3 Allwedd i Adeiladu Rhaglen Farchnata Sgwrs Llwyddiannus

Allweddi i Chatbot Marketing

Gall chatbots AI agor y drws i brofiadau digidol gwell a mwy o drawsnewidiadau cwsmeriaid. Ond gallant hefyd dancio profiad eich cwsmer. Dyma sut i wneud pethau'n iawn. 

Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl i fusnesau ddarparu profiad personol ac ar alw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod o'r flwyddyn. Mae angen i gwmnïau ym mhob diwydiant ehangu eu dull er mwyn rhoi’r rheolaeth y maent yn ei cheisio i gwsmeriaid a throsi’r mewnlifiad o ryngweithio cyffyrddiad uchel yn gwsmeriaid sy’n talu. 

I ateb y galw hwn, mae llawer o fusnesau wedi troi at asiantau sgwrsio deallus. Mae gan Chatbots yr offer unigryw i gynnal sgyrsiau hynod bersonol ac ar unwaith, gan ddiwallu eu hanghenion wrth eu hyrwyddo ar daith yr prynwr ar yr un pryd. Gall y chatbot cywir ganiatáu i'ch cwsmeriaid ofyn unrhyw gwestiwn mewn Saesneg clir yn lle gorfod brocio o amgylch tudalennau cynnyrch, postiadau blog, a chynnwys y gellir ei lawrlwytho i ddod o hyd i'r atebion sydd eu hangen arnynt. Gall strategaeth sgwrsio soffistigedig hyd yn oed dynnu data cwsmeriaid presennol i'r sgwrs er mwyn gwasanaethu eu hanghenion yn well a datblygu eu taith.

Fodd bynnag, nid yw atebion sgwrsio ynddynt eu hunain yn ateb pob problem. Er bod chatbots effeithiol wedi profi i gynyddu trosiadau ar-lein 20 - 30 y cant, weithiau gall rhaglen sgwrsio sydd wedi'i chynllunio'n wael wneud mwy o ddrwg nag o les. Ond pan fydd rhaglen chatbot wedi'i chynllunio'n ofalus a'i gweithredu'n fedrus, mae'n ei gwneud hi'n hawdd i fusnesau symud ymlaen yn gyflymach, yn fwy effeithlon, ac ar raddfa.

1. Rhowch Eich Cynulleidfa yn Gyntaf

Wrth ddylunio'ch cynorthwyydd sgwrsio AI, meddyliwch am eich marchnad. Dylech ddylunio'ch asiant yn seiliedig ar bwy rydych chi'n adnabod eich cwsmeriaid, gan gynnwys eich dealltwriaeth o'u harddull sgwrsio. Ydy'ch cynulleidfa'n hoffi hiwmor a swyn? Neu a yw'n well ganddyn nhw fynd yn syth at y pwynt? Unwaith y byddwch chi'n gwybod â phwy rydych chi'n siarad, byddwch chi'n gallu pennu personoliaeth a thôn llais eich asiant.

Rydym eisoes yn gwybod bod personoli yn allweddol ar gyfer rhyngweithio sgwrsio…

Dywed 80 y cant o ddefnyddwyr eu bod yn fwy tebygol o brynu gan gwmni sy'n darparu profiadau wedi'u teilwra.

50 Ystadegau Yn Dangos Pwer Personoli

Mae yna ffyrdd di-ri o gyflwyno cyffyrddiad personol. Dechreuwch trwy annerch cwsmeriaid yn ôl enw a gofyn iddynt am eu dewisiadau personol i'w helpu i brofi'ch cynnyrch neu wasanaeth fel y mae wedi'i lunio'n benodol ar gyfer eu hanghenion. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am eich cwsmer, yr hawsaf fydd hi i addasu eu cefnogaeth mewn sgwrs. 

Deallusrwydd artiffisial (AI) gall asiant ddefnyddio data lleoliad i helpu i nodi lleoliadau cyfleus, er enghraifft, neu gofio penblwyddi ac achlysuron arbennig i gynnig gostyngiadau a negeseuon dathlu personol. Ond ni all personoli orbwyso perthnasedd; os yw cwsmer yn chwilio am gymorth technegol, ni ddylai eich cynorthwyydd sgwrsio deallus eu gorfodi trwy dwndwr gwerthu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'r afael â phwrpas datganedig cwsmeriaid, p'un a yw hynny'n golygu ateb cwestiynau'n uniongyrchol neu ddarparu dolenni i adnoddau defnyddiol.

