Galluogi GwerthuDadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a DataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostTechnoleg NewyddOffer Marchnata

Darganfyddwch Jabmo: Yr Ateb Cyfan ar gyfer Marchnata B2B a yrrir gan Ddata

Dychmygwch eich bod yn paratoi i wneud pryniant mawr. Gadewch i ni ddweud ei fod yn gar newydd. A fyddech chi'n cerdded i mewn i unrhyw ddelwriaeth ac yn siarad â chynrychiolydd gwerthu? Neu a fyddech chi'n cymryd eich amser ac yn ymchwilio ar-lein, gan bwyso a mesur eich opsiynau i ddod o hyd i'r ffit perffaith heb siarad â gwerthwr?

Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr modern yn cymryd yr ail ddull. Ac yn awr, felly hefyd y rhan fwyaf o fusnes-i-fusnes (B2B) prynwyr wrth ddewis y cynhyrchion a'r gwasanaethau cywir ar gyfer eu hanghenion busnes. Mae byd B2B wedi mynd yn ddigidol. Mae cylchoedd prynu wedi mynd yn hirach ac mae grwpiau prynu wedi tyfu'n fwy - gan wneud gwerthu yn fwy cymhleth nag erioed o'r blaen.

Mae pwyllgorau mawr o randdeiliaid, nid dim ond un neu ddau o unigolion, yn gyfrifol am benderfyniadau prynu ac yn gwario 50 i 70 y cant o'r daith brynu yn ymchwilio'n ddienw ar-lein.

Spotio

Anaml y bydd y grwpiau prynu B2B digidol cyntaf anhysbys hyn yn darparu manylion cyswllt nac yn rhyngweithio â Gwerthiant yn ystod y cyfnod ymchwil. Erbyn iddynt wneud hynny, mae'n rhy hwyr i fusnesau addysgu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol am eu hatebion neu lunio penderfyniad terfynol grŵp.

Dim ond ar gyfer mentrau B2B byd-eang mewn diwydiannau lle mae gwerthiannau eisoes yn gymhleth, fel gweithgynhyrchu a gwyddorau bywyd, y mae'r heriau'n cael eu chwyddo. Gyda chymaint o adrannau, miloedd o gynnyrch a gwasanaeth a gynigir, a chylchoedd prynu lluosog o fisoedd o hyd, mae'n anoddach fyth cael gafael ar yr hyn y mae cyfrifon allweddol o ddiddordeb ynddo a ble maent yn y daith brynu.

Mewn ymateb, mae marchnatwyr B2B yn cymryd rheolaeth yn ôl. Maent yn archwilio strategaethau ac offer newydd i:

 • Datgelwch yr holl gyfrifon sy'n ymchwilio i'w gwefan yn ddienw - a pha gynhyrchion neu wasanaethau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt
 • Dewiswch y cyfrifon mwyaf gwerthfawr i'w targedu gyda marchnata ar sail cyfrif (ABM)
 • Ymgysylltu ac addysgu grwpiau prynu yn gynnar, tra eu bod yn dal i benderfynu beth i'w brynu  
 • Synnwyr wrth brynu ymchwyddiadau bwriad
 • A chynrychiolwyr gwerthu braich gyda mewnwelediadau gweithredadwy i daro ar yr amser iawn

Nawr mae'r cyfan yn bosibl gydag un platfform: Jabmo, Y cyfan datrysiad ar gyfer gwerthu a marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata.

Pweru Perfformiad Gwerthu a Marchnata ar gyfer Arweinwyr Diwydiant

Jabmo yw'r unig lwyfan ABM omnichannel cynhwysfawr, ynghyd â gwasanaethau a reolir. Yn hynod arbenigol yn anghenion unigryw marchnatwyr mewn gweithgynhyrchu, gwyddorau bywyd, a gofal iechyd, mae Jabmo wedi pweru ABM ar gyfer cwmnïau mwyaf y byd yn y diwydiannau hyn.

Gyda Jabmo, mae'r arweinwyr diwydiant hyn yn gallu sefydlu un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer prynu ymddygiad grŵp, ysgogi ymgysylltiad Gwerthu a Marchnata mwy effeithlon, ac yn y pen draw dyfu refeniw gyda chyfrifon allweddol.

Sut? Mae'r cyfan yn dechrau cyn i raglen ABM ddechrau hyd yn oed.

