A yw'ch Marchnata'n Anghyfreithlon?

gefynnau1

Atwrnai David Castor, an cwmni atwrnai sy'n arbenigo mewn busnesau cychwynnol a busnesau SaaS, wedi fy e-bostio dros y penwythnos gyda'r newyddion bod y Mae FTC wedi setlo gyda'i ddioddefwr cyntaf deddfau datgelu newydd.

Fel rhan o'r setliad arfaethedig (PDF), cwmni cysylltiadau cyhoeddus Cyfathrebu Reverb a rhaid i'r perchennog Tracie Snitker gael gwared ar unrhyw adolygiadau iTunes a ysgrifennwyd gan weithwyr Reverb a oedd yn gwsmeriaid cyffredin ac a fethodd â datgelu perthynas rhwng Reverb a'i gleientiaid datblygwyr gemau. Mae'r cytundeb hefyd yn gwahardd Reverb a Snitker rhag postio adolygiadau pellach ar iTunes sy'n esgus bod gan ddefnyddwyr annibynnol neu'r esgeulustod hwnnw i ddatgelu unrhyw gysylltiad rhwng y cwmni a'i gleientiaid, yn ôl y FTC.

gefynnauMae hwn yn stwff eithaf brawychus. Mewn dau ddegawd, nid wyf yn siŵr fy mod wedi gweithio gyda neu i gwmni marchnata neu PR nad oedd DID yn mynd allan o'i ffordd i hyrwyddo nwyddau a gwasanaethau i'w gleientiaid. Rwy'n parhau i hyrwyddo fy nghleientiaid pryd bynnag a lle bynnag y gallaf - nid oherwydd fy mod yn dymuno twyllo'r cyhoedd, ond oherwydd fy mod yn credu yn yr hyn y maent wedi'i gyflawni. Rwy'n ceisio datgelu fy ngweithredoedd bob tro - ond rwy'n siŵr fy mod yn colli'r marc yn ddigonol.

Gallai hyn newid popeth. Gan fod eich cwmni'n dymuno defnyddio strategaethau sylwadau, cysylltu strategaethau, hyrwyddiadau, ac ati ... mae'n ymddangos y gallai'r cyfan fod yn weithred droseddol os yw'n cael ei chyflawni yn yr Unol Daleithiau ac nad yw'n datgelu cysylltiad rhwng y cwmni a chleientiaid.

 • Will Gyrwyr Nascar rhaid cyhoeddi eu noddwyr ym mhob cyfweliad oherwydd eu bod nhw'n gwisgo het neu'n yfed soda? A fydd yn rhaid iddynt roi datgeliad o dan bob sticer bumper?
 • Will Pwyllgorau Gweithredu Gwleidyddol Rhaid i (PACs) gyhoeddi ar bob sylw ar bob safle eu bod yn rhan o sefydliad sydd â pherthynas â thâl gyda'r gwleidydd? Beth am pan fyddant yn anfon miloedd o aelodau i fynd i ateb arolygon ar-lein?
 • Os soniaf am gleient mewn a cyflwyniad neu araith fel enghraifft nad yw'n gysylltiedig â'n perthynas, a oes angen i mi ddatgelu nawr eu bod yn gleient?
 • Beth am cefnogwyr a chyfrif dilynwyr? Nid oes gen i fodd i ddatgelu faint o bobl sy'n fy nilyn na faint o bobl rwy'n eu dilyn oherwydd eu bod nhw'n gleientiaid neu'n gleient. Onid yw'r nifer hwnnw'n siglo barn y cyhoedd ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata?
 • Ysgrifennais a llyfr blogio lle defnyddiais lawer o fy nghleientiaid a gwerthwyr (gan gynnwys Rhybudd Castor) fel enghreifftiau yn y llyfr. Ydw i'n mynd i gael dirwy oherwydd na wnes i ddatgelu y gallai fod gennym ni, neu unwaith, berthynas fusnes?
 • Will efengylwyr cynnyrch mewn cynadleddau angen gwisgo bathodyn neu het sy'n nodi eu bod nhw'n mynd i siarad am eu cleientiaid, cynhyrchion neu wasanaethau?
 • Weithiau byddaf cwmnïau targed ac ysgrifennu amdanynt, neu gyflwyno fy hun am y cyfle i adeiladu perthynas fusnes yn y dyfodol. A oes angen i mi ddatgelu nawr pan fyddaf yn prynu coffi iddynt neu'n ysgwyd eu llaw fy mod yn ei wneud oherwydd fy mod yn gobeithio cael eu busnes?
 • Will enwog nawr mae angen i drosleisio ac ymddangosiadau mewn hysbysebion ddod i ben gyda nhw yn dweud wrthych eu bod yn ardystiwr taledig i'r cynnyrch neu'r gwasanaeth?

