Jifflenow: Sut mae'r Llwyfan Awtomeiddio Cyfarfod hwn yn Effeithio ar ROI Digwyddiad

Llwyfan Awtomeiddio Marchnata Digwyddiad Jifflenow

Mae mwyafrif o fentrau mawr yn buddsoddi'n sylweddol mewn digwyddiadau corfforaethol, cynadleddau a chanolfannau briffio gyda'r disgwyliad i gyflymu twf busnes. Dros y blynyddoedd, mae'r diwydiant digwyddiadau wedi arbrofi gyda modelau a dulliau amrywiol i briodoli gwerth i'r gwariant hwn. Yr arweiniadau mwyaf trac a gynhyrchir, argraffiadau cyfryngau cymdeithasol, ac arolygon mynychwyr i ddeall effaith digwyddiadau ar ymwybyddiaeth brand. Fodd bynnag, mae cyfarfodydd yn rhan sylfaenol o wneud busnes. Er mwyn llwyddo, rhaid i fusnesau gynnal cyfarfodydd B2B strategol yn bersonol. Mewn gwirionedd, mae astudiaethau'n dangos hynny mae'n well gan wyth o bob deg swyddog gweithredol gyfarfodydd personoli gyfarfodydd rhithwir. Pam? Mae cyfarfod wyneb yn wyneb yn creu ymddiriedaeth, penderfyniadau busnes amserol ac yn meithrin meddwl strategol mwy cymhleth gan agor y drws i fargeinion busnes a mwy o refeniw. 

Mae digwyddiadau fel sioeau masnach ac ymweliadau canolfannau briffio yn rhoi cyfle i'r cyfarfodydd B2B strategol hyn gael eu cynnal. Fodd bynnag, mae amserlennu cyfarfodydd o'r fath yn aml yn feichus ar yr holl bartïon dan sylw. Yn ogystal, mae marchnatwyr digwyddiadau yn aml yn ei chael hi'n anodd dangos gwerth y cyfarfodydd hyn a sut maen nhw'n dylanwadu ar y biblinell werthu a chynhyrchu refeniw. Yn ôl arolwg diweddar, Mae 73 y cant o Brif Weithredwyr yn credu bod diffyg hygrededd busnes i farchnatwyr. Gyda marchnata yn aml yn cael ei yrru gan gost, mae marchnatwyr digwyddiadau yn wynebu her sylweddol i ddangos enillion ar fuddsoddiad i gadw neu gynyddu eu cyfran o'r gyllideb. 

Mae cynllunwyr digwyddiadau yn rheoli llawer o ddigwyddiadau ar unrhyw adeg benodol gan drin nifer o amserlenni, delio â negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen ac yn aml gan ddefnyddio taenlen i fewnbynnu'r holl wybodaeth hon â llaw. Er mwyn dangos gwerth yn wirioneddol yn yr holl waith caled y mae marchnatwyr yn ei wneud mewn digwyddiadau, mae angen iddynt ddod o hyd i offer sy'n eu helpu i drefnu, dadansoddi data ac yn ei dro ddangos ROI ar gyfer pob digwyddiad.

Ravi Chalaka, Prif Swyddog Meddygol yn Jifflenow

Symud i ffwrdd o reoli ar daenlen 

Cyfarfod Llwyfan AwtomeiddioMae (MAP) yn gategori o feddalwedd sy'n awtomeiddio llifoedd gwaith sy'n gysylltiedig â chynllunio cyn cyfarfod, rheoli mewn cyfarfodydd a dadansoddi a gwaith dilynol ar ôl cyfarfod. Mae defnyddio MAP yn cynyddu siawns busnesau o hybu nifer ac ansawdd cyfarfodydd strategol. Mae'n arbennig o effeithiol i fentrau sydd angen rheoli nifer fawr o gyfarfodydd strategol mewn digwyddiadau, canolfannau briffio, sioeau teithiol, cyfarfodydd gwerthu a fforymau hyfforddi.

Cymharwch hyn â'r defnydd o reoli cyfarfodydd strategol ar sail taenlen. Pan fydd marchnatwyr yn defnyddio taenlenni i drin eu cyfarfodydd strategol, mae sawl problem yn codi i farchnatwyr a chyfranogwyr y cyfarfodydd hyn. 

