A yw'ch gwefan yn dioddef o Ymhelaethiad Cynamserol?

bilsen las

Ymhelaethiad Cynamserol yn derm gwych a ddefnyddir yn aml gan ffrind i mi, Doug Theis. Mae Doug yn ei ddefnyddio pan fydd yn trafod sut mae rhai gwerthwyr wedi cwblhau gwerthiant yn eu gafael ac yna'n ei golli oherwydd eu bod yn parhau i siarad ar ôl roedd y gobaith yn barod i arwyddo. Ni allent gau i fyny!

Nid gwerthiannau yn unig ydyw, mae'n digwydd ym maes marchnata hefyd.

bilsen lasY targed hawsaf i gael hwyl arno yw hysbysebion masnachol fferyllol. Pan fydd y fasnach yn arddangos stalwyn gwallt arian cig eidion yn taro ar ei wraig sy'n aeddfedu'n hyfryd yn edrych dros fynyddoedd ac yn dal dwylo mewn tanciau ymolchi cyfagos ... dwi'n meddwl…

Hei ... dyma'r bilsen hud i mi. Rydw i'n mynd i ofyn i'm Meddyg amdano!

Ond yna mae'r print mân a'r llais cyflym drosodd yn digwydd ...

Gallai achosi brech; cychod gwenyn; cosi; anhawster anadlu; tyndra yn y frest; chwyddo'r geg, wyneb, gwefusau, neu dafod); dryswch; llai o droethi; llewygu; rhithwelediadau; colli cydsymud; problemau cof; newidiadau mislif; twitching cyhyrau; problemau meddyliol neu hwyliau newydd neu waethygu (ee iselder, anniddigrwydd, pryder); goramcangyfrif; croen coch, blister chwyddedig, neu groen plicio; trawiadau; pendro difrifol; trafferth difrifol neu barhaus cysgu; meddyliau neu weithredoedd hunanladdol; trafferth siarad (ee, atal dweud, atal dweud); melynu'r llygaid neu'r croen, neu farwolaeth o bosibl.

Mae hyn yn ymhelaethiad cynamserol. Roedd ganddyn nhw fi ar y rhan frisky ... ond yna fe wnaethant siarad am drawiadau, croen pothellu a marwolaeth. Collasant fi gyda ymhelaethiad cynamserol. Dylent fod wedi gadael y cyngor rhybuddiol i'r Meddygon ei egluro.

Doug Theis yw VP Canolfannau Data Llinell Gymorth. Mae Lifeline wedi bod yn gwsmer amser hir i mi ... mewn gwirionedd, nhw oedd fy ail gwsmer pan ddechreuais y busnes. Pan ddechreuon ni gyntaf, roedd ffocws y cwmni ar werthiannau allan felly fe wnaethant logi cymorth telefarchnata a deialu am ddoleri ddydd ar ôl dydd. Yn y cyfamser, gan weithio gyda chyllideb fach, parhaodd Doug i gryfhau eu rhaglen meithrin e-bost anhygoel a'r cynnwys gwych yr oeddent yn ei wthio ar eu gwefan. Buom yn gweithio ar eu hyrwyddo, gwneud y gorau o'u cynnwys, a darparu syniadau ychwanegol iddynt.

Wrth eu gweithredu, gwnaethom eu trosi o system rheoli cynnwys ddrud a gostwng y cynnwys ar y wefan i ffracsiwn o'r tudalennau, gan ddangos iddynt nad oedd ganddynt ymwelwyr i dros 90% o dudalennau. Fe wnaethom integreiddio rhai offer monitro ychwanegol i helpu Doug i fwyngloddio'r data yn well. Mae'r wefan newydd yn gwneud yn iawn, ond rydyn ni ar fin mynd i ailgynllunio eto sy'n ei leihau hyd yn oed yn fwy. Mae'r ymdrech telefarchnata allan ac mae'r arian bellach yn cael ei ail-fuddsoddi mewn marchnata ar-lein, lle daeth mwyafrif yr arweinwyr gwerthfawr (oer) o hyd i Doug.