Arfer gorau pwysig arall ar gyfer meithrin sgwrs yw byrder. Cynigiwch ymatebion bach i gadw cwsmeriaid ar y trywydd iawn yn lle eu gorlifo gydag opsiynau, ac ymateb i gwestiynau cyffredinol gyda manylion cyfrif penodol pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Yn y ffordd honno, bydd eich asiant yn ymgorffori personoli a pherthnasedd mewn atebion cryno sy'n diwallu ac yn rhagweld anghenion amser real eich cwsmeriaid.

2. Creu Sgyrsiau Defnyddiol a Chynhyrfus Sy'n Trosi

Er mwyn sicrhau bod eich asiant sgwrsio mor ddefnyddiol â phosibl, mae'n werth mapio llifau sgwrsio posibl. Dychmygwch sut y gallai rhyngweithio â'ch cwsmeriaid ddatblygu a chynllunio ymlaen llaw ar gyfer canlyniadau llwyddiannus, terfynau marw, a strategaethau ail-ymgysylltu yn dibynnu ar eu hymatebion posibl. 

Yna adeiladu sylfaen wybodaeth y gall eich cynorthwyydd AI fanteisio arni er mwyn cwblhau'r llifoedd sgwrsio hynny yn effeithiol. Gorau po fwyaf o ddeunydd yn eich sylfaen wybodaeth; gallwch gynnwys negeseuon safonol, cwestiynau cyffredin, dolenni defnyddiol, disgrifiadau cynnyrch, a mwy. Os gall eich platfform chatbot drin cynnwys amlgyfrwng, gallwch drefnu'r asedau gweledol hynny yn eich sylfaen wybodaeth hefyd. Er enghraifft, gall GIFs, fideos, sticeri, graffeg, botymau, a mathau eraill o gynnwys cyfryngau cyfoethog animeiddio sgyrsiau sgwrsio a'u gwneud yn llamu oddi ar y sgrin.

Mae cynnwys cyfryngau cyfoethog yn helpu i drwytho asiantau sgwrsio deallus â phersonoliaeth ac yn creu profiadau cofiadwy i gwsmeriaid, ond cofiwch bwrpas y sgwrs bob amser. Bydd blaenoriaethu eglurder ynghylch nodau eich cwsmer (a galluoedd eich asiant) yn sicrhau boddhad ac yn eu helpu i gyrraedd ble maen nhw'n mynd; Dylai GIFs a sticeri fod yr eisin ar y gacen.

3. Osgoi Peryglon Cyffredin Cynorthwywyr Sgwrsio

Un o fanteision mwyaf cynorthwywyr sgwrsio deallus yw eu bod yn gwella dros amser. Bydd asiantau wedi'u pweru gan AI yn dysgu trwy brofiad ac yn gwella wrth iddynt gwblhau mwy a mwy o sgyrsiau. Wedi dweud hynny, nid yw byth yn syniad da gosod chatbot heb ei hyfforddi yn rhydd ar gwsmeriaid go iawn. Gofynnwch i'ch staff brofi'ch asiant yn fewnol cyn sicrhau ei fod ar gael i gynulleidfa brawf ehangach a'i ryddhau i'r cyhoedd yn y pen draw. Dylech fonitro perfformiad yn barhaus a chasglu adborth i sicrhau bod eich asiant yn wir yn gwella ac yn dysgu, hyd yn oed ar ôl y lansiad.

Er mwyn monitro'ch asiant deallus yn llwyddiannus, penderfynwch ar y metrigau perfformiad rydych chi'n mynd i'w olrhain o'r diwrnod cyntaf. Darganfyddwch sut y byddwch chi'n mesur llwyddiant ac yn nodi DPAau fel cyfanswm sgyrsiau, cyfradd ymgysylltu, hyd, a chyfradd trosglwyddo ac wrth gefn. Bydd hynny'n eich helpu i greu'r rheiliau gwarchod i'ch asiant barhau i wella tuag at ei nodau penodol, gan ailadrodd yn gyson tuag at berffeithrwydd sgwrsio.

Ni waeth pa mor gywir y mae eich asiant AI yn ei gael, weithiau bydd angen oddi ar y ramp greddfol i gwsmeriaid i fath arall o ryngweithio. Yn llyfn dros y handoff i bwynt gwerthu, asiant byw, neu hyd yn oed gyfeiriad e-bost pwrpasol er mwyn creu trawsnewidiadau hawdd a di-dor ac osgoi rhwystredigaeth neu ollwng cwsmeriaid. Dylai hyd yn oed y ramp oddi ar y ffordd helpu cwsmeriaid i gyflawni eu nodau penodol a'u symud trwy'r twndis.

Pa bynnag ddiwydiant rydych chi ynddo a pha un bynnag yw'ch cwsmeriaid, mae meithrin sgwrsio deallus yn ffordd bwerus o ddarparu profiadau personol sy'n trosi. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.