  • Cydweithio - Mae trefnu cyfarfod yn cynnwys sawl rhanddeiliad. Yn aml, mae amgylchiadau'n newid a rhaid darparu diweddariadau i gwrdd â chyfranogwyr i gadw pawb ar yr un dudalen. Fodd bynnag, wrth ddefnyddio taenlen, mae marchnatwyr yn colli golwg ar bwy sy'n diweddaru'r daenlen neu a yw'r holl gyfranogwyr yn defnyddio'r un daenlen neu'r gywir.
  • Proses gwall-dueddol
  • - Fel bodau dynol, nid ydym yn berffaith sy'n golygu ein bod yn dueddol o wneud camgymeriadau. Mae'r un peth yn wir wrth fewnbynnu data i daenlen. Mae gan y camgymeriadau hyn y potensial i gostio miliynau o ddoleri i gwmnïau.  
  • Gwahoddiadau cyfarfod - Er nad calendrau a thaenlenni yw'r offeryn gorau ar gyfer cynllunio cyfarfodydd strategol, maent yn darparu gwasanaeth i ddal cronfeydd mawr o ddata statig a gwneud cyfrifiadau. Yn anffodus, nid oes ganddyn nhw'r gallu i wneud llawer arall fel rheoli a chadw golwg ar gyfarfodydd a drefnwyd neu wneud newidiadau i fanylion cyfarfodydd.
  • integrations - Dim ond un darn o'r pastai yw rheoli digwyddiadau o ran y broses werthu gyffredinol. Mae marchnatwyr yn aml yn rheoli sawl teclyn ar unwaith i olrhain cofrestriadau digwyddiadau, dal data o sganiau bathodyn, olrhain gwiriadau cyfarfodydd, cyrchu a mewnbynnu data i'r CRM a mwy. Mae systemau sy'n seiliedig ar daenlen yn gwneud y broses hon hyd yn oed yn fwy heriol gan nad ydyn nhw'n aml yn gallu integreiddio â'r llwyfannau hyn i greu profiad di-dor. 
  • Metrigau a mewnwelediadau - Mae digwyddiadau, sioeau masnach a chanolfannau briffio yn rhoi amrywiaeth o wybodaeth i farchnatwyr. Mae metrigau fel nifer y gwahoddiadau cyfarfod a dderbynnir, maint y fargen ar gyfartaledd, nifer y cyfarfodydd fesul bargen a gaeir, ac ati, yn hynod ddefnyddiol wrth werthuso llwyddiant ymgyrchoedd a sefydlu ROI. 

Nid yw taenlenni bellach yn ddigonol yn y byd sydd ohoni i reoli nifer fawr o gyfarfodydd strategol. 

Mae'r gallu i awtomeiddio amserlennu, rheoli a dadansoddi cyfarfodydd strategol yn cynyddu nifer y rhyngweithiadau hyn 40% i 200% yn seiliedig ar ba mor effeithlon y mae cwsmeriaid yn addasu i'r defnydd o dechnolegau o'r fath. Mae llawer o gwmnïau Fortune 1000 wedi darganfod bod cyflogi Llwyfan Awtomeiddio Cyfarfodydd (MAP) yn ddatrysiad cost-effeithiol iawn sy'n cynhyrchu enillion cyflym o fewn y ddau ddigwyddiad cyntaf ac o fewn yr ychydig fisoedd cyntaf o'i ddefnyddio mewn canolfannau briffio.

Mae rheoli cyfarfodydd a chau bargeinion gyda Jifflenow

Crëwyd Jifflenow i roi datrysiad i farchnatwyr ar gyfer cynllunio cyfarfodydd B2B, amserlennu, rheoli a dadansoddi. Trwy ei blatfform, mae gan ddefnyddwyr fynediad at ddau gynnyrch gan gynnwys Cyfarfodydd Digwyddiad Jifflenow a Chanolfan Briffio Jifflenow sy'n effeithio ar dair cydran llif gwaith y cyfarfodydd strategol: cyn-gyfarfod, cyfarfod ac ôl-gyfarfod. 

