lythrennol o gyfarwyddiadau.
 • Rwy'n hoffi chwerthin. Dwi ddim yn hoffi chwerthin 'ar bobl', ond rydw i wrth fy modd yn chwerthin 'am bobl'. Rwy'n ddyn tew ac rydw i wrth fy modd â jôcs am fechgyn tew. Dyn gwyn ydw i ac rydw i wrth fy modd yn clywed jôc wych am bobl wyn. Rwy'n chwerthin am yr holl jôcs gwleidyddol anghywir ar South Park ac wedi gwneud cryn dipyn fy hun. Rwy'n credu ei bod yn iawn chwerthin amdanom ein hunain cyhyd â'i fod mewn ysbryd da, nid yn fyrbwyll. Ein gwahaniaethau unigryw sy'n gwneud y byd hwn mor lliwgar. Mae eu hadnabod yn lle ceisio eu cuddio yn allweddol i ni barchu ein gilydd.

Rwy'n gwybod bod hon yn fwy o swydd athronyddol na'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef ond rwy'n credu ei fod yn ymwneud yn wirioneddol â 'gwybod' yn erbyn 'ffydd' ym mhopeth a wnawn. Mae cael ffydd mewn pobl yn anrheg aruthrol - ond mae'n un anodd ei feithrin o ystyried bod pobl yn ein siomi mor aml. Dim ond y mwyaf o arweinwyr sydd wedi cael y math hwnnw o ffydd.

Mae gwybod yn un o'r termau hynny sy'n aml yn gwrth-ddweud ei hun ac yn gofyn am ychydig o friwiau, yn tydi? Rydyn ni'n dweud pethau fel:

 • “Rwy'n gwybod sut rydych chi'n teimlo” - na, dydych chi ddim wir.
 • “Rwy'n gwybod beth mae cleientiaid ei eisiau” - rydyn ni bob amser yn darganfod gwahanol
 • “Rydyn ni'n gwybod ein bod ni wedi esblygu” - ond allwn ni ddim hyd yn oed wella'r annwyd cyffredin
 • “Rwy'n gwybod bod yna Dduw” - ​​mae gennych chi ffydd ddi-argyhoedd bod Duw. Someday byddwch chi'n gwybod, er!

Ddydd Gwener cefais ddiodydd gyda chryn dipyn o bobl. Fe wnaethon ni drafod yr holl bethau i'w hosgoi - gan gynnwys Gwleidyddiaeth a Chrefydd. Cefais fy synnu o ddarganfod bod ychydig o fy ffrindiau yn anffyddwyr. Fe wnes i ddarganfod hynny'n anhygoel. Rwy'n credu ei fod yn cymryd yn wych ffydd i fod yn anffyddiwr ac edrychaf ymlaen at siarad mwy â nhw am sut y daethant i'w penderfyniad a pham. Yn bendant, nid wyf yn edrych i lawr ar anffyddwyr - gan eu bod yn bobl, credaf y dylwn eu trin â chymaint o barch a chariad ag unrhyw un arall.

Mae ein byd yn hoffi ein heidio i gredinwyr a phobl nad ydyn nhw'n credu heb unrhyw oddefgarwch na pharch rhyngddynt. Mae gwybod yn ddu a gwyn, mae ffydd ychydig yn fwy maddau ac yn caniatáu ar gyfer pethau fel parch, gwerthfawrogiad a dewrder. Wrth imi heneiddio, mae fy ffydd yn cryfhau. A chyda'r ffydd honno mae mwy o amynedd i bobl sy'n 'gwybod'.

Rwy'n gobeithio y gallaf barhau yn fy ffydd a dod yn fwy derbyniol gan eraill.

DIWEDDARIAD: Anghofiais sôn am y post a’m gyrrodd i ysgrifennu mwy am hyn. Diolch Nathan!

10 Sylwadau

 1. 1

  Peidio â slamio'ch post arall (ymhell ohoni), ond mae'n rhaid mai hwn fydd eich gorau o bell ffordd.

  Meddwl yn dda iawn ac yn braf. Fe wnes i flogio yn ddiweddar am flogiau pregethwr cloff, ac os mwy yn blogio fel hyn ... byddwn i'n ddyn hapus.

 2. 2

  doug;

  y swydd hon yw un o'r rhesymau y bydd gennych le parhaol yn fy darllenydd bwyd anifeiliaid bob amser. yn sicr efallai nad yw'n seiliedig ar dechnoleg neu farchnata ond weithiau nid yw'n brifo gadael i bobl wybod bod ochr ddynol i ni geeks.

  diolch

 3. 3
 4. 4

  Rwyf wrth fy modd yn cael dadl grefyddol dda. Rwy'n ystyried fy hun yn anffyddiwr, ond mae wedi bod yn llithren ddiddorol o Gristnogaeth dros y pum mlynedd diwethaf. Ni allaf ddod dros y ffaith, os ydych yn credu mewn un grefydd, eich bod yn cydoddef dioddefaint tragwyddol gweddill y gymdeithas, waeth pa mor dda mewn bywyd a arweiniwyd ganddynt.

  Trafodaeth dda yn bendant, er…

 5. 5

  Yn bendant nid yw'n bechod bod yn gyfoethog. Ond deallaf eich brwydr. Pan oeddwn yn y coleg, euthum ar daith genhadol i India lle buom yn gweithio gydag amddifaid a gwahangleifion (ie, maent yn dal i fodoli). Bûm yn brwydro am fisoedd ar ôl dod adref gyda sut mae pobl yn gwario $ $ ar bethau “gwirion”.

