Dyma'r 10 Canran Olaf

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi cael o leiaf dwsin o ddatganiadau o ymarferoldeb newydd yn ein cais a'n integreiddiadau. Yn anffodus, mae gennym hefyd ychydig o brosiectau a gychwynnwyd lawer, fisoedd lawer yn ôl cyn i mi gyrraedd nad ydyn nhw'n barod i'w cynhyrchu o hyd. Nid bai'r tîm yw hyn, ond fy nghyfrifoldeb i nawr yw cyrraedd y cynhyrchiad.

Does dim amheuaeth bod gen i'r tîm iawn a'r dechnoleg gywir. Ond mae 90% o'r gwaith wedi'i wneud ers gormod o amser.

Dyma'r cynllun i'n cael ni dros y 10% diwethaf:

Cyflwynydd Nervous

 1. Gofynnwch i'ch datblygwyr ddangos y swyddogaeth.
 2. Dogfennu ceisiadau am newidiadau yn fanwl iawn a chael derbyniad gan y tîm ynghylch pam mae angen gwneud y newidiadau hynny.
 3. Ennill cytundeb ynghylch pryd y bydd y newidiadau wedi'u cwblhau erbyn.
 4. Trefnwch yr arddangosiad nesaf.
 5. Ewch i gam 1.

Unwaith y bydd prosiect yn cael ei oedi, mae'r risg yn cynyddu mewn gwirionedd y bydd yn cael ei oedi eto. Mewn swyddi yn y gorffennol, rwyf wedi clywed ocheneidiau o ryddhad pan dorrwyd dyddiad cau ... oherwydd ei fod yn prynu mwy o amser i'w gwblhau. Mae gweithwyr bob amser eisiau gwneud gwaith gwych ac mae datblygwyr yn arbennig o hoff o ddangos eu talent.

Cawsom demo wythnos neu ddwy yn ôl nad aeth drosodd yn rhy dda. Fe ddangosodd y datblygwyr yn hwyr, fe wnaethant gychwyn cais â llaw gyda'u cais (ychydig o hac), ac yna methodd y trafodiad. Pan fethodd, bu distawrwydd. A mwy o dawelwch. A rhai mwy. Gwnaethom drafod rhai atebion posibl ac yna cau'r demo yn gwrtais.

Ar ôl y demo, siaradais â'r cyfarwyddwr datblygu a rhoddodd sicrwydd imi fod y prosiect yn 90% yn gyflawn.

Esboniais iddo fod 90% yn golygu 0% mewn gwerthiannau. Mae 90% yn golygu na chyflawnwyd y nodau. Mae 90% yn golygu nad yw'r disgwyliadau a osodwyd gyda rhagolygon a chwsmeriaid wedi'u cyflawni. Er fy mod yn cytuno mai 90% yw mwyafrif y gwaith, nid yw'n llwyddiant nes i'r 10% olaf hwnnw gael ei gwblhau. Mae hynny'n ychwanegu hyd at 100% gyda llaw;).

Yr wythnos hon, gwelsom y demo eto ac roedd yn beth o harddwch. Rydyn ni nawr yn trydar y cynnyrch terfynol ac rwy'n hyderus y byddwn ni'n rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf pan rydyn ni wedi ymrwymo i'n cleientiaid. Rwy'n gadael i'r timau wybod pa mor wych y gwnaethon nhw swydd a faint roedden ni'n gwerthfawrogi'r gwaith. Nid homerun mohono ... dyna pryd rydyn ni'n barod i gynhyrchu ond mae'r seiliau'n bendant yn cael eu llwytho.

Rhywfaint o gyngor ychwanegol:

 • Bob amser wedi cytuno ar derfynau amser.
 • Ar ôl pob newid yn y gofynion, ailaseswch y llinell amser a dod i gytundeb eto.
 • Trefnwch yr arddangosiad gyda llawer o amser i'r tîm baratoi.
 • Gosodwch y disgwyliadau ar gyfer yr arddangosiad. Gadewch i'r tîm wybod eich bod chi'n gyffrous!
 • Rhowch y tîm yn gartrefol eich bod chi'n gwybod y gallai problemau godi, dim ond gobeithio na fyddan nhw'n gwneud hynny.
 • Byddwch yn gefnogol, peidiwch ag aros am fethiant ac ymosod.
 • Canmoliaeth yn gyhoeddus, byddwch yn feirniadol yn breifat.
 • Peidiwch â defnyddio’r arddangosiad, o dan unrhyw amgylchiadau, fel cyfle i ysgogi gydag embaras. Dim ond i chwilio am swydd y byddwch chi'n cymell eich rhaglenwyr!
 • Dathlwch lwyddiant.

Cofiwch mai'r 10% olaf yw'r anoddaf. Dyma'r 10% olaf sy'n gwneud ac yn torri busnes. Bydd cynllunio, paratoi a gweithredu ar y 10% diwethaf yn gwneud byd o wahaniaeth.