 • Technoleg Synhwyro Cyfrif Parth-IP Jabmo galluogi marchnatwyr i adnabod bob cyfrifon yn ymchwilio ar eu gwefan yn ddienw, hyd yn oed y rhai nad ydynt eto ar y radar. Caiff ymweliadau gwefan eu paru â chyfrifon allweddol, felly gall marchnatwyr nodi ymchwyddiadau lefel cyfrif mewn pynciau penodol a chynhyrchion o ddiddordeb.
 • An system sgorio bwriad uwch yn aseinio sgôr bwriad prynu i bob cyfrif yn awtomatig o 0 i 100, yn seiliedig ar werthusiad cynhwysfawr o ddata ymgysylltu parti cyntaf, priodoleddau cwmni, a hidlwyr y gellir eu haddasu. Gellir addasu'r gwerthusiad gyda meini prawf penodol - megis diwydiannau a sectorau, gwledydd a rhanbarthau, a chyfrifon ac is-adrannau - ar gyfer canlyniadau deinamig. Mae'r sgorau bwriad hyn yn helpu cleientiaid i flaenoriaethu'r cyfrifon mwyaf gwerthfawr ar gyfer allgymorth marchnata a gwerthu.

Technoleg Synhwyro Cyfrif Parth-IP o Jabmo

Cymryd Dull Omnichannel Gwir

Yna, gall marchnatwyr gyrraedd cyfrifon targed gyda Omnichannel Hysbysebu Seiliedig ar Gyfrif, a wnaed yn bosibl gan dechnoleg hysbysebu perchnogol seiliedig ar IP Jabmo a'i integreiddiadau uniongyrchol â Xandr, Google, Microsoft LinkedIn, Facebook, Instagram, ac ON24.

Gall marchnatwyr anfon negeseuon marchnata hynod berthnasol a phersonol at grwpiau prynu cyfrifon allweddol—aelodau hysbys a dienw fel ei gilydd—lle bynnag a phryd bynnag y maent ar-lein. Mae hyn yn cynnwys hysbysebion arddangos IP, hysbysebion cymdeithasol, LinkedIn, ac e-bost. Bydd pob un o'r sianeli unigol hyn yn ennyn ymgysylltiad ar ei ben ei hun. Ond ABM yw'r mwyaf effeithiol pan fydd pob sianel yn gweithio gyda'i gilydd, gan arwain grwpiau prynu cyfan trwy bob cam o daith ddigidol hynod gerddorol, gyson a phersonol.

Ar gyfer cwsmeriaid Jabmo, nid oes angen poeni am sut y bydd y gwaharddiad sydd ar ddod ar gwcis trydydd parti yn effeithio ar eu rhaglenni hysbysebu. Nid yw technoleg Jabmo (ac nid yw erioed) yn dibynnu ar eu defnydd.

Yn nodedig, Jabmo yw'r unig werthwr ABM sydd â chyrhaeddiad hysbysebu gwirioneddol fyd-eang ar draws America, EMEA ac APAC. Mae hyn yn hanfodol i gwmnïau B2B sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang sydd angen targedu cyfrifon ledled y byd heb gyfyngiadau ar iaith na lleoliad - wrth gydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd rhyngwladol.  

Gyrru Ymgysylltiad â Phersonoli

Y tu hwnt i hysbysebion personol, gall marchnatwyr hefyd deilwra eu gwefannau ar gyfer eu cyfrifon pwysicaf. Pryd bynnag mae cyfrifon allweddol yn ymweld â'r wefan, personoli gwefan Jabmo mae galluoedd yn darparu negeseuon wedi'u teilwra, cynnwys, a chynigion ar gyfer profiad mwy deniadol.

Dywedodd un cleient Jabmo sy'n gwasanaethu sawl diwydiant gwahanol, “Nid ydym am i'n cyfrifon allweddol gael profiad safonol ar ein gwefan. Er enghraifft, os yw cwmni colur byd-eang yn ymweld â'n gwefan, rydym am iddynt weld delweddau penodol, cynnwys penodol, a thaith a llwybr penodol. Nawr mae hynny i gyd yn bosibl diolch i'r gwaith rydyn ni'n ei wneud gyda Jabmo.”

Creu Un Ffynhonnell Gwir ar gyfer Data Marchnata

Wrth wraidd holl ddatrysiad Jabmo mae ei ateb Llwyfan Cyfrif-Data (ADP). Mae'r ADP yn datrys un o'r prif heriau i farchnatwyr B2B heddiw: cael darlun mawr o'u holl ddata ymgysylltu i ddarganfod mewnwelediadau gweithredadwy i fwriad prynu.