Deallaf fod y gyfraith yn ceisio rhwystro twyllodrus arferion, ond y broblem yw bod fy mhersona ar-lein cyfan, fy nghyfrif twitter, fy statws Facebook, fy ngwefannau, a fy ysgrifen yn BOB UN yn seiliedig ar berthnasoedd rydw i wedi'u cael gyda busnesau. Mae incwm fy nghwmni yn seiliedig ar ba mor dda y mae fy nghleientiaid yn cael eu marchnata. Rwy'n eiriolwr cyflogedig ar eu cyfer - pedair awr ar hugain y dydd a saith diwrnod yr wythnos. Nid wyf yn ceisio twyllo unrhyw un ... ond rwy'n ceisio cynyddu awdurdod, ymwybyddiaeth, ac efengylu ar ran fy nghleientiaid. Am bwy arall ydw i'n mynd i siarad?!

Efallai y byddwch chi hefyd yn rhoi'r cyffiau arna i nawr ac yn taflu'r allwedd i ffwrdd.

Neu gallwn i symud i Ganada a pharhau i wneud yr hyn rydw i'n ei wneud. Mae'r bobl fylchau ... symudwch eich arferion twyllodrus ar y môr.

17 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n ymddangos i mi nag ym mhob twll a chornel, mae'r llywodraeth ffederal, wrth geisio'n rhagorol i lefelu'r cae chwarae, yn gwthio'n rhy bell i fygu busnes. Rwy'n golygu beth sydd nesaf, gan wneud hysbysebu'n anghyfreithlon yn gyffredinol?

  Efallai y dylent ganolbwyntio mwy ar gwmnïau sydd wedi'u hadeiladu o'r bôn i fyny i lyncu gwasanaethau cwnsela credyd fel pobl. O, a wnes i ddim ond dweud hynny'n uchel? LOL

 2. 2

  Mae'n eironig dywedwch hynny, Preston! Mae'r FTC newydd ryddhau dros 200 tudalen ar reolau newydd sy'n llywodraethu gwasanaethau credyd. Efallai na fydd yn beth rhy ddrwg, gan y bydd yn gwthio mwyafrif o'r busnesau hynny allan o fusnes. Mae gennym gleient sydd ar ochr gadarnhaol y diwydiant ac mae'n rhwystredig bod yn rhaid iddynt gystadlu â'r swindlers hynny.

  Wrth gwrs, yr eironi eithaf yw bod y cwmnïau cardiau credyd yn parhau i rwystro defnyddwyr chwith a dde ... ond mae'r Feds yn mynd ar ôl i rai o'r cwmnïau geisio ei drwsio!

  Rwy'n cytuno â chi'n galonnog, serch hynny. Nid yw hyn yn mynd i fygu busnes yn unig, bydd yn anfon mwy o fusnes dramor ac allan o gyrraedd y FTC!

 3. 3

  Ym, ddim yn siŵr sut mae'r holl enghreifftiau hynny'n gymariaethau dilys. Mae hyn yn esgus dweud pethau y telir ichi heb yn wybod i'r defnyddiwr terfynol eich bod yn cael eich talu i ddweud y peth hwnnw ac nid eich barn chi yw hi ar y mater. Ac mewn gwirionedd mae hyn yn ymwneud â lleoedd lle mae pobl yn sefyll i elwa trwy ddweud celwydd. Bydd y mwyafrif o gwmnïau cyfreithlon sydd ag adolygiad gan weithwyr neu'n dweud rhywbeth ar gynnyrch yn datgelu'r ffaith yn lle ceisio esgus bod yn fachgen 13 oed a oedd yn caru gêm neu'n fam a oedd yn caru llyfr ar amazon. Rwy'n credu mai gonestrwydd y person sy'n ei bostio yw'r hyn y mae'n ei olygu wrth wneud y gwahaniaeth.