  Yna cymerais swydd mewn siop Dilysnod yn ystod gwyliau'r Nadolig oherwydd roeddwn i angen $ ar gyfer llyfrau'r semester nesaf. Yn ystod yr amser hwnnw, sylweddolais, er nad oes gan bethau fel grisial Swarovski unrhyw werth tragwyddol - roedd yn dal i roi swyddi i bobl.

  Efallai bod corlannau neis yn afradlon - ond mae yna wneuthurwr beiro y mae ei deulu'n hapus bod ganddo swydd.

  Rwy'n credu mai'r allwedd yw - p'un a oes gennych gyfoeth neu nad oes gennych chi - pwy ydych chi'n ymddiried ynddynt? A sut mae hynny'n adlewyrchu ar sut rydych chi'n gwario'ch arian?

  O ran y sylwadau a wnaethoch am hiwmor - rwyf wedi bod yn darllen Hiwmor Crist yn ddidrafferth. Ac mae'n olwg mor wahanol ar y Testament Newydd. Ond mae'n sôn am - ac rydw i'n mynd i gigyddio hyn - sut y gellir defnyddio hiwmor i fynd i'r afael â'r cyflwr dynol - cyn belled â'n bod ni'n barod i chwerthin am ein hunain.

  Beth bynnag, diolch am swydd adfywiol wahanol!

 6. 6

  Doug,

  Mae testun a thenor y swydd hon yn wych. Y “pethau i'w hosgoi” gorchuddiol yw'r union bethau y dylem fod yn siarad amdanynt, ynghyd â gwe 2.0 a thechnoleg farchnata, ac ati. Os na fyddwn yn trafod y sylfeini - y rhagdueddiadau - sy'n llywio eu hamlygiad trwy weithredu, yna ni roddwn yn deall ein gweithred yn llawn.

  Fel Cristion (o ran enw a ffydd), rwy'n dueddol (os ydw i'n berson egwyddorol) fynd at y byd i gyd mewn ffordd benodol - fel y mae anffyddwyr, agnostigion, ac ati (os ydyn nhw wedi'u hegwyddor yn yr un modd). Felly mae'n bwysig ein bod yn gyson yn ceisio deall a chwestiynu'r rhagdueddiadau hynny a'r egwyddorion sy'n deillio o hynny - ar y cyd ac yn unigol. Rwy’n ofni bod llawer o fy ffrindiau a chydweithwyr yn yr UD yn osgoi crefydd a gwleidyddiaeth nid oherwydd bod y pynciau’n rhy bersonol, ond oherwydd ein bod ni fel cymdeithas wedi anghofio pwysigrwydd a phwysigrwydd deall rhagdueddiadau ac egwyddorion (cristion, anffyddiwr, gemwaith et al .), ac yn lle hynny dim ond mewn dull Jerry Springer o arwyneb, y gellir ei wrth-gynhyrchu, y gall drafod y pethau hyn.

  Rwy'n credu bod postiadau blog fel hyn yn gam gwych i'r cyfeiriad cywir.

  Daliwch ati gyda'r gwaith gwych, frawd.

 7. 7

  Post gwych. Mae'n braf clywed bod yna bobl o hyd sy'n treulio peth amser i siarad am hyn. Mae llawer o bobl fusnes yn meddwl am eu busnes yn unig ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw hyd yn oed yn anghofio am eu teulu.

 8. 8

  Post gwych. Mae'n braf clywed bod yna bobl o hyd sy'n treulio peth amser i siarad am hyn. Mae llawer o bobl fusnes yn meddwl am eu busnes yn unig ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw hyd yn oed yn anghofio am eu teulu.

 9. 9

  Yn gyntaf, pam mae'n rhaid i Gristnogion adnabod eu hunain bob amser? Ac mewn gwirionedd, pam mae angen i unrhyw un adnabod ei hun gan unrhyw grefydd o gwbl?

  Rwy'n syml yn twyllo'r gair “ffydd” dim ond oherwydd ei fod yn weithred ddifeddwl o gred. Y peth gwych am “gred” yw ei fod yn cael ei yrru gan ddealltwriaeth yn unig - wrth i'ch dealltwriaeth newid, felly hefyd eich credoau. Yr her gyda ffydd yw mai ychydig iawn o le sydd i newid (neu ddiweddaru!) Ac yn nodweddiadol mae gwybodaeth newydd sy'n gwrth-ddweud neu'n herio ffydd yn cael ei gwrthod ar unwaith.

  I mi, mae gen i 'gredoau' - dwi'n credu pethau am bethau, ac maen nhw'n destun newid yn seiliedig ar ddealltwriaeth. Rwy’n rhydd i newid fy nealltwriaeth, sy’n golygu bod gen i ddewis, a gyda dewis rwy’n gyfrifol am fy nhynged.

  Rwyf wedi cael swydd yn eistedd mewn 'drafft' ers cwpl o fisoedd bellach, ac yn syml, mae rhoi fy ngwerth $ 0.02 yma wedi fy helpu i weithio allan weddill y cysyniad (nawr os gallaf baratoi fy ysgrifeniadau yma ar y pad).

  Doug, mae hon yn swydd wych a diolchaf ichi.

  (nodyn technoleg ochr: unrhyw feddyliau pam mae'n rhaid i mi analluogi cyd-weithio yn FireFox i allu postio yma?)

 10. 10

  Doug,
  Rydych chi'n bet. Y cyfan rydw i byth yn gobeithio ei wneud yw achosi i bobl feddwl. Dyna hanfod y blog 🙂

  Nathan

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.