Pam na ddylai Safle Allweddeirio Fod Eich Metrig Perfformiad Sylfaenol

Safleoedd Allweddair SEO

Ddim yn rhy bell yn ôl, roedd strategaethau SEO yn cynnwys yn bennaf cael statws ar eiriau allweddol. Geiriau allweddol oedd y prif ffactor i fesur perfformiad ymgyrch. Byddai adeiladwyr gwefannau yn stwffio'r gwefannau ag allweddeiriau, a byddai'r cleientiaid wrth eu bodd yn gweld y canlyniadau. Roedd y canlyniadau, fodd bynnag, yn dangos darlun gwahanol.

Pe bai'ch tiwtorial SEO ar gyfer dechreuwyr yn cynnwys defnyddio offer Google i ddarganfod geiriau allweddol ac yna eu rhoi ar y wefan drwyddi draw, gallai fod yn mynd i'r cyfeiriad cywir, ond i raddau yn unig. Yn y senario bresennol ar gyfer SEO, mae geiriau allweddol yn un o'r nifer o fetrigau sy'n arwain at safle gwell ar eich gwefan.

Yn y dechrau, mewn ymgais i SEO fy mlog fy hun, gwnes yr un peth, keyword stwffin. Ac nid dyna'r unig gamgymeriad a wnes i a arweiniodd fy Ymgyrch SEO i fod yn ddi-werth. Nawr ar ôl ymchwilio digon, mae gen i ddigon o wybodaeth i rannu fy mewnwelediad gyda chi i gyd fel eich bod chi'n gofalu am yr holl bwyntiau pwysig cyn i chi symud ymlaen gyda'ch SEO.

Cyn mynd ymhellach i eiriau allweddol, gadewch inni fynd ymhellach i mewn i sut mae chwiliad Google yn gweithio. Yn wahanol yn y gorffennol pan fydd y safleoedd uwch yn y SERPS byddai hyn oherwydd nad yw'r defnydd o eiriau allweddol neu ymadroddion allweddol, nawr, Google yn graddio'r geiriau allweddol. Yn lle hynny, mae Google yn graddio'r canlyniadau yn ôl yr atebion, hy, pa wybodaeth yr oedd y defnyddiwr yn bwriadu ei thynnu. Mae perthnasedd geiriau allweddol wrth chwilio wedi dechrau dirywio oherwydd bod geiriau allweddol yn pwysleisio dim ond ar y geiriau y mae defnyddwyr yn eu mewnbynnu, nid yr hyn y maent eisiau.

Mae Google yn ymdrechu i ddarparu atebion i chi, rydych chi eu heisiau. Sy'n golygu y gallai tudalen o hyd graddio'n uwch er nad yw'r term chwilio yn bresennol o gwbl yn nisgrifiad y Meta nac ar y dudalen. Isod mae enghraifft.
Tywydd Google SERP

Tywydd

Gallwch weld sut nad oes gan y prif ganlyniadau hyd yn oed hanner y geiriau yn yr ymadrodd allweddol. Yn yr un modd, ar dudalen we'r canlyniad uchaf, mae'r gair “glaw ” nid yw hyd yn oed yn bodoli. Mae hyn yn dweud sut mae'r perthnasedd o'r canlyniadau yn bwysicach i Google na'r allweddeiriau yn unig.

Mae hyn hefyd yn dod â ni at y pwynt nad yw safleoedd allweddair cryf yn golygu dim i strategaethau SEO heddiw. Dim ond un rhan o'r broses i drosi yw safleoedd allweddair. Dyma sut Mae Google yn ei egluro ar eu blog:

Dim ond un rhan o'r broses yw graddio

Felly, cyn y dylech chi neidio i mewn i safle allweddair dylai eich gwefan fod yn fynegeiol ac yn ymlusgo. Hyd yn oed ar ôl i'ch gwefan raddio, mae angen iddi fodloni bwriad y defnyddwyr y tu ôl i'r chwilio a chyflawni nodau eich busnes. (Ee lawrlwythiadau, tanysgrifiadau e-bost, ac ati)

 

Heb sôn am refeniw a phroffidioldeb; nid yw allweddeiriau cryf yn golygu y bydd gennych chi llawer iawn o draffig organig, gan gadw mewn cof y rhesymau a grybwyllwyd o'r blaen ac yn ddiweddarach yn y blog, mae'n anodd dweud faint o draffig y bydd allweddair yn ei dynnu i'ch gwefan. Hyd yn oed os yw'r gwiriwr rheng yn dangos canlyniad ffafriol, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith nad yw'r data o eiriau allweddol rydych chi'n edrych arnyn nhw'n berffaith gywir. I egluro'r rheswm am hyn, gallaf gymryd un gair yn unig i'w ateb, Personoli.

Gadewch imi egluro ichi sut mae personoli wedi effeithio ar y canlyniadau chwilio a chwilio mewn ffordd i drechu perthnasedd geiriau allweddol tuag at y safleoedd ar y canlyniadau chwilio.