  Nascar - rwy'n eithaf siŵr ein bod ni i gyd yn gwybod bod y noddwyr wedi talu i fod yno felly does dim angen esbonio'r amlwg. Nawr yr hyn a fyddai'n hwyl yw gwneud i'r ceir a noddir gan gwmnïau cyffuriau orfod tynnu trelar yn rhestru'r holl sgîl-effeithiau ar hysbysfwrdd i bawb eu gweld. 🙂

  PACs - Mae hwn yn fater difrifol arall y mae angen mynd i'r afael ag ef yn yr un modd ond na fydd byth yn anffodus.

  Cleientiaid mewn cyflwyniadau - rwy'n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn gwneud ac na ddylent, ddim yn siŵr pam na fyddech chi, yn y rhan fwyaf o achosion, os ydych chi'n defnyddio fel enghraifft rydych chi am i bobl wybod am y llwyddiant y bu'n rhaid i chi eu llogi chi hefyd. Efallai fy mod yn colli enghraifft anghofus lle byddai rhywun yn elwa o hyn (heblaw am gaeau gwerthu syth.)

  Mae bod yn gefnogwr neu'n ddilynwr yn ddi-werth yn y bôn felly rwy'n amau ​​bod hynny'n golygu unrhyw beth mewn gwirionedd. Rwy'n golygu a ydych chi wir yn gwybod pwy sy'n fy nilyn. Neu a ydych chi'n sôn am ddefnyddio'ch cyfrifiadau i hysbysebu pa mor dda ydych chi pan fyddant yn rhifau di-werth yn y bôn?

  Ar y llyfr un, does gen i ddim copi (sori) felly dwi ddim yn siŵr sut wnaethoch chi siarad amdano yn y llyfr, ond mae'n ymddangos bod yr erthygl yn gadael iddo wybod bod perthynas yno. A allai fod wedi bod yn fwy eglur eu bod yn gleient blaenorol / cyfredol i chi, yn sicr ond nid wyf yn credu y byddai unrhyw un yn edrych arnynt fel rhywun o'r tu allan yn ddiduedd yn adolygu'r llyfr wrth iddynt grybwyll eu bod wedi cyfrannu ato. Nawr, a fyddwn i'n gobeithio y soniwch chi yn rhywle eich bod chi wedi gweithio gyda nhw ar y wefan pe byddech chi'n eu defnyddio fel enghraifft yn y llyfr, ie. Ond mae hynny'n fwy i roi clod i'r hyn rydych chi'n ei ddweud a weithiodd gyda nhw (eto ddim yn gwybod yn union sut y cawsoch eich defnyddio mor cant 'dywedwch a fyddwn i'n teimlo y gallai'r hyn a wnaethoch gael ei ystyried yn anghywir.)

  Roedd yn rhaid i mi rannu hyn yn 2 sylw 🙂

 4. 4

  Efengylwyr cynnyrch - OES! os ydych chi'n cael arian gan y bobl rydych chi'n siarad amdanoch chi, gwell bod yn glir amdano. Pe bai gan MS griw o bobl yn cynnal sgyrsiau mewn cynadleddau am gynhyrchion MS, gan esgus bod yn ddefnyddwyr ffyddlon yn ei wneud o'u cariad eu hunain at y cynnyrch ac yn eu talu i wneud hynny, byddai gwrthdaro enfawr yn ei erbyn. Er fy mod i'n un i fynd dros ben llestri ar unrhyw ffordd rwy'n pwyso ar y pethau hynny oherwydd pryd bynnag y byddaf yn siarad am WP, rwy'n sicrhau fy mod yn sêl amser mawr am y cynnyrch ac nid wyf erioed wedi cael fy nhalu i ddweud unrhyw beth amdano ( er fy mod i wedi gwneud arian yn addasu pethau i bobl.)

  Prynu coffi - Unwaith eto, rwy'n credu bod hyn yn mynd yn ôl i'r hyn a roddwyd. Mae'n anoddach o lawer i rywun gredu nad oes gennych unrhyw beth i'w gwerthu pan fyddwch chi'n gwneud hynny.