Yn ystod y cyfnod cyn cyfarfod, mae amserlennu a chynllunio yn digwydd. Mae hyn yn cynnwys anfon gwahoddiadau, archebu ystafell ac alinio calendrau. Mae yna lawer o logisteg i'w reoli, ond mae'n bwysig peidio ag anghofio diffinio nodau'r cyfarfod hwn. Yn ystod y cam cyfarfod, mae'r rheolwyr yn digwydd, gwirio mynychwyr i mewn, rheoli'r holl gynnwys sydd ei angen, monitro argaeledd adnoddau ac olrhain cynnydd y cyfarfod. Yn olaf, ar ôl i'r cyfarfod ddod i ben, gellir dadansoddi. Yn y cam hwn, mae'n hanfodol mesur, dadansoddi metrigau ac amcangyfrif yr effaith refeniw. Mae'r rhain i gyd yn hanfodol wrth gyflawni canlyniadau busnes go iawn trwy gyfarfodydd B2B strategol. 

“Nid oes rhaid i farchnatwyr ddibynnu mwyach ar system reoli ar sail taenlen sy’n all-lein, â llaw, yn dueddol o gamgymeriad, yn ansicr ac nad yw’n raddadwy,” meddai Hari Shetty, Prif Swyddog Gweithredol Jifflenow. “Trwy Blatfform Awtomeiddio Cyfarfodydd Jifflenow, rydym yn estyn help llaw i farchnatwyr sy'n hwyluso'r dasg o reoli cyfarfodydd fel y gallant ganolbwyntio ar agweddau eraill ar eu swydd wrth sicrhau bod pob cyfarfod yn brofiadau di-dor i bob cwsmer.” 

Llwyddiant cwsmeriaid gyda Jifflenow

Mae un o gleientiaid Jifflenow yn cynnwys cwmni offer cyfathrebu sain unedig. Yn ystod yr erthygl hon, byddwn yn cyfeirio'r cwmni hwn fel Sain. Defnyddir sain ledled y byd gan weithwyr proffesiynol modern, peilotiaid cwmnïau hedfan, asiantau canolfannau galwadau, pobl sy'n hoff o gerddoriaeth a gamers. Gan ei fod yn gwmni byd-eang, roedd tîm sain yn wynebu sawl her gan gynnwys:

  • Archebu a chydlynu cyfarfodydd yn eu canolfannau briffio ledled y byd
  • Anhawster cael swyddogion gweithredol a gwerthiannau i brynu i mewn ar gyfer y rhaglen 

Trwy ddefnyddio Canolfan Briffio Jifflenow, enillodd tîm canolfan friffio sain amser yn ôl trwy leihau’r ymdrech a dreuliwyd yn anfon e-byst yn ôl ac ymlaen i reoli ceisiadau, dewis cyflwynwyr ac ennill manylion cyfarfod a chadarnhad. Yn ogystal, mae tîm marchnata corfforaethol audio bellach yn gallu cyflwyno sgyrsiau sy'n cael eu gyrru gan gyd-destun sy'n darparu profiadau personol i gwsmeriaid. Trwy'r trawsnewidiad a ddarperir gan Blatfform Awtomeiddio Cyfarfod Jifflenow, mae'r rhaglen wedi cynyddu cyfranogiad a chefnogaeth gan y timau gweithredol a gwerthu. 

Mae wedi bod yn chwa o awyr iach. Rydw i wedi gallu cymryd cam yn ôl a chanolbwyntio ar y pethau sydd wir yn haeddu fy sylw.

Uwch Weithredwr yn Audio

Gofynnwch am Demo Jifflenow [/ dolen]

Dylai cwmnïau sydd am reoli cyfarfodydd digwyddiadau yn llwyddiannus, darparu profiad di-dor i gwsmeriaid a chynhyrchu refeniw ystyried defnyddio Llwyfan Awtomeiddio Cyfarfodydd Jifflenow, gan osgoi'r risg a'r costau cyfle sy'n dod o reoli ar daenlen. Trwy ailfeddwl yr agwedd tuag at awtomeiddio cyfarfodydd strategol ar draws pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid, gall gweithwyr proffesiynol marchnata briodoli twf busnes i'r buddsoddiadau a'u gwneud yn rhan anhepgor o raglenni marchnata a gwerthu. I ddysgu mwy am sut y gall Jifflenow eich helpu i reoli cyfarfodydd yn well yn eich digwyddiad nesaf neu yn eich canolfan friffio, ewch i jifflenow.com.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.