Gyda chymaint o sianeli marchnata a llwyfannau hysbysebu ar gael iddynt, mae marchnatwyr B2B yn ei chael hi'n fwyfwy anodd byw heb ADP. Nid oes gan y rhan fwyaf o dimau'r offer na'r adnoddau mewnol i ddod â'u data ynghyd i'w dadansoddi ar lefel y cyfrif. Dyma lle mae cleientiaid Jabmo yn cael mantais fawr.

Trwy API- lefel integreiddio â'r holl brif lwyfannau marchnata a hysbysebu, mae ADP Jabmo yn uno data ymgysylltu parti cyntaf - o'r wefan, hysbysebu, gweminar, a gweithgaredd e-bost - ar gyfer dadansoddiad ar lefel cyfrif. Mae hyn yn creu un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer ymddygiad prynwyr ar lefel cyfrif. O'r fan honno, gall marchnatwyr fonitro cynnydd ymgysylltu cyfrifon allweddol ar draws pob sianel, pennu pa ymdrechion sy'n effeithiol, a datgelu ymchwyddiadau bwriad prynu amser real.  

Integreiddiadau Jabmo

Grymuso Gwerthiant gyda Mewnwelediadau Gweithredadwy

Mae angen i farchnata wneud mwy na dim ond datgelu mewnwelediadau cyfrifon allweddol; mae angen iddynt fwydo'n gyflym perthnasol mewnwelediadau i werthiannau fel y gall eu cynrychiolwyr gyrraedd bargeinion yn gyntaf.  

Mae Jabmo yn gwneud iddo ddigwydd gyda offer galluogi gwerthiant sy'n gwahanu'r signal oddi wrth y sŵn. Y platfform yn darparu mewnwelediadau gweithredadwy i gynrychiolwyr gwerthu, yn union lle maent eisoes yn gweithio - mewn e-bost ac yn Salesforce.

Mae'r platfform yn anfon dau fath o rybuddion e-bost personol at reolwyr gwerthu cyfrifon allweddol, yn seiliedig ar eu portffolio unigol:

 • Rhybuddion ymchwydd amser real: Wrth brynu ymchwyddiadau bwriad o fewn cyfrif, mae hyn yn sbarduno e-bost at y rheolwr gwerthu cyfrifon allweddol priodol, a all estyn allan gyda chynigion perthnasol.
 • Adroddiadau cyfrifon wythnosol: Mae pob rheolwr gwerthu yn cael adroddiad wythnosol yn crynhoi ymgysylltiad marchnata ar gyfer cyfrifon lluosog yn eu portffolio.

Mae Jabmo hefyd yn darparu mewnwelediadau sy'n seiliedig ar gyfrifon trwy ei integreiddio â Salesforce. O fewn y cymhwysiad Salesforce, mae tab Jabmo Insights ac Adroddiadau Ymgysylltu Cyfrif Jabmo yn dangos ymchwyddiadau bwriad prynu a gweithgarwch cyfrifon allweddol ar draws pob sianel, sy'n datgelu sut mae cyfrifon yn dod i dudalennau allweddol, y lleoliadau mwyaf poblogaidd, a'r tudalennau mwyaf poblogaidd.

Yn gyffredinol, mae'r mewnwelediadau hyn yn helpu rheolwyr gwerthu cyfrifon allweddol i wneud y gorau o'u hamser a blaenoriaethu allgymorth i gyfrifon wrth baratoi i brynu.

Mae Jabmo wir wedi ein helpu i wella cyfathrebu a chydweithio rhwng ein timau gwerthu a marchnata. Mae'r aliniad hwn wedi cynyddu ein hymdrechion gwerthu yn wirioneddol, ac rydym eisoes yn gweld cyfleoedd newydd, bargeinion mwy, a thwf cwmni anhygoel.

Tysteb Cleient Jabmo ar Galluoedd Galluogi Gwerthu

Profi Grym Marchnata

Mae timau marchnata wedi cael trafferth ers tro i ddangos eu heffaith i randdeiliaid, gan ei gwneud yn anos sicrhau mwy o gyllideb neu ehangu eu rhaglenni. Mae platfform Jabmo yn cynnwys a Cyfrifiannell ROI i helpu marchnatwyr i ddangos gwerth ABM mewn ffordd reoledig, wyddonol.