  Hysbysebion - Maent eisoes yn gwneud hyn gyda'u “tysteb taledig 'pan fydd person go iawn yn siarad. Unwaith eto, rwy'n credu ei fod o ystyried nad oes unrhyw un yn cwestiynu hynny.

  Rwy'n credu yn y diwedd bod y cyfan yn dibynnu ar onestrwydd yr hyn sy'n cael ei ddweud a bwriad y gweithredoedd hynny. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd wrth gael ein hysbysebu i ni, rydyn ni'n ei wybod a phan fydd pethau'n cael eu gwneud a allai gymylu'r llinell honno mae'n rhaid i bobl ei sillafu (fel rhoi hysbyseb â thâl ar hysbysebion papur newydd sy'n edrych fel erthyglau neu infomercials.) Dyma pryd mae pobl eisiau ffugio pwy ydyn nhw yn neu'r berthynas sydd ganddyn nhw. Nid wyf yn credu bod gan arferion hysbysebu gonest unrhyw beth i boeni abuot gan fod yna lawer o rai anfoesegol a budr i'w tynnu i lawr yn gyntaf.

 5. 5

  Rydych chi'n gwneud llawer o dybiaethau @ripsup, ac mae eich paragraff olaf yn cefnogi fy nadl gyfan. “Gonestrwydd… a bwriad yw’r cyfan.” Nid wyf yn anghytuno â chi o leiaf. Felly ... esboniwch sut y bydd y FTC yn canfod a ydw i'n bod yn onest ai peidio a beth yw fy mwriad.

 6. 6

  Wel byddai'r FTC yn fwyaf tebygol o fod yn edrych i mewn iddo dim ond os oes cwyn. Os ydych chi'n esgus bod yn rhywun arall neu'n cuddio bod gennych chi ryw fath o fudd ariannol o ddweud yn bositif (neu'n negyddol ar gynhyrchion cystadleuwyr) yna dylid mynd i'r afael â hynny. Yn yr erthygl mae'n dweud

  “Cafodd Reverb ei hun mewn dŵr poeth gyda’r llywodraeth trwy honnir rhoi’r argraff bod yr adolygiadau’n dod gan ddefnyddwyr annibynnol a methu â datgelu iddo gael ei gyflogi i hyrwyddo’r gemau hynny a’i fod wedi cymryd canran o unrhyw werthiannau i mewn.”

  Rwy'n cytuno â'ch paragraff olaf eich bod yn bod yn onest (atleast o'r hyn rwy'n ei wybod amdanoch chi) felly ni fyddent yn cael problem yn hynny o beth. Ond, pe byddech chi'n pimping ChaCha trwy'r dydd yn dweud eich bod chi'n rhywun annibynnol pan oeddech chi'n cael eich talu, byddai hynny'n broblem. Mae pob cyfrwng hysbysebu arall wedi cael yr un mater hwn ac wedi dod o hyd i ffyrdd o nodi hyn mewn ffordd y gallai defnyddiwr gael ei hysbysu o'r mater. Nid yw hyn yn newydd a chredaf fod yr un rheolau yn berthnasol ag o'r blaen a pham y bûm yn anghytuno â'r enghreifftiau.

  Nodyn Ochr: Mae'n well gen i reolau'r DU ar hysbysebu sy'n llawer llymach na'n rhai ni a hoffwn pe byddem yn mabwysiadu rhywbeth tebyg.

 7. 7

  Bydd gwerthwyr anonest bob amser a, diolch i gymdeithasol, bydd y gair yn cael gwybod am y dynion hyn. Beth bynnag a ddigwyddodd i 'wyliwr prynwr', serch hynny? Onid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb personol mwyach? Un o fy mhryderon ynghylch hyn fydd y bydd swyddi mwy 'gonest' yn symud ar y môr wrth i farchnatwyr ac asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus gael eu gorfodi i gau eu drysau rhag ofn torri dyfarniadau'r FTC (sydd mewn gwirionedd yn ganllawiau, nid yn gyfraith). Mae'n frawd mawr ac ni allaf ei sefyll.