Yn gynwysedig yn y strategaeth newydd bydd mwy o le gwyn, cynlluniau glanach, a mwy o gyfryngau. Canolfannau Data Lifeline bellach yw'r Ganolfan Ddata fwyaf yn y MidWest, ac ar hyn o bryd maent yn integreiddio eiddo tiriog masnachol cost isel, uwch-dechnoleg i'r gymysgedd. Maent eisoes wedi llofnodi asiantaethau llywodraeth ranbarthol a ffederal yn y swyddfa. Ac mae hyn i gyd wedi'i gyflawni yn trosi canolfan segur ar dir a oedd unwaith yn falltod i'r gymuned (maen nhw'n adnewyddu'r safle gwrthun yn araf hefyd). Pe byddem yn ysgrifennu mil o dudalennau, ni allem o bosibl ymhelaethu digon ar bob un o'u lleoliadau Canolfan Ddata, y gwasanaethau a'r cynhyrchion y mae Lifeline yn eu darparu i'w gwsmeriaid.

Rydych chi'n gwybod fy mod i'n eiriolwr enfawr dros gwmnïau sy'n rhannu ar-lein, yn trosglwyddo straeon cwsmeriaid, yn blogio'n ymosodol, yn hyrwyddo trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac yn cael yr arweinwyr hynny i mewn. Os yw sylfaen yr holl ymdrechion hynny yn digwydd bod yn wefan chwyddedig, gyda llywio ofnadwy a gormod o wybodaeth - nid ydych chi'n denu arweinyddion ... rydych chi'n eu gwthio i ffwrdd â ymhelaethiad cynamserol.

Dylai eich gwefan fod yn appetizer blasus, blasus i'ch ymwelydd ... nid y pryd cyfan. Mae Doug Theis yn werthwr anhygoel. Nid wyf am i'r wefan werthu'r person - rwyf am i Doug Theis werthu'r person. Pam? Oherwydd ei fod yn anhygoel arno ac yn gallu yn effeithiol gwrando i anghenion y cleient ac ymateb yn unol â hynny. Ni all gwefan wrando. Ni all gwefan werthu fel y gall Doug. Dyna hanfod marchnata i mewn ... cael arweiniad gwych yn nwylo Doug lle gall gau'r rhai sy'n gwneud synnwyr!

Rydym yn datblygu presenoldeb ar-lein ar gyfer Canolfannau Data Lifeline nad ydyn nhw'n dioddef ymhelaethiad cynamserol.

5 Sylwadau

 1. 1

  Tybiaf, gyda chwmnïau fferyllol, bod eu hymhelaethiad cynamserol yn cael ei orfodi trwy'r gyfraith? Dywedwch wrthyf os ydw i'n anghywir, er! Still, enghraifft braf - a gwaith da ar safle Canolfannau Data Lifeline!

  • 2

   Helo Optilead, gwnes i ychydig o ymchwil mewn gwirionedd a'r diwydiant Fferyllol a ddechreuodd dagio eu cynhyrchion yn y gobaith o achub y blaen ar achosion cyfreithiol. Yn ddiddorol ddigon, yn 2009, dyfarnwyd achos (Wyeth v. Levine) gan y Goruchaf Lys. Dywedon nhw yn y bôn - rhybuddio ai peidio, mae'r cwmni cyffuriau yn dal i fod yn gyfrifol. Mewn geiriau eraill - rydym yn clywed yr holl crap hwn am ddim rheswm mewn gwirionedd. Mae'r FDA yn cymeradwyo'r labeli, ond nid wyf yn siŵr bod yr FDA yn gofyn amdanynt.

 2. 3

  Tybiaf fod yr ymhelaethiad cynamserol sy'n digwydd gyda hysbysebion cwmnïau fferyllol yn cael ei orfodi gan y gyfraith, ond dywedwch wrthyf a wyf yn anghywir. Eto, enghraifft braf i ddangos y pwynt - a gwaith da ar safle Canolfannau Data Lifeline!

 3. 4

  Doug, roedd gennych fi wrth deitl eich erthygl. Bachyn gwych. Pan gollir gwerthiant fel y gwnaethoch ei ddisgrifio, yna mae'n amlwg na all y gwerthwr ddarllen iaith y corff. Mae'n swnio'n debycach bod gan y cynrychiolydd faterion annigonolrwydd ac yn teimlo bod angen iddo ddal i siarad fel ffordd i greu argraff ar y gobaith gyda “gwybodaeth.” Mae Kinda yn hoffi ceisio codi merch wrth far.

 4. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.