Yn gyntaf, mae Jabmo yn helpu cleientiaid i sefydlu grwpiau rheoli ac ABM. Wrth i ymgyrchoedd fynd rhagddynt, mae'r Gyfrifiannell ROI yn cymharu canlyniadau rhwng y ddau grŵp, gan alluogi marchnatwyr i ddangos eu heffaith ar fetrigau allweddol a chael ymrwymiad gan randdeiliaid i ddyblu ABM.

image 2

Cryfhau Timau Mewnol gyda Gwasanaethau a Reolir

Mae lansio rhaglen ABM lwyddiannus yn gofyn am lawer o amser, cyllideb a sgil. Mae llawer o gwmnïau B2B yn gymharol newydd i werthu digidol ac nid oes ganddynt yr adnoddau na'r dalent fewnol i drin popeth yn fewnol. Dyna lle mae gwasanaethau a reolir gan Jabmo yn dod i rym.

Mae arbenigwyr Jabmo yn gwybod beth sy'n gweithio i ddiwydiannau penodol a sut i adeiladu hysbysebion ac e-byst hardd sy'n cael canlyniadau. Mae gwasanaethau a reolir gan Jabmo yn ategu timau marchnata mewnol cleientiaid, gan drin popeth sy'n ymwneud â thactegau ymgyrchu a gweithredu. Yna gall cleientiaid barhau i ganolbwyntio ar strategaeth lefel uchel ac aliniad gwerthiant i gyflawni nodau busnes.

Pam Jabmo ar gyfer ABM Fertigol-Benodol

Mae'r rhan fwyaf o werthwyr ABM yn y farchnad yn canolbwyntio ar gleientiaid technoleg. Mae Jabmo, ar y llaw arall, yn canolbwyntio'n unigryw ar anghenion marchnatwyr mewn gweithgynhyrchu, gwyddorau bywyd, gofal iechyd, gwasanaethau busnes. Yn y diwydiannau hyn, mae cylchoedd gwerthu yn arbennig o gymhleth, sy'n golygu bod anghenion ABM yn wahanol iawn i anghenion y gofod technoleg.

Mae cwmnïau technoleg yn tyfu trwy ennill newydd net cyfrifon. Ond mae cwmnïau gweithgynhyrchu byd-eang, gofal iechyd a gwyddorau bywyd yn tyfu trwy ehangu eu perthynas â nhw bresennol cyfrifon. Mae hyn yn golygu gwerthu mwy i'r 20 y cant uchaf o gyfrifon allweddol sydd eisoes yn cynhyrchu 80 y cant o'u refeniw. Yma, gallai achosion defnydd ABM gynnwys lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ehangu rhanbarthol a rhyngwladol, neu adnewyddu ac uwchraddio.

Trwy flynyddoedd o brofiad, mae arbenigwyr Jabmo wedi ennill dealltwriaeth ddofn o'r heriau unigryw y mae marchnatwyr yn eu hwynebu yn y diwydiannau targed hyn. Mae Jabmo yn darparu'r dechnoleg, y data, y cyfryngau, y gwasanaethau a'r wybodaeth brofedig sydd eu hangen ar gleientiaid i fynd yn ddwfn ar gyfrifon allweddol, ysgogi twf refeniw, ac yn y pen draw ddod yn arweinwyr ym myd newydd marchnata digidol B2B.

image 3

Astudiaeth Achos: Jabmo ar Waith

Daw un stori lwyddiant ABM wych Adfer Eiddo Cyntaf ar y Safle. Mae First Onsite yn gwmni adfer ar ôl trychineb ac ailadeiladu eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn meysydd ymarfer a diwydiannau lluosog.  

Mae'r rhan fwyaf o fusnes adfer ac ailadeiladu yn adweithiol. Trychineb cyntaf yn taro, ac yna mae pobl yn estyn allan am help. Ond roedd First Onsite yn gwybod nad oedd model adweithiol yn ffafriol i dwf refeniw cyflymach. Aeth ei dimau marchnata a gwerthu ati i addysgu rhagolygon a chleientiaid yn rhagweithiol ar ei hystod lawn o wasanaethau o ansawdd uchel, ac yna sicrhau contractau gyda chyfrifon allweddol fel eu partner adfer eiddo o ddewis - ymhell cyn i drychineb ddigwydd.