  PS: Ewch ChaCha! 😉

 8. 8

  Wel, cyn i mi ddechrau fy sylw, gadewch imi ddweud nad oes gennyf unrhyw berthynas fasnachol swyddogol â hi Douglas Karr, ei wahanol gwmnïau ac endidau masnachol, ac nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb uniongyrchol mewn gwneud arian o gymryd rhan yn ei flog a'r sylwebaeth ddilynol a all adlewyrchu fy ngwir deimladau neu beidio. At hynny, mae unrhyw fuddiant busnes sy'n deillio o wneud y sylw hwn yn ganlyniad yn llwyr i ymdrechion anfasnachol mewn eiriolaeth hyrwyddo hunan-ysgogedig, a allai neu na allai gael unrhyw effaith ar unrhyw beth perthnasol.

  Post neis, Doug.

 9. 9

  Rydw i mor bryderus am lethrau llithrig â'r boi nesaf, Douglas. Ond fel y nodwch ar y diwedd, roedd yr arfer dan sylw yn amlwg yn dwyllodrus. Nid oedd yn fater o ddatgeliad, roedd yn fater o “sefyll fel cwsmeriaid cyffredin” trwy dwyll. Roedd llwyaid fawr o fwriad yma.

 10. 10

  Heb ei ddeall, Ian. Ond nid yw'r rheoliadau FTC yn siarad â thwyll - dim ond â datgeliad maen nhw'n siarad.

 11. 11

  Rwy'n cofio pan dorrodd y peth hwn ac roeddwn i'n meddwl ei fod yn eithaf amlwg ar ochr twyll pethau bryd hynny, felly es i edrych arno.

  http://www.mobilecrunch.com/2009/08/22/cheating-the-app-store-pr-firm-has-interns-post-positive-reviews-for-clients/

  Nid yw'r erthygl cnet yn mynd i mewn i'r union beth a wnaethant ac mae'n fath o gymryd y ddwy ochr wrth yr hyn a ddywedant (oherwydd yr anheddiad yn ôl pob tebyg.) Rwy'n credu unwaith y byddwch yn gweld beth sydd gan yr erthygl arall, mae wedi dod ychydig yn fwy amlwg beth oedd mynd ymlaen a'i fod yn doriad llawer mwy clir.

 12. 12
 13. 13

  @ripsup Wow ... felly ... hyd yn oed yn waeth. Y dybiaeth yw, os NAD ydych chi'n datgelu = rydych chi'n twyllo. = -X

 14. 14

  Na ydyw

  “Dim Datgeliad” + “cynrychiolaeth ffug a wnaed” = twyllo

  Arhoswch oni bai eich bod chi'n “SexyHotCheerTeen17” yr oeddwn i ddim ond yn sgwrsio ag ef ar AIM a dyna beth rydych chi'n poeni am fynd i drafferth amdano. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn rhyfedd pan newidiodd y pwnc yn sydyn i ChaCha. 🙂

 15. 15

  Rwy'n rhoi yn * nesaf at yr hyn y mae gen i berthynas gysylltiedig ag ef ac mae wedi'i gysylltu yn ôl â'm tudalen datgelu. Wedi'i wneud

 16. 16

  Yn anffodus, ni fydd hynny'n gweithio Dave. Ceisiais eisoes gymeradwyo'r dull hwnnw gyda David a dywedodd na allwn ei nodi ar fy TOS yn unig ... roedd angen iddo fod yn unol â phob sôn.

 17. 17

  Douglass, Diolch am y swydd, mae'n bwnc diddorol iawn. Byddwn i'n dweud bod arfer yn debyg i roi tystebau ffug ar eich deunydd pacio. Cyn belled ag y mae eich rhestr o bryderon yn mynd, mae hyn yn teimlo fel eu bod yn gosod esiampl, yn debyg i'r hyn y mae'r llywodraeth wedi'i wneud gyda Napster a busnesau gyda miliwn o ganeuon ar weinydd a rennir yn y gorffennol. Mae'n ymddangos eich bod chi'n cymryd yr enghreifftiau ychydig yn eithafol, a yw hyn at ddibenion eglurhaol? Byddwn yn dyfalu mai dim ond peidio â gwneud unrhyw beth sy'n twyllo cwsmeriaid i brynu cynnyrch ac mae'n debyg eich bod yn hollol glir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.