Mae gan Google lawer o'n gwybodaeth, gan gynnwys ein hanes chwilio, ein lleoliad, demograffeg, y ddyfais yr ydym yn ei defnyddio neu yr ydym yn ei defnyddio gan amlaf, ein hymddygiad pori, y lleoedd yr ydym yn helaeth ar y cyfan a llawer o weithgaredd arall ar lwyfannau eraill fel fel Youtube.

Felly er enghraifft, pe bawn i'n chwilio canolfan ffitrwydd yn New Jersey, mae'r canlyniad uchaf ar fy Google yn dangos gwefan campfa yr wyf eisoes wedi ymweld â hi o'r blaen.

Yn yr un modd, os byddaf yn chwilio am fwytai yn Ninas Newark yn 11 AC, bydd Google yn ei weld fel person mewn car yn dod o hyd i fwyty i gael cinio.

Felly, i hidlo'r canlyniadau, bydd Google yn dangos y bwytai sydd ar agor, yn gweini cinio, ac sydd o fewn radiws gyrru fy lleoliad presennol fel y prif ganlyniadau.

Dim ond dwy enghraifft yw'r rhain; mae yna sawl peth arall sy'n dweud sut nad yw Google yn defnyddio rhestru geiriau allweddol, i raddio'r canlyniadau.

Mae chwilio ar ffôn symudol yn tynnu gwahanol ganlyniadau o gymharu ag wrth chwilio ar ben-desg. Yn yr un modd, Llais Google yn tynnu canlyniadau gwahanol o gymharu â chanlyniadau Google bellach. Mae'r canlyniadau uchaf hefyd yn newid os ydych chi'n defnyddio'r porwr yn ei fodd incognito.

Yn yr un modd, byddai'r un term chwilio a gofnodwyd yng ngogledd California yn tynnu canlyniadau gwahanol o gymharu â phe bai'n cael ei nodi yn ne California.

O ystyried, hyd yn oed pe baech chi a minnau yn sefyll wrth ymyl ein gilydd, byddai ein canlyniadau chwilio yn dal i edrych yn wahanol. Mae hyn oherwydd y rheswm a nodwyd uchod, hy, personoli.

Crynhoi Up

Fel y gwnes i yn y dechrau, efallai y byddwch hefyd yn gwirio effeithiolrwydd eich ymgyrch trwy chwilio am yr allweddeiriau perthnasol ac yna gweld a ydych chi rheng ar y dudalen gyntaf.

Yna byddech chi'n mynd yn ôl at yr adroddiadau i weld beth oedd y safleoedd cyfartalog ar gyfer eich geiriau allweddol wedi'u targedu.

Rydym wedi gweld uchod sut nad yw geiriau allweddol yn fetrig perthnasol i farnu llwyddiant eich busnes ar-lein. Felly beth allwn ni ei wneud i wneud i'n strategaeth SEO sefyll allan?

Rhengoedd Perthnasedd Uchaf

Defnydd strategaeth SEO heddiw allweddeiriau cynffon hir. Pam? Maen nhw'n gwneud i'ch tudalen ymddangos yn fwy perthnasol i'r peiriant chwilio, felly mae'n cael ei rhestru'n uwch ar gyfer y bobl iawn yn y lleoedd iawn.

Nid yw safle allweddair eich gwefannau o bwys, oherwydd mae yna nifer o ffyrdd y mae pobl yn chwilio. Hefyd, mae Google yn dangos y canlyniadau i bob un yn seiliedig ar eu hanes, eu lleoliad, eu dyfais, ac ati.

Twf Organig

Mae angen i chi sicrhau bod nifer yr ymwelwyr sy'n cyrraedd ar eich tudalen trwy chwiliad organig yn tyfu bob dydd, bob mis a phob blwyddyn. Mae angen i chi hefyd ofalu bod yr ymwelwyr a'r ymwelwyr newydd yn dod o fewn eich marchnad darged.

Dylech ddisgwyl mwy o drawsnewidiadau gan yr ymwelwyr sy'n cyrraedd trwy chwiliad organig.

Trosi Mesur

Cadwch mewn cof nad yw eich profiad chwilio yn adlewyrchu canlyniadau chwilio eich darpar gwsmeriaid. Dyna'r rheswm nad yw'n ddangosydd o lwyddiant eich ymgyrch SEO nac yn dweud y byddai'ch gwefan yn ennill mwy o drosiadau.

Canolbwyntiwch ar y canlyniadau, eich nod yw cael eich ffôn i ganu, cael post yn llawn o ffurflenni cyswllt, neu'ch tab archebion i ddangos archebion newydd.

Yna dim ond chi all ddatgan bod eich ymgyrch yn llwyddiannus. Nid yw'n hawdd cyrraedd yno. Peidiwch ag oedi cyn gofyn am gymorth arbenigwr i adeiladu eich ymgyrch ac i gynyddu eich gêm SEO eich hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.