Ymunodd First Onsite â Jabmo i ddatblygu ymgyrchoedd ABM o amgylch achosion defnydd penodol - ac yna dewis y cyfrifon targed cywir. Mae rhai enghreifftiau o ymgyrchoedd yn cynnwys:

 • Ymgyrchoedd diwydiant-benodol lle mae negeseuon yn siarad ag anghenion unigryw fertigol penodol
 • Ymgyrchoedd caffael sy'n ailgyflwyno ychwanegiadau newydd i'r teulu First Onsite.
 • Ymgyrchoedd sy'n canolbwyntio ar drychinebau naturiol sy'n annog cyfrifon allweddol mewn rhanbarthau yr effeithir arnynt yn aml i baratoi'n rhagweithiol ar gyfer trychinebau naturiol.
 • Ymwybyddiaeth o gytundeb gwasanaeth meistr (MSA). ymgyrchoedd sy'n ysgogi ymgysylltiad gyda chwmnïau ar ôl iddynt enwi First Onsite fel eu partner o ddewis.

Pan fydd aelodau grŵp prynu dienw yn ymweld â gwefan First Onsite, mae Jabmo yn nodi cyfeiriad IP cwmni pob ymwelydd ac i fonitro gweithgarwch ymchwil ar lefel cyfrif. Yna, mae Jabmo yn cyflwyno negeseuon wedi'u teilwra i brynu aelodau grŵp o fewn cyfrifon allweddol trwy: hysbysebu arddangos yn seiliedig ar IP, hysbysebu LinkedIn, a hysbysebu ar sail cyfrif ac ail-dargedu ar Instagram a Facebook. Mae aelodau hysbys a dienw o'r grŵp prynu o fewn cyfrifon targed yn derbyn hysbysebion wedi'u teilwra heb unrhyw wastraff yn ddibynadwy.

Mae Platfform Data Cyfrif Jabmo yn uno'r holl ddata IP a phlaid cyntaf o'r wefan, hysbysebion, a llwyfannau cymdeithasol, yna mae ei ddadansoddeg lefel cyfrif yn datgelu mewnwelediadau i fwriad prynu. Mae tîm marchnata First Onsite yn monitro ymgodiadau mewn ymgysylltiad lefel cyfrif a bwriad prynu ar draws pob sianel - mewn amser real - a gall hyd yn oed weld o ba adrannau neu ranbarthau y mae diddordeb yn dod. Gyda mewnwelediadau amserol, mae cynrychiolwyr gwerthu yn estyn allan ar yr amser perffaith gyda chynigion, cwrdd â cheisiadau, a mwy. Mae'r cwmni wedi dechrau sicrhau MSA gyda chyfrifon allweddol, sydd bellach â'r gweithdrefnau yn eu lle i ffonio First Onsite pan fydd trychineb yn digwydd. Mae'r mewnwelediadau hyn sy'n cael eu gyrru gan ddata hyd yn oed wedi helpu i ddatgelu cyfleoedd gyda chyfrifon neu adrannau nad oeddent eto ar radar First Onsite.

Heddiw, mae Sales yn ysgogi integreiddio Jabmo's Salesforce ar gyfer mewnwelediadau cyfrif allweddol dyfnach fyth, ac mae cynrychiolwyr gwerthu unigol yn dod â chyfrifon neu achosion defnydd newydd i ymgyrchoedd Marchnata ar gyfer ABM. Yn y pen draw, mae strategaeth ABM omnichannel, data y gellir ei weithredu, a thechnoleg a gwasanaethau galluogi Jabmo wedi ysgogi aliniad a llwyddiant Gwerthiant a Marchnata cryf.

Fel First Onsite, gall eich cwmni bweru gwerthiant a marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata gyda Jabmo.

Yn barod i siarad â strategydd Jabmo?

Cael Demo Jabmo

Tav Tepfer

Fel Prif Swyddog Masnachol Jabmo, mae Tav Tepfer yn arwain Gweithrediadau Gwerthiant, Llwyddiant Cwsmeriaid a Gwasanaethau Rheoledig y cwmni ledled y byd. Mae hi'n weithredwr SaaS rhyngwladol profiadol gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn meddalwedd menter gan gynnwys Docurated, Zilliant, IBM ac Oracle. Mae Tav yn rhedwr brwd, yn mwynhau perfformio dawnsiau gwledig ac yn cynnal ambell barti thema i’w ffrindiau yn Austin, Texas. Mae Tav wedi graddio o Brifysgol Texas Woman gyda Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn Mathemateg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol