Metrigau Digwyddiad Allweddol Dylai pob Gweithrediaeth Olrhain

Metrigau Marchnata Digwyddiad Allweddol

Mae marchnatwr profiadol yn deall y buddion a ddaw o ddigwyddiadau. Yn benodol, yn y gofod B2B, mae digwyddiadau'n cynhyrchu mwy o arweinwyr na mentrau marchnata eraill. Yn anffodus, nid yw'r mwyafrif o arweinwyr yn troi'n werthiannau, gan adael her i farchnatwyr ddatgelu DPAau ychwanegol i brofi gwerth buddsoddi mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

Yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar dennyn, mae angen i farchnatwyr ystyried y metrigau sy'n egluro sut y derbyniwyd y digwyddiad gan ddarpar gwsmeriaid, cwsmeriaid cyfredol, dadansoddwyr a mwy. I swyddogion gweithredol, gall gallu deall sut i wella profiad cyffredinol y digwyddiad helpu i ysgogi canlyniadau gwell yn y dyfodol.

Mae'n haws dweud na gwneud y gwaith o ddatgelu'r metrigau hyn. Er mwyn helpu timau marchnata i sicrhau cyllideb digwyddiadau yn y dyfodol, lluniais dri metrig y gall marchnatwyr eu sbarduno gyda'u Prif Swyddogion Meddygol.

Cydnabod Brand

Er y bydd niferoedd gwerthiant ac arweinyddion newydd bob amser yn flaenoriaeth i CMOs, maent yn dal i boeni am fetrigau eraill megis cydnabod brand. Yn ystod digwyddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi metrigau eraill megis ymweliadau â gwefannau, nifer y cyfweliadau â'r wasg a drefnwyd a chyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn gweld effeithiau'r metrigau hyn, edrychwch ar y gyfran o lais cyn ac ar ôl y digwyddiad i weld a oeddech chi'n gallu torri cystadleuwyr wrth fynychu'r digwyddiad. Yn olaf, gellir defnyddio digwyddiadau i gasglu persbectif trydydd parti. Ystyriwch gynnal arolwg yn ystod y digwyddiad i arddangos canlyniadau o amgylch ymwybyddiaeth neu gydnabyddiaeth gyffredinol y brand i'w rhannu â'ch Prif Swyddog Meddygol.

Swm y Cyfarfodydd Strategol

Bob dydd, mae pawb ohonom yn cael cyfarfodydd dros y ffôn. Fodd bynnag, mae cymryd yr amser i gael cyfarfod wyneb yn wyneb yn arwyddocaol er mwyn cau bargeinion. Treuliwch amser yn mesur nifer y cyfarfodydd wyneb yn wyneb o ansawdd yn ystod eich digwyddiad a chymharwch y rhif hwnnw â'r metrigau canlynol:

  • Cadw Cwsmer: Mae ennill cwsmeriaid newydd yn bwysig, ond gall cadw'ch cwsmeriaid presennol chwarae rhan sylweddol wrth gadw'ch corddi i lawr a chynyddu refeniw. Gall cyfarfodydd personol helpu i gryfhau'r perthnasoedd hyn a chychwyn sgyrsiau sydd eu hangen.
  • Tyfu Busnes: Gyda llawer o gwsmeriaid yn mynychu'r un digwyddiadau â chi, gwnewch hi'n bwynt defnyddio'r cyfle hwn i adeiladu perthnasoedd a thyfu busnes o fewn cyfrifon presennol.
  • Bargeinion Ar Gau: Oes gennych chi fetrigau i ddangos faint o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a arweiniodd at fargeinion caeedig? Beth arall a chwaraeodd ran wrth gau'r fargen honno? Busnes bach a chanolig penodol neu weithrediaeth? Trwy gael y wybodaeth hon gallwch gynllunio'n well ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Refeniw Dylanwadol

Mae alinio rhwng gwerthu a marchnata yn chwarae rhan sylweddol wrth yrru arweinwyr, cau bargeinion ac, yn y pen draw, cynyddu refeniw. Mae digwyddiadau'n rhoi siop un stop i dimau gwerthu a marchnata effeithio ar linell waelod cwmni. I arddangos hyn i Brif Swyddog Meddygol, gwnewch yn siŵr eich bod yn mesur y metrigau canlynol sy'n canolbwyntio ar refeniw:

  • Nifer y Demos: Wrth gwrs bydd cwmnïau'n sicrhau arweinwyr mewn digwyddiadau, ond a yw'r arweinwyr hynny bob amser yn gymwysedig? Yn hytrach nag olrhain nifer y gwifrau mewn digwyddiadau yn unig, olrhain nifer y demos a gwblhawyd. Gall hyn roi mewnwelediad clir i dimau pa ddarpar gwsmeriaid sydd â gwir ddiddordeb yn y cynnyrch a gall arbed amser i dimau gwerthu. Yn ogystal, gall y metrig hwn ddangos rôl y Prif Swyddogion Meddygol wrth chwarae'r digwyddiad wrth gyflwyno'r demo.
  • Cyfarfod Effeithiolrwydd: Gall olrhain nifer y cyfarfodydd a drefnwyd a drosodd yn gyfleoedd ddangos pa gynrychiolwyr gwerthu sydd fwyaf effeithiol wrth symud bargeinion ymlaen. Mae'r metrig hwn nid yn unig yn bwysig i'ch Prif Swyddog Meddygol, ond hefyd i'r Pennaeth Gwerthiant fel y gallant gael gwell dealltwriaeth o gryfderau pob cynrychiolydd. Gall y wybodaeth hon helpu gwerthwyr mewn sefyllfa well trwy gydol taith y cwsmer a rhoi mewnwelediad i bwy ddylai fynychu digwyddiadau yn y dyfodol.
  • Maint y Fargen ar gyfartaledd: Nid yw llwyddiant digwyddiadau bob amser yn cael ei fesur yn ôl nifer y bargeinion sydd ar gau. Yn hytrach na chanolbwyntio eich holl sylw ar fargeinion mwy sydd fel arfer â chyfraddau llwyddiant is ac sy'n cymryd amser hirach i gau, cadwch lygad ar faint y fargen ar gyfartaledd fel y gallwch chi helpu i bwyntio rhagolygon yw'r persona cwsmer delfrydol i'r cyfeiriad cywir.

Mae pob swyddog gweithredol yn cael ei yrru gan ganlyniadau. Bydd treulio amser cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiadau i ddadansoddi'r hyn a weithiodd a'r hyn a all wella yn rhoi gwell dealltwriaeth i farchnatwyr, cynllunwyr digwyddiadau a swyddogion gweithredol o'r newidiadau y mae'n rhaid eu gwneud i sicrhau bod digwyddiadau yn y dyfodol yn llwyddiannus. Trwy weithredu dull sy'n cael ei yrru gan fetrigau, bydd gan farchnatwyr amser haws yn cyfiawnhau'r buddsoddiad mewn digwyddiadau, gan adael dim dewis arall i'r tîm arweinyddiaeth ond cynyddu dyraniadau cyllideb ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.